EN pass
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Sport

1. ogólne

pass (też: belt, strap, strip, swath)
And it came to pass after many days, that Jehovah said unto me, Arise, go to the Euphrates, and take the girdle from thence, which I commanded thee to hide there.
A po wyjściu wielu dni rzekł Pan do mnie: Wstań, idź do Eufratesa, a weźmij stamtąd on pas, którym ci tam rozkazał skryć.
pass (też: jaunt, sally, raid)
pass (też: leave)
That commitment will remain even more relevant in the post-crisis period, when generating green-collar jobs will be the European pass to sustainable employment.
Stanie się to jeszcze bardziej istotne w okresie, który nastąpi po kryzysie, kiedy to europejską przepustką do trwałego zatrudnienia będą miejsca pracy w sektorze technologii ekologicznych.
Do we not know that Kazakhstan has been actually carrying out a program entitled 'Pass to Europe', which reflects this Republic's sincere desire to move closer to the EU in the fields concerned?
Czy jesteśmy świadomi tego, że Kazachstan wprowadził program "Przepustka do Europy”, który odzwierciedla szczere chęci kraju by w omawianych dziedzinach zbliżyć się do UE?
In Georgia, it may be the case that in areas occupied at present by Russia, many people will want to obtain Russian citizenship and have it approved, as this will mean a free pass for Russia.
W Gruzji może być tak, że na terenach okupowanych teraz przez Rosjan wielu ludzi będzie chciało dostać obywatelstwo rosyjskie i utwierdzić się w nim, bo to będzie przepustką dla Rosji.
pass (też: narrows)
pass
play_circle_outline
przepust {m.} (otwór w przedmiocie)
pass (też: season ticket)
play_circle_outline
sieciówka {f.} [pot.] (bilet)
pass (też: gap, mountain pass, defile)
I live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Mieszkam przy ważnym szlaku kolejowym - szlaku przebiegającym przez przełęcz Brenner do Werony.
We then got on two more buses and we drove through Turkey and Iran, Afghanistan, over the Khyber Pass, into Pakistan, like every other young doctor.
Przejechaliśmy przez Turcję, Iran, Afganistan, przez Przełęcz Chajberską, do Pakistanu, jak każdy inny młody lekarz.
pass (też: entrance ticket, standing ticket)
pass (też: ticket, entry pass)

2. Sport

pass (też: serve)
as if I had asked them to pass the salt.

Przykłady użycia - "pass" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto make a pass on sb
Englishto pass the buck
Englishto pass the buck
EnglishThis is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.
Do tego zobowiązał się komisarz McCreevy, co z przyjemnością państwu przekazuję.
EnglishHowever, nicotinic acid a component of Tredaptive does pass into breast milk.
Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Tredaptive przenika do mleka kobiecego.
EnglishHow was it actually possible for the Irish banks to pass the stress tests?
Jak było w ogóle możliwe, że banki irlandzkie przeszły testy warunków skrajnych?
EnglishEach year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.
Rocznie przejeżdża przez centrum tego miasta blisko 2 miliony samochodów ciężarowych.
EnglishHowever, nicotinic acid a component of Trevaclyn does pass into breast milk.
Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Trevaclyn przenika do mleka kobiecego.
EnglishAnd it came to pass, that he abode many days in Joppa with one Simon a tanner.
I stało się, że przez wiele dni został Piotr w Joppie u niejakiego Szymona, garbarza.
EnglishAnd it came to pass after ten days, that the word of Jehovah came unto Jeremiah.
A po wyjściu dziesięciu dni, gdy się stało słowo Pańskie do Jeremijasza,
EnglishIran's judges routinely pass death sentences on homosexuals and teenagers.
Irańscy sędziowie rutynowo skazują homoseksualistów i nastolatków na karę śmierci.
EnglishClearly, I shall pass over the question of the responsibility for all this.
Pytanie dotyczące odpowiedzialności za ten stan rzeczy oczywiście pominę milczeniem.
EnglishColecalciferol and some of its active metabolites pass into breast milk.
Cholekalcyferol i niektóre jego aktywne metabolity przenikają do mleka kobiecego.
EnglishUntil the time that his word came to pass, The word of Jehovah tried him.
Aż do onego czasu, gdy się o nim wzmianka stała; mowa Pańska doświadczała go.
EnglishTo pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.
Przeniesienie tych kosztów na klienta może spowodować zmniejszenie zysków.
EnglishAnd it came to pass, when Jesus had finished these parables, he departed thence.
I stało się, gdy Jezus dokończył tych podobieństw, puścił się stamtąd.
EnglishIf you have a hypo that makes you pass out, or a lot of hypos, talk to your doctor.
Ci ka hipoglikemia, je li nie jest leczona, mo e spowodowa uszkodzenie mózgu (czasowe tl
EnglishSulphonylurea-derivatives like glimepiride pass into the breast milk.
Pochodne sulfonylomocznika, takie jak glimepiryd, przenikają do mleka kobiecego.