angielsko-polskie tłumaczenie słowa "pleasure"

EN pleasure angielskie tłumaczenie

pleasure {rzecz.}
to pleasure {czas. przech.}

EN pleasure
volume_up
{rzeczownik}

pleasure (też: delectation, delight, enjoyment, fun)
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
miałem przyjemność współpracować od...
It is also a huge pleasure to follow Mr Fatuzzo in an explanation of vote.
To również ogromna przyjemność słuchać wyjaśnień posła Fatuzzo dotyczących głosowania.
Madam President, it is a pleasure to be here this afternoon.
To przyjemność - być tu dzisiejszego popołudnia.
pleasure (też: accolade, honor, honour)
I think it is an honour and a pleasure that we, specifically, are able to hold the final dialogue.
Uważam to za zaszczyt i przyjemność, że właśnie my możemy prowadzić ten końcowy dialog.
I had the pleasure and honour of contributing to the drafting of this resolution by Parliament.
Miałem przyjemność i zaszczyt przyczynić się do przygotowania projektu przedmiotowej rezolucji.
Dr Jahangir, I have great pleasure in inviting you now to address the European Parliament.
Mam ogromny zaszczyt poprosić panią o wystąpienie przed Parlamentem Europejskim.

Synonimy (angielski) dla "pleasure":

pleasure

Przykłady użycia - "pleasure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto get pleasure from
EnglishLatvia notes with pleasure the European Commission's proposals in this regard.
Łotwa odnotowuje z radością propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie.
EnglishDo good in thy good pleasure unto Zion: Build thou the walls of Jerusalem.
Albowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani całopalenia przyjmiesz.
EnglishJehovah taketh pleasure in them that fear him, In those that hope in his lovingkindness.
Kocha się Pan w tych, którzy się go boją, a którzy ufają w miłosierdziu jego.
EnglishWe receive this news with pleasure and pride, as the Treaty will enable further enlargement.
Ta miła wiadomość napawa nas dumą, gdyż traktat umożliwi dalsze rozszerzenie UE.
EnglishThe works of Jehovah are great, Sought out of all them that have pleasure therein.
Wielkie sprawy Pańskie, jawne u wszystkich, którzy się w nich kochają.
EnglishBehold, in the day of your fast ye find [your own] pleasure, and exact all your labors.
Oto w dzień postu waszego przewodzicie wolę swoję, a wszystkie prace swoje wyciągacie.
EnglishIt was and is always a pleasure to work with you and with your colleagues in the Commission.
Z panią i z pani kolegami w Komisji zawsze współpracowało i współpracuje się miło.
EnglishWe now have the pleasure of listening once again to the European Union Youth Orchestra.
Posłuchajmy teraz jeszcze raz Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej.
EnglishFor Jehovah taketh pleasure in his people: He will beautify the meek with salvation.
Albowiem się kocha Pan w ludu swym; pokornych zbawieniem uwielbia.
English"Did I evaluate what would be the highest pleasure like Mill would?
"Czy oszacowałem, co przyniesie największą korzyść, jak Mill by to zrobił?
English(MT) I too, welcome the result of the Irish referendum with pleasure.
(MT) Ja również z zadowoleniem przyjąłem wynik irlandzkiego referendum.
EnglishThe Irish example, which I had the pleasure to learn about, is a good one.
Przykład Irlandii, który mogłem poznać, jest tutaj bardzo dobry.
EnglishHe that loveth pleasure shall be a poor man: He that loveth wine and oil shall not be rich.
Mąż, który dobrą myśl miłuje, staje się ubogim; a kto miłuje wino i olejki, nie zbogaci się.
EnglishTo bind his princes at his pleasure, And teach his elders wisdom.
Aby władał i książętami jego według zdania duszy swojej, i starców jego mądrości nauczał.
EnglishThese are the gentle giants that I've had the pleasure of meeting face to face many times underwater.
Wiele razy miałam okazję spotkać te łagodne olbrzymy oko w oko w głębinach morskich.
EnglishHe delighteth not in the strength of the horse: He taketh no pleasure in the legs of a man.
Nie kocha się w mocy końskiej, ani się kocha w goleniach męskich.
EnglishI had the pleasure of borrowing from the Longitude Prize and the Orteig Prize that put Lindbergh forward.
Zainspirowały mnie nagrody Longitude i Orteiga - ta uruchomiła karierę Lindbergha.
EnglishIt was a pleasure to work with Malcolm Harbour on a written declaration on SMEs.
Praca nad oświadczeniem pisemnym w sprawie MŚP z panem posłem Harbourem przebiegała w doskonałej atmosferze.
EnglishConsider briefly an important source of aesthetic pleasure, the magnetic pull of beautiful landscapes.
Zatrzymajmy się na źródle zadowolenia estetycznego z pięknych krajobrazów.