Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "pass"

 

"pass" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-77 z 1592

pass {rzeczownik}

pass {rzecz.} [sport.] (też: serve)

podanie {n.} [sport.]

I would say, "Would you die for him or her?" And, indeed, these people would say "Yes!" as if I had asked them to pass the salt.

"Czy umarłbyś za nią lub za niego?" Badani odpowiadali: "Tak!", jakby chodziło o podanie soli.

pass {rzecz.} (też: belt, poppy red, strip, strap)

pas {m.}

And it came to pass after many days, that Jehovah said unto me, Arise, go to the Euphrates, and take the girdle from thence, which I commanded thee to hide there.

A po wyjściu wielu dni rzekł Pan do mnie: Wstań, idź do Eufratesa, a weźmij stamtąd on pas, którym ci tam rozkazał skryć.

pass {rzecz.} (też: sally, raid)

wypad {m.}

pass {rzecz.} (też: leave)

In the event of misconduct, the association would be struck from the register and the pass would be withdrawn: that would be the sanction.

W przypadku łamania zasad stowarzyszenie zostanie wykreślone z rejestru, a przepustka odebrana - takie będą sankcje.

That commitment will remain even more relevant in the post-crisis period, when generating green-collar jobs will be the European pass to sustainable employment.

Stanie się to jeszcze bardziej istotne w okresie, który nastąpi po kryzysie, kiedy to europejską przepustką do trwałego zatrudnienia będą miejsca pracy w sektorze technologii ekologicznych.

In Georgia, it may be the case that in areas occupied at present by Russia, many people will want to obtain Russian citizenship and have it approved, as this will mean a free pass for Russia.

W Gruzji może być tak, że na terenach okupowanych teraz przez Rosjan wielu ludzi będzie chciało dostać obywatelstwo rosyjskie i utwierdzić się w nim, bo to będzie przepustką dla Rosji.

Do we not know that Kazakhstan has been actually carrying out a program entitled 'Pass to Europe', which reflects this Republic's sincere desire to move closer to the EU in the fields concerned?

Czy jesteśmy świadomi tego, że Kazachstan wprowadził program "Przepustka do Europy”, który odzwierciedla szczere chęci kraju by w omawianych dziedzinach zbliżyć się do UE?

pass {rzecz.}

przepust (otwór w przedmiocie) {m.}

pass {rzecz.} (też: narrows)

przesmyk {m.}

pass {rzecz.} (też: mountain pass, defile, gap)

We had some difficulty getting over the Khyber Pass, but we wound up in India.

Mieliśmy trochę kłopotów z przeprawą przez przełęcz, ale dotarliśmy do Indii.

I live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.

Mieszkam przy ważnym szlaku kolejowym - szlaku przebiegającym przez przełęcz Brenner do Werony.

We then got on two more buses and we drove through Turkey and Iran, Afghanistan, over the Khyber Pass, into Pakistan, like every other young doctor.

Przejechaliśmy przez Turcję, Iran, Afganistan, przez Przełęcz Chajberską, do Pakistanu, jak każdy inny młody lekarz.

pass {rzecz.} (też: season ticket)

sieciówka (bilet) {f.} [pot.]

to pass {czasownik}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to give, to convey, to hand, to hand over)

przekazać {czas.}

I am also very grateful to your teams, Minister; please pass on my thanks.

Jestem również bardzo wdzięczny pańskim zespołom - proszę przekazać im podziękowania.

That is the information I wanted to pass on to you on behalf of Mrs Ferrero-Waldner.

Oto informacje, jakie chciałem państwu przekazać w imieniu pani komisarz Ferrero-Waldner.

Minister, please would you pass these thanks on to all the institutions?

Panie ministrze! Proszę przekazać podziękowania wszystkim instytucjom.

He is unable to be here today and I am to pass on his best wishes.

Nie może być tutaj dzisiaj i ja chciałbym przekazać jego pozdrowienia.

In this context, I would like, if I may, to pass on a question which is often put to me.

W tym kontekście, jeżeli mogę, chciałbym przekazać pani pytanie, które często jest mi zadawane.

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to realize)

zdać {czas.}

However, it is a test that we have to pass successfully and with dignity.

To jednak jest test, który musimy zdać z godnością.

You know, what's sad is you guys could all pass that test.

Najgorsze jest to, że moglibyście zdać ten test.

They are tested and accredited according to International Mine Action Standards, just like dogs have to pass a test.

Są one sprawdzane i certyfikowane zgodnie ze standardami Międzynarodowej Akcji Minowej. ~~~ Tak samo jak psy, muszą zdać egzamin.

The SWIFT agreement is a kind of democratic test that we are all duty-bound to pass for the good of our fellow citizens.

Porozumienie SWIFT jest pewnego rodzaju demokratycznym testem, który wszyscy mamy obowiązek zdać dla dobra naszych współobywateli.

They all have to pass?

