Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "planning"

 

"planning" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 456

planning {rzeczownik}

planning {rzecz.}

This was "planning" -- in quotes -- that did not have our best interests in mind.

Takie w cudzysłowie "planowanie" zupełnie nie ma na względzie naszych interesów.

Planning was executed from the outset in close cooperation with the United Nations.

Planowanie było prowadzone od początku w ścisłej współpracy z Narodami Zjednoczonymi.

If it existed, it would change all future spacecraft design and space mission planning.

Gdyby istniała, zmieniłaby projekt pojazdów kosmicznych i planowanie misji.

Yesterday things did not work well at all and the planning was not how we would like it.

Wczoraj się to nie udało i planowanie było dalekie od naszych oczekiwań.

But people at Oxford prepared for a democratic Germany and engaged in planning.

Ale ludzie z Oksfordu przygotowywali się na demokratyczne Niemcy i rozpoczęli planowanie.

plan {rzeczownik}

plan {rzecz.} (też: design, diagram, program, blueprint)

plan {m.}

plan {rzecz.} (też: project, styling, scheme)

projekt {m.}

to plan {czasownik}

to plan [planned|planned] {czas.} (też: to configure, to image, to schedule, to prearrange)

planować {czas.}

to plan [planned|planned] {czas.} (też: to design)

to plan [planned|planned] {czas.} (też: to intend, gonna)

planning (Present participle)

zamierzający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)
zamierzyć {czas.}

to plan [planned|planned] {czas.} (też: to decide, to resolve)

umyślić {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "planning":

Synonimy (angielski) dla "plan":

 

Podobne tłumaczenia

"planning" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "planning" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We are at the end of the planning period and so the budget is particularly rigid.

Zbliżamy się ku końcowi okresu planowania, więc budżet jest szczególnie sztywny.

The Commission is planning to create a legal framework next year for fund mergers.

Komisja planuje na przyszły rok stworzenie ram prawnych dla połączeń funduszy.

Unfortunately, many aspects relating thereto remain at the planning stage.

Niestety wiele aspektów z nimi związanych pozostaje nadal w sferze planów.

You should be world champions in practical implementation, not in planning!

Powinni być państwo mistrzami światowymi we wdrażaniu, a nie w planowaniu!

One such measure concerns the planning of housing developments for tourism purposes.

Jeden z takich środków dotyczy planowania zabudowy mieszkalnej do celów turystycznych.

We believe that the principle of reliable planning should currently be given priority.

Sądzimy, że za priorytet należy obecnie uznać zasadę przewidywalnego planowania.

The Commission is financing CSFP joint actions establishing planning teams in Pristina.

Komisja finansuje wspólne działania CSFP ustanawiające zespoły planowania w Prisztinie.

Sustainability must therefore be included right from the planning phase.

Dlatego też element zrównoważonego rozwoju należy uwzględniać już w fazie planowania.

We are now planning to launch eurobonds, but we are putting together a sensible package.

Teraz planujemy wdrożyć euroobligacje, ale konstruujemy sensowny pakiet.

There is mention of planning future investments and setting strategic axes.

Wspomina się o planowaniu przyszłych inwestycji i strategicznych osiach.

Please consult your doctor for advice if you are pregnant or planning to become pregnant.

W przypadku zajścia w ciążę lub zamiaru zajścia w ciążę należy zasięgnąć rady lekarza.

The idea of EU planning in this area is therefore entirely unrealistic.

Idea planowania na szczeblu UE w tej dziedzinie jest zatem zupełnie pozbawiona realizmu.

The recent adoption of land-use planning objectives is an important step.

Ostatnio, ważny krok stanowi przyjęcie celów planowania przestrzennego.

Inform your doctor if you are planning to become pregnant, or if you are already pregnant.

Należy poinformować lekarza o zamiarze zajścia w ciążę lub o istniejącej już ciąży.

Inform your doctor if you are planning to become pregnant, or if you are already pregnant.

estrogeny i progestageny (takie jak leki antykoncepcyjne stosowane do kontroli urodzeń),

Subject: Common Agricultural Policy: planning and application in favour of small producers

Dotyczy: wspólnej polityki rolnej: planowania i wnioskowania na rzecz drobnych producentów

There are plenty of opportunities for this in ongoing programme planning.

Istnieje wiele możliwości tego w ramach obecnego planowania programów.

We need reliable planning in agriculture, and agricultural policy must be sustainable.

Potrzebujemy wiarygodnego planowania w rolnictwie, a polityka rolna musi być zrównoważona.

Rules of Thumb on what to Consider when planning your Contact Centre 

Podstawowe czynniki, które warto wziąć pod uwagę, organizując pracę centrum kontaktowego

Inform your doctor if you are planning to become pregnant, or if you are already pregnant.

nietypowe leki przeciwpsychotyczne (takie jak olanzapina, klozapina),
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

planetology · planets · plangent · planimetry · plank · planks · plankton · planned · planner · planners · planning · plano-gram · planogram · plans · plant · plant-eating · plantain · plantation · planter · plantlet · plants

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.