Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "outstanding"

 

"outstanding" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-50 z 169

outstanding {przymiotnik}

outstanding {przym.} (też: adept, notable, noted, eminent)

znakomity {przym. m.}

That being the case, Mr Mladenov's proposal is outstanding and deserves our support.

W takim wypadku wniosek pana posła Mladenova jest znakomity i zasługuje na nasze poparcie.

The Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca is an outstanding example of the promotion of multilingualism.

Uniwersytet Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca stanowi znakomity przykład wspierania wielojęzyczności.

(FR) Madam President, Minister, Commissioner, ladies and gentlemen, this work has been outstanding.

(FR) Pani przewodnicząca, panie ministrze, pani komisarz, panie i panowie! Wynik przedmiotowych działań jest znakomity.

Beekeeping is widespread in my region, and it constitutes an outstanding example of land management as well as a symbol of history, tradition and local identity.

Pszczelarstwo jest szeroko rozpowszechnione w moim regionie i stanowi znakomity przykład gospodarki gruntami, jak również jest symbolem historii, tradycji i lokalnej tożsamości.

It is vital that scientists such as Mr Holý, an outstanding Czech chemist with dozens of patents to his name, be presented as a model of values for young people rather than sportsmen or singers.

Ważne jest, aby to raczej tacy naukowcy jak Holý, znakomity czeski chemik, właściciel dziesiątków patentów, a nie sportowcy czy piosenkarze, byli stawiani młodzieży za wzór.

outstanding {przym.} (też: exceptional)

wyjątkowe {przym.}

The EU recognises outstanding achievements in all these fields and more.

UE nagradza wyjątkowe osiągnięcia w wielu różnych dziedzinach.

That is why the Gomes report is an outstanding one.

Dlatego sprawozdanie pani Gomes jest wyjątkowe.

outstanding {przym.} (też: amazing, unique, exceptional, singular)

wyjątkowy {przym. m.}

outstanding {przym.} (też: exceptional)

wyjątkowa {przym. f.}

First of all I wish to thank my colleague Karl-Heinz Florenz for his outstanding work and his constant devotion to this issue.

Po pierwsze, chciałbym podziękować mojemu koledze, panu posłowi Karlowi-Heinzowi Florenzowi za wyjątkową pracę i nieustanne poświęcenie dla sprawy.

In addition to this outstanding woman, thousands of peaceful demonstrators have been imprisoned on political grounds and people have been secretly to disappeared.

Poza tą wyjątkową kobietą tysiące demonstrujących na rzecz pokoju zostało uwięzionych ze względów politycznych, a ludzie znikali w tajemniczy sposób.

outstanding {przym.} (też: distinguished, notable, noted, noteworthy)

wybitny {przym. m.}

During his many years as an MEP, Lord Bethell proved an outstanding Vice-President of what was then the Political Affairs Committee.

W czasie swej wieloletniej pracy jako posła do PE Lord Bethell wniósł wybitny wkład jako wiceprzewodniczący ówczesnej Komisji ds. Kwestii Politycznych.

outstanding {przym.} (też: leading, foremost, prominent, main)

czołowy {przym. m.}

outstanding {przym.} (też: distinguished, exceptional)

nieprzeciętny {przym. m.}

outstanding {przym.} (też: uncommon, unusual, unconventional, extraordinary)

nietuzinkowy {przym. m.}

outstanding {przym.} (też: extraordinary, superior, out of the ordinary)

ponadprzeciętny {przym. m.}

outstanding {przym.} (też: protruding, sticking out)

odstający {przym. m.}

outstanding {przym.} (też: in arrears, overdue)

zaległy {przym. m.}

outstanding {przym.} (też: unsettled)

nieuregulowany {przym. m.}

outstanding {przym.}

niezałatwiony {przym. m.}

outstanding {przym.}

to outstand {czasownik}

to outstand [outstood|outstood] {czas.} (też: to step out)

wyróżniać się {czas. zwr.}

to outstand [outstood|outstood] {czas.} (też: to jut, to overhang, to shoot, to stand out)

wystawać {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "outstanding":

 

Podobne tłumaczenia

"outstanding" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "outstanding" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Obviously, the question of the consequences of using such weapons remains outstanding.

Natomiast jest problem, oczywiście, jakie są efekty wykorzystania tej broni.

Conclusion of the assessment of the Applicant response to the List of Outstanding Issues

Wnioski z oceny odpowiedzi wnioskodawcy na listę nierozwiązanych problemów

She has been an outstanding rapporteur and I have very much enjoyed working with her.

Okazała się ona doskonałą sprawozdawczynią i z przyjemnością wspominam naszą współpracę.

A great many outstanding questions have arisen to which we still do not have answers.

Pojawiło się bardzo wiele nierozstrzygniętych pytań, na które nadal nie znamy odpowiedzi.

If this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?

Jeśli tak się nie stało, czy Rada może przedstawić, które kwestie nie zostały uregulowane?

That is why I give many thanks to Mrs Iotova for the outstanding work.

Z tego właśnie powodu pragnę serdecznie podziękować pani poseł Iotovej za wspaniałą pracę.

Thank you for your attention and thank you, Commissioner, for your outstanding work.

Dziękuję za uwagę i dziękuję, Pani Komisarz, za pani wspaniałą pracę.

Fourthly, we still have an outstanding matter with regard to the payment model.

Po czwarte, wciąż nie rozstrzygnęliśmy kwestii płatności za ratingi.

I sincerely hope that the outstanding problems with the agreement can be overcome.

Mam szczerą nadzieję, że nierozstrzygnięte problemy związane z umową zostaną przezwyciężone.

The main problem still outstanding is shipbuilding on the Adriatic coast.

Najważniejszym nierozwiązanym dotąd problemem jest przemysł stoczniowy na wybrzeżu Adriatyku.

We have good, and in some cases outstanding, research capacities.

Mamy dobry, a w niektórych przypadkach rewelacyjny, potencjał badawczy.

Of course, the outstanding example of this was the Constitution.

Oczywiście najdobitniejszym tego przykładem stała się konstytucja.

It cites the progress made, but also highlights reforms outstanding.

Przedstawia on poczynione postępy, jak również podkreśla pozostające do przeprowadzenia reformy.

The volume of outstanding mortgage loans already exceeds US public debt.

Wielkość niespłaconych kredytów hipotecznych już przewyższa dług publiczny Stanów Zjednoczonych.

It is a complex task, and one to which Mrs Gebhardt has provided absolutely outstanding answers.

To złożone zadanie, któremu pani poseł Gebhardt zdecydowanie sprostała.

I would encourage you to show perseverance with regard to the outstanding issues.

Chciałbym zachęcić pana do wytrwałości w pozostałych kwestiach.

I should like to congratulate Mr Gauzès for his outstanding work.

Chciałbym pogratulować panu Gauzèsowi świetnie wykonanej pracy.

I wish first of all to thank the rapporteur for the outstanding work done.

na piśmie - (IT) Po pierwsze pragnę podziękować sprawozdawcy za doskonałą jakość wykonanej pracy.

These are outstanding issues which need to be sorted out if the procedure is to progress smoothly.

Te nierozwiązane kwestie wymagają wyjaśnienia, jeżeli procedura ma być realizowana sprawnie.

Finally, could I also raise two important outstanding issues?

Na koniec chciałbym też zwrócić uwagę na dwie ważne i nierozstrzygnięte kwestie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.