Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "pending"

 

"pending" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 104

pending {przyimek}

pending (trial/a decision) {przyim.}

(The sitting was suspended at 11.50 pending the formal sitting.)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.50 do czasu otwarcia posiedzenia formalnego)

(The sitting was suspended at 11.55 pending the vote and resumed at 12.05)

(posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.55 do czasu głosowania i wznowione o godzinie 12.05)

(The sitting was suspended at 10.10 a.m. pending voting time, and resumed at 10.35 a.m.)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 10.10 do czasu głosowania i wznowione o godzinie 10.35)

(The sitting was suspended at 6.15 p.m. pending Question Time and resumed at 6.30 p.m.)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 18.15 do czasu tury pytań i wznowione o godzinie 18.30).

That was done pending a review, but that review is most bizarre.

Tak też się stało do czasu ponownego rozpatrzenia sprawy, które przebiega jednak w niezwykle kuriozalny sposób.

pending (trial/a decision) {przyim.}

I therefore believe that we have a debate pending on the consolidation of this social state.

Wierzę więc, że mamy debatę w oczekiwaniu na konsolidację tego państwa socjalnego.

(The sitting was suspended at 5.15 p.m. pending Question Time and resumed at 5.30 p.m.)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.15 w oczekiwaniu na turę pytań i wznowione o godz.

(The sitting was suspended at 11.55 a.m. pending voting time, and resumed at 12.05 p.m.)

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.

We will continue to monitor the situation, pending the examination of the decree by the Italian Parliament.

Będziemy nadal kontrolowali sytuację, w oczekiwaniu na rezultaty prac nad dekretem we włoskim parlamencie.

Commissioner, pending the required clarifications and investigations, you now have the task of body-scanning this debate.

Panie komisarzu! W oczekiwaniu na wymagane wyjaśnienia i badania, pańskim zadaniem jest "prześwietlenie” tej debaty.

pending {przymiotnik}

pending {przym.}

w toku {przym.}

{ code } [ pending ]

{ code } [ w toku ]

In line with our longstanding and firm position on the abolition of the death penalty, I have called for a halt to all pending death penalty cases.

Zgodnie z naszym wieloletnim i zdecydowanym stanowiskiem dotyczącym zniesienia kary śmierci, wezwałam do wstrzymania wszystkich spraw związanych z karą śmierci, które są w toku.

pending {przym.} (też: ongoing)

trwający {przym. m.}

pending {przym.}

do załatwienia {przym.}

pending {przym.}

oczekujący {przym. m.}

In my country, Spain, we now have a project pending in the Pyrenees.

W moim kraju, w Hiszpanii, mamy w tej chwili oczekujący na decyzję projekt w Pirenejach.

If your listing appears with a Pending status message, that means that no further action is required on your end.

Jeśli we wpisie o firmie jest widoczny komunikat o stanie Oczekujący, oznacza to, że nie musisz wykonywać żadnych dalszych czynności.

Thanks to this fact too, the pending adoption of the energy package will mark an important step along the path towards creating a common EU energy policy.

Również dlatego oczekujący na przyjęcie pakiet energetyczny będzie stanowić ważny krok na drodze do stworzenia wspólnej polityki energetycznej UE.

ActionsActiveDeleteEditImpressionsNeeds ActionPendingSuspendedThe PIN you entered is invalidValidate by mailValidate by phone

CzynnościAktywnyUsuwanieEdycjaWyświetleniaWymaga działaniaOczekującyZawieszonyWprowadzony kod PIN jest nieprawidłowyWeryfikacja pocztąWeryfikacja przez telefon

pending {przym.} (też: indecisive, inconclusive, unsettled, undecided)

nierozstrzygnięty {przym. m.}

pending {przym.} (też: forthcoming, coming, oncoming)

zbliżający się {przym. m.}

pending {przym.}

pending {rzeczownik}

pending {rzecz.} (też: anticipation, expectation)

to pend {czasownik}

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pending" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.

Właśnie dlatego umowy te są tymczasowe i zostaną zastąpione umowami pełnymi.

If the order has been cancelled, the pending authorization will not result in a charge.

W przypadku anulowania zamówienia oczekująca autoryzacja nie zakończy się obciążeniem.

And there's a patent pending on these systems as well that's held by the community.

Czekamy na przyznanie patentu dla systemów stworzonych przez społeczność.

(The sitting was suspended at 11.50 a.m. pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.15 w czasie głosowania i wznowione o godz.

There are some very pressing problems pending, a few of which you have listed.

Istnieje wiele problemów do rozwiązania, niektóre z nich wymieniliście.

The Italian reply is still pending and once it is received, the Commission will assess it.

Włochy jeszcze nie przesłały odpowiedzi, po jej otrzymaniu Komisja dokona jej oceny.

Payment authorizations are often listed as pending on your statement.

Płatności będące autoryzacjami są zwykle oznaczone na wyciągu z konta jako oczekujące.

(The sitting was suspended at 11.40 pending voting time and resumed at noon)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.40 w czasie głosowania i wznowione w południe)

I also support the provisional implementation of the agreement pending its entry into force.

Popieram również tymczasowe stosowanie umowy przed jej wejściem w życie.

A solution needs to be found for Abyei, but at the moment the question is still pending.

Należy znaleźć rozwiązanie dla Abyei, ale w chwili obecnej to pytanie nadal pozostaje otwarte.

(The sitting was suspended at 11:05 pending voting time and resumed at 11:30)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.05 w czasie głosowania i wznowione o godz. 11.30)

(The sitting was suspended at 11.23 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.23 na czas głosowań i wznowione o godzinie 12.00)

(The sitting was suspended at 11.55 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.55 i wznowione o godz.

Pending requests are usually processed within 3-5 business days.

Oczekujące prośby są zwykle realizowane w ciągu 3-5 dni roboczych.

(The sitting was suspended at 12 noon pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.00 w czasie głosowania i wznowione o godz. 12.05).

The outcome of the then pending Irish referendum was uncertain.

Wynik mającego się wtedy odbyć wkrótce irlandzkiego referendum był niepewny.

We will now proceed to a roll-call vote to close an issue that has been pending for almost 30 years.

Przeprowadzimy teraz głosowanie imienne w celu zamknięcia sprawy, która trwa już prawie 30 lat.

To be quite clear, the state aid investigation in these cases has been pending for around four years.

Mówiąc wprost, badanie dotyczące pomocy publicznej na rzecz stoczni trwa już około cztery lata.

Paragraph 11a of UN Resolution 1244 makes clear that this is 'pending a final settlement'.

Ustęp 11a rezolucji ONZ nr 1244 stanowi jednoznacznie, że sprawa Kosowa "czeka na ostateczne rozwiązanie”.

We wish to add 'that sentence being the subject of a pending appeal' at the end of recital R.

Na końcu punktu R preambuły chcielibyśmy dodać słowa "odwołano się od wyroku, który zapadł w tej sprawie”.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

penalties · penalty · penance · pence · penchant · pencil · pencils · pendant · pendants · pendent · pending · PenDrive · pendulous · pendulum · penetrable · penetrance · penetrating · penetration · penfriend · penguin · penholder

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.