Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "painkiller"

 

"painkiller" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 32

painkiller {rzeczownik}

painkiller {rzecz.} (też: analgetic)

It must of course be sold at official prices, but it is a painkiller and in my opinion everyone is entitled to it, including African people and poor people.

Oczywiście musi być sprzedawana po oficjalnych cenach, ale jest to środek przeciwbólowy i moim zdaniem każdy ma do niego prawo, w tym Afrykańczycy i ubodzy.

The red bottom housing contains the active substance (fentanyl, a strong opioid painkiller) in a gel (called a hydrogel), and an adhesive layer that is used to stick the system onto the skin.

Czerwona spodnia obudowa zawiera substancję czynną (fentanyl - silny opioidowy środek przeciwbólowy) w żelu (zwanym hydrożelem) oraz warstwę przylepną służącą do przyklejenia systemu do skóry.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "painkiller":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "painkiller" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ibuprofen has been used since the 1960's as a painkiller and anti-inflammatory medicine.

Ibuprofen jest stosowany od lat 60. jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny.

This is one of a group of medicines, called analgesics or ‘ painkillers’.

Należy on do grupy leków określanych mianem „ analgetyków ” lub „ leków przeciwbólowych ”.

any medicine which makes you sleepy or drowsy (such as other morphine-related painkillers,

jakikolwiek lek powodujący senność lub znużenie (taki jak inne opioidowe leki

Some 80% of the world's population has no access at all to painkillers.

Osiemdziesiąt procent ludności na świecie nie ma w ogóle dostępu do środków przeciwbólowych.

Other medicines used to treat high blood pressure, steroids, painkillers, medicines to treat

pozostałe leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, sterydy, leki przeciwbólowe, leki stosowane

IONSYS contain the active ingredient fentanyl, which is a strong painkiller.

Preparat IONSYS zawiera substancję czynną fentanyl, który jest silnym środkiem przeciwbólowym.

Other medicines used to treat high blood pressure, steroids, painkillers, medicines to treat

pozostałe leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, steroidy, leki przeciwbólowe, leki stosowane

certain painkillers or anti-inflammatory medicines (e.g. aspirin, ibuprofen, corticosteroids),

leków przeciwbólowych lub przeciwzapalnych (t. j. aspiryna, ibuprofen, kortykosteroidy),

Fentanyl is one of a group of strong painkillers called opioids.

Fentanyl należy do grupy silnych leków przeciwbólowych nazywanych opioidami.

if you are taking or have recently taken certain painkillers, anti-inflammatory medicines or oral

jeśli pacjent zażywa lub ostatnio zażywał leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub doustne

We already have painkillers and anti-malaria drugs and work is currently underway on cancer medicines.

Mamy już środki przeciwbólowe i leki antymalaryczne, a obecnie trwają prace nad lekami przeciwnowotworowymi.

It was generally more effective than placebo and as effective as other painkillers.

Ogólnie preparat okazał się bardziej skuteczny niż placebo oraz równie skuteczny jak inne leki przeciwbólowe.

Dynastat can be given at the same time as opioid painkillers (medicines that are related to morphine).

Preparat Dynastat można podawać w tym samym czasie, co opioidy (leki z grupy morfiny) o działaniu przeciwbólowym.

The only supplies I had at that altitude were two plastic bags with preloaded syringes of painkiller and steroids.

Jedyne, co miałem, to dwie plastikowe torby ze strzykawkami wypełnionymi środkami przeciwbólowymi i sterydami.

AZILECT should not be used with other monoamine oxidase inhibitors or pethidine (a painkiller).

Preparatu AZILECT nie należy stosować z innymi inhibitorami monoaminooksydazy lub petydyną (lekiem przeciwbólowym).

other strong-acting painkillers (opioids)

innych silnie działających leków przeciwbólowych (opioidy)

The report also starts from another premise: that at the same time there is in fact a very severe lack of access to painkillers.

Sprawozdanie rozpoczyna się też od innego stwierdzenia: iż jednocześnie występuje poważny brak dostępu do środków uśmierzających ból.

If you take certain painkillers, called non-steroidal anti-inflammatory drugs, the effect of irbesartan may be reduced.

Jeśli pacjent stosuje pewne leki przeciwbólowe, zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, działanie irbesartanu może być zmniejszone.

After this, the Fentanyl-ratiopharm should help to relieve pain continuously and you should be able to stop taking these extra painkillers.

Następnie Fentanyl- ratiopharm powinien stale zmniejszać ból, więc pacjent będzie mógł odstawić dotychczas stosowane leki przeciwbólowe.

Patients should be given steroids, an antihistamine and a painkiller before the first dose and before any increase in dose.

Przed podaniem pierwszej dawki oraz przed każdym zwiększeniem dawki pacjentom należy podać leki steroidowe, lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

paging · pagoda · paid · paid-for · paigle · pail · pain · pain-killing · painful · painite · painkiller · painkillers · painless · painstaking · painstakingly · painstakingness · paint · paintball · paintbrush · painter · painting

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.