Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "pass"

 

"pass" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-119 z 1758

pass {rzeczownik}

pass {rzecz.} [sport.] (też: serve)

podanie {n.} [sport.]

I would say, "Would you die for him or her?" And, indeed, these people would say "Yes!" as if I had asked them to pass the salt.

"Czy umarłbyś za nią lub za niego?" Badani odpowiadali: "Tak!", jakby chodziło o podanie soli.

pass {rzecz.} (też: belt, poppy red, strip, strap)

pas {m.}

And it came to pass after many days, that Jehovah said unto me, Arise, go to the Euphrates, and take the girdle from thence, which I commanded thee to hide there.

A po wyjściu wielu dni rzekł Pan do mnie: Wstań, idź do Eufratesa, a weźmij stamtąd on pas, którym ci tam rozkazał skryć.

pass {rzecz.} (też: sally, raid, jaunt)

wypad {m.}

pass {rzecz.} (też: leave)

That commitment will remain even more relevant in the post-crisis period, when generating green-collar jobs will be the European pass to sustainable employment.

Stanie się to jeszcze bardziej istotne w okresie, który nastąpi po kryzysie, kiedy to europejską przepustką do trwałego zatrudnienia będą miejsca pracy w sektorze technologii ekologicznych.

In Georgia, it may be the case that in areas occupied at present by Russia, many people will want to obtain Russian citizenship and have it approved, as this will mean a free pass for Russia.

W Gruzji może być tak, że na terenach okupowanych teraz przez Rosjan wielu ludzi będzie chciało dostać obywatelstwo rosyjskie i utwierdzić się w nim, bo to będzie przepustką dla Rosji.

Do we not know that Kazakhstan has been actually carrying out a program entitled 'Pass to Europe', which reflects this Republic's sincere desire to move closer to the EU in the fields concerned?

Czy jesteśmy świadomi tego, że Kazachstan wprowadził program "Przepustka do Europy”, który odzwierciedla szczere chęci kraju by w omawianych dziedzinach zbliżyć się do UE?

pass {rzecz.}

przepust (otwór w przedmiocie) {m.}

pass {rzecz.} (też: narrows)

przesmyk {m.}

pass {rzecz.} (też: mountain pass, defile, gap)

I live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.

Mieszkam przy ważnym szlaku kolejowym - szlaku przebiegającym przez przełęcz Brenner do Werony.

We then got on two more buses and we drove through Turkey and Iran, Afghanistan, over the Khyber Pass, into Pakistan, like every other young doctor.

Przejechaliśmy przez Turcję, Iran, Afganistan, przez Przełęcz Chajberską, do Pakistanu, jak każdy inny młody lekarz.

Up to now, several thousand people a year - all of whom are refugees - have made this supreme effort to cross 5000 m high passes.

Do chwili obecnej kilka tysięcy osób rocznie - wszyscy z nich są uchodźcami - podejmuje najwyższy wysiłek, by pokonać przełęcze na wysokości 5000 m.

pass {rzecz.} (też: season ticket)

sieciówka (bilet) {f.} [pot.]

pass {rzecz.} (też: standing ticket, entrance ticket)

  wejściówka {f.} [pot.]

pass {rzecz.} (też: entry pass, ticket)

to pass {czasownik}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to give, to convey, to hand, to hand over)

przekazać {czas. dk}

In this context, I would like, if I may, to pass on a question which is often put to me.

W tym kontekście, jeżeli mogę, chciałbym przekazać pani pytanie, które często jest mi zadawane.

I shall gladly pass on that message, but you must understand us.

Chciałbym radośnie przekazać tę wiadomość, ale musi nas pan zrozumieć.

That is the only message that I should like to pass on today.

To jedyne przesłanie, jakie pragnę przekazać w dniu dzisiejszym..

That will be a unique opportunity to pass on our message.

Będzie to wyjątkowa okazja, aby przekazać mu nasze przesłanie.

I would therefore also like to pass on our congratulations for having achieved an agreement in that area.

Dlatego chciałbym przekazać nasze gratulacje z powodu osiągnięcia porozumienia w tej sprawie.

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to realize, to graduate)

zdać {czas. dk}

You know, what's sad is you guys could all pass that test.

