Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "optional"

 

"optional" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 42

optional {przymiotnik}

optional {przym.}

opcjonalny {przym. m.}

These parameters are optional and useful for tweaking how ads are requested or rendered.

Parametry te mają charakter opcjonalny i służą do optymalizacji sposobu żądania i wyświetlania reklam.

This is a good idea, but it is still only optional, and it will be applied differently from one country to another.

Jest to dobry pomysł, ale nadal opcjonalny, i będzie realizowany na różne sposoby w różnych państwach.

This isn't some optional extra.

To nie jest jakiś opcjonalny dodatek.

It would not simplify EU tax issues, as the so-called 'optional system' proposed would add another layer, as I have just said.

Nie ułatwi ona kwestii podatkowych UE, ponieważ proponowany tzw. "system opcjonalny” doda kolejną warstwę, jak właśnie powiedziałem.

It is my belief that many small and medium-sized undertakings would gain from such a statute, which would, obviously, remain optional.

W moim przekonaniu wiele małych i średnich przedsiębiorstw skorzystałoby z takiego statutu, który oczywiście byłby opcjonalny.

optional {przym.} (też: at will, arbitrary, any)

dowolny {przym. m.}

optional {przym.} (też: facultative)

fakultatywny {przym. m.}

Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (

Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (

optional (nieobligatoryjny) {przym.} (też: unreliable, negligent, voluntary)

nieobowiązkowy {przym. m.}

option {rzeczownik}

option {rzecz.}

opcja {f.}

With all due respect to Mrs Le Pen, leaving the euro is simply not an option.

Z całym szacunkiem pani poseł Le Pen, ale opuszczenie strefy euro nie jest opcją.

We understand the concerns of the Irish, but keeping the status quo is not an option.

Rozumiemy obawy Irlandczyków, ale utrzymywanie status quo nie jest opcją.

(RO) Madam President, competitiveness is not an option for the European Union.

(RO) Pani Przewodnicząca! Konkurencyjność nie jest dla Unii Europejskiej jedynie opcją.

[5] This option is only available in Germany, Spain, France and Austria.

[5] Ta opcja jest dostępna wyłącznie w Niemczech, Hiszpanii, Francji i Austrii.

Rolling back in this respect cannot be an option for the European Union.

Cofnięcie się w tym zakresie wstecz nie może dla Unii Europejskiej żadną opcją.

option {rzecz.} (też: possibility, opportunity, facility, scope)

Therefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.

Dlatego też uważam, że współpracujący małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru.

Both parties will have the option of appealing, which may take us into 2009.

Obie strony będą miały możliwość odwołania się, co może potrwać do 2009 roku.

Not all sellers have the option at this time to offer sales in local currencies.

Nie wszyscy sprzedawcy mają obecnie możliwość oferowania produktów za lokalne waluty.

However, it also offers social partners the option to agree otherwise, if they so wish.

Oferuje też partnerom społecznym możliwość odmiennych uzgodnień, jeżeli tego zechcą.

But Council should keep the option of a decrease that is larger than 15%.

Rada jednak powinna zachować możliwość zmniejszenia na poziomie wyższym niż 15%.

option {rzecz.} (też: alternative, assortment, choice, selection)

wybór {m.}

This option would result in a Europe which is second class in the new global order.

Ten wybór sprawi, że Europa w nowym porządku świata będzie krajem drugiej kategorii.

On the question of planting rights, we believe there must be a grubbing-up option.

W odniesieniu do kwestii praw do sadzenia, uważamy, że musi istnieć wybór karczowania.

In his hopeless situation, Zapata felt the only option open to him was to kill himself by hunger strike.

W swojej beznadziejnej sytuacji, Zapata uznał, że jedyny wybór, jaki mu pozostał, to zadanie sobie śmierci poprzez strajk głodowy.

on behalf of the S&D Group. - Mr President, the Republic of Moldova has a single option - between 'Transnistrialisation' and 'Europeanisation'.

w imieniu grupy S&D. - Panie przewodniczący! Republika Mołdowy ma przed sobą konkretny wybór: pomiędzy "naddniestrzyzacją” a "europeizacją”.

