Językowy Mundial bab.la 2016

PL
VS
FI
Kocham Cię Mä rakastan sua

Głosuj na swój ulubiony język!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "of a"

Wyniki dla "of". "of-a" nie jest obecnie dostępny w słowniku
 

"of a" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 29797

of {przyimek}

of {przyim.} (też: to, at, from, till)

do {przyim.}

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

Medicinal products should not be disposed of via wastewater or household waste.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

This laxity has caused a culture of permissiveness which is beyond understanding.

Taki brak stanowczości doprowadził do pobłażliwości, która jest nie do pojęcia.

ml of the sterile water is used to dissolve the powder before it is given to you.

Do rozpuszczenia proszku przed podaniem należy użyć 2, 5 ml wody do wstrzykiwań.

Agenerase belongs to a group of antiviral medicines called protease inhibitors.

Agenerase należy do grupy leków przeciwwirusowych zwanych inhibitorami proteazy.

of {przyim.} (też: from, since, through, by)

przez {przyim.}

The dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.

Strach i upór dyktatora mogą doprowadzić do utraty suwerenności przez Białoruś.

One of the rights that it guarantees is the right to privacy and data protection.

Jedno z gwarantowanych przez nią praw to prawo do prywatności i ochrony danych.

This is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.

To jest aspekt oznakowania; uporządkujmy to i zobaczmy, co przez to osiągniemy.

It related to the question of mandatory certification of toys by a third body.

Dotyczyło ono kwestii obowiązkowego certyfikowania zabawek przez niezależny organ.

The Commission’s management of the budget is scrutinised by the Court of Auditors.

Kontrolę nad zarządzaniem budżetem przez Komisję sprawuje Trybunał Obrachunkowy.

of {przyim.} (też: from, since, away from, than)

od {przyim.}

Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.

Pojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.

Plasma clearance, volume of distribution and half-life are independent of dose.

Klirens osoczowy, objętość dystrybucji i okres półtrwania są niezależne od dawki.

So whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.

To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.

Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.

Góry lodowe rodzą się odłączając się od lodowców lub odłamując od lodowych klifów.

Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.

Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "of a".
 

Podobne tłumaczenia

"of a" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "of a" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Every year a million and a half people die of a completely preventable disease.

Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.

The mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.

Ustnik składa się z przycisku, dwóch kostek gitarowych oraz sporej ilości kleju.

I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.

Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.

Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

The active substance in IVEMEND, fosaprepitant, is a ‘ prodrug ’ of aprepitant.

Substancja czynna preparatu IVEMEND, fosaprepitant, jest prolekiem aprepitantu.

In this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.

W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.

The new directive treats healthcare as a piece of commercially tradeable goods.

W nowej dyrektywie traktuje się opiekę zdrowotną jako jeden z towarów handlowych.

A combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.

Kombinacja wysokich cen żywności i ubóstwa jest najgorszą z możliwych kombinacji.

However, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.

Jednakże, panie przewodniczący, te relacje muszą być budowane na szeregu filarów.

It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.

Nie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.

The plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.

Plan opiera się na naszych bieżących zobowiązaniach i określa szereg priorytetów.

That means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.

Oznacza to spadek dobrej koniunktury, spadek płac realnych, spadek siły nabywczej.

Axis 1: the creation of a culture of compliance and responsibility of the sector.

Oś 1: wypracowanie "kultury przestrzegania prawa” i odpowiedzialności sektora.

These effects may be symptoms of a severe allergic (hypersensitivity) reaction.

Działania te mogą być objawami ciężkiej reakcji uczuleniowej (nadwrażliwości).

capsules Component of a multipack comprising 2 packs, each containing 98 capsules.

kapsułek Część opakowania wielokrotnego zawierającego 2 opakowania po 98 kapsułek.

The EU is incapable of responding rapidly to the challenges of a changing world.

UE nie jest w stanie odpowiedzieć szybko na wyzwania zmieniającego się świata.

The European Central Bank operates on the basis of a maximum inflation rate of 2%.

Europejski Bank Centralny funkcjonuje w oparciu o maksymalną stopę inflacji 2%.

Protectionism is a denial of globalisation and a denial of the European Union.

Protekcjonizm jest zaprzeczeniem globalizacji i zaprzeczeniem Unii Europejskiej.

Each mark (0.1, 0.2, 0.3, etc.) represents one-tenth of a millilitre (0.1 ml).

Każda numerowana kreska (0, 1, 0, 2, 0, 3 itd.) oznacza 1/ 10 mililitra (0, 1 ml).
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: zmyślasz, odkładać, ogryzek, szachy na lodzie, osoba która płynnie przechodzi z jednej identyfikacji płciowej w inną

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.