Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "of course"

 

"of course" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 1573

of course {przysłówek}

of course {przysł.} (też: absolutely, evidently, apparently, obviously)

oczywiście {przysł.}

Representatives of the European Parliament have, of course, been invited as well.

Oczywiście przedstawiciele Parlamentu Europejskiego również zostali zaproszeni.

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.

Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

Of course, this issue should be put in the context of the comprehensive response.

Oczywiście zagadnienie to należy postrzegać w kontekście kompleksowej odpowiedzi.

This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.

To wszystko dzieje się z powodu innego niż sprawność czyichś genów, oczywiście.

Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.

Oczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.

of course {przysł.} (też: bright, clear)

jasne {przym.}

Of course, we do not debate these things in a political vacuum.

Jasne jest, że nie debatujemy nad tymi zagadnieniami w politycznej próżni.

Of course, it is clear that there are always national interests.

Oczywiście jasne jest, że zawsze pojawia się interes narodowy.

Everybody likes the aquatic theory. ~~~ Of course they don't believe it, but they like it."

Jasne, nikt w nią nie wierzy, ale podoba się wszystkim!" Pytam: "A dlaczego sądzi Pani, że to bzdury?"

The EU, of course, believes that if they joined everything would resolve itself in sweetness and light.

UE oczywiście wierzy, że jeśli stałyby się one jej członkami, wszystko stałoby się słodkie i jasne.

Of course - I completely agree - I believe that the European Union has a clear position regarding Iran.

Oczywiście zgadzam się całkowicie, sam też tak sądzę, że Unia Europejska ma jasne stanowisko co do Iranu.

of course {przysł.}

rozumie się {wykrz.}

At the same time, we must support the life blood of the country: on a humanitarian level, which goes with saying of course, but also on a political level.

Jednocześnie musimy wspierać żywotne soki kraju: na szczeblu humanitarnym, co rozumie się samo przez się, ale także na szczeblu politycznym.

of {przyimek}

of {przyim.} (też: to, at, from, till)

do {przyim.}

Approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement (

Zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

It will not lead to the limitation of civil liberties or harassment of consumers.

Nie doprowadzi to do ograniczenia swobód obywatelskich czy nękania konsumentów.

Medicinal products should not be disposed of via wastewater or household waste.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

This laxity has caused a culture of permissiveness which is beyond understanding.

Taki brak stanowczości doprowadził do pobłażliwości, która jest nie do pojęcia.

of {przyim.} (też: from, since, through, by)

przez {przyim.}

I voted for the directive on the indication by labelling of energy consumption.

Głosowałam za dyrektywą w sprawie wskazania przez etykietowanie zużycia energii.

Our Parliament is composed of Members directly elected by the citizens of Europe.

Nasz Parlament składa się z posłów wybranych bezpośrednio przez obywateli Europy.

Thereafter two capsules once a day should be taken for a total of 28 - 35 days.

Następnie należy stosować 2 kapsulki raz na dobę przez łącznie od 28 do 35 dni.

The amount of nitrogen dioxide and oxygen delivered will be constantly monitored.

Ilość dostarczanego tlenku azotu i ilość tlenu będą przez cały czas monitorowane.

And yeah, it's the sort of thing you produce when you're doodling on the phone.

Tak, to efekt, jaki uzyskujemy, kiedy gryzmolimy coś rozmawiając przez telefon.

of {przyim.} (też: from, since, away from, than)

od {przyim.}

Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.

Pojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.

Plasma clearance, volume of distribution and half-life are independent of dose.

Klirens osoczowy, objętość dystrybucji i okres półtrwania są niezależne od dawki.

Thereafter two capsules once a day should be taken for a total of 28 - 35 days.

Następnie należy stosować 2 kapsulki raz na dobę przez łącznie od 28 do 35 dni.

And knowing that starts to explain a lot of long-standing mysteries in science.

A wiedząc to, zaczyna się wyjaśniać wiele istniejących od dawna zagadek w nauce.

So whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.

To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "of course":

 

Podobne tłumaczenia

"of course" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "of course" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.

Można rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.

Thus, of course, the ramifications are much broader than they seem at first glance.

W związku z tym implikacje są dużo szersze niż się na pierwszy rzut oka wydaje.

And over the course of this experiment, these stars have moved a tremendous amount.

W czasie trwania eksperymentu te gwiazdy przemieściły się na niesamowity dystans.

Of course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.

Rzecz jasna prowadzimy rozmowy i współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

In part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.

Częściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.

I am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.

Nie popieram ponadto zakazu rozprowadzania środków ochrony roślin helikopterem.

But of course that goes for face-to-face courses in the classroom, too. Simon Feldmer

Ta zasada dotyczy jednak również kursów stacjonarnych w świecie rzeczywistym.

These victims, of course, illustrate for us this human tragedy that is terrorism.

W oczywisty sposób ofiary te unaoczniają nam tę ludzką tragedię, jaką jest terroryzm.

Of course, I am not referring here to the aid provided following disasters.

Rzecz jasna nie mówię tutaj o pomocy udzielanej w przypadku klęsk żywiołowych.

That is something that should be further discussed in the course of the negotiations.

Jest to coś, co w trakcie negocjacji należałoby omówić bardziej szczegółowo.

During a 1-year course of therapy there was a decrease in the rate of linear growth

W czasie rocznego leczenia stwierdzono zmniejszenie tempa przyrostu długości ciała zy

And the drama is, of course, that when the system does this, the logic may change.

Tragedia polega na tym, że kiedy system tak robi, logika może się zmienić.

That the European Union is supporting human rights is, of course, obvious.

Bez wątpienia oczywiste jest Unia Europejska wspiera poszanowanie praw człowieka.

I have of course taken due note of all these suggestions, observations and criticisms.

Każda z sugestii, uwag i krytyk została przeze mnie należycie uwzględniona.

There needs to be a radical change of course in order to achieve the Millennium Goals.

Aby osiągnąć milenijne cele rozwoju potrzebna jest radykalna zmiana kursu.

There will be other texts on Europol, and Parliament will, of course, be colegislator.

Będą kolejne teksty o Europolu, a Parlament będzie rzecz jasna ich kolegistalorem.

Of course Europe needs to open up to training the elites of the whole world.

To oczywiste, że Europa musi otworzyć się na szkolenie elit całego świata.

A course of vaccination should include at least three injections of HBVAXPRO.

Cykl szczepień powinien obejmować co najmniej trzy wstrzyknięcia szczepionki HBVAXPRO.

In the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.

Podczas spotkania na szczycie, Nigeria rozpoczęła ożywioną dyskusję na temat wyborów.

The blood veins in our hands echoed a course of water traces on the Earth.

Naczynia krwionośne w naszych rękach niosą echo wodnych przepływów na Ziemi.
 

Wyniki z forum

"of course" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kwas fumarowy, bezwodnik octowy, kwas ftalowy, pełnomocnik, kłębek nerwów

Podobne słowa

oenothera · oenotourism · oesophagitis · oesophagus · oestrogen · oestrous · oestrum · oestrus · oeuvre · of · of-course · ofay · off · off-budget · off-color · off-colour · off-grid · off-licence · off-limits · off-peak · off-putting

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.