EN pledge
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. archaiczne
  3. Edukacja, Amerykański angielski

1. ogólne

pledge (też: collateral, deposit, hock)
There are that pluck the fatherless from the breast, And take a pledge of the poor;
Porywają sierotkę od piersi, a od ubogiego biorą zastaw.
Thou shalt stand without, and the man to whom thou dost lend shall bring forth the pledge without unto thee.
Ale na dworze zostaniesz, a człowiek, któremuś pożyczył, wyniesie do ciebie zastaw przed dom.
Take his garment that is surety for a stranger; And hold him in pledge [that is surety] for a foreign woman.
Weźmij szatę tego, któryć ręczył za obcego; a od tego, który ręczył za cudzoziemkę, weźmij zastaw jego.
pledge (też: guarantee)
pledge (też: attestation, oath, vow, swearing in)
pledge (też: forfeit)
pledge (też: heirloom, keepsake, memento, souvenir)
pledge (też: cue, omen, portent, shibboleth)
pledge (też: argument, evidence, proof, testament)
This is testimony to the EU pledge to help the country recover from successive crises.
To jest dowód na wypełnienie przez UE zobowiązania pomocy temu krajowi w odbudowie po kryzysie.
pledge (też: commitment, obligation)
Let this pledge to partnership be reflected in practice.
Niech to zobowiązanie do partnerstwa znajdzie swoje odzwierciedlenie w praktyce.
I would like to welcome the pledge on intermodal transport.
Z zadowoleniem przyjmuję zobowiązanie dotyczące transportu intermodalnego.
I therefore welcome Commissioner Reding's 'Women on the Board Pledge for Europe' initiative.
Z tego względu cieszę się z inicjatywy pani komisarz Reding "Kobiety w zarządzie - zobowiązanie dla Europy”.
pledge (też: oath, swearing)
pledge (też: promise, vow)
I came here to deliver a message of hope and to make a solemn pledge.
Przybyłem tu z przesłaniem nadziei oraz po to, by złożyć uroczyste przyrzeczenie.
My pledge here before you constitutes a unilateral declaration of a state under international law.
Moje przyrzeczenie przed Wami stanowi jednostronną deklarację państwa na mocy prawa międzynarodowego.
Our constructive unilateralism and the pledge I have just made will not have the expected impact if our European friends do not speak out the truth.
Nasz konstruktywny unilateralizm ani złożone przed chwilą przyrzeczenie nie przyniosą jednak spodziewanego skutku, jeśli nasi europejscy przyjaciele nie powiedzą, jaka jest prawda.
pledge

trending_flat
"money promised to charity"

2. archaiczne

pledge (też: wassail, toast)

3. Edukacja, Amerykański angielski

Synonimy (angielski) dla "pledge":

pledge

Przykłady użycia - "pledge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut the British Government has shamefully reneged on its manifesto pledge to hold one.
Jednak rząd brytyjski haniebnie złamał swą obietnicę przeprowadzenia referendum.
EnglishOut of this pledge, we have already committed EUR 327 million.
Z tej zadeklarowanej kwoty rozdysponowaliśmy już 327 milionów euro.
EnglishIts founding fathers brought it to life as a pledge of peace, as a mission to create a strong Europe.
Ojcowie założyciele urzeczywistnili ją jako gwarancję pokoju, jako misję stworzenia silnej Europy.
EnglishWe have learned from our experiences: the EU is definitely living up to its pledge and to our commitment.
Wyciągamy wnioski z naszych doświadczeń: UE zdecydowanie wywiązuje się z deklaracji i obietnic.
EnglishThis is part of a pledge made by the Commission at the conference in Brussels in April this year.
Jest to część zobowiązania podjętego przez Komisję na konferencji w Brukseli w kwietniu bieżącego roku.
EnglishA specific financial pledge is needed to achieve this.
Aby to osiągnąć, potrzeba konkretnej gwarancji finansowej.
EnglishThe pledge made by the Commission has been honoured.
Obietnica złożona przez Komisję została dotrzymana.
EnglishI would just once again make a pledge to Mr Moraes and the others that this is an important building block.
Chciałabym raz jeszcze zapewnić pana Moraesa i pozostałe osoby, że dokument ten jest ważnym elementem składowym.
EnglishWe are faced with a broken voluntary pledge - no doubt about that - and we therefore need regulation.
Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia ze złamanym dobrowolnym zobowiązaniem i z tego względu potrzebujemy uregulowania.
EnglishI assumed the EU would make one pledge, but I am hearing that in Coreper, they are discussing several pledges.
Zakładałam, że UE przedstawi jedną deklarację, ale słyszałam, że na posiedzeniu COREPER omawiano kilka deklaracji.
EnglishHe has now reneged on that pledge.
EnglishThen we had a pledge of a common European energy policy, but three years on it seems like nothing has changed.
Już wówczas obiecywano nam wspólną europejską politykę energetyczną, lecz mimo upływu trzech kolejnych lat, jak się wydaje, nic się nie zmieniło.
EnglishTen years ago, a Stability and Growth Pact was signed with a solemn pledge that it would keep public finances in order.
Dziesięć lat temu podpisano pakt stabilności i wzrostu, a także uroczyście obiecano, że pomoże on utrzymać porządek w finansach publicznych.
EnglishThis pledge has not been honoured in the period since 1997, and I am afraid we are still waiting for aviation to be incorporated into the Protocol.
Od 1997 r. nie było to respektowane i obawiam się, że musimy jeszcze poczekać na włączenie lotnictwa do protokołu.
English. - (LT) The European Parliament approved the Council decision to activate the Commission pledge of EU funds to Georgia.
na piśmie - (LT) Parlament Europejski zaaprobował decyzję Rady w sprawie realizacji obietnicy Komisji dotyczącej przekazania środków Gruzji.
EnglishI have no place other than this House to protest at what Mr Brown is doing in reneging on a pledge he gave to hold such a referendum.
Jedynie w tej Izbie mogę zaprotestować przeciwko temu, co Gordon Brown czyni, nie dopełniając obietnicy przeprowadzenia takiego referendum.
EnglishThe Danish Government's pledge to achieve complete independence from these types of energy resources by 2050 has been in the news recently.
Ostatnio mówiło się o zobowiązaniu rządu duńskiego do osiągnięcia całkowitej niezależności od tego rodzaju źródeł energii do 2050 roku.
EnglishFirst and foremost, the implementation of our pledge of assistance of up to EUR 500 million in support of Georgia's recovery is being honoured by us.
Przede wszystkim przestrzegamy spełnienia naszej obietnicy pomocy przeznaczonej na wsparcie odbudowy Gruzji w wysokości do 500 milionów euro.
EnglishThe Committee on Development is delighted by the Commission's pledge to ensure that the Millennium Development Goals are respected, especially with regard to education.
Komisja Rozwoju cieszy się z przyrzeczenia Komisji dotyczącego dążenia do celów milenijnych, zwłaszcza w dziedzinie edukacji.
EnglishUntil now, Member States have been reneging on their pledge to reduce energy consumption by 20% by 2020, by making insufficient progress.
Do tej pory państwa członkowskie nie wywiązywały się z zobowiązania do ograniczenia zużycia energii o 20 % do roku 2020, ponieważ nie poczyniły wystarczających postępów.