Wszyscy muszą zdać?

to pass [passed|passed] (time) {czas.} (też: to spend, to chase off, to round up, to live out)

spędzić {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to flow, to sail, to swim, to go by)

płynąć {czas.}

And so today we focus on not just passing out food, but making sure the mothers have enough enrichment, and teaching them about breastfeeding.

Dlatego nie poprzestajemy na dostarczaniu żywności, ale także upewniamy się, że matki są odpowiednio wspierane i uświadamiamy im korzyści płynące z karmienia piersią.

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to suit, to fit, to fold, to fit in)

pasować {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to spend)

spędzać {czas.}

There's no passing time with you, only collecting -- the collecting of moments with the hope for preservation and at the same time release.

Przy tobie nie spędza się czasu, lecz kolekcjonuje momenty, z nadzieją na zachowanie i jednocześnie uwolnienie czasu.

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to enact)

uchwalić {czas.}

This is the last opportunity to deal with and pass this directive.

To ostatnia sposobność, aby zająć się przedmiotową dyrektywą i ją uchwalić.

in writing. - (NL) Mr President, if we mean well toward small and medium-sized enterprises, we have to pass laws that they are also able to comply with.

na piśmie. - (NL) Panie przewodniczący! Jeżeli mamy na myśli małe i średnie przedsiębiorstwa, musimy uchwalić takie prawo, jakiego one będą w stanie przestrzegać.

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to pass up)

przepuścić {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to overtake, to avoid)

wyminąć {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to go by, to elapse)

przemijać {czas.}

For all our days are passed away in thy wrath: We bring our years to an end as a sigh.

Skąd wszystkie dni nasze nagle przemijają dla gniewu twego; jako słowa niszczeją lata nasze.

Terrors are turned upon me; They chase mine honor as the wind; And my welfare is passed away as a cloud.

Obróciły się przeciwko mnie strachy, jako wiatr ściągają duszę moję; bo jako obłok przemija zdrowie moje.
ferować {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pass":

 

Podobne tłumaczenia

"pass" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pass" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Finally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.

Wreszcie nie możemy zaniedbać wspólnej refleksji nad naszą polityką energetyczną.

If he pass through, and shut up, And all unto judgment, then who can hinder him?

Jeźli wypełni, albo jeźli zawrze, albo jeźli w jedno ściśnie, któż go zawściągnie?

However, these imply a level of cost which we cannot pass on to our consumers.

Jednakże wiąże się to z kosztami, których nie możemy przenosić na konsumentów.

This is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.

Do tego zobowiązał się komisarz McCreevy, co z przyjemnością państwu przekazuję.

It is not known whether Cerezyme passes via the placenta to the developing foetus.

Nie wiadomo, czy lek Cerezyme przenika przez łożysko do rozwijającego się płodu.

your baby may have problems passing urine and may have been prescribed diuretics.

u chorego dziecka mogą wystąpić trudności z oddawaniem moczu, z czym związana jest

However, nicotinic acid a component of Tredaptive does pass into breast milk.

Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Tredaptive przenika do mleka kobiecego.

Metabolism Nifedipine undergoes a first pass metabolism in the liver of 30-40 %.

Metabolizm Nifedypina w 30– 40 % ulega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę.

If we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.

Jeśli nie zdamy tego egzaminu, od płomienia w Neapolu zajmie się cała Europa.

I think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.

Myślę, że apel ten został w pełni zrozumiany, ale oczywiście przekażę go dalej.

Thirty years have passed since my father's first job as a community game guard.

Trzydzieści lat minęło od czasu, kiedy mój ojciec zaczął ochraniać zwierzynę.

However, nicotinic acid a component of Trevaclyn does pass into breast milk.

Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Trevaclyn przenika do mleka kobiecego.

He hath walled up my way that I cannot pass, And hath set darkness in my paths.

Drogę moję zagrodził, żebym przejść nie mógł, a na ścieszce mojej ciemności położył.

It is not known whether abatacept, the active ingredient, passes into human milk.

Nie wiadomo czy abatacept, składnik czynny leku, jest wydzielany do mleka ludzkiego.

Metabolism Nifedipine undergoes a first pass metabolism in the liver of 30-40 %.

Metabolizm Nifedypina w 30– 40 % ulega metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie.

They can just pass through the room very quickly, essentially at the speed of light.

Może poruszać się po pokoju bardzo szybko, w zasadzie z prędkością światła.

And it came to pass, that he abode many days in Joppa with one Simon a tanner.

I stało się, że przez wiele dni został Piotr w Joppie u niejakiego Szymona, garbarza.

Clearly, I shall pass over the question of the responsibility for all this.

Pytanie dotyczące odpowiedzialności za ten stan rzeczy oczywiście pominę milczeniem.

You can rely on us to pass these demands on to our partners in the Council.

Mogą państwo być pewni, że przekażemy te żądania naszym partnerom w Radzie.

Each year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.

Rocznie przejeżdża przez centrum tego miasta blisko 2 miliony samochodów ciężarowych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.