Search for the most beautiful word
honor
housekeeping

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "pet"

 

"pet" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-68 z 373

pet {przymiotnik}

pet {przym.} (też: favourite, favorite, prized, favored)

ulubiony {przym. m.}

Mr President, I welcome the opportunity to participate in this debate, although it is not my pet subject.

Panie przewodniczący! Cieszę się z możliwości uczestniczenia w tej debacie, pomimo że nie jest to mój ulubiony temat.

Everyone wants your pet thing.

Każdy ma swój ulubiony.

pet {rzeczownik}

pet {rzecz.}

zwierzę (chowane w domu) {n.}

If I can keep a plant alive, you know, then I can move on to a pet.

Jeśli potrafię utrzymać roślinę przy życiu mogę mieć zwierzę.

All pets must be vaccinated against rabies and the details entered in their pet passport.

Każde zwierzę domowe musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a szczepienie to musi być wpisane w paszporcie.

They have this rule... plant, pet, person.

Istnieją pewne reguły... roślina, zwierze, osoba.

And then, you know when a pet has an operation and they shave a bit of the skin and get rid of the fur -- in order to get you to go into the seed cathedral, in effect, we've shaved it.

A potem, wiecie jak zwierze domowe ma operację i zgalają kawałek skóry i pozbywają się sierści -- abyście mogli wejść do katedry nasion, w efekcie, ogoliliśmy ją.

It is very positive that, in addition to other measures, the pet passport for cats, dogs and ferrets has been introduced, which proves that the animal has been vaccinated against rabies.

Bardzo pozytywnym środkiem jest między innymi wprowadzenie paszportów dla kotów, psów i fretek, które stanowią dowód, że zwierzę zostało zaszczepione.

pet {rzecz.} (też: favourite, favorite)

As an EU national, you can freely travel with your cat, dog or ferret if it has a European pet passport.

Jako obywatel UE możesz podróżować po jej terytorium ze swoim kotem, psem lub fretką, pod warunkiem że Twój ulubieniec posiada europejski paszport dla zwierząt domowych.

This one's been touched on before, but why in God's name do you shut down a Windows PC by clicking a button called "Start?" (Laughter) Here's another pet one of mine: you have a printer.

To już było poruszane wcześniej, ale dlaczego na litość boską zamyka się Windows PC przez klikanie przycisku nazwanego "Start"? ~~~ (Śmiech) Oto inny mój ulubieniec: masz drukarkę.

pet {rzecz.} (też: domestic animal)

All pets must be vaccinated against rabies and the details entered in their pet passport.

Każde zwierzę domowe musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a szczepienie to musi być wpisane w paszporcie.

And then, you know when a pet has an operation and they shave a bit of the skin and get rid of the fur -- in order to get you to go into the seed cathedral, in effect, we've shaved it.

A potem, wiecie jak zwierze domowe ma operację i zgalają kawałek skóry i pozbywają się sierści -- abyście mogli wejść do katedry nasion, w efekcie, ogoliliśmy ją.

pet {rzecz.}

pupilek {m.}

pet {rzecz.} (też: darling, mollycoddle)

to pet {czasownik}

to pet [petted|petted] {czas.} (też: to fondle, to caress, to dandle)

pieścić {czas.}

to pet [petted|petted] (animal) {czas.} (też: to pat)

poklepać {czas.}

to pet [petted|petted] (animal) {czas.} (też: to pat, to tap)

klepać {czas.}

to pet [petted|petted] (animal) {czas.} (też: to pat, to caress)

pogłaskać {czas.}

So what you have to do is stay close and try to reach in and pet his shoulder or give him a piece of chocolate.

Więc trzeba stanąć jak najbliżej, spróbować wyciągnąć rękę i pogłaskać go po ramieniu albo dać kawałek czekolady.

to pet [petted|petted] (person) {czas.} (też: to spoil, to baby, to pamper, to cocker)

rozpieszczać {czas.}

to pet [petted|petted] (animal) {czas.} (też: to stroke, to caress)

głaskać {czas.}

I had to eat right, exercise, meditate, pet dogs, because that lowers the blood pressure.

