"person" po polsku

EN

"person" - polskie tłumaczenie

volume_up
person {rzecz.}
PL

"persona" - angielskie tłumaczenie

EN person
volume_up
{rzeczownik}

person
" The person that really loves me will be the one to help me "
" Osoba która mnie kocha, to ta osoba, która mi pomoże "
The person lodging the complaint shall be informed of the outcome of such inquiries.
Osoba, która złożyła skargę, jest informowana o wyniku dochodzeń.
And if that person is in need, if that person is suffering, we're automatically prepared to help.
I jeśli ta osoba potrzebuje pomocy, jeśli cierpi, jesteśmy automatycznie gotowi pomóc.
person (też: human, human being, man, mayne)
This is a structural problem and it is caused by one person: Mr Zapatero.
To problem strukturalny i spowodował go jeden człowiek: premier Zapatero.
A person is infected by tuberculosis somewhere in the world every second.
Co sekundę jeden człowiek gdzieś na świecie zaraża się gruźlicą.
First, does one person have the right to decide about another person's life?
Po pierwszy, czy człowiek ma prawo decydować o życiu drugiego człowieka?
person (też: character, fellow, guy, chap)

Przykłady użycia - "person" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
Tak więc dla każdej osoby możemy ustalić średnią, która stanowi środek schematu.
EnglishFor this, we're showing a simulator, a blind person driving using the AirPix.
Niewidomy korzysta z symulatora i kieruje samochodem za pomocą urządzenia AirPix.
EnglishPopulation growth's important, but it's also about how much each person consumes.
Wzrost populacji jest ważny, ale równie ważny jest poziom konsumpcji każdego z nas.
EnglishThe rich natural heritage provides lots of opportunities for the “outdoor person”.
Jej bogactwo naturalne ma wiele do zaoferowanie amatorom aktywnego wypoczynku.
EnglishCurrently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.
Obecnie, podatnicy wydają około 60 000 dolarów rocznie wysyłając osobę do więzienia.
EnglishWhat are the special precautions to be taken by the person administering Masivet?
Jakie są specjalne środki ostrożności dla osoby podającej preparat Masivet?
EnglishData must always be retained with an objective and in relation to a specific person.
Dane zawsze muszą być przechowywane w określonym celu i dotyczyć konkretnej osoby.
EnglishI will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
Tym razem przychód na osobę dałem na tej osi, biedni tu na dole, bogaci tam na górze.
EnglishOf course, that was in the previous Parliament, but it is still the same person.
Oczywiście skład Parlamentu był inny, lecz zasiadają w nim te same osoby.
EnglishWe need to ensure that the fundamental rights of each person can become a reality.
Musimy zapewnić, by podstawowe prawa każdej osoby mogły się urzeczywistnić.
EnglishThere is not a single person present, and we should try to correct that for next year.
Nie ma tu ani jednej osoby i powinniśmy postarać się to zmienić w przyszłym roku.
EnglishHere you can see a bullet that has lodged just next to the spine on this person.
Tutaj można zobaczyć kulę, która utknęła tuż przy kręgosłupie tej osoby.
EnglishOne in four families has a person with disabilities among its family members.
Jedna rodzina na cztery ma wśród swoich członków osobę dotkniętą niepełnosprawnością.
EnglishWe use the person's age and their gender to start to fill in the personalized risks.
Korzystamy z informacji o wieku i płci danej osoby aby oszacować ich osobiste ryzyko.
EnglishWhat you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent.
Widzieliście osobę, pełną szczególnego poświęcenia temu co robi, która odnalazła talent.
EnglishIn fact, almost everybody in the movie is based on a real character, a real person.
W rzeczywistości, prawie każdy w tym filmie jest oparty o prawdziwą osobę.
EnglishOr it's going to have no use to you as a person who might use such a system.
W przeciwnym razie nie przyda się wam jako potencjalnym użytkownikom takiego systemu.
EnglishAnd no disabled person had ever done that -- run at a collegiate level.
Moim celem było wejście do amerykańskiej reprezentacji paraolimpijskiej w maju.
EnglishI mean, Josh Rushing was this incredibly complex person who was thinking about things.
Josh Rushing jest bardzo złożoną osobowością i ma przemyślenia na temat wielu spraw.
EnglishMount's body prevented this third person from getting to Eve, so she escaped.
Ciało Mount' a powstrzymało trzecią osobę od dostania się do Eve, więc ona mogła uciec.