Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "of course"

 

"of course" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 2010

of course {przysłówek}

of course {przysł.} (też: absolutely, evidently, apparently, obviously)

oczywiście {przysł.}

Representatives of the European Parliament have, of course, been invited as well.

Oczywiście przedstawiciele Parlamentu Europejskiego również zostali zaproszeni.

Job uncertainty is, of course, accompanied by an increase in cases of bullying.

Niepewności pracy towarzyszy oczywiście zwiększona liczba przypadków dręczenia.

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.

Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

Of course issues relating to racial hatred must be treated very seriously indeed.

Oczywiście kwestie dotyczące nienawiści rasowej trzeba traktować bardzo poważnie.

Of course, this issue should be put in the context of the comprehensive response.

Oczywiście zagadnienie to należy postrzegać w kontekście kompleksowej odpowiedzi.

of course {przysł.} (też: bright, clear)

jasne {przym.}

Firstly, the conditions which need to be met are, of course, clear.

Po pierwsze, warunki jakie trzeba spełnić, są oczywiście jasne.

Of course, we do not debate these things in a political vacuum.

Jasne jest, że nie debatujemy nad tymi zagadnieniami w politycznej próżni.

Of course, it is clear that there are always national interests.

Oczywiście jasne jest, że zawsze pojawia się interes narodowy.

Everybody likes the aquatic theory. ~~~ Of course they don't believe it, but they like it."

Jasne, nikt w nią nie wierzy, ale podoba się wszystkim!" Pytam: "A dlaczego sądzi Pani, że to bzdury?"

The EU, of course, believes that if they joined everything would resolve itself in sweetness and light.

UE oczywiście wierzy, że jeśli stałyby się one jej członkami, wszystko stałoby się słodkie i jasne.

of course {przysł.}

rozumie się {wykrz.}

At the same time, we must support the life blood of the country: on a humanitarian level, which goes with saying of course, but also on a political level.

Jednocześnie musimy wspierać żywotne soki kraju: na szczeblu humanitarnym, co rozumie się samo przez się, ale także na szczeblu politycznym.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "of course":

 

Podobne tłumaczenia

"of course" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "of course" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

There was ample confirmation of this during the course of the Czech Presidency.

W trakcie naszej prezydencji daliśmy wiele dowodów na potwierdzenie tego dążenia.

I therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.

Dlatego uważam, że musimy zmienić kierunek WPR, ale nie należy z niej rezygnować.

Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.

Można rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.

Of course I always wondered what would happen if he'd kissed the airplane first.

Zawsze się zastanawiałem co by się zdarzyło gdyby pocałował najpierw samolot.

The demand for parking, of course, is down, congestion and the CO2 emissions.

Zmniejszy się zapotrzebowanie na miejsca do parkowania, korki oraz emisja CO2.

Of course, our peaceful revolution has had its share of failures and shortcomings.

Nasza pokojowa rewolucja nie była rzecz jasna wolna od niepowodzeń i niedociągnięć.

Thus, of course, the ramifications are much broader than they seem at first glance.

W związku z tym implikacje są dużo szersze niż się na pierwszy rzut oka wydaje.

And over the course of this experiment, these stars have moved a tremendous amount.

W czasie trwania eksperymentu te gwiazdy przemieściły się na niesamowity dystans.

And then, of course, they were used by extremists and politicians on the other side.

Powiedział mi, "Nikt nie będzie mi mówił, co powinienem rysować Nie tak to działa."

Life in the countryside offers opportunities and, of course, generates risks.

Życie na wsi ma wiele do zaoferowania, ale również wiąże się z pewnymi zagrożeniami.

Of course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.

Rzecz jasna prowadzimy rozmowy i współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

In part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.

Częściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.

I am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.

Nie popieram ponadto zakazu rozprowadzania środków ochrony roślin helikopterem.

But of course that goes for face-to-face courses in the classroom, too. Simon Feldmer

Ta zasada dotyczy jednak również kursów stacjonarnych w świecie rzeczywistym.

These victims, of course, illustrate for us this human tragedy that is terrorism.

W oczywisty sposób ofiary te unaoczniają nam tę ludzką tragedię, jaką jest terroryzm.

Of course democracy compels us to take the Irish result into account, which we do.

Bez wątpienia demokracja zmusza nas do uwzględnienia irlandzkiego wyniku, co czynimy.

Of course, I am not referring here to the aid provided following disasters.

Rzecz jasna nie mówię tutaj o pomocy udzielanej w przypadku klęsk żywiołowych.

That is something that should be further discussed in the course of the negotiations.

Jest to coś, co w trakcie negocjacji należałoby omówić bardziej szczegółowo.

During a 1-year course of therapy there was a decrease in the rate of linear growth

W czasie rocznego leczenia stwierdzono zmniejszenie tempa przyrostu długości ciała zy

Of course, our alternative democratic model was not welcomed by everybody.

Owszem, nasz alternatywny model demokracji nie przez wszystkich był mile widziany.
 

Wyniki z forum

"of course" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

OEM · oenothera · oesophagitis · oesophagus · oestrogen · oestrous · oestrum · oestrus · oeuvre · of · of-course · ofay · off · off-budget · off-color · off-colour · off-grid · off-licence · off-limits · off-peak · off-putting

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.