Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Pleasure."

 

"Pleasure." tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 137

Pleasure.

Miło mi. [przykł.]

Member of the Commission. - Mr President, it is a pleasure to be here today to talk about children and also about the report you will adopt shortly.

komisarz. - Panie przewodniczący, miło mi być tutaj, aby porozmawiać o sprawie dzieci, a także o sprawozdaniu, które państwo wkrótce przyjmiecie.

It is my particular pleasure to welcome you, Dr Jahangir, to address the plenary on issues of vital importance to world peace and development.

Szczególnie miło mi powitać panią dr Jahangir, która wygłosi na posiedzeniu przemówienie dotyczące kwestii o podstawowym znaczeniu dla pokoju na świcie i globalnego rozwoju.

It is a pleasure for me to welcome you all to the European Parliament in Strasbourg where you have been taking part in the 27th EU-Switzerland interparliamentary meeting yesterday and today.

Miło mi przywitać państwa w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, gdzie wczoraj i dziś biorą państwo udział w 27. międzyparlamentarnym spotkaniu pomiędzy UE i Szwajcarią.

pleasure {rzeczownik}

pleasure {rzecz.} (też: fun, enjoyment, delectation, relish)

It is also a huge pleasure to follow Mr Fatuzzo in an explanation of vote.

To również ogromna przyjemność słuchać wyjaśnień posła Fatuzzo dotyczących głosowania.

Member of the Commission. - Madam President, it is my pleasure to be here with you today.

komisarz - Pani Przewodnicząca! To dla mnie przyjemność być dzisiaj tutaj z Państwem.

It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .

Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...

I am going to have the pleasure of giving the floor to my compatriot, Mr Carnero González.

Mam przyjemność oddać głos mojemu rodakowi, panu posłowi Carnero Gonzálezowi.

the pleasure is entirely mine

cała przyjemność po mojej stronie

pleasure {rzecz.} (też: honor, honour, accolade)

zaszczyt {m.}

I had the pleasure and honour of contributing to the drafting of this resolution by Parliament.

Miałem przyjemność i zaszczyt przyczynić się do przygotowania projektu przedmiotowej rezolucji.

Dr Jahangir, I have great pleasure in inviting you now to address the European Parliament.

Pani dr Jahangir! Mam ogromny zaszczyt poprosić panią o wystąpienie przed Parlamentem Europejskim.

I think it is an honour and a pleasure that we, specifically, are able to hold the final dialogue.

Uważam to za zaszczyt i przyjemność, że właśnie my możemy prowadzić ten końcowy dialog.

Mr Sampaio, it is my great honour and pleasure to be able to welcome you to the European Parliament.

Panie Sampaio! Mam wielki zaszczyt i przyjemność powitać pana w Parlamencie Europejskim.

Mr Vice President, it is a great pleasure to welcome you here this afternoon to Europe's Parliament.

Panie wiceprezydencie! Mamy ogromny zaszczyt powitać pana dziś popołudniu tu w Parlamencie Europejskim.

to pleasure {czasownik}

to pleasure [pleasured|pleasured] (give sexual pleasure to) {czas. przech.} (też: to fulfill, to fulfil, to quench, to satiate)

zaspokoić {czas.}

to pleasure [pleasured|pleasured] {czas. przech.} (też: to please)

to pleasure [pleasured|pleasured] (give sexual pleasure to) {czas. przech.} (też: to gratify, to content, to accommodate, to satisfy)

to pleasure [pleasured|pleasured] (give sexual pleasure to) {czas. przech.} (też: to fulfill, to fulfil, to satisfy, to please)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pleasure":

 

Podobne tłumaczenia

"Pleasure." - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Pleasure." po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Latvia notes with pleasure the European Commission's proposals in this regard.

Łotwa odnotowuje z radością propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Do good in thy good pleasure unto Zion: Build thou the walls of Jerusalem.

Albowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani całopalenia przyjmiesz.

Doctors back then were routinely telling men the importance of pleasuring their wives.

Ówcześni lekarze nieustannie pouczali mężczyzn o wadze dostarczania żonom rozkoszy.

Behold, in the day of your fast ye find [your own] pleasure, and exact all your labors.

Oto w dzień postu waszego przewodzicie wolę swoję, a wszystkie prace swoje wyciągacie.

And we learn, of course, many, many pleasures, but many of them are base.

Wielu z nich oczywiście się uczymy, ale wiele jest zupełnie podstawowych.

Jehovah taketh pleasure in them that fear him, In those that hope in his lovingkindness.

Kocha się Pan w tych, którzy się go boją, a którzy ufają w miłosierdziu jego.

We now have the pleasure of listening once again to the European Union Youth Orchestra.

Posłuchajmy teraz jeszcze raz Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej.

The works of Jehovah are great, Sought out of all them that have pleasure therein.

Wielkie sprawy Pańskie, jawne u wszystkich, którzy się w nich kochają.

(MT) I too, welcome the result of the Irish referendum with pleasure.

(MT) Ja również z zadowoleniem przyjąłem wynik irlandzkiego referendum.

We receive this news with pleasure and pride, as the Treaty will enable further enlargement.

Ta miła wiadomość napawa nas dumą, gdyż traktat umożliwi dalsze rozszerzenie UE.

He that loveth pleasure shall be a poor man: He that loveth wine and oil shall not be rich.

Mąż, który dobrą myśl miłuje, staje się ubogim; a kto miłuje wino i olejki, nie zbogaci się.

It was and is always a pleasure to work with you and with your colleagues in the Commission.

Z panią i z pani kolegami w Komisji zawsze współpracowało i współpracuje się miło.

"Did I evaluate what would be the highest pleasure like Mill would?

"Czy oszacowałem, co przyniesie największą korzyść, jak Mill by to zrobił?

For Jehovah taketh pleasure in his people: He will beautify the meek with salvation.

Albowiem się kocha Pan w ludu swym; pokornych zbawieniem uwielbia.

To bind his princes at his pleasure, And teach his elders wisdom.

Aby władał i książętami jego według zdania duszy swojej, i starców jego mądrości nauczał.

He delighteth not in the strength of the horse: He taketh no pleasure in the legs of a man.

Nie kocha się w mocy końskiej, ani się kocha w goleniach męskich.

The Irish example, which I had the pleasure to learn about, is a good one.

Przykład Irlandii, który mogłem poznać, jest tutaj bardzo dobry.

He gave entertainment, pleasure and relief to so many human beings when they needed it the most.

Przynosił rozrywkę, radość, wytchnienie tak wielu ludziom, gdy tego najbardziej potrzebowali.

(NL) Madam President, it is a pleasure to see you here again.

(NL) Pani Przewodnicząca! Bardzo się cieszę, widząc tu Panią ponownie.

(ES) Mr President, allow me to say that it is a pleasure to see you in the chair once again.

(ES) Panie przewodniczący! Chciałbym powiedzieć, że cieszymy się, że znów przewodniczy pan obradom.
 

Wyniki z forum

"Pleasure." po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

pleas · pleasant · pleasant-natured · pleasantly · pleasantries · pleasantry · please · pleased · pleasing · pleasurable · pleasure · pleat · pleated · pleather · pleb · plebeian · plebiscite · plebs · plectrum · pledge · pledget

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.