Musiałem właściwie się odżywiać, ćwiczyć, medytować, głaskać psy, ponieważ obniża to ciśnienie krwi.

to pet [petted|petted] (person) {czas.} (też: to coddle, to spoil, to baby, to cosset)

rozpieścić {czas.}
pieścić się {czas. zwr.}

to pet [petted|petted] (animal) {czas.}

poklepywać {czas.}

pet {rzeczownik}

fag-end {rzecz.} [pot.]

pet {m.} [pot.] (też: niedopałek)

fag {rzecz.} [Bryt.] [pot.]

pet (papieros) {m.} [pot.] (też: fajka, szlug)

butt {rzecz.} [Amer.] [pot.]

pet {m.} [pot.] (też: dupa, tyłek, zadek)

dog-end {rzecz.} [pot.]

pet {m.} [pot.] (też: niedopałek)

butts {rzecz.} [pot.]

pet {m.} [pot.] (też: niedopałek)

fag end {rzecz.} [pot.]

pet {m.} [pot.] (też: niedopałek)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pet":

Synonimy (polski) dla "pet":

 

Podobne tłumaczenia

"pet" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We are your obedient servants, Sergeant peter King and private Leslie Cuthbertson.

Pańscy oddani podkomendni, Sierżant Peter King i Szeregowy Leslie Cuthbertson.

Polyethylene terephtalate (PET) bottles with rubber closures and aluminium capsules

Butelki z tereftalanu polietylenu (PET) z gumowym zamknięciem i aluminiowe kapsułki.

Cardboard boxes with either 1 or 10 PET vials of 20, 50, 100, 200 or 500 ml.

Pudełka kartonowe zawierające 1 lub 10 butelek PET z 20, 50, 100, 200 lub 500 ml.

So, I support my colleague, Peter Liese, in his call for the protection of children.

Dlatego popieram mojego kolegę, Petera Liese i jego wezwanie do ochrony dzieci.

But Peter and the apostles answered and said, We must obey God rather than men.

Tedy odpowiadając Piotr i Apostołowie, rzekli: Więcej trzeba słuchać Boga, niż ludzi.

(HU) Peter Mandelson is leaving the sinking ship and giving up his captain's bridge.

Pan Peter Mandelson opuszcza tonący okręt i porzuca swój mostek kapitański.

Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.

I począł Piotr mówić do niego: Otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za tobą.

But Peter continued knocking: and when they had opened, they saw him, and were amazed.

Ale Piotr nie przestał kołatać; a gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się.

and called and asked whether Simon, who was surnamed Peter, were lodging there.

A zawoławszy, wywiadywali się, jeźliby tam Szymon, którego zowią Piotrem, gospodę miał.

Peter Mandelson will not be surprised at the views of the honourable Member.

Pan komisarz Peter Mandelson nie będzie zaskoczony przekonaniami szanownego pana posła.

And as Peter was beneath in the court, there cometh one of the maids of the high priest;

A gdy Piotr był we dworze na dole, przyszła jedna z dziewek najwyższego kapłana;

We've seen transmission to wild cats and domestic cats, and now also domestic pet dogs.

Zarażają się już dzikie koty i koty domowe, a teraz także oswojone psy.

This is not an issue for political grandstanding or, indeed, promoting pet projects.

Nie jest to kwestia głównych trybun politycznych ani promowania dopieszczonych projektów.

And he cometh, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou?

Tedy przyszedł, i znalazł je śpiące, i rzekł Piotrowi: Szymonie, śpisz?

Mr Hans-Peter Martin has asked for the floor due to personal allusions.

Pan poseł Hans-Peter Martin poprosił o głos z powodu osobistych aluzji.

So what we've done is I've started to do PET scans of everybody in the family.

Na wszelki wypadek zacząłem robić badania tomograficzne całej rodziny.

Peter Gabriel: So torture is not something that always happens on other soil.

Peter Gabriel: Tortury to coś, co nie zawsze ma miejsce gdzie indziej.

And now send men to Joppa, and fetch one Simon, who is surnamed Peter:

Przetoż teraz poślij męże do Joppy, a przyzwij Szymona, którego zowią Piotrem.

While Peter yet spake these words, the Holy Spirit fell on all them that heard the word.

A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł Duch Święty na wszystkie słuchające tych słów.

And he sent Peter and John, saying, Go and make ready for us the passover, that we may eat.

I posłał Piotra i Jana, mówiąc: Poszedłszy nagotujcie nam baranka, abyśmy jedli.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kibel, heroina, wytrysk, spłacalność, płyta ochronna

Podobne słowa

pessimism · pessimist · pessimistic · pest · pesticide · pestilence · pestilent · pestilential · pestle · pesto · pet · petal · petals · pétanque · petard · Pete · Peter · petetes · petite · petition · petitioner

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.