bab.la Language World Cup 2015

SV
VS
AR
Jag älskar dig أحبك

Vote for your favourite language!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "of course"

 

"of course" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 1991

of course {przysłówek}

of course {przysł.} (też: absolutely, evidently, apparently, obviously)

oczywiście {przysł.}

Representatives of the European Parliament have, of course, been invited as well.

Oczywiście przedstawiciele Parlamentu Europejskiego również zostali zaproszeni.

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.

Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

Of course, this issue should be put in the context of the comprehensive response.

Oczywiście zagadnienie to należy postrzegać w kontekście kompleksowej odpowiedzi.

This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.

To wszystko dzieje się z powodu innego niż sprawność czyichś genów, oczywiście.

Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.

Oczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.

of course {przysł.} (też: bright, clear)

jasne {przym.}

Of course, we do not debate these things in a political vacuum.

Jasne jest, że nie debatujemy nad tymi zagadnieniami w politycznej próżni.

Of course, it is clear that there are always national interests.

Oczywiście jasne jest, że zawsze pojawia się interes narodowy.

Everybody likes the aquatic theory. ~~~ Of course they don't believe it, but they like it."

Jasne, nikt w nią nie wierzy, ale podoba się wszystkim!" Pytam: "A dlaczego sądzi Pani, że to bzdury?"

The EU, of course, believes that if they joined everything would resolve itself in sweetness and light.

UE oczywiście wierzy, że jeśli stałyby się one jej członkami, wszystko stałoby się słodkie i jasne.

Of course - I completely agree - I believe that the European Union has a clear position regarding Iran.

Oczywiście zgadzam się całkowicie, sam też tak sądzę, że Unia Europejska ma jasne stanowisko co do Iranu.

of course {przysł.}

rozumie się {wykrz.}

At the same time, we must support the life blood of the country: on a humanitarian level, which goes with saying of course, but also on a political level.

Jednocześnie musimy wspierać żywotne soki kraju: na szczeblu humanitarnym, co rozumie się samo przez się, ale także na szczeblu politycznym.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "of course":

 

Podobne tłumaczenia

"of course" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "of course" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.

Można rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.

The demand for parking, of course, is down, congestion and the CO2 emissions.

Zmniejszy się zapotrzebowanie na miejsca do parkowania, korki oraz emisja CO2.

Of course, our peaceful revolution has had its share of failures and shortcomings.

Nasza pokojowa rewolucja nie była rzecz jasna wolna od niepowodzeń i niedociągnięć.

Thus, of course, the ramifications are much broader than they seem at first glance.

W związku z tym implikacje są dużo szersze niż się na pierwszy rzut oka wydaje.

And over the course of this experiment, these stars have moved a tremendous amount.

W czasie trwania eksperymentu te gwiazdy przemieściły się na niesamowity dystans.

Life in the countryside offers opportunities and, of course, generates risks.

Życie na wsi ma wiele do zaoferowania, ale również wiąże się z pewnymi zagrożeniami.

Of course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.

Rzecz jasna prowadzimy rozmowy i współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

In part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.

Częściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.

I am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.

Nie popieram ponadto zakazu rozprowadzania środków ochrony roślin helikopterem.

But of course that goes for face-to-face courses in the classroom, too. Simon Feldmer

Ta zasada dotyczy jednak również kursów stacjonarnych w świecie rzeczywistym.

These victims, of course, illustrate for us this human tragedy that is terrorism.

W oczywisty sposób ofiary te unaoczniają nam tę ludzką tragedię, jaką jest terroryzm.

Of course democracy compels us to take the Irish result into account, which we do.

Bez wątpienia demokracja zmusza nas do uwzględnienia irlandzkiego wyniku, co czynimy.

Of course, I am not referring here to the aid provided following disasters.

Rzecz jasna nie mówię tutaj o pomocy udzielanej w przypadku klęsk żywiołowych.

That is something that should be further discussed in the course of the negotiations.

Jest to coś, co w trakcie negocjacji należałoby omówić bardziej szczegółowo.

During a 1-year course of therapy there was a decrease in the rate of linear growth

W czasie rocznego leczenia stwierdzono zmniejszenie tempa przyrostu długości ciała zy

Of course, our alternative democratic model was not welcomed by everybody.

Owszem, nasz alternatywny model demokracji nie przez wszystkich był mile widziany.

And the drama is, of course, that when the system does this, the logic may change.

Tragedia polega na tym, że kiedy system tak robi, logika może się zmienić.

That the European Union is supporting human rights is, of course, obvious.

Bez wątpienia oczywiste jest Unia Europejska wspiera poszanowanie praw człowieka.

I have of course taken due note of all these suggestions, observations and criticisms.

Każda z sugestii, uwag i krytyk została przeze mnie należycie uwzględniona.

There needs to be a radical change of course in order to achieve the Millennium Goals.

Aby osiągnąć milenijne cele rozwoju potrzebna jest radykalna zmiana kursu.
 

Wyniki z forum

"of course" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: podniesiony, wzbudzony, wzniesiony, kaszana, kicha

Podobne słowa

oenothera · oenotourism · oesophagitis · oesophagus · oestrogen · oestrous · oestrum · oestrus · oeuvre · of · of-course · ofay · off · off-budget · off-color · off-colour · off-grid · off-licence · off-limits · off-peak · off-putting

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.