Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "organisation"

 

"organisation" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 716

organisation {rzeczownik}

organisation {rzecz.} [Bryt.] (też: organization, orderliness)

Furthermore, the organisation must be integrated into international governance.

Ponadto organizacja musi być zintegrowana z międzynarodowym systemem zarządzania.

'The content and organisation of education and training are national competences.'

"Treść i organizacja edukacji i szkoleń stanowią domenę poszczególnych państw”.

It is vital that this organisation starts to function as quickly as possible.

Jest sprawą kluczowa, aby organizacja ta możliwie szybko rozpoczęła działalność.

On the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.

Po drugiej stronie jest jakaś organizacja terrorystyczna, właściwie nie wiadomo kto.

Common organisation of the markets in fishery and aquaculture products (vote)

Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (głosowanie)

organization {rzeczownik}

organization {rzecz.} (też: organisation, orderliness)

Our organization, mothers2mothers, enlists women with HIV as care providers.

Nasza organizacja, mothers2mothers, werbuje kobiety z HIV do świadczenia usług.

International Organization for Standardizartion

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Organization of Ukrainian Nationalists

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów

It's a phenomenon that I think any organization or individual can tap into.

To jest zjawisko, z którego każda organizacja albo jednostka może odnieść pożytek.

The International Labour Organization adopted the Maritime Labour Convention in 2006.

Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjęła w 2006 r. konwencję o pracy na morzu.

organization {rzecz.} (też: group, batch, band, troop)

grupa {f.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "organisation":

Synonimy (angielski) dla "organization":

 

Podobne tłumaczenia

"organisation" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "organisation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The World Trade Organisation (WTO) Ministerial conference is held in Doha, Qatar.

Ministerialna konferencja Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Dausze w Katarze.

Such people include those belonging to the entirely non-violent PMOI organisation.

Do takich ludzi należą członkowie zupełnie pokojowo nastawionego ugrupowania PMOI.

Take a look at the figures produced by the World Meteorological Organisation.

Proszę zwrócić uwagę na liczby podawane przez Światową Organizację Meteorologiczną.

They believe that this goes against the World Trade Organisation (WTO) negotiations.

Uważają, że jest to sprzeczne z negocjacjami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Your organisation, Mr Caldeira, provides an essential service for European taxpayers.

Chciałbym podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu za przedmiotowe sprawozdanie.

The document also duplicates the World Health Organisation's similar plan.

Ponadto dokument powiela podobny plan opracowany przez Światową Organizację Zdrowia.

An organisation's good reputation and level of expertise are also crucial.

Zasadnicze znaczenie ma również dobra reputacja organizacji i poziom wiedzy.

This approach is also supported by the European consumer organisation BUC.

To podejście jest popierane także przez europejską organizację konsumencką BUC.

Unfortunately, we had to award the Sakharov Prize to a Russian organisation.

Niestety musieliśmy przyznać Nagrodę im. Sacharowa organizacji rosyjskiej.

Spain becomes the sixteenth member of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO).

Hiszpania zostaje szesnastym członkiem Organizacji Paktu Pólnocnoatlantyckiego (NATO).

Use the opportunities and contribute to the active organisation of democracy!

Skorzystaj z możliwości i przyłącz się do aktywnego tworzenia demokracji!

Do we have to receive all of them in our countries, on the orders of this organisation?

Czy musimy przyjąć w naszych krajach na polecenie tej organizacji wszystkie te osoby?

The Agency will implement procedures for the organisation of emergency meetings.

Agencja wprowadzi procedury zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.

We must respond to the fact that Ukraine is going to join the World Trade Organisation.

Musimy zareagować na to, że Ukraina zamierza przystąpić do Światowej Organizacji Handlu.

Additional rules on the common organisation of the milk and milk products markets (vote)

Dodatkowe zasady wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (głosowanie)

All the EU Member States are also members of the International Labour Organisation.

Wszystkie państwa członkowskie UE są również członkami Międzynarodowej Organizacji Pracy

So, what is your interpretation of a sporting organisation banning such a practice?

Więc jak postrzegałby pan wprowadzenie zakazu takich praktyk przez organizację sportową?

I believe that an organisation-to-organisation relationship must be adopted.

Uważam, że należy zastosować bezpośrednie relacje między organizacjami.

From this point of view, diplomacy, organisation and caution also have their place.

Z tego punktu widzenia istnieje też zapotrzebowanie na dyplomację, organizację i rozwagę.

That is also why we support the organisation of forums for international co-productions.

Również z tego powodu wspieramy organizowanie forum na rzecz międzynarodowych koprodukcji.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.