EN order
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Prawo

1. ogólne

order
We place this trial order on the condition that the delivery has to be made before…
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Once you successfully update your payment information, you can place a new order.
Po aktualizacji danych płatności, możesz złożyć nowe zamówienie.
order (też: arrangement, neatness, tidiness, orderliness)
The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
Rosyjskie władze zdecydowanie wdrażają niekonstytucyjny porządek prawny.
Reconciliation is almost inconceivable unless a just new order is put in place.
Pojednanie jest niemalże niewyobrażalne, jeśli nie zostanie wprowadzony nowy porządek.
We try and maintain some order here, and I appreciate your concern.
Próbujemy utrzymać porządek; rozumiem pańskie niezadowolenie.
order (też: decree, ordinance, fiat)
On 18 April 2007, we obtained our first interim order in relation to an infrastructural project.
18 kwietnia 2007 roku po raz pierwszy uzyskaliśmy tymczasowe rozporządzenie sądowe w odniesieniu do projektu infrastrukturalnego.
Our regulation proposes a plan to mitigate the environmental impact of the use of coal in order to offset the negative effects of the aid.
Nasze rozporządzenie proponuje plan złagodzenia skutków użycia węgla dla środowiska, by zrekompensować negatywne skutki tej pomocy.
In order to make this regulation work, first of all we need to study and learn more about the practices of each Member State.
Aby rozporządzenie spełniało swoje zadanie, musimy po pierwsze poznać i przeanalizować praktyki, które stosują poszczególne państwa członkowskie.
order (też: precept, adjuration)
I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.
Mam tu na myśli również europejski nakaz dochodzeniowy, który niebawem wejdzie w życie.
The European Protection Order issued will have the same legal force throughout the Union.
Wydany europejski nakaz ochrony będzie miał tę samą moc prawną w całej Unii.
I would also have liked this order to have incorporated two issues.
Chciałabym również, żeby nakaz ten wiązał się jeszcze z dwiema rzeczami.
order (też: rota, succession)
Use the Assign Filter Order link to rearrange the order of your filters.
Można ją zmienić za pomocą linku Przypisz kolejność filtrów.
The order of the slides is changed according to your selections.
Kolejność slajdów zostanie zmieniona zgodnie z wybraną opcją.
Custom filters are applied in the order in which they appear in your Profile Settings page.
Można ją zmienić za pomocą linku Przypisz kolejność filtrów.
order (też: command, edict, statement)
I don't want you to see those people any more... and that's an order!
Nie zobaczysz się więcej z tymi ludźmi... to rozkaz!
Because order reigns in Beijing.
This was presumably under the political order of the party which has succeeded the Communist dictatorship.
Odbyło się to przypuszczalnie na polityczny rozkaz partii, która jest spadkobiercą komunistycznej dyktatury.
order (też: harmony)
Let us restore the European order!
Przywróćmy w Europie pokój, porządek prawa międzynarodowego, przywróćmy ten ład!
I believe that the new order has brought with it a new global economic disorder.
Uważam, że nowy ład przyniósł ze sobą nowy globalny chaos ekonomiczny.
The low national income it proposes will bring law and order to the EU.
Niski dochód narodowy, jaki się w nim proponuje, przyniesie UE ład i porządek.
order (też: commission, placing)
Bilateral trades, where the client gives the broker an order and he finds a match, have migrated from mainly verbal orders to predominantly electronic orders.
Transakcje dwustronne, w których klient przekazuje pośrednikowi zlecenie, a ten poszukuje ofert, zmieniły charakter z głównie zleceń ustnych na zlecenia w przeważającej mierze elektroniczne.
order (też: array, chic, panache, smartness)
order
order
order (też: demand, need)
The demand for innovative technologies on the EU market must be identified in order to sell the results of innovation.
Należy analizować zapotrzebowanie na innowacyjne technologie na rynku UE, żeby istniała możliwość sprzedaży rezultatów przedsięwzięć w zakresie innowacji.
We will even have to make new investments in order to meet our energy needs and, at the same time, consolidate our climate ambitions.
Będziemy zmuszeni nawet do dokonania nowych inwestycji, aby zaspokoić nasze zapotrzebowanie energetyczne, a jednocześnie wzmocnić nasze ambicje klimatyczne.
At the same time, we are promoting innovative technologies (femtocells, cognitive technologies) in order to respond qualitatively to the demand for use of frequencies.
Jednocześnie promujemy innowacyjne technologie (femtokomórki, technologie poznawcze) jako jakościową odpowiedź na zapotrzebowanie na korzystanie z częstotliwości.
order
volume_up
obstalunek {m.} [starom.]

trending_flat
"award"

order
volume_up
order {m.} (wyróżnienie)
Mr Borghezio, this is not a point of order, since we are talking about a plenary sitting.
To nie jest point of order, jeśli chodzi o plenarną sesję.
Ladies and gentlemen, particularly during the vote, we can only take the floor on points of order.
W czasie głosowań w szczególności, my możemy się zgłaszać jedynie w tak zwanym point of order.

2. Prawo

order
volume_up
zasądzenie {n.} [prawn.]

Synonimy (angielski) dla "order":

order

Synonimy (polski) dla "order":

order

Przykłady użycia - "order" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishminimum order quantity
EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.
EnglishTherefore the Treaties must be amended in order to protect workers' interests.
W związku z tym traktaty należy zmienić, tak aby chroniły interesy pracowników.
EnglishBanks benefit from preferential interest rates in order to guarantee their profits.
Banki korzystają z preferencyjnych stóp procentowych, aby zapewnić sobie zyski.
EnglishEurope needs a competitive and innovative economy in order to be successful.
Aby osiągnąć sukces, Europa potrzebuje konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
EnglishPortugal is capable of putting its public accounts in order with discipline.
Portugalia jest zdolna narzucić dyscyplinę w sferze swoich finansów publicznych.
EnglishThey have an obligation to do so in order to maintain our cultural heritage.
Mają obowiązek podjęcia tych działań, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.
EnglishBottles Keep the container tightly closed in order to protect from moisture.
Butelki Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.
EnglishThe citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.
By skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.
EnglishRight now we need to make urgent decisions in order to overcome the economic crisis.
Teraz musimy pilnie podjąć decyzje służące przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego.
EnglishThere is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Nie ma potrzeby organizowania szczytu w celu określenia strategii dla Afryki.
EnglishAnd it's quite clear that, in order to make minds, we need to construct neural maps.
I całkiem oczywiste jest, że aby stworzyć umysł, musimy stworzyć mapy neuronalne.
EnglishWhy did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?
Dlaczego musieliśmy czekać, aż to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?
EnglishEurope will need resources in order to do this: new and innovative resources.
Europa będzie potrzebowała w tym celu zasobów: nowych i innowacyjnych zasobów.
EnglishDose adjustment in order to maintain haemoglobin values at the desired level:
Dostosowanie dawki w celu utrzymania stężeń hemoglobiny na wymaganym poziomie:
EnglishThey work in order to pay the bills, not because they have a disdain for motherhood.
Pracują, ponieważ muszą opłacić rachunki, a nie dlatego, że gardzą macierzyństwem.
EnglishControls must also be much more restrictive in order to fully protect public health.
Aby w pełni chronić zdrowie publiczne, należy również znacznie zaostrzyć kontrole.