Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "organisation"

 

"organisation" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 842

organisation {rzeczownik}

organisation {rzecz.} [Bryt.] (też: organization, orderliness)

It is vital that this organisation starts to function as quickly as possible.

Jest sprawą kluczowa, aby organizacja ta możliwie szybko rozpoczęła działalność.

On the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.

Po drugiej stronie jest jakaś organizacja terrorystyczna, właściwie nie wiadomo kto.

Common organisation of the markets in fishery and aquaculture products (vote)

Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (głosowanie)

Two months later, the World Health Organisation (WHO) declared an influenza pandemic.

Dwa miesiące później Światowa Organizacja handlu (WHO) ogłosiła pandemię grypy.

The organisation of our business environment is cumbersome and fossilised.

Organizacja naszego otoczenia biznesowego jest nieefektywna i skamieniała.

organization {rzeczownik}

organization {rzecz.} (też: organisation, orderliness)

International Organization for Standardizartion

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Organization of Ukrainian Nationalists

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów

It's a phenomenon that I think any organization or individual can tap into.

To jest zjawisko, z którego każda organizacja albo jednostka może odnieść pożytek.

South East Asia Treaty Organization

Organizacja Paktu Azji Południowo-Wschodniej

Of course, every organization would love to be on the top of such a list.

Oczywiście każda organizacja chciałaby znaleźć się na szczycie takiej listy.

organization {rzecz.} (też: group, batch, band, troop)

grupa {f.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "organisation":

Synonimy (angielski) dla "organization":

 

Podobne tłumaczenia

"organisation" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "organisation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Such people include those belonging to the entirely non-violent PMOI organisation.

Do takich ludzi należą członkowie zupełnie pokojowo nastawionego ugrupowania PMOI.

It would help organisations to proceed more easily from ISO to EMAS standards.

Pomógłby on organizacjom w łatwiejszym przejściu ze standardów ISO do norm EMAS.

I would also like to thank the sector organisations for the proposals they made.

Chcę też podziękować organizacjom z przedmiotowego sektora za ich propozycje.

in writing. - (LV) I have been in touch with beekeeping organisations in Latvia.

na piśmie - (LV) Jestem w stałym kontakcie z organizacjami pszczelarskimi na Łotwie.

It continues to foster close links with terrorist organisations even to this day.

Nawet i dziś wciąż podtrzymuje ona bliskie związki z organizacjami terrorystycznymi.

Your organisation, Mr Caldeira, provides an essential service for European taxpayers.

Chciałbym podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu za przedmiotowe sprawozdanie.

The organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.

Miejscowe organizacje ostrzegają nas o ryzyku wybuchu konfliktu etnicznego.

In many voluntary organisations, the number of active members is continually falling.

W wielu organizacjach wolontariackich liczba aktywnych członków wciąż spada.

The trial is closed to journalists and organisations working for human rights.

Dziennikarze i organizacje broniące praw człowieka nie mogą uczestniczyć w rozprawie.

The document also duplicates the World Health Organisation's similar plan.

Ponadto dokument powiela podobny plan opracowany przez Światową Organizację Zdrowia.

This approach is also supported by the European consumer organisation BUC.

To podejście jest popierane także przez europejską organizację konsumencką BUC.

The important prevailing aim is that youth organisations should take part.

Istotny dominujący cel jest taki, że mają w nim brać udział organizacje młodzieżowe.

The Council supports Taiwan's meaningful participation in international organisations.

Rada popiera znaczące uczestnictwo Tajwanu w organizacjach międzynarodowych.

Use the opportunities and contribute to the active organisation of democracy!

Skorzystaj z możliwości i przyłącz się do aktywnego tworzenia demokracji!

Independent organisations representing working people and the poor are critical.

Niezbędne są niezależne organizacje reprezentujące pracowników i ubogich.

Mothers, fathers, unions, non-governmental organisations (NGOs) - everyone wants this.

Matki, ojcowie, związki zawodowe, organizacje pozarządowe - wszyscy pragną tego samego.

It is important that church organisations should not be defined as lobbyists.

Ważne jest, aby organizacje kościelne nie były definiowane jako lobbyści.

The Agency will implement procedures for the organisation of emergency meetings.

Agencja wprowadzi procedury zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.

So, what is your interpretation of a sporting organisation banning such a practice?

Więc jak postrzegałby pan wprowadzenie zakazu takich praktyk przez organizację sportową?

I would like to say that producer organisations are an excellent option.

Chciałabym powiedzieć, że organizacje producentów są doskonałym rozwiązaniem.
 

Wyniki z forum

"organisation" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.