Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "order"

 

"order" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-94 z 5870

order {rzeczownik}

order {rzecz.}

We place this trial order on the condition that the delivery has to be made before…

Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...

Can I take your order, please?

Czy mogę przyjąć zamówienie?

Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…

Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...

And this kind of hurdy-gurdy takes anywhere from three to five years [to order and receive it].

Zamówienie gdziekolwiek i otrzymanie takiej liry trwa od 3 do 5 lat.

Can I take your order now?

Czy mogę przyjąć zamówienie?

order {rzecz.} (też: arrangement, neatness, orderliness, tidiness)

porządek {m.}

Reconciliation is almost inconceivable unless a just new order is put in place.

Pojednanie jest niemalże niewyobrażalne, jeśli nie zostanie wprowadzony nowy porządek.

The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.

Rosyjskie władze zdecydowanie wdrażają niekonstytucyjny porządek prawny.

When we talk about spreading democracy, let us make sure we have our own house in order.

Kiedy mówimy o szerzeniu demokracji, upewnijmy się, że mamy porządek we własnym domu.

The low national income it proposes will bring law and order to the EU.

Niski dochód narodowy, jaki się w nim proponuje, przyniesie UE ład i porządek.

If we are going to tackle climate change, it is about time we put our own house in order.

Skoro zamierzamy zajmować się zmianami klimatu, to czas zaprowadzić porządek u siebie.

order {rzecz.} (też: decree, ordinance, fiat)

On 18 April 2007, we obtained our first interim order in relation to an infrastructural project.

18 kwietnia 2007 roku po raz pierwszy uzyskaliśmy tymczasowe rozporządzenie sądowe w odniesieniu do projektu infrastrukturalnego.

Our regulation proposes a plan to mitigate the environmental impact of the use of coal in order to offset the negative effects of the aid.

Nasze rozporządzenie proponuje plan złagodzenia skutków użycia węgla dla środowiska, by zrekompensować negatywne skutki tej pomocy.

In order to make this regulation work, first of all we need to study and learn more about the practices of each Member State.

Aby rozporządzenie spełniało swoje zadanie, musimy po pierwsze poznać i przeanalizować praktyki, które stosują poszczególne państwa członkowskie.

Therefore, we decided to drop all our amendments, in order to enable the transitional regulation to come into force as quickly as possible.

W związku z powyższym postanowiliśmy zrezygnować ze wszystkich naszych poprawek, aby rozporządzenie tymczasowe mogło jak najszybciej wejść w życie.

That regulation provides the legal basis for requests for assistance exchanged by the competent authorities in order to combat irregularities and fraud.

Rozporządzenie to stanowi podstawę prawną wnioskowania przez właściwe organy o pomoc w celu zwalczania nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

order {rzecz.} (też: adjuration, precept)

nakaz {m.}

I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.

Mam tu na myśli również europejski nakaz dochodzeniowy, który niebawem wejdzie w życie.

The European Protection Order issued will have the same legal force throughout the Union.

Wydany europejski nakaz ochrony będzie miał tę samą moc prawną w całej Unii.

The court order is nothing more than a new means of violating freedom of speech in Moldova.

Nakaz sądu jest niczym innym niż naruszeniem wolności słowa w Republice Mołdowy.

I would also have liked this order to have incorporated two issues.

Chciałabym również, żeby nakaz ten wiązał się jeszcze z dwiema rzeczami.

in writing. - I welcome the European Protection Order.

na piśmie - Popieram europejski nakaz ochrony.

order {rzecz.} (też: succession)

The order of the slides is changed according to your selections.

Kolejność slajdów zostanie zmieniona zgodnie z wybraną opcją.

Use the Assign Filter Order link to rearrange the order of your filters.

Można ją zmienić za pomocą linku Przypisz kolejność filtrów.

Custom filters are applied in the order in which they appear in your Profile Settings page.

Można ją zmienić za pomocą linku Przypisz kolejność filtrów.

All I did was reverse the order of the information.

Jedyne co zrobiłem to odwróciłem kolejność informacji.

How does Google find web pages matching your query, and determine the order of search results?

W jaki sposób Google znajduje strony internetowe pasujące do zapytań i określa kolejność wyników wyszukiwania?

order {rzecz.} (też: statement, edict, command)

rozkaz {m.}

I don't want you to see those people any more... and that's an order!

Nie zobaczysz się więcej z tymi ludźmi... to rozkaz!

This was presumably under the political order of the party which has succeeded the Communist dictatorship.

Odbyło się to przypuszczalnie na polityczny rozkaz partii, która jest spadkobiercą komunistycznej dyktatury.

