Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to overcome"

 

"to overcome" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 516

to overcome {czasownik}

to overcome [overcame|overcome] {czas.} (też: to surmount, to overbear, to vanquish, to overpass)

I believe that at times, we have to be pragmatic in order to overcome the difficulty.

Uważam, że chcąc przezwyciężyć trudności musimy niekiedy postępować pragmatycznie.

In order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.

Aby osiągnąć ten cel, należy jeszcze przezwyciężyć kilka poważnych wyzwań.

However, it must overcome the problem of its infrastructures becoming saturated.

Jednakże sektor ten musi przezwyciężyć problem przesycenia infrastruktury.

We were also able to overcome differences of opinion in the same meeting.

Na tym samym spotkaniu udało nam się także przezwyciężyć różnice opinii.

We have to find the breakout points that will help the European Union overcome the crisis.

Musimy znaleźć branże przełomowe, które pomogą Unii Europejskiej przezwyciężyć kryzys.

to overcome [overcame|overcome] {czas.} (też: to break through, to breach)

przełamać {czas. dk}

They wanted to overcome the deadlock; they wanted to move ahead.

Chcieli przełamać niemoc, chcieli zrobić krok naprzód.

Big projects, big ambitions and big ideas are needed: with these big ideas and big ambitions, we can overcome national egos.

Potrzeba nam dużych projektów, dużych ambicji i dużych idei: z nimi uda nam się przełamać narodowe ego.

Member States have to overcome their reluctance and their resistance to tax harmonisation, at least as far as the environment is concerned.

Państwa członkowskie muszą przełamać swoje opory, wręcz swoją niechęć do harmonizacji podatkowej chociażby w sferze ekologicznej.

This mechanism will help to overcome the resistance of financial entities to this type of project, as they will have the backing of international financial institutions.

Ten mechanizm pomoże przełamać opór instytucji finansowych wobec tego rodzaju projektów, ponieważ będą one miały wsparcie międzynarodowych instytucji finansowych.

Yet grass-roots actions are of key importance, as in the case of Poland, where it was possible to overcome opposition thanks to a women's social movement known as the Congress of Women.

Działania oddolne są jednak kluczowe, jak w przypadku Polski, gdzie udało się przełamać opór dzięki ruchowi społecznemu kobiet, zwanym Kongresem Kobiet.

to overcome [overcame|overcome] {czas.} (też: to overbear, to win, to vanquish, to hurdle)

However, as in all partnerships, complications and difficulties can arise, and we have to overcome these.

Jednak jak w każdym partnerstwie mogą rodzić się problemy i trudności, a my musimy je pokonywać.

I still remember when we had to overcome many difficulties in order to travel from my country, Portugal, to Spain.

Wciąż pamiętam czasy, kiedy aby wjechać z mojego kraju, Portugalii, do Hiszpanii, musieliśmy pokonywać wiele trudności.

Secondly, within the Community Europol framework, the national police forces must gradually overcome their distrust of each other.

Po drugie, we wspólnotowych ramach Europolu policje poszczególnych krajów muszą stopniowo pokonywać wzajemną nieufność.

I know many families who have disabled relatives and carry out this demanding work with great courage despite the obstacles they constantly have to overcome.

Znam wiele rodzin, z którymi żyją niepełnosprawni krewni, i które wykonują tę trudną pracę z wielką odwagą pomimo przeszkód, jakie stale muszą pokonywać.

It is a symbol of solidarity and of overcoming national egoism.

Stanowi symbol solidarności i pokonywania narodowych egoizmów.

to overcome [overcame|overcome] {czas.} (też: to seize, to get control over, to tackle, to carve)

opanować {czas. dk}

Now the question is, what targets in the brain can we find that allow us to overcome this fear?

Zapytaliśmy: które miejsca w mózgu pomogłyby opanować ten strach?

Therefore, all we can do to overcome the humanitarian crisis is to appeal for an immediate ceasefire.

