Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "omitted"

 

"omitted" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 42

omitted {przymiotnik}

omitted {przym.} (też: bypassed, left out)

pominięty {przym. m.}

I also believe that Parliament is adding a new important element which the Commission's proposal has omitted.

Uważam również, że Parlament dodaje nowy, istotny element, który został pominięty we wniosku Komisji.

omitted {przym.}

ominięty {przym. m.}

to omit {czasownik}

to omit [omitted|omitted] {czas.} (też: to quit, to leave, to desert, to forsake)

opuścić {czas.}

to omit [omitted|omitted] {czas.} (też: to overlook, to ignore, to discount, to leave out)

pomijać [pomijam|pomijał] {czas. ndk}

I omitted (Simple past)

ja (m) pomijałem (Czas przeszły)

you omitted (Simple past)

ty (m) pomijałeś (Czas przeszły)

he/she/it omitted (Simple past)

on pomijał (Czas przeszły)

we omitted (Simple past)

my (m) pomijaliśmy (Czas przeszły)

you omitted (Simple past)

wy (m) pomijaliście (Czas przeszły)

they omitted (Simple past)

oni pomijali (Czas przeszły)

I omitted (Simple past)

ja (f) pomijałam (Czas przeszły)

you omitted (Simple past)

ty (f) pomijałaś (Czas przeszły)

he/she/it omitted (Simple past)

ona pomijała (Czas przeszły)

we omitted (Simple past)

my (f) pomijałyśmy (Czas przeszły)

you omitted (Simple past)

wy (f) pomijałyście (Czas przeszły)

they omitted (Simple past)

one pomijały (Czas przeszły)

he/she/it omitted (Simple past)

ono pomijało (Czas przeszły)

omitted (Past participle)

pomijany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "omit":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "omitted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I would also like to ask you about what you omitted from your speech.

Chciałbym również zapytać pana o coś, co pominął pan w swoim wystąpieniu.

However, in contrast to the USA, the Commission has omitted to do a number of things.

Jednak w przeciwieństwie do USA, Komisja nie podjęła szeregu działań.

The dose should never be increased to make up for one or more omitted doses.

Dawka nie powinna nigdy być zwiększana dla uzupełnienia jednej lub więcej ominiętych dawek.

If a meal is missed or contains no fat, the dose of orlistat should be omitted.

Jeśli pacjent nie spożywa posiłku lub gdy posiłek nie zawiera tłuszczu, dawkę należy pominąć.

Then Amendment 16 could be omitted as unnecessary, or we could vote against it.

Tym sposobem poprawka 16 mogłaby upaść jako bezprzedmiotowa, czy moglibyśmy głosować przeciw.

As a result, paragraphs 11, 12, 14 and 17 of my report are omitted from the alternative.

W konsekwencji wersja alternatywna nie zawiera ustępów 11, 12, 14 oraz 17 mojego sprawozdania.

The fact is that it is the Bosniaks who have been omitted from the visa liberalisation process.

Prawda jest taka, że z procesu liberalizacji wizowej wyłączono Bośniaków.

The names of immigrants from Morocco and Romania have also been omitted.

Podobno pominięto także nazwiska imigrantów z Maroka i Rumunii.

The doses should be withheld when a meal or snack is omitted.

Dawkowanie powinno być wstrzymane w przypadku pominięcia posiłku lub przekąski.

May I say that the report was also remarkable for what it omitted.

Chciałbym stwierdzić, że sprawozdanie było również wyjątkowe ze względu na to, co zostało pominięte.

I have included the position of islands in the report and it is not true that this has been omitted.

W swoim sprawozdaniu uwzględniłam sytuację wysp; to nieprawda, że zostały one pominięte.

These were omitted on the grounds that implementation costs would have been too high.

Zaniechano ich ze względu na zbyt wysokie koszty wdrożenia.

Yet again, however, IOC President Jacques Rogge has omitted to voice any criticism of this situation.

Jednakże przewodniczący MKOl Jacques Rogge nie wyraził zaniepokojenia tą sytuacją.

*Treatment omitted will not be re-instated within a cycle.

* Nie należy podawać pominiętej dawki w czasie trwania cyklu.

The symbols were then omitted from the Lisbon Treaty which was, nevertheless, rejected in Ireland.

Te symbole zostały więc pominięte w traktacie lizbońskim, który mimo to nie został przyjęty w Irlandii.

The dose of mecasermin should never be increased to make up for one or more omitted doses.

Dawka mekaserminy nie może nigdy być zwiększana w celu uzupełnienia jednej lub więcej ominiętych dawek.

Unfortunately, the consequences of such a policy are very visible (despite being concealed and omitted).

Niestety konsekwencje takiej polityki są bardzo widocznej (mimo ich ukrywania i pomijania).

Yet the Commission has omitted to make it clear that steel continues to be subsidised and coal does not.

Komisja nie stwierdziła jednak jednoznacznie, że stal jest nadal dotowana, a węgiel nie.

We have omitted to put in place a robust impact assessment apparatus for the EU and now we pay the price.

Zaniechaliśmy ustanowienia dla UE solidnego aparatu oceny oddziaływania i teraz płacimy za to cenę.

I am disappointed that, in the original proposals concerning the EU 2020 strategy, agriculture was omitted.

Jestem rozczarowany, że w pierwotnych wnioskach dotyczących strategii UE 2020 pominięto rolnictwo.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.