Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "permission"

 

"permission" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 94

permission {rzeczownik}

permission {rzecz.} (też: license, licence, clearance, go-ahead)

Nevertheless, Archie managed to get permission to do this.

Jednak Archiemu udało się zdobyć pozwolenie na zrobienie tego.

The design was submitted to the relevant authorities of the City of Frankfurt for planning permission.

Projekt przedstawiono władzom Frankfurtu z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Lady Ashton, since when has permission been required from anyone in order to exercise religious faith?

Pani Baronesso Ashton! Od kiedy do praktykowania religii wymagane jest pozwolenie?

You ask my permission before you rut, before you breed.

Należało zapytać o moje pozwolenie, zanim zaczęłaś swoją ruję, zanim zaczęłaś się starać o potomstwo.

The final permission was granted by the Federal Office for Shipping and Hydrography in February this year.

Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii wydał ostatecznie pozwolenie w lutym tego roku.

permission {rzecz.}

zgoda {m.}

on behalf of the UEN Group. - Mr President, with your permission, I would like to start my speech in Irish.

Panie przewodniczący! Za pana zgodą chciałbym rozpocząć moje przemówienie po irlandzku.

With the kind permission of NZZ Online: www.nzz.ch

Za uprzejmą zgodą NZZ Online: www.nzz.ch

Norbert Frei: “Auf Nummer sicher”© Neue Zürcher Zeitung, 3 October, 2009 With the kind permission of NZZ Online: www.nzz.ch

Norbert Frei: „Auf Nummer sicher“© Neue Zürcher Zeitung, 3 października 2009Za uprzejmą zgodą NZZ Online: www.nzz.ch

Roman Bucheli: "Das Zen der Müdigkeit"© Neue Zürcher Zeitung, 8 September 2009 With the kind permission of NZZ Online: www.nzz.ch

Roman Bucheli: „Das Zen der Müdigkeit“© Neue Zürcher Zeitung, 8 września 2009Za uprzejmą zgodą NZZ Online: www.nzz.ch

Sibylle Birrer: “Tiefgründige Wasserwelten”© Neue Zürcher Zeitung, 4 August, 2009 With the kind permission of NZZ Online: www.nzz.ch

Sibylle Birrer: „Tiefgründige Wasserwelten“© Neue Zürcher Zeitung, 4 sierpnia 2009Za uprzejmą zgodą NZZ Online: www.nzz.ch

permission {rzecz.} (też: license, licence, imprimatur, clearance)

to give sb permission to do sth

dawać komuś zezwolenie na zrobienie czegoś

Permission was given for it to go through on that basis.

Na tej podstawie wydane zostało zezwolenie na przepłynięcie.

And part of the issue is for Cody -- who's here, 16 years old -- and I have permission to relay this number.

Część tego problemu zostawiam Cody'emu -- który jest tu -- ma 16 lat -- i mam zezwolenie, żeby ujawnić tą liczbę.

If permission is granted, we must be sure that Russia really does commit to the matter in question and initiates the necessary measures.

Jeśli zezwolenie zostanie wydane, musimy zagwarantować, że Rosja wniesie odpowiedni wkład i wprowadzi konieczne środki.

Secondly, a free and fair election should be held in Iran, in which all candidates should be allowed to stand, and not just those who have obtained permission to stand.

Po drugie, w Iranie powinno przeprowadzić się wolne i uczciwe wybory, do których dopuszczeni zostaną wszyscy kandydaci, a nie tylko ci, którzy mają zezwolenie na kandydowanie.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "permission":

 

Podobne tłumaczenia

"permission" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "permission" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

With your permission now, Mr President, I should like to reply to Oral Question.

Za pana pozwoleniem, panie przewodniczący, chciałbym odpowiedzieć na pytanie ustne.

If you later add new docs to the collection, they also inherit the permissions.

Jeśli później dodasz nowe dokumenty do kolekcji, one także odziedziczą te uprawnienia.

We're trying to get all of the permissions to get everything all set, to get it going.

Staramy się zebrać wszystkie pozwolenia aby być gotowym, by zacząć działać.

When you set a collection to Public, everyone gets permission to access the collection.

Gdy ustawisz kolekcję jako publiczną, każda osoba uzyska prawo dostępu do tej kolekcji.

Spending someone else's without their permission is not budgeting, it is theft.

Wydatkowanie środków należących do kogoś innego nie jest budżetowaniem, lecz kradzieżą.

Because presently the politicians do not have permission to do what needs to be done.

Bo teraz politycy nie mają pozwolenia na robienie tego co jest konieczne.

With your permission I would like to give the following statement on behalf of the Council.

Za pańskim pozwoleniem chciałbym złożyć następujące oświadczenie w imieniu Rady.

Only they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.

Muszą tylko najpierw uzyskać papier zezwalający im na zrobienie tego.

Every single use therefore requires permission; without permission, you are a trespasser.

Każde użycie kultury wymaga pozwolenia. ~~~ Bez niego łamiemy prawo.

Freedom, which means without permission from anyone, the ability to create.

Wolności, która oznacza niewymagającą pozwolenia zdolność kreowania.

This setting limits access to only people to whom you give permission.

To ustawienie powoduje ograniczenie dostępu tylko do tych osób, którym przyznano uprawnienia.

The film, without his permission or even knowledge at first, found its way onto the Internet.

Film, bez jego pozwolenia, a wcześniej nawet wiedzy, znalazł się w Internecie.

Can you change permissions for individual docs within a collection?

Czy mogę zmieniać uprawnienia dla poszczególnych dokumentów znajdujących się w kolekcji?

Therefore, with your permission, I should like to put a specific question to the Commissioner.

Dlatego, za pani przyzwoleniem, chciałabym zadać konkretne pytanie komisarzowi.

When I add items to a shared collection, do the docs inherit the permissions of the collection?

Czy gdy dodaję elementy do kolekcji udostępnionej, dokumenty dziedziczą uprawnienia kolekcji?

You have complete control when it comes to cookie permissions in Google Chrome.

Google Chrome zapewnia pełną kontrolę nad obsługą plików cookie.

They give permission, and we get about 40 or 50 concerts a day.

Udostępniają nam swoje materiały, codziennie dostajemy około 40 - 50 koncertów.

Only owners can set editing permissions for individual sheets.

Uprawnienia do edytowania poszczególnych arkuszy mogą być określane tylko przez właścicieli.

In order to survive we need to give permission for quota increases now.

Aby przeżyć, musimy natychmiast zezwolić na zwiększenie kwot.

Mr President, with your permission, we will also move to defer Mr Berman's report.

Panie przewodniczący! Za pana przyzwoleniem, chcemy także odroczyć sprawozdanie pana posła Bermana.
 

Wyniki z forum

"permission" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.