Search for the most beautiful word
magnetic
casual clothes

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "pass"

 

"pass" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-104 z 1996

pass {rzeczownik}

pass {rzecz.} (też: belt, poppy red, strip, strap)

pas {m.}

And it came to pass after many days, that Jehovah said unto me, Arise, go to the Euphrates, and take the girdle from thence, which I commanded thee to hide there.

A po wyjściu wielu dni rzekł Pan do mnie: Wstań, idź do Eufratesa, a weźmij stamtąd on pas, którym ci tam rozkazał skryć.

pass {rzecz.} [sport.] (też: serve)

podanie {n.} [sport.]

I would say, "Would you die for him or her?" And, indeed, these people would say "Yes!" as if I had asked them to pass the salt.

"Czy umarłbyś za nią lub za niego?" Badani odpowiadali: "Tak!", jakby chodziło o podanie soli.

pass {rzecz.} (też: sally, raid, jaunt)

wypad {m.}

pass {rzecz.} (też: leave)

That commitment will remain even more relevant in the post-crisis period, when generating green-collar jobs will be the European pass to sustainable employment.

Stanie się to jeszcze bardziej istotne w okresie, który nastąpi po kryzysie, kiedy to europejską przepustką do trwałego zatrudnienia będą miejsca pracy w sektorze technologii ekologicznych.

In Georgia, it may be the case that in areas occupied at present by Russia, many people will want to obtain Russian citizenship and have it approved, as this will mean a free pass for Russia.

W Gruzji może być tak, że na terenach okupowanych teraz przez Rosjan wielu ludzi będzie chciało dostać obywatelstwo rosyjskie i utwierdzić się w nim, bo to będzie przepustką dla Rosji.

Do we not know that Kazakhstan has been actually carrying out a program entitled 'Pass to Europe', which reflects this Republic's sincere desire to move closer to the EU in the fields concerned?

Czy jesteśmy świadomi tego, że Kazachstan wprowadził program "Przepustka do Europy”, który odzwierciedla szczere chęci kraju by w omawianych dziedzinach zbliżyć się do UE?

pass {rzecz.}

przepust (otwór w przedmiocie) {m.}

pass {rzecz.} (też: narrows)

przesmyk {m.}

pass {rzecz.} (też: standing ticket, entrance ticket)

  wejściówka {f.} [pot.]

pass {rzecz.} (też: season ticket)

sieciówka (bilet) {f.} [pot.]

pass {rzecz.} (też: mountain pass, defile, gap)

I live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.

Mieszkam przy ważnym szlaku kolejowym - szlaku przebiegającym przez przełęcz Brenner do Werony.

We then got on two more buses and we drove through Turkey and Iran, Afghanistan, over the Khyber Pass, into Pakistan, like every other young doctor.

Przejechaliśmy przez Turcję, Iran, Afganistan, przez Przełęcz Chajberską, do Pakistanu, jak każdy inny młody lekarz.

Up to now, several thousand people a year - all of whom are refugees - have made this supreme effort to cross 5000 m high passes.

Do chwili obecnej kilka tysięcy osób rocznie - wszyscy z nich są uchodźcami - podejmuje najwyższy wysiłek, by pokonać przełęcze na wysokości 5000 m.

pass {rzecz.} (też: entry pass, ticket)

to pass {czasownik}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to give, to convey, to hand, to hand over)

przekazać {czas.}

I am also very grateful to your teams, Minister; please pass on my thanks.

Jestem również bardzo wdzięczny pańskim zespołom - proszę przekazać im podziękowania.

Minister, please would you pass these thanks on to all the institutions?

Panie ministrze! Proszę przekazać podziękowania wszystkim instytucjom.

In this context, I would like, if I may, to pass on a question which is often put to me.

W tym kontekście, jeżeli mogę, chciałbym przekazać pani pytanie, które często jest mi zadawane.

I shall gladly pass on that message, but you must understand us.

Chciałbym radośnie przekazać tę wiadomość, ale musi nas pan zrozumieć.

