Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "pledge"

 

"pledge" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-70 z 165

pledge {rzeczownik}

pledge {rzecz.} (też: deposit, hock, collateral)

zastaw {m.}

There are that pluck the fatherless from the breast, And take a pledge of the poor;

Porywają sierotkę od piersi, a od ubogiego biorą zastaw.

Thou shalt stand without, and the man to whom thou dost lend shall bring forth the pledge without unto thee.

Ale na dworze zostaniesz, a człowiek, któremuś pożyczył, wyniesie do ciebie zastaw przed dom.

Take his garment that is surety for a stranger; And hold him in pledge [that is surety] for a foreign woman.

Weźmij szatę tego, któryć ręczył za obcego; a od tego, który ręczył za cudzoziemkę, weźmij zastaw jego.

if the wicked restore the pledge, give again that which he had taken by robbery, walk in the statutes of life, committing no iniquity; he shall surely live, he shall not die.

Wróciłby niezbożny zastaw, a co wydarł, oddałliby, i chodziłby w ustawach żywota, nie czyniąc nieprawości, pewnie żyć będzie, a nie umrze.

thou shalt surely restore to him the pledge when the sun goeth down, that he may sleep in his garment, and bless thee: and it shall be righteousness unto thee before Jehovah thy God.

Bez omieszkania wrócisz mu on zastaw, gdy słońce zajdzie, żeby leżał na odzieniu swem, i błogosławił ci; a będzieć to sprawiedliwością przed Panem, Bogiem twoim.

pledge {rzecz.} (też: guarantee)

rękojmia {f.}

pledge {rzecz.} (też: swearing in, administration of an oath, oath, vow)

pledge {rzecz.} (też: forfeit)

fant {m.}

pledge (money promised to charity) {rzecz.}

pledge {rzecz.} [arch.] (też: toast, wassail)

toast {m.}

pledge {rzecz.} [eduk.] [Amer.]

pledge {rzecz.} (też: keepsake, souvenir, memento, heirloom)

pamiątka {f.}

pledge {rzecz.} (też: sign, signal, omen, portent)

znak {m.}

pledge {rzecz.} (też: argument, evidence, proof, testament)

dowód {m.}

This is testimony to the EU pledge to help the country recover from successive crises.

To jest dowód na wypełnienie przez UE zobowiązania pomocy temu krajowi w odbudowie po kryzysie.

pledge {rzecz.} (też: obligation, commitment)

I would like to welcome the pledge on intermodal transport.

Z zadowoleniem przyjmuję zobowiązanie dotyczące transportu intermodalnego.

This is where we should be in agreement, and I ask the Council to notice the pledge implied here.

W tym właśnie punkcie powinniśmy się zgadzać i proszę Radę, aby zauważyła sugerowane tu zobowiązanie.

Let this pledge to partnership be reflected in practice.

Niech to zobowiązanie do partnerstwa znajdzie swoje odzwierciedlenie w praktyce.

I would also like to repeat our pledge that we will keep Parliament fully informed.

Chciałbym również powtórzyć nasze zobowiązanie, zgodnie z którym będziemy Parlament o wszystkim informować.

I therefore welcome Commissioner Reding's 'Women on the Board Pledge for Europe' initiative.

Z tego względu cieszę się z inicjatywy pani komisarz Reding "Kobiety w zarządzie - zobowiązanie dla Europy”.

pledge {rzecz.} (też: oath, swearing)

In my view, they have yet to honour either of these pledges.

Według mnie muszą oni jeszcze dopełnić obydwu tych przysiąg.

pledge {rzecz.} (też: promise, vow)

I came here to deliver a message of hope and to make a solemn pledge.

Przybyłem tu z przesłaniem nadziei oraz po to, by złożyć uroczyste przyrzeczenie.

My pledge here before you constitutes a unilateral declaration of a state under international law.

Moje przyrzeczenie przed Wami stanowi jednostronną deklarację państwa na mocy prawa międzynarodowego.