Do we not know that in Paris mass arrests of 'illegal' persons are taking place by order of President Sarkozy?

Czy nie wiemy o tym, że masowe aresztowania "nielegalnych” mieszkańców Paryża odbywają się na rozkaz prezydenta Sarkozy'ego?

Because order reigns in Beijing.

Ponieważ w Pekinie rządzi rozkaz.

The order has been given.

Rozkaz został wydany.

order {rzecz.} (też: harmony)

ład {m.}

The low national income it proposes will bring law and order to the EU.

Niski dochód narodowy, jaki się w nim proponuje, przyniesie UE ład i porządek.

I believe that the new order has brought with it a new global economic disorder.

Uważam, że nowy ład przyniósł ze sobą nowy globalny chaos ekonomiczny.

That's what life is: It's an information process that was restructuring and making new order.

Tym właśnie jest życie. ~~~ To proces informacyjny, który przekształcał i wprowadzał nowy ład.

I hope this will bring peace and order back to our proceedings.

Mam nadzieję, że przywrócę w ten sposób ład i porządek naszych obrad.

When we have put our own House in order, then perhaps we will be in a position to lecture others.

Być może będziemy mieli prawo pouczania innych, kiedy już zaprowadzimy ład w naszej Izbie.

order {rzecz.} (też: commission, placing)

zlecenie {n.}

Bilateral trades, where the client gives the broker an order and he finds a match, have migrated from mainly verbal orders to predominantly electronic orders.

Transakcje dwustronne, w których klient przekazuje pośrednikowi zlecenie, a ten poszukuje ofert, zmieniły charakter z głównie zleceń ustnych na zlecenia w przeważającej mierze elektroniczne.

order {rzecz.} (też: array, style, smartness, chic)

szyk {m.}

order {rzecz.}

zakon {m.}

order {rzecz.}

order {rzecz.} (też: need, demand)

The demand for innovative technologies on the EU market must be identified in order to sell the results of innovation.

Należy analizować zapotrzebowanie na innowacyjne technologie na rynku UE, żeby istniała możliwość sprzedaży rezultatów przedsięwzięć w zakresie innowacji.

We will even have to make new investments in order to meet our energy needs and, at the same time, consolidate our climate ambitions.

Będziemy zmuszeni nawet do dokonania nowych inwestycji, aby zaspokoić nasze zapotrzebowanie energetyczne, a jednocześnie wzmocnić nasze ambicje klimatyczne.

At the same time, we are promoting innovative technologies (femtocells, cognitive technologies) in order to respond qualitatively to the demand for use of frequencies.

Jednocześnie promujemy innowacyjne technologie (femtokomórki, technologie poznawcze) jako jakościową odpowiedź na zapotrzebowanie na korzystanie z częstotliwości.

In order to meet consumer demand for food which looks attractive, the food industry has created substances which are added just for the sake of better appearance.

Aby zrealizować zapotrzebowanie konsumentów na atrakcyjnie wyglądającą żywność, przemysł spożywczy stworzył substancje, które są dodawane wyłącznie w celu poprawy wyglądu.

They also provide incentives for ecological innovation, which is needed in order for European industry to respond to future global demand for environmental technologies.

Dostarczają również zachęty do innowacyjności ekologicznej, która jest potrzebna europejskiemu przemysłowi, by reagować na przyszłe zapotrzebowanie na technologie środowiskowe na świecie.

order {rzecz.}

  obstalunek {m.} [starom.]

order {rzecz.} [prawn.]

zasądzenie {n.} [prawn.]

to order {czasownik}

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to reserve, to book, to bespeak, to send off for)

Thirdly, financing by businesses of student work experience placements and scientific research which they have ordered.

Po trzecie: finansowanie praktyk studenckich i zamawianych badań naukowych przez zakłady pracy.

The collection and ordering of information relating to the costs of examining asylum applications is not a task the Treaties confer upon the Council.

Zbieranie i zamawianie informacji dotyczących kosztów sprawdzania wniosków o azyl nie należy do zadań, które na mocy Traktatów miałaby realizować Rada.

Another consequence of the report is that there will be nothing to prevent, for example, the collection of Swedish excise duty on goods ordered from another EU country via the Internet.

Kolejną konsekwencją sprawozdania będzie to, że nic nie będzie już uniemożliwiać na przykład pobierania szwedzkiej akcyzy od towarów zamawianych z innego państwa unijnego przez Internet.

Other online services address a range of topics, from finding a company’s VAT number to ordering EU publications and helping people looking for jobs abroad.

