EN passed
volume_up
{przymiotnik}

1. Edukacja

passed
volume_up
zaliczony {przym. m.} [eduk.] (egzamin)

Przykłady użycia - "passed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDespite the fact that the ECB has capitalised the banks, it is not being passed on.
Pomimo dokapitalizowania banków przez EBC, pomoc ta nie jest przekazywana dalej.
EnglishThe amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.
W 2009 roku kwota grzywien nałożonych przez Komisję przekroczyła 2 miliardy euro.
EnglishWe have not achieved this objective and passed the 20% point for several years.
Nie udawało nam się osiągnąć tego celu i przez wiele lat przekraczaliśmy poziom 20 %.
EnglishWhy have you not spoken of the costs that will be passed on to consumers?
Dlaczego nie odnosi się Pan do kosztów, które zostaną przerzucone na konsumenta?
EnglishThis medicine has been prescribed for your child and should not be passed on to others.
Lek ten został przepisany określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.
EnglishIt was on my fourth trip to Everest that a comet passed over the mountain.
W trakcie mojej czwartej wyprawy na Everest kometa Hyakutake przeleciała nad górą.
EnglishIf this amendment is passed, we will be voting against the report tomorrow.
Jeśli ta poprawka zostanie przyjęta, zagłosujemy jutro za odrzuceniem sprawozdania.
EnglishFor thou shalt forget thy misery; Thou shalt remember it as waters that are passed away,
Albowiem zapomnisz kłopotu, a jako wody, które pominęły, wspominać go będziesz.
EnglishSame thing happens to our DNA as it's being passed on through the generations.
To samo dzieje się z naszym DNA, gdy przekazywane jest przez pokolenia.
EnglishBut one passed by, and, lo, he was not: Yea, I sought him, but he could not be found.
Ale przeminął, a oto go nie było; szukałem go, alem go znaleść nie mógł.
Englishno matter how much misunderstanding and pain had passed between you by then.
bez względu na nieporozumienia i ból, które przeszły dotąd między wami.
EnglishThis medicine has been prescribed for your baby and should not be passed on to others.
Lek ten został przepisany dla chorego dziecka i nie należy go przekazywać innym osobom.
EnglishHowever, four years have passed since our accession and nothing has happened so far.
Jednakże upłynęły cztery lata od naszego przystąpienia i nic się dotychczas nie wydarzyło.
EnglishMau passed away five months ago, but his legacy and lessons live on.
Mau odszedł pięć miesięcy temu, jednak jego dziedzictwo oraz nauki wciąż żyją.
EnglishAs price inputs rise, the cost is inevitably passed on to the consumer.
W przypadku wzrostu cen nakładów, kosztami obciążani są właśnie konsumenci.
EnglishThe costs involved are then actually to be passed on to the applicants.
Związane z tym koszty zostaną wtedy praktycznie przeniesione na składających wniosek.
EnglishI thought that time had passed and I would never have to do so again.
Sądziłem, że czas ten upłynął i nigdy nie będę zmuszony tego czynić ponownie.
EnglishAnd Ehud escaped while they tarried, and passed beyond the quarries, and escaped unto Seirah.
Lecz Aod uszedł, póki się oni bawili, a minąwszy góry kamienne, szedł do Seiratu.
EnglishArtistic trades are part of our heritage and this knowledge needs to be passed on.
Zawody artystyczne są częścią naszego dziedzictwa i ta wiedza ta musi być dalej przekazywana.
EnglishThe closing date for making our submission has actually passed by a few days.
Termin złożenia naszej propozycji faktycznie upłynął kilka dni temu.