Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "of course"

 

"of course" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 1560

of course {przysłówek}

of course {przysł.} (też: absolutely, evidently, apparently, obviously)

oczywiście {przysł.}

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.

Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.

Oczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.

Of course, the criminal justice system treats them as common old garden criminals.

Oczywiście system prawa karnego traktuje ich jak zwykłych staromodnych rabusiów.

Of course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.

Oczywiście możliwość przystępowania będą mieć pojedyncze osoby, a także partie.

And in that paralysis, of course, our capacity for compassion is also paralyzed.

I w tym paraliżu, oczywiście, nasza zdolność współczucia także jest sparaliżowana.

of course {przysł.} (też: bright, clear)

jasne {przym.}

Of course, we do not debate these things in a political vacuum.

Jasne jest, że nie debatujemy nad tymi zagadnieniami w politycznej próżni.

Of course, it is clear that there are always national interests.

Oczywiście jasne jest, że zawsze pojawia się interes narodowy.

Everybody likes the aquatic theory. ~~~ Of course they don't believe it, but they like it."

Jasne, nikt w nią nie wierzy, ale podoba się wszystkim!" Pytam: "A dlaczego sądzi Pani, że to bzdury?"

The EU, of course, believes that if they joined everything would resolve itself in sweetness and light.

UE oczywiście wierzy, że jeśli stałyby się one jej członkami, wszystko stałoby się słodkie i jasne.

Of course - I completely agree - I believe that the European Union has a clear position regarding Iran.

Oczywiście zgadzam się całkowicie, sam też tak sądzę, że Unia Europejska ma jasne stanowisko co do Iranu.

of course {przysł.}

rozumie się {wykrz.}

At the same time, we must support the life blood of the country: on a humanitarian level, which goes with saying of course, but also on a political level.

Jednocześnie musimy wspierać żywotne soki kraju: na szczeblu humanitarnym, co rozumie się samo przez się, ale także na szczeblu politycznym.

of {przyimek}

of {przyim.} (też: to, at, from, till)

do {przyim.}

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

Medicinal products should not be disposed of via wastewater or household waste.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

This laxity has caused a culture of permissiveness which is beyond understanding.

Taki brak stanowczości doprowadził do pobłażliwości, która jest nie do pojęcia.

ml of the sterile water is used to dissolve the powder before it is given to you.

Do rozpuszczenia proszku przed podaniem należy użyć 2, 5 ml wody do wstrzykiwań.

Agenerase belongs to a group of antiviral medicines called protease inhibitors.

Agenerase należy do grupy leków przeciwwirusowych zwanych inhibitorami proteazy.

of {przyim.} (też: from, since, through, by)

przez {przyim.}

The dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.

Strach i upór dyktatora mogą doprowadzić do utraty suwerenności przez Białoruś.

One of the rights that it guarantees is the right to privacy and data protection.

Jedno z gwarantowanych przez nią praw to prawo do prywatności i ochrony danych.

This is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.

To jest aspekt oznakowania; uporządkujmy to i zobaczmy, co przez to osiągniemy.

It related to the question of mandatory certification of toys by a third body.

Dotyczyło ono kwestii obowiązkowego certyfikowania zabawek przez niezależny organ.

The Commission’s management of the budget is scrutinised by the Court of Auditors.

Kontrolę nad zarządzaniem budżetem przez Komisję sprawuje Trybunał Obrachunkowy.

of {przyim.} (też: from, since, away from, than)

od {przyim.}

Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.

Pojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.

Plasma clearance, volume of distribution and half-life are independent of dose.

Klirens osoczowy, objętość dystrybucji i okres półtrwania są niezależne od dawki.

So whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.

To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.

Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.

Góry lodowe rodzą się odłączając się od lodowców lub odłamując od lodowych klifów.

Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.

Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "of course":

 

Podobne tłumaczenia

"of course" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "of course" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.

Można rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.

And over the course of this experiment, these stars have moved a tremendous amount.

W czasie trwania eksperymentu te gwiazdy przemieściły się na niesamowity dystans.

Of course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.

Rzecz jasna prowadzimy rozmowy i współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

In part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.

Częściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.

I am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.

Nie popieram ponadto zakazu rozprowadzania środków ochrony roślin helikopterem.

But of course that goes for face-to-face courses in the classroom, too. Simon Feldmer

Ta zasada dotyczy jednak również kursów stacjonarnych w świecie rzeczywistym.

These victims, of course, illustrate for us this human tragedy that is terrorism.

W oczywisty sposób ofiary te unaoczniają nam tę ludzką tragedię, jaką jest terroryzm.

Of course, I am not referring here to the aid provided following disasters.

Rzecz jasna nie mówię tutaj o pomocy udzielanej w przypadku klęsk żywiołowych.

That is something that should be further discussed in the course of the negotiations.

Jest to coś, co w trakcie negocjacji należałoby omówić bardziej szczegółowo.

During a 1-year course of therapy there was a decrease in the rate of linear growth

W czasie rocznego leczenia stwierdzono zmniejszenie tempa przyrostu długości ciała zy

And the drama is, of course, that when the system does this, the logic may change.

Tragedia polega na tym, że kiedy system tak robi, logika może się zmienić.

That the European Union is supporting human rights is, of course, obvious.

Bez wątpienia oczywiste jest Unia Europejska wspiera poszanowanie praw człowieka.

I have of course taken due note of all these suggestions, observations and criticisms.

Każda z sugestii, uwag i krytyk została przeze mnie należycie uwzględniona.

There needs to be a radical change of course in order to achieve the Millennium Goals.

Aby osiągnąć milenijne cele rozwoju potrzebna jest radykalna zmiana kursu.

There will be other texts on Europol, and Parliament will, of course, be colegislator.

Będą kolejne teksty o Europolu, a Parlament będzie rzecz jasna ich kolegistalorem.

Of course Europe needs to open up to training the elites of the whole world.

To oczywiste, że Europa musi otworzyć się na szkolenie elit całego świata.

A course of vaccination should include at least three injections of HBVAXPRO.

Cykl szczepień powinien obejmować co najmniej trzy wstrzyknięcia szczepionki HBVAXPRO.

The blood veins in our hands echoed a course of water traces on the Earth.

Naczynia krwionośne w naszych rękach niosą echo wodnych przepływów na Ziemi.

In 18 % of courses with severe thrombocytopenia the duration was > 7 days.

W 18 % kursów, w których wystąpiła ciężka małopłytkowość, trwała ona > 7 dni.

Over 3,000 of the infants received the first course of vaccination with Infanrix Hexa.

Ponad 3 000 dzieci otrzymało szczepienie pierwotne preparatem Infanrix Hexa.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

oenothera · oenotourism · oesophagitis · oesophagus · oestrogen · oestrous · oestrum · oestrus · oeuvre · of · of-course · ofay · off · off-budget · off-color · off-colour · off-grid · off-label · off-licence · off-limits · off-peak

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.