EN outstanding
volume_up
{przymiotnik}

outstanding (też: adept, brilliant, eminent, excellent)
volume_up
znakomity {przym. m.}
That being the case, Mr Mladenov's proposal is outstanding and deserves our support.
W takim wypadku wniosek pana posła Mladenova jest znakomity i zasługuje na nasze poparcie.
The Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca is an outstanding example of the promotion of multilingualism.
Uniwersytet Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca stanowi znakomity przykład wspierania wielojęzyczności.
(FR) Madam President, Minister, Commissioner, ladies and gentlemen, this work has been outstanding.
Wynik przedmiotowych działań jest znakomity.
outstanding (też: exceptional)
volume_up
wyjątkowa {przym. f.}
First of all I wish to thank my colleague Karl-Heinz Florenz for his outstanding work and his constant devotion to this issue.
Po pierwsze, chciałbym podziękować mojemu koledze, panu posłowi Karlowi-Heinzowi Florenzowi za wyjątkową pracę i nieustanne poświęcenie dla sprawy.
In addition to this outstanding woman, thousands of peaceful demonstrators have been imprisoned on political grounds and people have been secretly to disappeared.
Poza tą wyjątkową kobietą tysiące demonstrujących na rzecz pokoju zostało uwięzionych ze względów politycznych, a ludzie znikali w tajemniczy sposób.
outstanding (też: exceptional)
The EU recognises outstanding achievements in all these fields and more.
UE nagradza wyjątkowe osiągnięcia w wielu różnych dziedzinach.
That is why the Gomes report is an outstanding one.
Dlatego sprawozdanie pani Gomes jest wyjątkowe.
outstanding (też: amazing, exceptional, extraordinary, incredible)
volume_up
wyjątkowy {przym. m.}
outstanding (też: distinguished, notable, noted, noteworthy)
volume_up
wybitny {przym. m.}
During his many years as an MEP, Lord Bethell proved an outstanding Vice-President of what was then the Political Affairs Committee.
W czasie swej wieloletniej pracy jako posła do PE Lord Bethell wniósł wybitny wkład jako wiceprzewodniczący ówczesnej Komisji ds.
outstanding (też: foremost, leading, main, prominent)
volume_up
czołowy {przym. m.}
outstanding (też: extraordinary, uncommon, unconventional, unusual)
volume_up
nietuzinkowy {przym. m.}
outstanding (też: extraordinary, superior, out of the ordinary)
outstanding (też: distinguished, exceptional)
outstanding
outstanding (też: protruding, sticking out)
volume_up
odstający {przym. m.}
outstanding (też: overdue, in arrears)
volume_up
zaległy {przym. m.}
outstanding (też: unsettled)
outstanding

Synonimy (angielski) dla "outstanding":

outstanding

Przykłady użycia - "outstanding" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishObviously, the question of the consequences of using such weapons remains outstanding.
Natomiast jest problem, oczywiście, jakie są efekty wykorzystania tej broni.
EnglishShe has been an outstanding rapporteur and I have very much enjoyed working with her.
Okazała się ona doskonałą sprawozdawczynią i z przyjemnością wspominam naszą współpracę.
EnglishIf this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?
Jeśli tak się nie stało, czy Rada może przedstawić, które kwestie nie zostały uregulowane?
EnglishFourthly, we still have an outstanding matter with regard to the payment model.
Po czwarte, wciąż nie rozstrzygnęliśmy kwestii płatności za ratingi.
EnglishA great many outstanding questions have arisen to which we still do not have answers.
Pojawiło się bardzo wiele nierozstrzygniętych pytań, na które nadal nie znamy odpowiedzi.
EnglishI sincerely hope that the outstanding problems with the agreement can be overcome.
Mam szczerą nadzieję, że nierozstrzygnięte problemy związane z umową zostaną przezwyciężone.
EnglishConclusion of the assessment of the Applicant response to the List of Outstanding Issues
Wnioski z oceny odpowiedzi wnioskodawcy na listę nierozwiązanych problemów
EnglishThank you for your attention and thank you, Commissioner, for your outstanding work.
Dziękuję za uwagę i dziękuję, Pani Komisarz, za pani wspaniałą pracę.
EnglishI would encourage you to show perseverance with regard to the outstanding issues.
Chciałbym zachęcić pana do wytrwałości w pozostałych kwestiach.
EnglishFinally, could I also raise two important outstanding issues?
Na koniec chciałbym też zwrócić uwagę na dwie ważne i nierozstrzygnięte kwestie.
EnglishThe main problem still outstanding is shipbuilding on the Adriatic coast.
Najważniejszym nierozwiązanym dotąd problemem jest przemysł stoczniowy na wybrzeżu Adriatyku.
EnglishThat is why I give many thanks to Mrs Iotova for the outstanding work.
Z tego właśnie powodu pragnę serdecznie podziękować pani poseł Iotovej za wspaniałą pracę.
EnglishI wish first of all to thank the rapporteur for the outstanding work done.
na piśmie - (IT) Po pierwsze pragnę podziękować sprawozdawcy za doskonałą jakość wykonanej pracy.
EnglishThe volume of outstanding mortgage loans already exceeds US public debt.
Wielkość niespłaconych kredytów hipotecznych już przewyższa dług publiczny Stanów Zjednoczonych.
EnglishWe have good, and in some cases outstanding, research capacities.
Mamy dobry, a w niektórych przypadkach rewelacyjny, potencjał badawczy.
EnglishIt is a complex task, and one to which Mrs Gebhardt has provided absolutely outstanding answers.
To złożone zadanie, któremu pani poseł Gebhardt zdecydowanie sprostała.
EnglishLastly, let me express my warmest thanks to Mrs Gurmai for her outstanding work.
Wreszcie, pozwolę sobie wyrazić najszczersze wyrazy wdzięczności pani poseł Gurmai za jej doskonałą pracę.
EnglishI regard the compromise that has been reached as an outstanding piece of work.
Moim zdaniem osiągnięty kompromis to niezwykły rezultat.
EnglishIt cites the progress made, but also highlights reforms outstanding.
Przedstawia on poczynione postępy, jak również podkreśla pozostające do przeprowadzenia reformy.
EnglishOf course, the outstanding example of this was the Constitution.
Oczywiście najdobitniejszym tego przykładem stała się konstytucja.