Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "person"

 

"person" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 18732

person {rzeczownik}

person {rzecz.}

osoba {f.}

Oh, what a joy it has been to be a person seeking to tangibilitate compassion.

oh, jaka to było radością bycie osobą ubiegającą się o odczuwanie miłosierdzia.

So this person is a key link in connecting mass media and social media together.

Osoba ta jest głównym ogniwem łączącym ze sobą mass media i media społeczne.

Is the person going to the phone as quickly, when it rings, as they used to?

Czy ta osoba odbiera telefon tak szybko, kiedy dzwoni, tak jak to robiła wcześniej.

A wise person knows how to improvise, as Luke did when he re-washed the floor.

Osoba mądra wie, jak improwizować, tak jak Luke wiedział, gdy zmył ponownie podłogę.

Another person can only view it if they have the exact URL of the doc or file.

Inna osoba może go wyświetlać tylko wtedy, gdy zna dokładny URL dokumentu lub pliku.

person {rzecz.} (też: man, human, human being, mayne)

człowiek {m.}

I believe that no person has the right to take another human being's life.

Uważam, że żaden człowiek nie ma prawa odbierać życia drugiej istocie ludzkiej.

This is a structural problem and it is caused by one person: Mr Zapatero.

To problem strukturalny i spowodował go jeden człowiek: premier Zapatero.

There must be one objective for 2020: every young person must have a job.

Trzeba sobie wyznaczyć jeden cel na 2020 rok: każdy młody człowiek musi mieć pracę.

First, does one person have the right to decide about another person's life?

Po pierwszy, czy człowiek ma prawo decydować o życiu drugiego człowieka?

Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it.

Ponieważ, kiedy wino jest dobre, a w pobliżu jest człowiek, otwieram je.

person {rzecz.} (też: chap, fellow, guy, character)

osobnik {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "person":

 

Podobne tłumaczenia

"person" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "person" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Personally I think that almost everything the report says is on the right track.

Osobiście sądzę, iż niemal wszystko, o czym mówi, zamierza we właściwym kierunku.

When 400 000 people travel from Libya to Tunisia, that is a crisis for Tunisia.

Gdy 400 tysięcy ludzi z Libii trafia do Tunezji, to jest to kryzys dla Tunezji.

Every year a million and a half people die of a completely preventable disease.

Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.

Very commonly reported side effects, likely to affect more than 10 in 100 people:

Bardzo częste działania niepożądane występujące u więcej niż 10 pacjentów na 100:

People must be allowed to grow, and education is just one part of that process.

Ludziom należy pozwolić dorosnąć, a kształcenie jest tylko częścią tego procesu.

Personally, I will be thinking of all the prisoners rotting in Chinese prisons.

Osobiście będę myślał o wszystkich więźniach gnijących w chińskich więzieniach.

Our stories make us the people we are and, sometimes, the people we want to be.

Nasze opowieści tworzą nas samych, a czasami tworzą postacie, którymi chcemy być.

People like that should be specially trained to prep them for these assignments.

Tacy pracownicy powinni być szkoleni i przygotowywani do realizacji tych zadań.

The rich natural heritage provides lots of opportunities for the “outdoor person”.

Jej bogactwo naturalne ma wiele do zaoferowanie amatorom aktywnego wypoczynku.

This situation very specifically indicates the value of solidarity between people.

Sytuacja ta w szczególny sposób wskazuje na wartość solidarności międzyludzkiej.

We need confidence to achieve this and the people of Europe need perspectives.

Potrzebujemy pewności, by to osiągnąć, a mieszkańcy Europy potrzebują perspektyw.

We have to examine the reasons and the drive that bring these people into Europe.

Musimy zbadać przyczyny i siłę napędową, która przyciąga tych ludzi do Europy.

Such people include those belonging to the entirely non-violent PMOI organisation.

Do takich ludzi należą członkowie zupełnie pokojowo nastawionego ugrupowania PMOI.

The conflict in Darfur resulted in the exodus of over two and half million people.

Konflikt w Darfurze stał się przyczyną exodusu ponad dwóch i pół miliona ludzi.

They take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.

Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.

This initiative focuses on poor towns and on the poor people who live in them.

Inicjatywa ta koncentruje się na biednych miastach i na ich ubogich mieszkańcach.

We know there are different ways to freedom for people oppressed by dictators.

Znamy różne sposoby wybijania się na wolność dręczonych przez dyktatorów ludów.

On a personal level, I have, for 36 years of my career, defended privacy rights.

Osobiście, przez 36 lat mojej kariery zawodowej broniłem prawa do prywatności.

We are surprised when the people in the Maghreb countries all want to move here.

Jesteśmy zaskoczeni, gdy wszyscy ludzie w krajach Maghrebu, chcą się tu przenieść.

An organ transplant is the last chance of life for thousands of people every day.

Dla tysięcy ludzi przeszczep organów jest codziennie ostatnią szansą na życie.
 

Wyniki z forum

"person" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: izentropa, fotoreceptor, międzywęźla, międzywęźle, brać w żyłę

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.