Search for the most beautiful word
sourcing
poisonous

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "optional"

 

"optional" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 65

optional {przymiotnik}

optional {przym.}

opcjonalny {przym. m.}

An optional electrical safety kit is available, which includes surge protection, a fuse and

Opcjonalny elektryczny zestaw bezpieczeństwa jest dostępny.

These parameters are optional and useful for tweaking how ads are requested or rendered.

Parametry te mają charakter opcjonalny i służą do optymalizacji sposobu żądania i wyświetlania reklam.

This is a good idea, but it is still only optional, and it will be applied differently from one country to another.

Jest to dobry pomysł, ale nadal opcjonalny, i będzie realizowany na różne sposoby w różnych państwach.

This isn't some optional extra.

To nie jest jakiś opcjonalny dodatek.

It would not simplify EU tax issues, as the so-called 'optional system' proposed would add another layer, as I have just said.

Nie ułatwi ona kwestii podatkowych UE, ponieważ proponowany tzw. "system opcjonalny” doda kolejną warstwę, jak właśnie powiedziałem.

optional {przym.} (też: at will)

dowolny {przym. m.}

optional {przym.} (też: facultative)

fakultatywny {przym. m.}

Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (

Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (

optional (nieobligatoryjny) {przym.} (też: unreliable, negligent, voluntary)

nieobowiązkowy {przym. m.}

option {rzeczownik}

option {rzecz.}

opcja {f.}

With all due respect to Mrs Le Pen, leaving the euro is simply not an option.

Z całym szacunkiem pani poseł Le Pen, ale opuszczenie strefy euro nie jest opcją.

We understand the concerns of the Irish, but keeping the status quo is not an option.

Rozumiemy obawy Irlandczyków, ale utrzymywanie status quo nie jest opcją.

(RO) Madam President, competitiveness is not an option for the European Union.

(RO) Pani Przewodnicząca! Konkurencyjność nie jest dla Unii Europejskiej jedynie opcją.

Rolling back in this respect cannot be an option for the European Union.

Cofnięcie się w tym zakresie wstecz nie może dla Unii Europejskiej żadną opcją.

We do not know, but it is the only option available to us at the moment.

Tego nie wiemy, ale jest to jedyna opcja, jaką dysponujemy w tej chwili.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "option":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "optional" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Folate supplementation was optional and only used in 10 % of patients.

Porównywano działanie leflunomidu z sulfasalazyną stosowanych przez 12 miesięcy.

As he emphasised clearly and precisely today, these are optional offers.

Jak wyraźnie i precyzyjnie dziś podkreślił, są to oferty opcjonalne.

For higher mounting flexibility, an optional extension is also available (100 mm or 4.0”).

Dla większej elastyczności montażu jest możliwość podłącznie przedłużacza (100 mm lub 4,0 ").

He seems not to understand that this is optional on Member States.

Wydaje się on nie rozumieć, że przedstawione rozwiązanie jest opcjonalne dla państw członkowskich.

There is also a voluntary part made up of optional practices.

Istnieje również część dobrowolna, na którą składają się rozwiązania fakultatywne.

The ESP system must become accessible to everyone and no longer be an optional extra.

System ESP musi stać się dostępny dla wszystkich i przestać być opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym.

Some business sectors are registered on an optional basis under the current version of the Regulation.

Zgodnie z bieżącą wersją rozporządzenia niektóre sektory biznesu rejestrowane są nieobowiązkowo.

thirdly, the need to divide best practice criteria into mandatory and optional criteria; and

po trzecie potrzebę podziału kryteriów najlepszych praktyk na kryteria obowiązkowe i opcjonalne; a także

Greece and many other states are particularly keen on the optional nature of the EQF.

Grecji i wielu innym państwom szczególnie zależy na opcjonalnym charakterze europejskich ram kwalifikacji.

The Commission has taken note of the request to define optional reserved terms, such as 'farm' or 'mountain'.

Komisja odnotowała żądanie określenia opcjonalnych zastrzeżonych terminów takich jak "wiejski” lub "górski”.

Initially we were told that it would be optional.

Pierwotnie mówiono nam, że będą one stosowanie opcjonalnie.

Of course, the services of the PSCs are optional.

Korzystanie z usług świadczonych przez pojedyncze punkty kontaktowe nie jest jednak obowiązkowe.

They can do this as the regulation is optional.

Mogą to zrobić, bo nowe przepisy są dobrowolne.

The rapporteur favours an optional instrument.

Sprawozdawczyni opowiada się za instrumentem opcjonalnym.

We do not know exactly what kind of form that will take, but there is a real chance that it will not be optional.

Nie wiemy dokładnie, jaką postać przyjmie ten patronat, lecz istnieją realne obawy, że nie będzie możliwości wyboru.

Optional exceptions to the visa requirement

Opcjonalne odstępstwa od obowiązku wizowego

Dilution prior to administration (optional)

Rozcieńczenie przed podaniem (opcjonalnie)

Mrs Wallis has failed to provide compelling evidence of the need for an optional instrument.

Pani poseł Wallis nie przedstawiła ważnych dowodów, które potwierdzałyby potrzebę wprowadzenia instrumentu opcjonalnego.

Optional separate additional insert: ed

Dodatkowo może być dołączona oddzielna ulotka:

If you notice that a marker is positioned incorrectly, you can move it to the right spot on the map.(Optional)

Jeśli zauważysz, że znacznik jest położony nieprawidłowo, możesz przenieść go do właściwego punktu na mapie.(Opcjonalnie)
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

optical · optician · optics · optimal · optimism · optimist · optimistic · optimization · optimum · option · optional · optionally · options · opulence · opulent · opus · or · orach · orache · oracle · oracular

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.