angielsko-polskie tłumaczenie słowa "of course"

EN of course angielskie tłumaczenie

of course {przysł.}

EN of course
play_circle_outline
{przysłówek}

of course (też: absolutely, apparently, certainly, evidently)
Of course we should be vigilant, and of course we should cut costs.
Oczywiście powinniśmy zachować czujność i oczywiście powinniśmy ciąć koszty.
Of course we are only at the beginning here of the interinstitutional negotiations.
Oczywiście jesteśmy dopiero na początku międzyinstytucjonalnych negocjacji.
And, of course, we're interested in participating with education.
Oczywiście jesteśmy zainteresowani edukacją. ~~~ Oczywiście jesteśmy zainteresowani edukacją.
of course (też: bright, clear)
Of course, it is clear that there are always national interests.
Oczywiście jasne jest, że zawsze pojawia się interes narodowy.
I believe that this will become clear during the course of a differentiated debate.
Sądzę, że stanie się to jasne w trakcie zróżnicowanej debaty.
Of course, we do not debate these things in a political vacuum.
Jasne jest, że nie debatujemy nad tymi zagadnieniami w politycznej próżni.
of course
At the same time, we must support the life blood of the country: on a humanitarian level, which goes with saying of course, but also on a political level.
Jednocześnie musimy wspierać żywotne soki kraju: na szczeblu humanitarnym, co rozumie się samo przez się, ale także na szczeblu politycznym.

Synonimy (angielski) dla "of course":

of course

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "of course"

of przyimek
Polish
course rzeczownik
to course czasownik
Polish

Przykłady użycia - "of course" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishaged care course
Englishelderly care training course
EnglishOnset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.
Pojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.
EnglishIt also sends out a message to the region that we are prepared to stay the course.
Plan stanowi również komunikat dla regionu, że jesteśmy przygotowani tam wytrwać.
EnglishMany may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
Można rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.
EnglishAnd over the course of this experiment, these stars have moved a tremendous amount.
W czasie trwania eksperymentu te gwiazdy przemieściły się na niesamowity dystans.
EnglishOnset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.
Pojawienie się odporności wykazano po 2 tygodniach od pierwszego szczepienia.
EnglishI am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.
Nie popieram ponadto zakazu rozprowadzania środków ochrony roślin helikopterem.
EnglishIn part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.
Częściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.
EnglishOf course, our peaceful revolution has had its share of failures and shortcomings.
Nasza pokojowa rewolucja nie była rzecz jasna wolna od niepowodzeń i niedociągnięć.
Englishmonths after the primary vaccination course 24 months after the first revaccination
tygodnie po podstawowym cyklu szczepień 17 miesięcy po podstawowym cyklu szczepień
EnglishThere is an appeals procedure, which I trust will be allowed to run its proper course.
Istnieje procedura apelacyjna i ufam, że odwołanie się do niej będzie dozwolone.
EnglishThese victims, of course, illustrate for us this human tragedy that is terrorism.
W oczywisty sposób ofiary te unaoczniają nam tę ludzką tragedię, jaką jest terroryzm.
EnglishIf we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.
Jeśli zachowamy czujność, jeśli nie zboczymy z kursu, możemy odzyskać zaufanie ludzi.
EnglishOf course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.
Rzecz jasna prowadzimy rozmowy i współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
EnglishOf course democracy compels us to take the Irish result into account, which we do.
Bez wątpienia demokracja zmusza nas do uwzględnienia irlandzkiego wyniku, co czynimy.
EnglishLife in the countryside offers opportunities and, of course, generates risks.
Życie na wsi ma wiele do zaoferowania, ale również wiąże się z pewnymi zagrożeniami.
EnglishThe European Union's responsibility is to facilitate its course on this path.
Obowiązkiem Unii Europejskiej jest ułatwić jej utrzymanie się na tym kursie.