Search for the most beautiful word
smokestack
trail rope

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "pledge"

 

"pledge" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 83

pledge {rzeczownik}

pledge {rzecz.} (też: deposit, hock, collateral)

zastaw {m.}

Take his garment that is surety for a stranger; And hold him in pledge [that is surety] for foreigners.

Weźmij szatę tego, któryć ręczył za obcego; a od tego, który ręczył za cudzoziemkę, weźmij zastaw jego.

There are that pluck the fatherless from the breast, And take a pledge of the poor;

Porywają sierotkę od piersi, a od ubogiego biorą zastaw.

Thou shalt stand without, and the man to whom thou dost lend shall bring forth the pledge without unto thee.

Ale na dworze zostaniesz, a człowiek, któremuś pożyczył, wyniesie do ciebie zastaw przed dom.

Take his garment that is surety for a stranger; And hold him in pledge [that is surety] for a foreign woman.

Weźmij szatę tego, któryć ręczył za obcego; a od tego, który ręczył za cudzoziemkę, weźmij zastaw jego.

if the wicked restore the pledge, give again that which he had taken by robbery, walk in the statutes of life, committing no iniquity; he shall surely live, he shall not die.

Wróciłby niezbożny zastaw, a co wydarł, oddałliby, i chodziłby w ustawach żywota, nie czyniąc nieprawości, pewnie żyć będzie, a nie umrze.

pledge {rzecz.} (też: guarantee)

rękojmia {f.}

pledge {rzecz.} (też: forfeit)

fant {m.}

pledge {rzecz.} (też: swearing in, administration of an oath, oath, vow)

to pledge {czasownik}

The Union cannot reasonably pledge less than EUR 35 billion in public finances.

Unia nie może racjonalnie zadeklarować mniej niż 35 miliardów euro ze środków publicznych.

We must pledge our commitment to Europe and do it quickly.

Musimy zadeklarować przywiązanie do Europy i uczynić to szybko.

to pledge [pledged|pledged] {czas.} (też: to declare, to avow)

Of teenage girls who pledged sexual abstinence and virginity until marriage -- thank you George Bush -- the majority, 60 percent, yielded to sexual temptations within one year.

Spośród nastoletnich dziewczyn, które deklarowały seksualną abstynencję i dziewictwo do ślubu -- dziękuję ci George'u Bush -- większość, 60 procent, uległa pokusie w ciągu jednego roku.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pledge":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pledge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Disbursements strictly linked to the pledge amounted to EUR 74 million in 2010.

Wypłaty ściśle powiązane z zadeklarowaną kwotą wyniosły 74 miliony euro w 2010 roku.

But the British Government has shamefully reneged on its manifesto pledge to hold one.

Jednak rząd brytyjski haniebnie złamał swą obietnicę przeprowadzenia referendum.

I came here to deliver a message of hope and to make a solemn pledge.

Przybyłem tu z przesłaniem nadziei oraz po to, by złożyć uroczyste przyrzeczenie.

The share of a member in the subscribed capital may not be transferred, pledged or attached.

    Udział w subskrybowanym kapitale nie może zostać przeniesiony, zastawiony ani zajęty.

This is testimony to the EU pledge to help the country recover from successive crises.

To jest dowód na wypełnienie przez UE zobowiązania pomocy temu krajowi w odbudowie po kryzysie.

Out of this pledge, we have already committed EUR 327 million.

Z tej zadeklarowanej kwoty rozdysponowaliśmy już 327 milionów euro.

I would like to welcome the pledge on intermodal transport.

Z zadowoleniem przyjmuję zobowiązanie dotyczące transportu intermodalnego.

My pledge here before you constitutes a unilateral declaration of a state under international law.

Moje przyrzeczenie przed Wami stanowi jednostronną deklarację państwa na mocy prawa międzynarodowego.

This is where we should be in agreement, and I ask the Council to notice the pledge implied here.

W tym właśnie punkcie powinniśmy się zgadzać i proszę Radę, aby zauważyła sugerowane tu zobowiązanie.

Its founding fathers brought it to life as a pledge of peace, as a mission to create a strong Europe.

Ojcowie założyciele urzeczywistnili ją jako gwarancję pokoju, jako misję stworzenia silnej Europy.

This is part of a pledge made by the Commission at the conference in Brussels in April this year.

Jest to część zobowiązania podjętego przez Komisję na konferencji w Brukseli w kwietniu bieżącego roku.

They drive away the ass of the fatherless; They take the widow's ox for a pledge.

Osła sierotek zajmują, a wołu od wdowy w zastawie biorą.

Let this pledge to partnership be reflected in practice.

Niech to zobowiązanie do partnerstwa znajdzie swoje odzwierciedlenie w praktyce.

We have learned from our experiences: the EU is definitely living up to its pledge and to our commitment.

Wyciągamy wnioski z naszych doświadczeń: UE zdecydowanie wywiązuje się z deklaracji i obietnic.

A specific financial pledge is needed to achieve this.

Aby to osiągnąć, potrzeba konkretnej gwarancji finansowej.

I think we should pledge to support them on this path.

Uważam, że powinniśmy zobowiązać się do ich wspierania.

We've pledged not to add features, but to bring that price down.

Postanowiliśmy nie dodawać funkcji, ale obniżać cenę.

I would also like to repeat our pledge that we will keep Parliament fully informed.

Chciałbym również powtórzyć nasze zobowiązanie, zgodnie z którym będziemy Parlament o wszystkim informować.

I therefore welcome Commissioner Reding's 'Women on the Board Pledge for Europe' initiative.

Z tego względu cieszę się z inicjatywy pani komisarz Reding "Kobiety w zarządzie - zobowiązanie dla Europy”.

The pledge made by the Commission has been honoured.

Obietnica złożona przez Komisję została dotrzymana.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.