We will, of course, continue to participate in the Geneva talks, hoping that our pledge today will persuade the Russian Federation to stop blocking these discussions.

Będziemy rzecz jasna nadal uczestniczyć w rozmowach genewskich, mając nadzieję, że dzisiejsze przyrzeczenie skłoni Federację Rosyjską do zaprzestania blokowania tych rozmów.

Our constructive unilateralism and the pledge I have just made will not have the expected impact if our European friends do not speak out the truth.

Nasz konstruktywny unilateralizm ani złożone przed chwilą przyrzeczenie nie przyniosą jednak spodziewanego skutku, jeśli nasi europejscy przyjaciele nie powiedzą, jaka jest prawda.

pledge {rzecz.}

to pledge {czasownik}

zadeklarować {czas. dk}

The Union cannot reasonably pledge less than EUR 35 billion in public finances.

Unia nie może racjonalnie zadeklarować mniej niż 35 miliardów euro ze środków publicznych.

We must pledge our commitment to Europe and do it quickly.

Musimy zadeklarować przywiązanie do Europy i uczynić to szybko.

From the outset the system has suffered as a result of Member States who have pledged resources but who are not honouring their commitments.

Od początku system ten ma pewne braki z powodu niewypełnienia zobowiązań przez państwa, które zadeklarowały odpowiednie zasoby.

They pledged an impressive EUR 1.9 billion for the years 2010-2013, including our own EUR 550 million commitment.

Ofiarodawcy ci zadeklarowali imponującą kwotę 1,9 miliarda euro na lata 2010-2013, włączając nasz własny wkład w wysokości 550 milionów euro.

Europe also remains diverse, and what you have pledged, that the European Parliament will reflect this diversity in its work, is of immense value.

Europa pozostaje również różnorodna i to, co Pan zadeklarował, to jest ogromna i wielka wartość, że tak również będziemy funkcjonować w Parlamencie Europejskim.

to pledge [pledged|pledged] {czas.} (też: to declare, to avow)

Council has often pledged its commitment to the reforms of the Lisbon Treaty.

Rada często deklarowała zobowiązanie do reform traktatu lizbońskiego.

Just a few weeks ago here in this House, many of us pledged our solidarity with Greece.

Zaledwie kilka miesięcy temu, tu w tej Izbie, wielu z nas deklarowało swoją solidarność z Grecją.

Of teenage girls who pledged sexual abstinence and virginity until marriage -- thank you George Bush -- the majority, 60 percent, yielded to sexual temptations within one year.

Spośród nastoletnich dziewczyn, które deklarowały seksualną abstynencję i dziewictwo do ślubu -- dziękuję ci George'u Bush -- większość, 60 procent, uległa pokusie w ciągu jednego roku.

to pledge [pledged|pledged] {czas.} (też: to set (table), to hock, to pawn)

zastawić {czas.}

The share of a member in the subscribed capital may not be transferred, pledged or attached.

    Udział w subskrybowanym kapitale nie może zostać przeniesiony, zastawiony ani zajęty.

to pledge [pledged|pledged] {czas.} (też: to pawn)

to pledge [pledged|pledged] {czas.} (też: to pawn)

przyrzekać {czas. ndk}

to pledge [pledged|pledged] {czas.} (też: to oblige, to commit, to bind, to obligate)

zobowiązać {czas. dk}

I think we should pledge to support them on this path.

Uważam, że powinniśmy zobowiązać się do ich wspierania.

He pledged to move forward towards a positive statement of assurance.

Zobowiązał się on do podjęcia działań w kierunku pozytywnego oświadczenia o wiarygodności.

Parliament has pledged to promote it, but it must not do so at the expense of fundamental research.

Parlament zobowiązał się do ich wspierania, ale nie może się to odbywać kosztem badań podstawowych.

We will deliver whatever we have pledged to deliver and we are also ready to continue the Kyoto Protocol.

Zrealizujemy to, do czego się zobowiązaliśmy, i jesteśmy również przygotowani do dalszej realizacji protokołu z Kioto.

