"to overcome" po polsku

EN

"to overcome" - polskie tłumaczenie

EN to overcome
volume_up
[overcame|overcome] {czasownik}

to overcome (też: to surmount, to overbear, to overpass, to vanquish)
However, it must overcome the problem of its infrastructures becoming saturated.
Jednakże sektor ten musi przezwyciężyć problem przesycenia infrastruktury.
I believe that at times, we have to be pragmatic in order to overcome the difficulty.
Uważam, że chcąc przezwyciężyć trudności musimy niekiedy postępować pragmatycznie.
In order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
Aby osiągnąć ten cel, należy jeszcze przezwyciężyć kilka poważnych wyzwań.
to overcome (też: to break through, to breach)
volume_up
przełamać {czas. dk}
They wanted to overcome the deadlock; they wanted to move ahead.
Chcieli przełamać niemoc, chcieli zrobić krok naprzód.
Big projects, big ambitions and big ideas are needed: with these big ideas and big ambitions, we can overcome national egos.
Potrzeba nam dużych projektów, dużych ambicji i dużych idei: z nimi uda nam się przełamać narodowe ego.
Member States have to overcome their reluctance and their resistance to tax harmonisation, at least as far as the environment is concerned.
Państwa członkowskie muszą przełamać swoje opory, wręcz swoją niechęć do harmonizacji podatkowej chociażby w sferze ekologicznej.
to overcome (też: to hurdle, to win, to stave off, to overbear)
However, as in all partnerships, complications and difficulties can arise, and we have to overcome these.
Jednak jak w każdym partnerstwie mogą rodzić się problemy i trudności, a my musimy je pokonywać.
I still remember when we had to overcome many difficulties in order to travel from my country, Portugal, to Spain.
Wciąż pamiętam czasy, kiedy aby wjechać z mojego kraju, Portugalii, do Hiszpanii, musieliśmy pokonywać wiele trudności.
Secondly, within the Community Europol framework, the national police forces must gradually overcome their distrust of each other.
Po drugie, we wspólnotowych ramach Europolu policje poszczególnych krajów muszą stopniowo pokonywać wzajemną nieufność.
to overcome (też: to seize, to tackle, to carve, to carve out)
volume_up
opanować {czas. dk}
Therefore, all we can do to overcome the humanitarian crisis is to appeal for an immediate ceasefire.
Dlatego też wszystko, co możemy zrobić, aby opanować kryzys humanitarny, to apelować o natychmiastowe zawieszenie broni.
to overcome (też: to overbear, to fight off)
to overcome (też: to obsess, to master)
volume_up
opętać {czas. dk}
to overcome (też: to starve)

Przykłady użycia - "to overcome" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAccess to different sources of finance can help overcome financial difficulties.
Dostęp do różnych źródeł finansowania może pomóc w pokonaniu trudności finansowych.
EnglishThe Portuguese Presidency did everything within its power to overcome the obstacles.
Prezydencja portugalska zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby pokonać przeszkody.
EnglishRight now we need to make urgent decisions in order to overcome the economic crisis.
Teraz musimy pilnie podjąć decyzje służące przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego.
EnglishWe need to promote Union policies designed to overcome difficult family situations.
Musimy wspierać politykę Unii służącą pokonaniu trudnych sytuacji rodzinnych.
EnglishIn order to overcome the dispute over the name, external initiatives are required.
Dla rozwiązania sporu dotyczącego nazwy konieczne są inicjatywy zewnętrzne.
EnglishWe're so clever we can overcome all of these seeming biological impediments.
Jesteśmy na tyle sprytni, by obejść wszystkie pozorne biologiczne przeszkody.
EnglishThe crisis must be overcome, but then a structural response will be needed.
Musimy zażegnać ten kryzys, ale wówczas potrzebne będzie rozwiązanie strukturalne.
EnglishPromoting the mobility of young people requires practical barriers to be overcome.
Promowanie mobilności młodzieży wymaga przezwyciężenia praktycznych barier.
EnglishThe EUR 400 billion European aid programme will help us overcome the crisis.
Europejski program pomocy wart 400 miliardów euro pomoże nam pokonać kryzys.
EnglishThere are two main obstacles to be overcome, here: administration and finance.
Do pokonania są tutaj dwie główne przeszkody: administracyjna i finansowa.
EnglishWe have to help the poorest members of our society to overcome this situation.
Musimy pomóc najuboższym członkom naszego społeczeństwa poradzić sobie w tej sytuacji.
EnglishHealth inequalities within the European Union are a matter of fact and must be overcome.
Nierówności zdrowotne w Unii Europejskiej są faktem, z którym należy się zmierzyć.
EnglishIt is a crisis that has demonstrated three intolerable asymmetries that must be overcome.
To kryzys, który obnażył trzy niedopuszczalne asymetrie, które należy zlikwidować.
EnglishThe interference of political motives is too visible to overcome naivety.
Ingerencja motywów politycznych jest zbyt widoczna, by wyzbyć się naiwności.
EnglishFurthermore, the impasse over approval of the 2011 EU budget has finally been overcome.
Wreszcie przełamano powstały impas w zakresie zatwierdzenia budżetu Unii na 2011 rok.
EnglishI have no doubt that the people of Burma would then overcome the power of the generals.
Nie mam wątpliwości, że mieszkańcy Birmy pokonaliby wtedy władzę generałów.
EnglishWe all want to make sure that Greece can overcome the problems from the past.
Wszyscy chcemy, aby Grecja mogła uporać się z problemami z przeszłości.
English~~~ It's impossible to overcome this sense that this is indeed longer.
Niemożliwe jest pokonanie tego odczucia, że to jest na prawdę dłuższe.
EnglishIn order to overcome them, sufficient funding must be guaranteed for the period beyond 2013.
Aby im sprostać, należy zapewnić wystarczające finansowanie na lata po roku 2013.
EnglishYes, short-term measures to overcome the crisis are urgently needed.
Tak, krótkoterminowe środki w celu przezwyciężenia kryzysu są pilnie potrzebne.