Search for the most beautiful word
scorers
colander

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "password"

 

"password" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 59

password {rzeczownik}

password {rzecz.} (też: login, slogan, motto, entry)

hasło {n.}

Register to MyAxis, or login by filling in your e-mail and password to the left.

Zarejestruj się lub zaloguj w serwisie MyAxis, wpisując adres e-mail i hasło po lewej stronie.

An e-mail with a link to the password page has now been sent to:

Wysłano wiadomość e-mail z łączem do strony zawierającej hasło na następujący adres:

to re-enter password

ponownie wpisać hasło

to type in one's password

wpisać swoje hasło

Here's how to change your Google Mail password:

Jeśli Twoje hasło nie działa, przeprowadź nasz proces odzyskiwania hasła.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "password":

 

Podobne tłumaczenia

"password" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "password" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Google Chrome can save your usernames and passwords for different websites.

Google Chrome może zapisywać Twoje nazwy użytkownika i hasła używane w różnych witrynach.

For this reason, we recommend password protecting confidential information.)

Z tego powodu zalecamy używanie hasła do ochrony poufnych informacji).

So your current preferences, bookmarks, and passwords will remain available in the browser.

Bieżące ustawienia, zakładki i hasła nadal będą dostępne w przeglądarce.

We recommend updating your password regularly, at least twice a year.

Zalecamy regularne modyfikowanie hasła co najmniej dwa razy do roku.

In order to proceed with resetting your password, you'll need to stop making login attempts.

Aby kontynuować proces resetowania hasła, musisz zaprzestać prób logowania się.

You'll need to re-enter your username and password when you return to Google Mail.

W momencie powrotu do Google Maila konieczne będzie ponowne wpisanie nazwy użytkownika i hasła.

Here are a few tips for creating your password, and keeping it safe:

Poniżej znajduje się kilka porad ułatwiających utworzenie hasła i bezpieczne korzystanie z niego:

Sharing is usually a good thing, but not when it comes to usernames and passwords.

Udostępnianie danych jest zwykle bardzo przydatne, ale nie w przypadku nazwy użytkownika i hasła.

Did a password reset message arrive at your recovery address?

Czy wiadomość dotycząca resetowania hasła dotarła na Twój adres odzyskiwania?

If multiple people need to use your AdWords account, don't just share the same username and password.

Zamiast tego musisz utworzyć na koncie AdWords osobne profile użytkownika.

These passwords are stored in the same system that contains your saved passwords from other browsers.

Informacje te są przechowywane w tym samym systemie co hasła zapisane w innych przeglądarkach.

You can also use an AdWords login and password, if you have one. ~~~

To rzeczywisty adres firmy, na który można wysyłać pocztę.

That has all the passwords to his numbered accounts.

Który zawiera wszystkie hasła do jego kont bankowych.

Don't use the same password for different websites.

Nie używaj tego samego hasła w różnych witrynach.

If you answered your secret question successfully, you'll be directed to our password reset page.

Jeśli uda Ci się dobrze odpowiedzieć na tajne pytanie, nastąpi przekierowanie do naszej strony resetowania hasła.

Keep in mind that password are case-sensitive.

Pamiętaj, że w hasłach jest rozróżniania wielkość liter.

So I asked for people's usernames and passwords to be sent to me.

Poprosiłem ludzi, aby przesłali mi ich dane.

You can also use the Clear Browsing Data dialog to remove all password records saved during a specific time period.

Ponadto za pomocą okna dialogowego Wyczyść dane przeglądarki możesz usunąć wszystkie hasła zapisane w wybranym okresie.

Note to Google Apps users: Automated password recovery isn't available for your account at this time.

Uwaga dla użytkowników Aplikacji Google: zautomatyzowane odzyskiwanie hasła nie jest obecnie dostępne dla Waszych kont.

Mac and Linux users with saved passwords

Użytkownicy z zapisanymi hasłami w Mac OS X i Linuksie
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.