angielsko-polskie tłumaczenie słowa "of"

EN of angielskie tłumaczenie

of {przyim.}
PL

EN of
volume_up
{przyimek}

of (też: at, by, from, into)
volume_up
do {przyim.}
A syringe is used to inject 20 ml of sterile water for injections into the vial.
Do wstrzyknięcia 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań do fiolki stosuje się strzykawkę.
Route of administration Oral use Oral use Oral use Oral use
Do podawania doustnego Do podawania doustnego Do podawania doustnego Do podawania doustnego
Any or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.
do pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.
of (też: because of, by, due to, during)
volume_up
przez {przyim.}
check you for signs and symptoms of tuberculosis before starting Trudexa.
zdiagnozowane przez lekarza i odczuwane przez pacjenta objawy gruźlicy.
I went by the field of the sluggard, And by the vineyard of the man void of understanding;
Szedłem przez pole męża leniwego a przez winnicę człowieka głupiego;
Thou didst tread the sea with thy horses, The heap of mighty waters.
Jechałeś przez morze na koniach twoich, przez gromadę wód wielkich.
of (też: by, from, since, away from)
volume_up
od {przyim.}
The idea of a tax on financial transactions has been advocated by the Left for years.
Ideę wprowadzenia podatku od transakcji finansowych lewica propaguje od lat.
And gathered out of the lands, From the east and from the west, From the north and from the south.
A zgromadził ich z ziem, od wschodu i od zachodu, od północy i od morza.
Let's start with the first photograph NASA obtained of planet Mars.
Zacznijmy od pierwszego zdjęcia Marsa. ~~~ Zacznijmy od pierwszego zdjęcia Marsa.

Przykłady użycia - "of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishBut some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.
Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
Wyraźnie widać, że państwa członkowskie nie chcą wspólnej polityki imigracyjnej.
EnglishThat is why the European Commission should publish evaluations on this question.
Dlatego Komisja Europejska powinna opublikować oceny dotyczące tego zagadnienia.
EnglishThe resolution on Croatia is a political resolution with no legal binding force.
Rezolucja w sprawie Chorwacji to polityczna rezolucja bez prawnej mocy wiążącej.
EnglishWe correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.
Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.
EnglishWe genuinely need long-term investment, and your institution plays a major role.
Potrzebne nam naprawdę długofalowe inwestycje, a EBI odgrywa w nich główną rolę.
EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishWhich direction should this reform take, according to the content of our report?
W jakim kierunku powinna zmierzać ta reforma według treści naszego sprawozdania?
EnglishWithout referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.
Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.
EnglishLatvija SIA Oriola-Rī ga Dzelzavas iela 120 M LV-1021 Rī ga Tel.: +371 7 802 450
Latvija SIA Oriola- Rīga Dzelzavas iela 120 M LV- 1021 Rīga Tel.: +371 7 802 450
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishOrfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.
Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.
EnglishUncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.
U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.
Englishto abandon all hope
Englishto abandon all hope
Englishto abdicate the throne
Englishaccountable for sth
Englishaccountable to sb.