Dlatego też wszystko, co możemy zrobić, aby opanować kryzys humanitarny, to apelować o natychmiastowe zawieszenie broni.

This is an area in the prefrontal cortex, a region where we can use cognition to try to overcome aversive emotional states.

To okolica kory przedczołowej, gdzie świadomie próbujemy opanować negatywne stany emocjonalne.

to overcome [overcame|overcome] {czas.} (też: to obsess, to master)

opętać {czas. dk}

to overcome [overcame|overcome] {czas.} (też: to overbear, to fight off)

przemóc {czas.}

to overcome [overcame|overcome] {czas.} (też: to starve)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "overcome":

 

Podobne tłumaczenia

"to overcome" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to overcome" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Access to different sources of finance can help overcome financial difficulties.

Dostęp do różnych źródeł finansowania może pomóc w pokonaniu trudności finansowych.

We need to promote Union policies designed to overcome difficult family situations.

Musimy wspierać politykę Unii służącą pokonaniu trudnych sytuacji rodzinnych.

We're so clever we can overcome all of these seeming biological impediments.

Jesteśmy na tyle sprytni, by obejść wszystkie pozorne biologiczne przeszkody.

The EUR 400 billion European aid programme will help us overcome the crisis.

Europejski program pomocy wart 400 miliardów euro pomoże nam pokonać kryzys.

The Portuguese Presidency did everything within its power to overcome the obstacles.

Prezydencja portugalska zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby pokonać przeszkody.

Right now we need to make urgent decisions in order to overcome the economic crisis.

Teraz musimy pilnie podjąć decyzje służące przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego.

It is only through solid cooperation that we will succeed in overcoming the problem.

Jedynie dzięki rzetelnej współpracy uda się nam pokonać problemy w tym zakresie.

The crisis must be overcome, but then a structural response will be needed.

Musimy zażegnać ten kryzys, ale wówczas potrzebne będzie rozwiązanie strukturalne.

In order to overcome the dispute over the name, external initiatives are required.

Dla rozwiązania sporu dotyczącego nazwy konieczne są inicjatywy zewnętrzne.

Promoting the mobility of young people requires practical barriers to be overcome.

Promowanie mobilności młodzieży wymaga przezwyciężenia praktycznych barier.

He allows that the EU has not succeeded in overcoming a crisis of confidence.

Pan Toubon przyznaje, że Unii Europejskiej nie udało się zapobiec kryzysowi zaufania.

There are two main obstacles to be overcome, here: administration and finance.

Do pokonania są tutaj dwie główne przeszkody: administracyjna i finansowa.

We have to help the poorest members of our society to overcome this situation.

Musimy pomóc najuboższym członkom naszego społeczeństwa poradzić sobie w tej sytuacji.

The interference of political motives is too visible to overcome naivety.

Ingerencja motywów politycznych jest zbyt widoczna, by wyzbyć się naiwności.

Furthermore, the impasse over approval of the 2011 EU budget has finally been overcome.

Wreszcie przełamano powstały impas w zakresie zatwierdzenia budżetu Unii na 2011 rok.

I have no doubt that the people of Burma would then overcome the power of the generals.

Nie mam wątpliwości, że mieszkańcy Birmy pokonaliby wtedy władzę generałów.

Health inequalities within the European Union are a matter of fact and must be overcome.

Nierówności zdrowotne w Unii Europejskiej są faktem, z którym należy się zmierzyć.

We all want to make sure that Greece can overcome the problems from the past.

Wszyscy chcemy, aby Grecja mogła uporać się z problemami z przeszłości.

It is a crisis that has demonstrated three intolerable asymmetries that must be overcome.

To kryzys, który obnażył trzy niedopuszczalne asymetrie, które należy zlikwidować.

One of the immediate measures to assist the opposition is to overcome the news blackout.

Doraźne instrumenty pomocy dla opozycji to między innymi zniesienie blokady informacyjnej.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.