Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "pillar"

 

"pillar" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 331

pillar {rzeczownik}

pillar {rzecz.} (też: keystone, lynchpin, linchpin)

filar {m.}

This is why the first pillar of the pension system is of particular importance.

Oto, dlaczego pierwszy filar systemu emerytalnego jest szczególnie ważny.

The resolution emphasises that the first pillar of the pension system is the main one.

W rezolucji podkreśla się, że pierwszy filar systemu emerytalnego jest głównym filarem.

The CAP's second pillar is of paramount importance for rural development.

Drugi filar WPR ma nadrzędne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich.

The common commercial policy is a pillar for the external relations of the European Union.

Wspólna polityka handlowa stanowi filar stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej.

(PL) Mr President, cohesion policy is a pillar of development policy.

(PL) Panie przewodniczący! Polityka spójności to filar polityki rozwojowej.

pillar {rzecz.} (też: post, pole, spurt, prism)

słup {m.}

And Jehovah appeared in the Tent in a pillar of cloud: and the pillar of cloud stood over the door of the Tent.

Tedy się ukazał Pan w namiocie w słupie obłokowym; i stanął on słup obłokowy nade drzwiami namiotu,

The car on the left drove into the steel pillar.

Samochód po lewej wjechał w zwykły stalowy słup.

And they brake down the pillar of Baal, and brake down the house of Baal, and made it a draught-house, unto this day.

Obalili też słup Baalowy, obalili i dom jego, a uczynili z niego wychody, aż do tego czasu.

Another pillar, stone pillar on your right side.

Kolejny kamienny słup po prawej stronie.

In that day shall there be an altar to Jehovah in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to Jehovah.

Dnia onego stanie ołtarz Pański w pośród ziemi Egipskiej, a słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego.

to pillar {czasownik}

to pillar {czas.} (też: to assist, to patronize, to prop up, to support)

However, when considering this change in the European position, something needs to be said about the past, as the European Union was one of the pillars of support for the old regime.

Jednak rozważając tę przemianę z punktu widzenia Europy, trzeba powiedzieć coś o przeszłości, jako że Unia Europejska była jednym z filarów wspierających stary reżim.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pillar":

 

Podobne tłumaczenia

"pillar" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pillar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

However, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.

Jednakże, panie przewodniczący, te relacje muszą być budowane na szeregu filarów.

One of the pillars of the proposal before us is the 'polluter pays' principle.

Jednym z filarów przedstawionego nam wniosku jest zasada "zanieczyszczający płaci”.

The cohesion policy must be one of the basic pillars of our economic policy.

Polityka spójności musi stanowić jeden z filarów naszej polityki gospodarczej.

These are measures which should fall under the second pillar and cohesion policy.

To są działania, które powinny być w drugim filarze i w polityce spójności.

Let me deal with the first point: this is an area that comes under the second pillar.

Pozwólcie mi państwo objaśnić pierwszy punkt: obszar ten podlega drugiemu filarowi.

One of the pillars of the fight against energy dependence is energy saving.

Jednym z filarów walki z zależnością energetyczną jest oszczędność energetyczna.

Freedom of movement is one of the key pillars of the European Single Market.

Swobodny przepływ stanowi jeden z kluczowych filarów Europejskiego Jednolitego Rynku.

I would like to stress the three most important pillars of our policy towards Kosovo.

Pragnę podkreślić trzy najistotniejsze filary naszej polityki wobec Kosowa.

I also intend to keep a strong second pillar in the future common agricultural policy.

Chcę również utrzymania mocnego drugiego filaru w przyszłej wspólnej polityce rolnej.

We are trying to get the third pillar cooperation of police to work better.

Staramy się, aby współpraca policji w ramach trzeciego filaru była lepsza.

As an initial contribution to this debate we propose an agenda based on three pillars.

Jako wstępny wkład w tę debatę proponujemy trzyfilarową agendę polityczną.

The Single Market has always been one of the pillars of Europe's economic development.

Jednolity rynek od zawsze stanowi jeden z filarów rozwoju gospodarczego Europy.

The rights of mobility and residence are pillars of European citizenship.

Prawo do przemieszczania się i pobytu to filary obywatelstwa europejskiego.

Research is one of the fundamental pillars on which the Lisbon Strategy is based.

Badania naukowe to jeden z głównych filarów, na których opiera się strategia lizbońska.

I welcome the fact that the report is based on the pillars that I value.

Cieszę się, że sprawozdanie opiera się na cenionych przeze mnie filarach.

We also need - and have spoken out in favour of this - a strong second pillar.

Potrzebujemy również - co już deklarowaliśmy - mocnego drugiego filaru.

The way it is proposed, modulation seems too great and makes the first pillar unbalanced.

Proponowana modulacja wydaje się być zbyt poważna i zagraża równowadze pierwszego filaru.

Our proposal is to further develop the economic pillar of our Economic and Monetary Union.

Proponujemy dalszą rozbudowę filaru gospodarczego naszej unii gospodarczej i walutowej.

Two pillars are being proposed: direct payments and rural development.

Proponuje się w nim dwa filary: płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich.

As we have seen, such props and such pillars are very fragile and can suddenly collapse.

Jak się przekonaliśmy, takie ostoje i fundamenty są bardzo kruche i mogą się nagle zawalić.
 

Wyniki z forum

"pillar" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

pile · piles · pilferage · pilgarlic · pilgrim · pilgrimage · pili · piling · pill · pill-pusher · pillar · pillbox · pilled · pilling · pillion · pillory · pillow · pillow-case · pillowcase · pillowslip · pills

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.