Obama has pledged his support for strengthening the Nuclear Non-Proliferation Treaty and has even upheld the objective of complete nuclear disarmament.

Obama zobowiązał się do starań o wzmocnienie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i poparł projekt całkowitego rozbrojenia nuklearnego.
  przyrzec {czas.}

to pledge [pledged|pledged] {czas.} (też: to crowd, to hock, to pawn)

zastawiać {czas. ndk}

to pledge [pledged|pledged] {czas.} (też: to vow, to plight)

ślubować {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pledge":

 

Podobne tłumaczenia

"pledge" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pledge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

He proclaimed two days of national mourning and pledged to investigate the violence.

Ogłosił dwudniową żałobę narodową i obiecał śledztwo w sprawie aktów przemocy.

But the British Government has shamefully reneged on its manifesto pledge to hold one.

Jednak rząd brytyjski haniebnie złamał swą obietnicę przeprowadzenia referendum.

You will understand, Madam President, that I am pleasantly surprised with these pledges.

Jak pani przewodnicząca rozumie, jestem przyjemnie zaskoczony tymi deklaracjami.

In the meantime, Taiwan has pledged EUR 42 million of relief for the earthquake victims.

W międzyczasie Tajwan przeznaczył 42 miliony euro na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi.

On the basis of the Haitian Government's action plan, the EU has pledged EUR 1.6 billion.

W oparciu o plan działań haitańskiego rządu UE obiecała 1,6 miliarda euro.

In order to give a timely follow-up to this, I organised a pledging conference a month ago.

Aby go kontynuować miesiąc temu zorganizowałam konferencję w sprawie deklaracji.

We have delivered and lived up to our formal pledges in the first period from 2008 to 2012.

Zrealizowaliśmy cel i nasze formalne zobowiązania dotyczące pierwszego okresu lat 2008-2012.

As a result, responsibility is shared with others who consider the pledged funds as their own.

W rezultacie odpowiedzialność dzieli ona z tymi, którzy traktują powierzone środki jako własne.

For this reason, I welcome the support the EU has pledged in order to help build this new state.

Dlatego z radością przyjmuję wsparcie, jakie UE obiecała przy tworzeniu tego nowego państwa.

Out of this pledge, we have already committed EUR 327 million.

Z tej zadeklarowanej kwoty rozdysponowaliśmy już 327 milionów euro.

I thank Mrs Giannakou and the Commissioner for their pledges.

Dziękuję Pani Poseł Giannakou i Panu Komisarzowi za ich deklaracje.

It was not the usual roll-call of requests and donor pledges.

Konferencja ta nie była typowym apelem czy prośbą o wsparcie finansowe.

You have all pledged in this House that this is the right way to proceed.

Wszyscy w tej Izbie ręczyli, że jest to słuszne postępowanie.

Its founding fathers brought it to life as a pledge of peace, as a mission to create a strong Europe.

Ojcowie założyciele urzeczywistnili ją jako gwarancję pokoju, jako misję stworzenia silnej Europy.

I think what is important is to anchor the pledges from the Copenhagen Accord into the formal text.

Uważam, że duże znaczenie ma zagwarantowanie w formalnym tekście obietnic z porozumienia z Kopenhagi.

This is part of a pledge made by the Commission at the conference in Brussels in April this year.

Jest to część zobowiązania podjętego przez Komisję na konferencji w Brukseli w kwietniu bieżącego roku.

We have learned from our experiences: the EU is definitely living up to its pledge and to our commitment.

Wyciągamy wnioski z naszych doświadczeń: UE zdecydowanie wywiązuje się z deklaracji i obietnic.

A specific financial pledge is needed to achieve this.

Aby to osiągnąć, potrzeba konkretnej gwarancji finansowej.

We've pledged not to add features, but to bring that price down.

Postanowiliśmy nie dodawać funkcji, ale obniżać cenę.

The pledge made by the Commission has been honoured.

Obietnica złożona przez Komisję została dotrzymana.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.