That is the only message that I should like to pass on today.

To jedyne przesłanie, jakie pragnę przekazać w dniu dzisiejszym..

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to realize)

zdać {czas.}

You know, what's sad is you guys could all pass that test.

Najgorsze jest to, że moglibyście zdać ten test.

They are tested and accredited according to International Mine Action Standards, just like dogs have to pass a test.

Są one sprawdzane i certyfikowane zgodnie ze standardami Międzynarodowej Akcji Minowej. ~~~ Tak samo jak psy, muszą zdać egzamin.

The SWIFT agreement is a kind of democratic test that we are all duty-bound to pass for the good of our fellow citizens.

Porozumienie SWIFT jest pewnego rodzaju demokratycznym testem, który wszyscy mamy obowiązek zdać dla dobra naszych współobywateli.

They all have to pass?

Wszyscy muszą zdać?

The European regional policy has already passed the subsidiarity test.

Europejska polityka regionalna zdała już sprawdzian z pomocniczości.

to pass [passed|passed] (time) {czas.} (też: to spend, to chase off, to round up, to live out)

spędzić {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to spend)

spędzać {czas.}

There's no passing time with you, only collecting -- the collecting of moments with the hope for preservation and at the same time release.

Przy tobie nie spędza się czasu, lecz kolekcjonuje momenty, z nadzieją na zachowanie i jednocześnie uwolnienie czasu.

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to flow, to sail, to swim, to go by)

płynąć {czas.}

One might well conclude that time passes very slowly in the region of the Bosporus.

Można odnieść wrażenie, że czas nad Bosforem płynie bardzo wolno.

And so today we focus on not just passing out food, but making sure the mothers have enough enrichment, and teaching them about breastfeeding.

Dlatego nie poprzestajemy na dostarczaniu żywności, ale także upewniamy się, że matki są odpowiednio wspierane i uświadamiamy im korzyści płynące z karmienia piersią.

A ship sails from a port in the territorial waters of one state to another, on the way passing through the territorial waters of other states or international waters.

Statek płynie z portu znajdującego się na wodach terytorialnych jednego państwa do drugiego, po drodze przepływając przez wody terytorialne innych państw lub wody międzynarodowe.

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to suit, to fit, to fold, to fit in)

pasować {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to enact)

uchwalić {czas.}

This is the last opportunity to deal with and pass this directive.

To ostatnia sposobność, aby zająć się przedmiotową dyrektywą i ją uchwalić.

in writing. - (NL) Mr President, if we mean well toward small and medium-sized enterprises, we have to pass laws that they are also able to comply with.

na piśmie. - (NL) Panie przewodniczący! Jeżeli mamy na myśli małe i średnie przedsiębiorstwa, musimy uchwalić takie prawo, jakiego one będą w stanie przestrzegać.

We do not agree with these proposals, and we hope that they will not be passed.

Nie zgadzamy się z tymi propozycjami i mamy nadzieję, że nie zostaną uchwalone.

Almost six years have elapsed since Regulation (EC) No 2320/2002 was passed.

Od uchwalenia rozporządzenia WE 2320/2002 upłynęło prawie 6 lat.

Out of respect for these Parliaments, I believe that we need to hold off on passing this resolution.

Uważam, że przez szacunek dla tych parlamentów powinniśmy wstrzymać się z uchwaleniem przedmiotowej rezolucji.

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to overtake, to avoid)

wyminąć {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to pass up, to miss)

przepuścić {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to go by, to elapse)

przemijać {czas.}

For all our days are passed away in thy wrath: We bring our years to an end as a sigh.

Skąd wszystkie dni nasze nagle przemijają dla gniewu twego; jako słowa niszczeją lata nasze.

Terrors are turned upon me; They chase mine honor as the wind; And my welfare is passed away as a cloud.

Obróciły się przeciwko mnie strachy, jako wiatr ściągają duszę moję; bo jako obłok przemija zdrowie moje.
ferować {czas.}
spasować (w brydżu) {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to become passé)

  przebrzmiewać {czas.} [przen.]

