angielsko-polskie tłumaczenie słowa "password"

EN password angielskie tłumaczenie

password {rzecz.}
PL

EN password
play_circle_outline
{rzeczownik}

password (też: entry, motto, slogan, codeword)
Here's how to change your Google Mail password:
Jeśli Twoje hasło nie działa, przeprowadź nasz proces odzyskiwania hasła.
An e-mail with a link to the password page has now been sent to:
Wysłano wiadomość e-mail z łączem do strony zawierającej hasło na następujący adres:
Learn how to recover your password.
Upewnij się, że tworzysz unikatowe hasło, które będzie chronić konto przed włamaniem.

Synonimy (angielski) dla "password":

password

Przykłady użycia - "password" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn order to proceed with resetting your password, you'll need to stop making login attempts.
Aby kontynuować proces resetowania hasła, musisz zaprzestać prób logowania się.
EnglishFor this reason, we recommend password protecting confidential information.)
Z tego powodu zalecamy używanie hasła do ochrony poufnych informacji).
EnglishYou'll need to re-enter your username and password when you return to Google Mail.
W momencie powrotu do Google Maila konieczne będzie ponowne wpisanie nazwy użytkownika i hasła.
EnglishWe recommend updating your password regularly, at least twice a year.
Zalecamy regularne modyfikowanie hasła co najmniej dwa razy do roku.
EnglishIf multiple people need to use your AdWords account, don't just share the same username and password.
Zamiast tego musisz utworzyć na koncie AdWords osobne profile użytkownika.
EnglishYou can also use an AdWords login and password, if you have one. ~~~
To rzeczywisty adres firmy, na który można wysyłać pocztę.
EnglishIf you answered your secret question successfully, you'll be directed to our password reset page.
Jeśli uda Ci się dobrze odpowiedzieć na tajne pytanie, nastąpi przekierowanie do naszej strony resetowania hasła.
EnglishPlease contact your organization's IT admin for help with password recovery.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą odzyskiwania hasła, musicie skontaktować się z administratorem zasobów informatycznych organizacji.
EnglishIf you forget your password, note that resetting it will also clear your credit card informationto protect your information.
Jeśli zapomnisz hasła, możesz je zresetować w oknie Toolbar - opcje.
EnglishIn addition, you can choose a custom encryption passphrase instead of your Google Account password to encrypt your synced data.
Ponadto zamiast hasła do konta Google możesz do szyfrowania używać niestandardowego hasła.
EnglishKeep in mind that password are case-sensitive.
Pamiętaj, że w hasłach jest rozróżniania wielkość liter.
EnglishNote to Google Apps users: Automated password recovery isn't available for your account at this time.
Uwaga dla użytkowników Aplikacji Google: zautomatyzowane odzyskiwanie hasła nie jest obecnie dostępne dla Waszych kont.
EnglishDon't use the same password for different websites.
Nie używaj tego samego hasła w różnych witrynach.
EnglishYou can also use the Clear Browsing Data dialog to remove all password records saved during a specific time period.
Ponadto za pomocą okna dialogowego Wyczyść dane przeglądarki możesz usunąć wszystkie hasła zapisane w wybranym okresie.
EnglishYou have now logged in with your new password.
EnglishIf you've set up two-step verification for your account, you may need to enter an application-specific password to continue.
Jeśli dla konta masz ustawioną weryfikację dwuetapową, przed kontynuacją może być konieczne podanie hasła aplikacji.
EnglishThis can happen if your site is requires password authentication, or if we cannot access it for other reasons.
Może to nastąpić wtedy, gdy witryna wymaga uwierzytelnienia za pomocą hasła lub nie można do niej uzyskać dostępu z innych powodów.
EnglishIf you've forgotten your password or are having issues signing in, click I cannot access my account below the login area after clicking Access Analytics.
Wybierz opcję Nie mogę uzyskać dostępu do konta, a następnie wybierz jedną z opcji dostępnych na liście możliwych przyczyn.Konto
EnglishIf you skip this step, your saved passwords will remain in the password manager even after deleting the user and can be accessed by other users.
Jeśli pominiesz te kroki, hasła pozostaną w menedżerze nawet po usunięciu użytkownika. ~~~ Pozostali użytkownicy będą mieli do nich dostęp.
EnglishHere are a few ways you might recognize these messages:They ask you to provide your username and password or other personal information (e.g.
Nawet jeśli wydają się pochodzić z wiarygodnego źródła lub zawierają wyglądającą profesjonalnie stronę internetową, należy zachować ostrożność.