Najgorsze jest to, że moglibyście zdać ten test.

They are tested and accredited according to International Mine Action Standards, just like dogs have to pass a test.

Są one sprawdzane i certyfikowane zgodnie ze standardami Międzynarodowej Akcji Minowej. ~~~ Tak samo jak psy, muszą zdać egzamin.

The SWIFT agreement is a kind of democratic test that we are all duty-bound to pass for the good of our fellow citizens.

Porozumienie SWIFT jest pewnego rodzaju demokratycznym testem, który wszyscy mamy obowiązek zdać dla dobra naszych współobywateli.

They all have to pass?

Wszyscy muszą zdać?

The European regional policy has already passed the subsidiarity test.

Europejska polityka regionalna zdała już sprawdzian z pomocniczości.

to pass [passed|passed] (time) {czas.} (też: to spend, to round up, to live out)

spędzić {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to spend)

There's no passing time with you, only collecting -- the collecting of moments with the hope for preservation and at the same time release.

Przy tobie nie spędza się czasu, lecz kolekcjonuje momenty, z nadzieją na zachowanie i jednocześnie uwolnienie czasu.

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to flow, to sail, to swim, to go by)

One might well conclude that time passes very slowly in the region of the Bosporus.

Można odnieść wrażenie, że czas nad Bosforem płynie bardzo wolno.

And so today we focus on not just passing out food, but making sure the mothers have enough enrichment, and teaching them about breastfeeding.

Dlatego nie poprzestajemy na dostarczaniu żywności, ale także upewniamy się, że matki są odpowiednio wspierane i uświadamiamy im korzyści płynące z karmienia piersią.

A ship sails from a port in the territorial waters of one state to another, on the way passing through the territorial waters of other states or international waters.

Statek płynie z portu znajdującego się na wodach terytorialnych jednego państwa do drugiego, po drodze przepływając przez wody terytorialne innych państw lub wody międzynarodowe.

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to suit, to fit, to fold, to fit in)

pasować [pasuję|pasował] {czas. ndk}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to enact)

uchwalić {czas.}

This is the last opportunity to deal with and pass this directive.

To ostatnia sposobność, aby zająć się przedmiotową dyrektywą i ją uchwalić.

in writing. - (NL) Mr President, if we mean well toward small and medium-sized enterprises, we have to pass laws that they are also able to comply with.

na piśmie. - (NL) Panie przewodniczący! Jeżeli mamy na myśli małe i średnie przedsiębiorstwa, musimy uchwalić takie prawo, jakiego one będą w stanie przestrzegać.

We do not agree with these proposals, and we hope that they will not be passed.

Nie zgadzamy się z tymi propozycjami i mamy nadzieję, że nie zostaną uchwalone.

Almost six years have elapsed since Regulation (EC) No 2320/2002 was passed.

Od uchwalenia rozporządzenia WE 2320/2002 upłynęło prawie 6 lat.

Out of respect for these Parliaments, I believe that we need to hold off on passing this resolution.

Uważam, że przez szacunek dla tych parlamentów powinniśmy wstrzymać się z uchwaleniem przedmiotowej rezolucji.

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to overtake, to avoid)

wyminąć {czas. dk}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to pass up, to miss)

przepuścić {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to go by, to elapse)

przemijać {czas. ndk}

For all our days are passed away in thy wrath: We bring our years to an end as a sigh.

Skąd wszystkie dni nasze nagle przemijają dla gniewu twego; jako słowa niszczeją lata nasze.

Terrors are turned upon me; They chase mine honor as the wind; And my welfare is passed away as a cloud.

Obróciły się przeciwko mnie strachy, jako wiatr ściągają duszę moję; bo jako obłok przemija zdrowie moje.
ferować {czas. ndk}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to hand, to serve, to proffer, to dish up)

podać {czas. dk}

I would like to pass on five pieces of news by way of preliminary remarks.

Chciałbym podać Państwu pięć informacji i uwag wstępnych.

Imagine that you can now engage with a brand and interact, so that you can pass your personal attributes to the products that you're about to buy.

Wyobraźcie sobie, że możecie obecnie współtworzyć markę i wpływać na produkt, możecie podać swe osobiste wymagania co do produktu, który chcecie kupić.