Usługi internetowe dotyczą szerokiego wachlarza spraw, od sprawdzenia numeru VAT danej firmy, po zamawianie publikacji unijnych i pomaganie obywatelom w znalezieniu zatrudnienia za granicą.

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to arrange, to settle, to neaten, to organize)

uporządkować {czas. dk}

They, too, have to get their house in order, including through reconciliation.

Oni również muszą uporządkować swój dom, w tym przez pojednanie.

No State can get away from pension reform if it wishes to put its finances in order.

Żadne państwo nie może uchylić się od reformy emerytalnej, jeśli pragnie uporządkować swoje finanse.

Now, she chose C, G, B, A, E. I'm going to try to put that in some sort of order.

Mamy C, G, B, A, E. Spróbuję je w jakiś sposób uporządkować.

This means that there is still a great deal for Mr Hahn to do, among others, to put this portfolio in order.

To oznacza, że między innymi pan komisarz Hahn nadal ma bardzo wiele do zrobienia, aby uporządkować swoją działkę.

Parliament should also put its own house in order, though, and should guarantee maximum openness in all its facets.

Jednakże Parlament także powinien uporządkować własne podwórko i zapewniać maksimum jawności pod każdym względem.

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to make out, to draw up, to make, to organize)

sporządzić {czas.}

Secondly, part of the Greek debt must be written off and, in order to ensure that the residual debt is indeed repaid, a multi-year recovery plan for the Greek economy should be drawn up.

Po drugie, część długu Grecji trzeba umorzyć, a w celu zagwarantowania spłaty pozostałej części należy sporządzić wieloletni plan uzdrowienia greckiej gospodarki.

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to command)

kazać [każę|kazał] {czas. dk}

However, that goodwill must not order us not to speak out about things we do not like.

Ale ta życzliwość nie może nam kazać nie mówić głośno o rzeczach, które nam się nie podobają.

Do you give the nets for free to maximize coverage, or do you make people pay in order to make sure that they really value them?

Rozdać, maksymalizując ilość użytkowników, czy kazać zapłacić, by stały się cenne?

Evelyn: He ordered us to sit down, so we sat down.

Evelyn: Kazał nam usiąść i tak zrobiłyśmy.

We give orders, Europe pays!' This is true, too!

My każemy, Europa płaci!”To prawda!

Today the Commission ordered the Åland Islands to pay fines of almost SEK 20 million for failing to enforce sufficiently effective bans on snuff there.

Dziś Komisja kazała Wyspom Alandzkim zapłacić grzywnę w wysokości 20 mln SEK za niezastosowanie się w pełni do zakazów dotyczących tabaki.

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to put in order, to tidy, to arrange, to marshal)

Okay, well, the issue then is, do we need to be alive to see this kind of spontaneous order, and I've already hinted that the answer is no.

Pytanie jednak brzmi, czy trzeba być żywym, by tak samoistnie się porządkować.

In my opinion, we will need to put our own house in order for some time to come before we can send out a more positive image of our Europe.

Moim zdaniem przez pewien czas będziemy musieli porządkować własne podwórko, zanim będziemy w stanie stworzyć bardziej pozytywny wizerunek Europy.

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to demand, to enjoin)

nakazywać {czas. ndk}

The fact remains that it is ordering our Parliament to pay two thirds of the legal costs.

Faktem jest jednak, że nakazuje naszemu Parlamentowi pokryć dwie trzecie kosztów postępowania prawnego.

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to command, to tell)

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to purchase)

zakupić {czas.}

In order to fight against AIDS, tuberculosis, malaria and other infectious diseases, these countries need vaccines to which they currently do not have access and which they cannot buy.

Aby walczyć z AIDS, gruźlicą, malarią i innymi chorobami zakaźnymi, kraje te potrzebują szczepionek, do których aktualnie nie mają dostępu i których nie mogą zakupić.

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to place an order, to make an order)

And I had to pay, order and eat at the male section.

Musiałem płacić, złożyć zamówienie i jeść w sektorze męskim.

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to make an order, to place an order)

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to commend)

polecić {czas. dk}

It is completely independent and does not take orders from any government or organisation.

Jest całkowicie niezależny i nie przyjmuje poleceń od żadnego rządu ani żadnej organizacji.

We are already aware of several instances where employers are ordering their employees to speak Slovak.

Jak dotąd słyszeliśmy o kilku przypadkach, w których pracodawcy polecili pracownikom mówić po słowacku.

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to recommend, to advise)

polecać [polecam|polecał] {czas. ndk}

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to purchase)

  dokonać zakupu {czas.}

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to purchase, to take over, to get)

kupić {czas.}

In order to combat the current crisis, we give up nearly new cars to buy other brand new ones, wasting considerable material resources in the process.

