angielsko-polskie tłumaczenie słowa "organisation"

EN organisation angielskie tłumaczenie

organisation {rzecz.}
organization {rzecz.}

EN organisation
volume_up
{rzeczownik}

1. Brytyjski angielski

organisation (też: organization, orderliness)
That is according to the IEA, not a green grass-root organisation.
Te dane pochodzą z IEA, niebędącej organizacją społeczna organizacją ekologiczną.
It is vital that this organisation starts to function as quickly as possible.
Jest sprawą kluczowa, aby organizacja ta możliwie szybko rozpoczęła działalność.
Yesterday another murder was committed by the terrorist organisation ETA.
Wczoraj terrorystyczna organizacja ETA popełniła następne morderstwo.

Przykłady użycia - "organisation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSuch people include those belonging to the entirely non-violent PMOI organisation.
Do takich ludzi należą członkowie zupełnie pokojowo nastawionego ugrupowania PMOI.
EnglishYour organisation, Mr Caldeira, provides an essential service for European taxpayers.
Chciałbym podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu za przedmiotowe sprawozdanie.
EnglishThis approach is also supported by the European consumer organisation BUC.
To podejście jest popierane także przez europejską organizację konsumencką BUC.
EnglishThe Agency will implement procedures for the organisation of emergency meetings.
Agencja wprowadzi procedury zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.
EnglishUse the opportunities and contribute to the active organisation of democracy!
Skorzystaj z możliwości i przyłącz się do aktywnego tworzenia demokracji!
EnglishThe document also duplicates the World Health Organisation's similar plan.
Ponadto dokument powiela podobny plan opracowany przez Światową Organizację Zdrowia.
EnglishSo, what is your interpretation of a sporting organisation banning such a practice?
Więc jak postrzegałby pan wprowadzenie zakazu takich praktyk przez organizację sportową?
EnglishFrom this point of view, diplomacy, organisation and caution also have their place.
Z tego punktu widzenia istnieje też zapotrzebowanie na dyplomację, organizację i rozwagę.
EnglishThe decision was justified by the party's alleged links with the terrorist PKK organisation.
Orzeczenie argumentowane było rzekomymi powiązaniami partii z terrorystyczną PKK.
EnglishI believe that an organisation-to-organisation relationship must be adopted.
Uważam, że należy zastosować bezpośrednie relacje między organizacjami.
EnglishThis is the role of the World Trade Organisation, which was created in 1995 to replace GATT.
Właśnie to jest zadaniem WTO, która zastała stworzona w 1995 roku aby zastąpić GATT.
EnglishThat is also why we support the organisation of forums for international co-productions.
Również z tego powodu wspieramy organizowanie forum na rzecz międzynarodowych koprodukcji.
EnglishTherefore, the External Action Service should also be supported by this organisation.
W związku z tym Służba Działań Zewnętrznych powinna być wspierana także przez tę organizację.
EnglishBut first of all they have to stop acting as a terrorist organisation.
Ale najpierw muszą one przestać działać jak organizacje terrorystyczne.
EnglishSuch a duty can only be imposed upon an agency and should not be placed on a civil organisation.
Obowiązkiem takim można obarczyć jedynie agencję, a nie organizację cywilną.
EnglishWe Slovaks have outlawed a similar radical organisation in our country.
My, Słowacy, potępiliśmy w świetle prawa podobną radykalną organizację powstałą w naszym kraju.
EnglishSomething must have gone wrong in the organisation.
wiceprzewodnicząca Komisji. - Przepraszam. musiała zajść jakaś pomyłka organizacyjna.
EnglishFirst and foremost there is no role within that organisation for the European Parliament.
Przede wszystkim nie ma w nim roli dla Parlamentu Europejskiego.
EnglishLooking at Geneva, I can only say that the World Trade Organisation conference has failed in this task.
Mówiąc o Genewie, mogę tylko powiedzieć, że konferencja WTO w tej mierze zawiodła.
English(HU) The new Member States are now implementing the 2007 European Union wine market organisation.
(HU) Nowe państwa członkowskie wdrażają obecnie unijną organizację rynku wina z 2007 roku.