They were saying, "This is explicitly intended to give police an option between shouting and shooting.

Minister ds. policji wygłosił na ten temat cały stos oświadczeń, w których mówił: “Zamiarem jest dać policji wybór między krzyczeniem a strzelaniem.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "option":

 

Podobne tłumaczenia

"optional" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "optional" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The ESP system must become accessible to everyone and no longer be an optional extra.

System ESP musi stać się dostępny dla wszystkich i przestać być opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym.

Some business sectors are registered on an optional basis under the current version of the Regulation.

Zgodnie z bieżącą wersją rozporządzenia niektóre sektory biznesu rejestrowane są nieobowiązkowo.

Greece and many other states are particularly keen on the optional nature of the EQF.

Grecji i wielu innym państwom szczególnie zależy na opcjonalnym charakterze europejskich ram kwalifikacji.

The Commission has taken note of the request to define optional reserved terms, such as 'farm' or 'mountain'.

Komisja odnotowała żądanie określenia opcjonalnych zastrzeżonych terminów takich jak "wiejski” lub "górski”.

Initially we were told that it would be optional.

Pierwotnie mówiono nam, że będą one stosowanie opcjonalnie.

Of course, the services of the PSCs are optional.

Korzystanie z usług świadczonych przez pojedyncze punkty kontaktowe nie jest jednak obowiązkowe.

They can do this as the regulation is optional.

Mogą to zrobić, bo nowe przepisy są dobrowolne.

The rapporteur favours an optional instrument.

Sprawozdawczyni opowiada się za instrumentem opcjonalnym.

Dilution prior to administration (optional)

Rozcieńczenie przed podaniem (opcjonalnie)

Mrs Wallis has failed to provide compelling evidence of the need for an optional instrument.

Pani poseł Wallis nie przedstawiła ważnych dowodów, które potwierdzałyby potrzebę wprowadzenia instrumentu opcjonalnego.

Optional separate additional insert: ed

Dodatkowo może być dołączona oddzielna ulotka:

Finally, the introduction of an optional instrument would have a significant economic impact on businesses and consumers.

Wreszcie wprowadzenie opcjonalnego instrumentu wywarłoby znaczący wpływ ekonomiczny na przedsiębiorców i konsumentów.

If you notice that a marker is positioned incorrectly, you can move it to the right spot on the map.(Optional)

Jeśli zauważysz, że znacznik jest położony nieprawidłowo, możesz przenieść go do właściwego punktu na mapie.(Opcjonalnie)

Optional separate additional insert:

Dodatkowo może być dołączona oddzielna ulotka:

The Committee on Legal Affairs favours an optional instrument, a second EU contract law for all citizens and enterprises.

Komisja Prawna opowiada się za instrumentem opcjonalnym, drugorzędnym prawem umów dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw.

This text could subsequently form the basis of an optional element but, to do this, we first need to define what the content is.

Tekst ten mógłby następnie być podstawą opcjonalnego elementu, ale aby to osiągnąć, najpierw musimy określić, co się w nim znajdzie.

As far as the Commission is concerned, the fact that the new Eurovignette is optional is evidence that we are not imposing a new tax.

Jeżeli chodzi o Komisję, dowodem na to, że nie wprowadzamy nowego podatku, jest opcjonalność eurowiniety.

The text voted on today aims to create an optional instrument for European contract law by means of a regulation.

Celem poddanego dzisiaj pod głosowanie tekstu jest utworzenie opcjonalnego instrumentu europejskiego prawa umów w drodze rozporządzenia.

A bandage is optional.

Można je obandażować.

Eighteen patients then continued to receive Zavesca under an optional extended treatment protocol.

Następnie osiemnastu pacjentów nadal przyjmowało preparat Zavesca zgodnie z protokołem przewidzianym dla opcjonalnego rozszerzenia badania.
 

Wyniki z forum

"optional" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

optician · optics · optimal · optimism · optimist · optimistic · optimization · optimizer · optimum · option · optional · optionally · options · optometrist · opulence · opulent · opulently · opuntia · opus · or · orach

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.