Aby walczyć z obecnym kryzysem, rezygnujemy z całkiem nowych samochodów, by kupić nowe i marnujemy przy tej okazji znaczne środki materialne.

Hopefully, the Iranian authorities will not order Mistral aircraft carriers in Saint-Nazaire, but will be able to acquire them a little later in Russia, built under a French licence.

Miejmy nadzieję, że władze irańskie nie zamówią lotniskowców Mistral w Saint-Nazaire, niemniej będą w stanie kupić je nieco później w Rosji, wybudowane na francuskiej licencji.

Mirek ordered a laptop, which appeared to work well.

Mirek kupił laptop, który działał bez zarzutu.

Okay? ~~~ If everybody in this room goes out tonight and orders one of these things for 400 dollars, whatever it is, 300 people in the room doing it -- yeah, great.

Jeśli każda osoba z widowni kupiłaby dzisiaj zestaw za 400 $, jest was tu około trzystu – fajnie.

to order [ordered|ordered] {czas.} (też: to send off for)

zamówić {czas.}

All that remains is for it to be possible to order them through the Internet.

Tylko czekać, kiedy będzie można zamówić je poprzez Internet.

We have a steady demand for…, and so would like to order

Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...

You can order your condoms with your with your cappuccino.

Można je zamówić z cappuccino. ~~~ Na koniec edukacja.

Alternatively, order a hard copy of the book "The monetary policy of the ECB" (approx. 120 pages) from info@ecb.europa.eu.

Drukowaną wersję publikacji „Monetary Policy of the ECB” (Polityka pieniężna EBC), ok. 120 str., można zamówić pod adresem info@ecb.europa.eu.

The number of orders is rising, and the demand for large container ships is increasing.

Rośnie liczba zamówień, zwiększa się popyt na duże kontenerowce.

to order {przymiotnik}

to order {przym.} (też: contract, to the order)

na zlecenie {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "order":

 

Podobne tłumaczenia

"order" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "order" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Therefore the Treaties must be amended in order to protect workers' interests.

W związku z tym traktaty należy zmienić, tak aby chroniły interesy pracowników.

In order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.

Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.

That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.

To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.

At present, protection orders stop at our border, leaving the victim defenceless.

Obecnie nakazy ochrony tracą moc na granicy kraju, pozostawiając ofiarę bezbronną.

Dose adjustment in order to maintain haemoglobin values at the desired level:

Dostosowanie dawki w celu utrzymania stężeń hemoglobiny na wymaganym poziomie:

Europe will need resources in order to do this: new and innovative resources.

Europa będzie potrzebowała w tym celu zasobów: nowych i innowacyjnych zasobów.

There is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.

Nie ma potrzeby organizowania szczytu w celu określenia strategii dla Afryki.

Banks benefit from preferential interest rates in order to guarantee their profits.

Banki korzystają z preferencyjnych stóp procentowych, aby zapewnić sobie zyski.

The citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.

By skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.

They have an obligation to do so in order to maintain our cultural heritage.

Mają obowiązek podjęcia tych działań, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.

Both sides must move towards each other in order to find a political solution.

Obie strony muszą uczynić wzajemny gest, aby znaleźć rozwiązanie polityczne.

We offer our collaboration in order to simplify procedures as far as possible.

Proponujemy naszą współpracę w celu możliwie jak największego uproszczenia procedur.

Bottles Keep the container tightly closed in order to protect from moisture.

Butelki Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Keep the container tightly closed in order to protect from light and moisture

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

So what they do is they put gelatin back in, in order to retain the texture.

Więc dodaje się z powrotem żelatynę, żeby zachować strukturę tych produktów.

Well in order to accommodate that, you would have to cut education spending in half.

Aby podołać temu problemowi, trzeba będzie zmniejszyć o połowę wydatki na edukację.

In order to minimize the weight, it's very thin, it's as thin as a sandwich wrapper.

W celu zminimalizowania wagi jest ona bardzo cienka, taka, jak papier śniadaniowy.

Europe needs a competitive and innovative economy in order to be successful.

Aby osiągnąć sukces, Europa potrzebuje konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.

Portugal is capable of putting its public accounts in order with discipline.

Portugalia jest zdolna narzucić dyscyplinę w sferze swoich finansów publicznych.

First of all, Guantánamo was set up in order to protect all of our citizens.

Po pierwsze, Guantanamo utworzono w celu ochrony wszystkich naszych obywateli.
 

Wyniki z forum

"order" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.