angielsko-polskie tłumaczenie słowa "organisations"

EN organisations angielskie tłumaczenie

EN organisations
volume_up
{liczba mnoga}

organisations (też: organizations)
volume_up
organizacje {niemęskoos.}
Independent organisations representing working people and the poor are critical.
Niezbędne są niezależne organizacje reprezentujące pracowników i ubogich.
The organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.
Miejscowe organizacje ostrzegają nas o ryzyku wybuchu konfliktu etnicznego.
It is important that church organisations should not be defined as lobbyists.
Ważne jest, aby organizacje kościelne nie były definiowane jako lobbyści.

Przykłady użycia - "organisations" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt would help organisations to proceed more easily from ISO to EMAS standards.
Pomógłby on organizacjom w łatwiejszym przejściu ze standardów ISO do norm EMAS.
EnglishI would also like to thank the sector organisations for the proposals they made.
Chcę też podziękować organizacjom z przedmiotowego sektora za ich propozycje.
English. - (LV) I have been in touch with beekeeping organisations in Latvia.
na piśmie - (LV) Jestem w stałym kontakcie z organizacjami pszczelarskimi na Łotwie.
EnglishIt continues to foster close links with terrorist organisations even to this day.
Nawet i dziś wciąż podtrzymuje ona bliskie związki z organizacjami terrorystycznymi.
EnglishIn many voluntary organisations, the number of active members is continually falling.
W wielu organizacjach wolontariackich liczba aktywnych członków wciąż spada.
EnglishThe Council supports Taiwan's meaningful participation in international organisations.
Rada popiera znaczące uczestnictwo Tajwanu w organizacjach międzynarodowych.
EnglishThe Union should provide more substantive and financial assistance to those organisations.
Unia powinna udzielić większej pomocy merytorycznej i finansowej tym organizacjom.
EnglishIt is a resource, sometimes latent, residing within communities, organisations and networks.
To potencjał, czasami ukryty, drzemiący we wspólnotach, organizacjach i sieciach.
EnglishRecent forecasts from international and private sector organisations give a similar picture.
Najnowsze prognozy instytucji międzynarodowych i prywatnych rysują podobny obraz.
EnglishHowever, there needs to be a clear framework of standards within international organisations.
Trzeba jednak ustanowić wyraźne ramy dla norm w organizacjach międzynarodowych.
EnglishHow can we ensure improvement of the management of implementing organisations?
Jak możemy zapewnić lepsze zarządzanie wdrażającymi organizacjami?
EnglishIt was very important to actually talk to people about such organisations.
Okazało się, że jest niezmiernie ważne, by po prostu mówić ludziom o takich organizacjach.
EnglishSo why not ask these organisations directly how to streamline procedures?
Czemu więc nie zapytać tych stowarzyszeń bezpośrednio, w jaki sposób usprawnić procedury?
EnglishI also think of the humanitarian organisations who have done an incredible amount of work.
Myślę także o organizacjach humanitarnych, które wykonały potężną pracę.
EnglishIn this regard, I welcome improving relations with regional organisations.
Z zadowoleniem przyjmuję więc postulat dotyczący poprawy relacji z organizacjami regionalnymi.
EnglishIt will supplement other conventions of the ILO or of other international organisations.
Będzie ona stanowiła uzupełnienie innych konwencji MOP lub innych konwencji międzynarodowych.
EnglishWe must also work alongside local non-governmental organisations.
Musimy też pracować ręka w rękę z miejscowymi organizacjami pozarządowymi.
EnglishAvailable forecasts from international organisations broadly confirm this outlook.
Dostępne prognozy instytucji międzynarodowych zasadniczo potwierdzają taki obraz przyszłej sytuacji.
EnglishSome of those organisations have been the beneficiaries of EU funding for certain projects.
Niektóre z tych instytucji to beneficjenci finansowania UE dotyczącego konkretnych projektów.
EnglishOr contact the organisations themselves for more details.
Lub skontaktuj się z tymi organizacjami osobiście, aby uzyskać więcej informacji.