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to become passé)

  przebrzmieć {czas.} [przen.]

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to enact)

uchwalać {czas.}

I have the impression, though, that passing resolutions is not enough of a solution.

Mam jednak wrażenie, że uchwalanie rezolucji nie jest wystarczającym rozwiązaniem.

Are the 27 Member States passing decisions regulating imports of timber from FLEGT countries?

Czy 27 państw członkowskich uchwala akty prawne regulujące przywóz drewna z krajów FLEGT?

We want a European Union which passes legislation to protect consumers from speculation and citizens from the indiscriminate eye of authority.

Chcemy Unii Europejskiej, która uchwala prawo chroniące konsumentów przed spekulacją i obywateli przed wszechobecnym okiem władz.

to pass [passed|passed] {czas.} [sport.] (też: to play)

nagrywać {czas.} [sport.]

to pass [passed|passed] {czas.} [sport.] (też: to play)

nagrać {czas.} [sport.]
pasować (w brydżu) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pass":

 

Podobne tłumaczenia

"pass" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pass" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Finally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.

Wreszcie nie możemy zaniedbać wspólnej refleksji nad naszą polityką energetyczną.

If he pass through, and shut up, And all unto judgment, then who can hinder him?

Jeźli wypełni, albo jeźli zawrze, albo jeźli w jedno ściśnie, któż go zawściągnie?

This is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.

Do tego zobowiązał się komisarz McCreevy, co z przyjemnością państwu przekazuję.

The profits then made are, however, no longer passed on to the national economy.

Jednakże zyski w ten sposób wygenerowane już nie powracają do gospodarki krajowej.

There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.

Są setki zabitych, których śmierć opłakujemy oraz znacznie większa liczba rannych.

However, nicotinic acid a component of Tredaptive does pass into breast milk.

Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Tredaptive przenika do mleka kobiecego.

Metabolism Nifedipine undergoes a first pass metabolism in the liver of 30-40 %.

Metabolizm Nifedypina w 30– 40 % ulega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę.

If we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.

Jeśli nie zdamy tego egzaminu, od płomienia w Neapolu zajmie się cała Europa.

Despite the fact that the ECB has capitalised the banks, it is not being passed on.

Pomimo dokapitalizowania banków przez EBC, pomoc ta nie jest przekazywana dalej.

However, nicotinic acid a component of Trevaclyn does pass into breast milk.

Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Trevaclyn przenika do mleka kobiecego.

It is not known whether abatacept, the active ingredient, passes into human milk.

Nie wiadomo czy abatacept, składnik czynny leku, jest wydzielany do mleka ludzkiego.

All this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.

Wszystko to ma miejsce w warunkach kryzysu przy braku oznak jego rychłego końca.

However, although more than 30 years have passed, the situation has not changed.

Jednak, chociaż upłynęło ponad trzydzieści lat, sytuacja nie uległa zmianie.

The amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.

W 2009 roku kwota grzywien nałożonych przez Komisję przekroczyła 2 miliardy euro.

I am not in favour of the EU passing laws on behalf of Member States at all.

Nie jestem bynajmniej za ustanawianiem przez UE praw w imieniu państw członkowskich.

Metabolism Nifedipine undergoes a first pass metabolism in the liver of 30-40 %.

Metabolizm Nifedypina w 30– 40 % ulega metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie.

Clearly, I shall pass over the question of the responsibility for all this.

Pytanie dotyczące odpowiedzialności za ten stan rzeczy oczywiście pominę milczeniem.

Each year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.

Rocznie przejeżdża przez centrum tego miasta blisko 2 miliony samochodów ciężarowych.

And it came to pass, that he abode many days in Joppa with one Simon a tanner.

I stało się, że przez wiele dni został Piotr w Joppie u niejakiego Szymona, garbarza.

And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ha!

A ci, którzy mimo chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami swemi a mówiąc: Ehej!
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dozwolona ilość, dryfujący, bardotka, filia, oddział

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.