And when I passed by thee, and saw thee weltering in thy blood, I said unto thee, [Though thou art] in thy blood, live; yea, I said unto thee, [Though thou art] in thy blood, live.

A idąc mimo cię, i widząc cię ku podeptaniu podaną we krwi twojej, rzekłem ci: Żyj we krwi twojej; rzekłem ci, mówię: Żyj we krwi twojej.

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to become passé)

  przebrzmiewać {czas. ndk} [przen.]

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to go beyond, to transfer, to go, to undergo)

przejść {czas.}

So they might go through, pass through the Okapi Faunal Reserve.

Tak więc mogli oni przejść przez Park Narodowy Okapi.

If nothing happens, then at the very least the Olympic flame should not pass through Tibetan territory.

Jeśli nic się nie stanie, wtedy przynajmniej ogień olimpijski nie powinien przejść przez terytorium Tybetu.

BYETTA slows stomach emptying and can affect medicines that need to pass through the stomach quickly.

BYETTA hamuje opróżnianie żołądka i może wpływać na wchłanianie leków, które powinny szybko przejść przez żołądek.

Please ensure that all European laws have to pass through this Parliament in a public vote.

Zapewnijcie proszę, aby wszystkie europejskie akty prawne musiały przejść przez ten parlament w głosowaniu jawnym.

How can we pass from words to deeds?

Jak możemy przejść od słów do czynów?
pasować [pasuję|pasował] (w brydżu) {czas. ndk}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to go by, to recede, to elapse, to overshoot)

minąć {czas.}

How much more time will have to pass?

Ile czasu musi jeszcze minąć?

Again a second time he went away, and prayed, saying, My Father, if this cannot pass away, except I drink it, thy will be done.

Zasię po wtóre odszedłszy, modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeźli mię nie może ten kielich minąć, tylko abym go pił, niech się stanie wola twoja.

It's roughly 250 yards across, so it's pretty big -- big size, you know, bigger than a football stadium -- and it's going to pass by the Earth in April of 2029.

Ma szerokość około 250 m, więc jest całkiem spora; powiedziałbym większa niż stadion piłkarski, i ma minąć Ziemię w kwietniu 2029 roku.

Lucky that you remembered to do this before the day had actually passed.

Na szczęście pamiętała Pani, żeby to zrobić zanim ten dzień faktycznie minął.

It is true that the timescale that was planned for closing it - one year - has now passed.

To prawda, że planowany termin zamknięcia więzienia - rok - właśnie minął.
spasować (w brydżu) {czas. dk}
  przebrzmieć {czas. dk} [przen.]

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to pass by, to go by, to elapse, to overshoot)

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk}

The discretion of a man maketh him slow to anger; And it is his glory to pass over a transgression.

Rozum człowieczy zawściąga gniew jego, a ozdoba jego jest mijać przestępstwo.

Time passed, and they thought he had surely forgotten them, at first.

Czas mijał, a one myśleli, że na pewno o nich zapomniał, na początku.

As a result, both parties passed like ships in the night and the result was easy to predict.

W efekcie obie strony mijały się jak nocne pociągi, a rezultat był łatwy do przewidzenia.

The question is whether we can adopt concrete measures: time is passing and the problems are getting ever bigger.

Pytanie tylko, czy możemy przyjąć konkretne środki: czas mija, a problemy wciąż rosną.

Mr Mugabe already has his place in history; each day that passes merely makes it a less impressive one.

Pan Mugabe ma już swoje miejsce w historii; każdy mijający dzień sprawia, że miejsce to jest coraz mniej poczesne.

to pass [passed|passed] {czas.} [sport.] (też: to play)

nagrać {czas. dk} [sport.]

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to enact)

uchwalać {czas. ndk}

I have the impression, though, that passing resolutions is not enough of a solution.

Mam jednak wrażenie, że uchwalanie rezolucji nie jest wystarczającym rozwiązaniem.

Are the 27 Member States passing decisions regulating imports of timber from FLEGT countries?

Czy 27 państw członkowskich uchwala akty prawne regulujące przywóz drewna z krajów FLEGT?

We want a European Union which passes legislation to protect consumers from speculation and citizens from the indiscriminate eye of authority.

