Search for the most beautiful word
digital cassette
eighty

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "pillar"

 

"pillar" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 324

pillar {rzeczownik}

pillar {rzecz.} (też: lynchpin, linchpin)

filar {m.}

The second pillar is the product policy, which concerns both standards and labelling.

Drugi filar to polityka produktowa, dotycząca zarówno norm, jak i etykietowania.

in writing. - Consumer credits are an essential pillar of the internal market.

na piśmie. - Kredyty konsumenckie to podstawowy filar rynku wewnętrznego.

This is why the first pillar of the pension system is of particular importance.

Oto, dlaczego pierwszy filar systemu emerytalnego jest szczególnie ważny.

The resolution emphasises that the first pillar of the pension system is the main one.

W rezolucji podkreśla się, że pierwszy filar systemu emerytalnego jest głównym filarem.

The common commercial policy is a pillar for the external relations of the European Union.

Wspólna polityka handlowa stanowi filar stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej.

to pillar {czasownik}

to pillar {czas.} (też: to assist, to patronize, to prop up)

wspierać {czas.}

We might support an improvement in quality, but not for measures included in the 2nd pillar.

Możemy wspierać poprawę jakości, lecz nie przy pomocy środków uwzględnionych w drugim filarze.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pillar":

 

Podobne tłumaczenia

"pillar" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pillar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Rural development should not be strengthened to the detriment of the first pillar.

Nie należy wzmacniać rozwoju obszarów wiejskich ze szkodą dla pierwszego filara.

The Euro Zone is a pillar of stability for Europe and the whole global economy.

Strefa euro jest filarem stabilności dla Europy i całej globalnej gospodarki.

There is still no system for the protection of personal data in the third pillar.

W dalszym ciągu brak jest systemu ochrony danych osobowych w trzecim filarze.

So, these stone pillars will remind you that you are entering into a water body area.

Te kamienne słupy przypominają, że wkraczamy na teren, gdzie znajduje się woda.

These are measures which should fall under the second pillar and cohesion policy.

To są działania, które powinny być w drugim filarze i w polityce spójności.

Let me deal with the first point: this is an area that comes under the second pillar.

Pozwólcie mi państwo objaśnić pierwszy punkt: obszar ten podlega drugiemu filarowi.

We are trying to get the third pillar cooperation of police to work better.

Staramy się, aby współpraca policji w ramach trzeciego filaru była lepsza.

I also intend to keep a strong second pillar in the future common agricultural policy.

Chcę również utrzymania mocnego drugiego filaru w przyszłej wspólnej polityce rolnej.

Let everybody throughout Europe pay the same level of modulation from the second pillar.

Niech wszyscy w całej Europie płacą z drugiego filara na tym samym poziomie modulacji.

Religious freedom is an essential and inalienable pillar of universal human rights.

Wolność wyznania jest zasadniczym i nienaruszalnym filarem uniwersalnych praw człowieka.

The way it is proposed, modulation seems too great and makes the first pillar unbalanced.

Proponowana modulacja wydaje się być zbyt poważna i zagraża równowadze pierwszego filaru.

We also need - and have spoken out in favour of this - a strong second pillar.

Potrzebujemy również - co już deklarowaliśmy - mocnego drugiego filaru.

Our proposal is to further develop the economic pillar of our Economic and Monetary Union.

Proponujemy dalszą rozbudowę filaru gospodarczego naszej unii gospodarczej i walutowej.

That is just as true of the first pillar of the agricultural policy as it is of the second.

Dotyczy to zarówno pierwszego filara polityki rolnej, jak i drugiego.

I believe this must be active through the second pillar of the CAP.

Myślę, że mechanizm ten musi funkcjonować w ramach drugiego filara WPR.

It is essential that we should adhere to the established 'two-pillar model'.

Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie przyjętego modelu dwóch filarów.

and they set them up pillars and Asherim upon every high hill, and under every green tree;

A nastawiali sobie słupów, i gajów na każdym pagórku wyniosłym, pod każdem drzewem gałęzistem,

and the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords.

Także słupy sienne w około, i podstawki ich, i kotły i sznury ich.

In the first pillar we see the battle against the global financial crisis.

W pierwszym filarze widzimy walkę z globalnym kryzysem finansowym.

The first is the lack of recognition of the importance of the third pillar in pension systems.

Pierwsza z nich dotyczy niedostrzegania wagi trzeciego filaru dla systemów emerytalnych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

pilchard · pile · piles · pilferage · pilgrim · pilgrimage · pili · piling · pill · pill-pusher · pillar · pillbox · pillion · pillory · pillow · pillow-case · pillowcase · pillowslip · pills · pilot · pilotage

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.