Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "outsourcing"

 

"outsourcing" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 23

outsourcing {rzeczownik}

outsourcing {rzecz.} [handl.]

to outsource {czasownik}

to outsource {czas.} [handl.]

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "outsourcing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And what about the outsourcing arrangements which are being established?

A co z ustaleniami dotyczącymi podwykonawców, które właśnie są przygotowywane?

The factories that grew up in their place are outsourcing work overseas.

Fabryki, które wyrosły w ich miejsce zlecają pracę podmiotom zagranicznym.

I am also concerned that there is a policy of outsourcing all external funding programmes.

Niepokoi mnie także polityka outsourcingu wszystkich zewnętrznych programów finansowania.

But today, with globalization, with outsourcing, English has become a language of aspiration.

Lecz dziś w dobie globalizacji i outsourcingu, angielski stał się językiem aspiracji.

The Commission forgot to mention outsourcing when speaking about the security of consular premises.

Komisja zapomniała wspomnieć o podwykonawcach, kiedy była mowa o bezpieczeństwie siedzib konsulatów.

The regulations on outsourcing also cause me some concern.

Pewne obawy budzą we mnie również przepisy w sprawie outsourcingu.

The second problem is the outsourcing of visa applications.

Drugi problem to podzlecanie wniosków wizowych.

This is counterproductive and encourages more outsourcing in order to avoid social liability.

Takie rozwiązanie mija się z celem i zachęca do większego outsourcingu w celu uniknięcia odpowiedzialności społecznej.

The EU must transform its modes of production and consumption, and not restrict itself to outsourcing its emissions.

UE musi przekształcić swoje metody produkcji i konsumpcji, nie ograniczając się do pozbywania się swoich emisji na zewnątrz.

There is still great demographic pressure in some parts of the country, but today the problem of outsourcing is on the table.

W niektórych częściach kraju istnieje wciąż wielka presja demograficzna, ale obecnie tematem dnia jest problem outsourcingu.

I share the rapporteur's concern about the outsourcing of the collection and processing of the biometric data inserted into the visas.

Podzielam troskę sprawozdawczyni związaną z podzlecaniem pobierania i przetwarzania danych biometrycznych, wprowadzanych do wiz.

And the consequence of cheap phone calling, free phone calling, to India, is the pissed-off programmer, is the outsourcing.

A konsekwencją tanich połączeń telefonicznych, darmowych połączeń telefonicznych do Indii, jest wkurzony programista, jest outsourcing.

Another drawback with the EU's policy is the outsourcing of emission reductions to developing countries by means of the Clean Development Mechanism.

Kolejnym problemem związanym z polityką UE jest outsourcing redukcji emisji do krajów rozwijających się za pomocą mechanizmu czystego rozwoju.

The trend for outsourcing in the 1990s has led to capital and also expertise being transferred abroad within the world economy.

Nasilenie się w latach 90. XX wieku tendencji do zlecania usług na zewnątrz doprowadziło gospodarkę światową do bezprecedensowego transferu kapitału i wiedzy za granicę.

in writing. - (NL) According to a study by the Dublin Foundation, outsourcing work to subcontractors is one of the most effective ways of undermining social legislation.

na piśmie. - (NL) Jak wykazała analiza wykonana przez Dublin Foundation, zlecanie pracy podwykonawcom jest jednym z najskuteczniejszych sposobów omijania przepisów socjalnych.

When it comes to the Eastern Dimension, everything is there: free trade areas, support for the Nabucco and AGRI projects, and outsourcing the 'management of migration flows'.

Jeżeli chodzi o wymiar wschodni, jest w nim wszystko: strefy wolnego handlu, wsparcie dla projektów Nabucco i AGRI, a także outsourcing "zarządzania przepływaniu migracyjnymi”.

If we wanted to translate the other 80 percent into Spanish, it would cost at least 50 million dollars -- and this is at even the most exploited, outsourcing country out there.

Jeśli chcielibyśmy przetłumaczyć pozostałe 80% na język hiszpański, kosztowałoby to nas przynajmniej 50 milionów dolarów, i to w w najbardziej wyzyskiwanym kraju.

on behalf of the GUE/NGL Group. - (DE) Mr President, I would describe what we have experienced during the so-called 'war on terror' as a method of 'outsourcing' human rights abuses.

w imieniu Grupy GUE/NGL. - (DE) Panie przewodniczący! To, czego doświadczyliśmy w związku z tak zwaną wojną z terroryzmem można określić jako outsourcing łamania praw człowieka.

This change to the common consular instructions will also provide a transparent and harmonised legal framework for the practice of outsourcing, including the question of the extra fee.

Omawiana zmiana we wspólnych instrukcjach konsularnych dostarczy także przejrzystych i zharmonizowanych ram prawnych dla outsourcingu, w tym dla kwestii pobierania dodatkowej opłaty.

I shall give just three examples: firstly, the item about the security of consular facilities is incomplete, as the facilities of external companies, when outsourcing is involved, are not covered.

Podam państwu tylko trzy przykłady: po pierwsze, nie rozwiązano kwestii bezpieczeństwa konsulatów, bowiem nie uwzględniono wynajmowanych budynków należących do firm zewnętrznych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

outrigger · outright · outrun · outset · outside · outsider · outsize · outsized · outskirts · outsole · outsourcing · outspoken · outspokenness · outspread · outstanding · outstandingly · outstretched · outta · outtake · outtakes · outturn

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.