Chcemy Unii Europejskiej, która uchwala prawo chroniące konsumentów przed spekulacją i obywateli przed wszechobecnym okiem władz.

to pass [passed|passed] {czas.} [sport.] (też: to play)

nagrywać [nagrywam|nagrywał] {czas. ndk} [sport.]

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to hand, to hand over, to proffer, to dish up)

podawać [podaję|podawał] {czas. ndk}

to pass off

podawać się za

And I'd want one that could pass and would pass.

I by potrafił podawać i podawał.

What we're seeing is more of a passing of the torch from human gatekeepers to algorithmic ones.

Widzimy podawanie sobie pochodni od strażników do ich algorytmicznych odpowiedników.

This liquid is then passed from a bag through a tube into one of your veins for a period of 96 hours.

Tak przygotowany roztwór w worku będzie następnie podawany dożylnie pacjentowi przez okres 96 godzin.

Zarzio will be given until the expected lowest level of white blood cells is passed and has recovered to the normal range.

Zarzio jest podawany aż do ustąpienia przewidywanej najmniejszej liczby białych krwinek i powrotu ich liczby do wartości prawidłowych.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pass":

 

Podobne tłumaczenia

"pass" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pass" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.

Do tego zobowiązał się komisarz McCreevy, co z przyjemnością państwu przekazuję.

There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.

Są setki zabitych, których śmierć opłakujemy oraz znacznie większa liczba rannych.

However, nicotinic acid a component of Tredaptive does pass into breast milk.

Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Tredaptive przenika do mleka kobiecego.

Despite the fact that the ECB has capitalised the banks, it is not being passed on.

Pomimo dokapitalizowania banków przez EBC, pomoc ta nie jest przekazywana dalej.

However, nicotinic acid a component of Trevaclyn does pass into breast milk.

Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Trevaclyn przenika do mleka kobiecego.

It is not known whether abatacept, the active ingredient, passes into human milk.

Nie wiadomo czy abatacept, składnik czynny leku, jest wydzielany do mleka ludzkiego.

All this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.

Wszystko to ma miejsce w warunkach kryzysu przy braku oznak jego rychłego końca.

The amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.

W 2009 roku kwota grzywien nałożonych przez Komisję przekroczyła 2 miliardy euro.

I am not in favour of the EU passing laws on behalf of Member States at all.

Nie jestem bynajmniej za ustanawianiem przez UE praw w imieniu państw członkowskich.

Clearly, I shall pass over the question of the responsibility for all this.

Pytanie dotyczące odpowiedzialności za ten stan rzeczy oczywiście pominę milczeniem.

Each year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.

Rocznie przejeżdża przez centrum tego miasta blisko 2 miliony samochodów ciężarowych.

And it came to pass, that he abode many days in Joppa with one Simon a tanner.

I stało się, że przez wiele dni został Piotr w Joppie u niejakiego Szymona, garbarza.

If this amendment is passed, we will be voting against the report tomorrow.

Jeśli ta poprawka zostanie przyjęta, zagłosujemy jutro za odrzuceniem sprawozdania.

This fat passes out of your body and may cause changes to your bowel movements.

Ten tłuszcz jest wydalany z organizmu i może powodować zaburzenia jelitowe.

The active ingredient of Lamictal passes into breast milk and may affect your baby.

Substancja czynna leku Lamictal przenika do mleka matki i może mieć wpływ na dziecko.

We have not achieved this objective and passed the 20% point for several years.

Nie udawało nam się osiągnąć tego celu i przez wiele lat przekraczaliśmy poziom 20 %.

Iran's judges routinely pass death sentences on homosexuals and teenagers.

Irańscy sędziowie rutynowo skazują homoseksualistów i nastolatków na karę śmierci.

However, nicotinic acid a component of Pelzont does pass into breast milk.

Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Pelzont przenika do mleka kobiecego.

To pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.

Przeniesienie tych kosztów na klienta może spowodować zmniejszenie zysków.

Text, graphics, and bar codes are produced directly on the wristband in a single pass.

Tekst, grafika i kody kreskowe drukowane są bezpośrednio na opasce w jednym przebiegu.
 

Wyniki z forum

"pass" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.