Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "of"

 

"of" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 234186

of {przyimek}

of {przyim.} (też: to, at, from, till)

do {przyim.}

In children, the nature of the safety profile is similar to that seen in adults.

U dzieci istota profilu bezpieczeństwa jest podobna do obserwowanej u dorosłych.

It may increase the amount of Tasigna in the blood, possibly to a harmful level.

Mogą one zwiększać stężenie leku Tasigna we krwi, nawet do stężenia szkodliwego.

Plasma protein binding of the active metabolites ranges from about 82 % to 91 %.

Aktywne metabolity wiążą się z białkami osocza w zakresie od około 82 % do 91 %.

As regards payments, the rate of increase is higher and that is also reasonable.

Co do płatności, stopień ich zwiększenia jest wyższy i to również jest rozsądne.

The report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.

Sprawozdanie odnosi się do tych kwestii i głosowałem za przyjęciem jego zaleceń.

of {przyim.} (też: from, since, through, by)

przez {przyim.}

The adjustment is made on the basis of data provided by the European Commission.

Korekt dokonuje się na podstawie danych udostępnionych przez Komisję Europejską.

I will not be supporting most of the amendments tabled by some of my colleagues.

Nie będę popierać większości poprawek zgłoszonych przez niektórych moich kolegów.

The top plot here shows a complicated series of calls that are repeated by males.

Górny wykres przedstawia skomplikowaną serię zawołań, powtarzanych przez samce.

I voted for the directive on the indication by labelling of energy consumption.

Głosowałam za dyrektywą w sprawie wskazania przez etykietowanie zużycia energii.

How can we spread the application of high European standards to other countries?

Jak możemy upowszechnić stosowanie europejskich wysokich norm przez inne kraje?

of {przyim.} (też: from, since, away from, than)

od {przyim.}

Plasma protein binding of the active metabolites ranges from about 82 % to 91 %.

Aktywne metabolity wiążą się z białkami osocza w zakresie od około 82 % do 91 %.

The matter of discards is another issue that we have talked about for ten years.

Sprawa odrzutów to kolejny problem, o którym rozmawiamy od około dziesięciu lat.

Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.

Obecnie ponad połowa ludności krajów od Maroko aż po Turcję ma mniej niż 18 lat.

Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.

Postępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od przyjęcia leku i ciężkości objawów.

On 1 January, Spain assumed the Presidency of the Council of the European Union.

Od pierwszego stycznia prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Hiszpania.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"of" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

On the lower left there is a picture of mother of pearl forming out of seawater.

Na lewo poniżej znajduje się zdjęcie perły-matki formującej się z morskiej wody.

The other ingredient is vacuum dried bovine collagen, (1 g of powder in a vial).

Inny składnik leku to suszony próżniowo bydlęcy kolagen, (1 g proszku w fiolce).

The pharmacokinetics of aprepitant is non-linear across the clinical dose range.

Farmakokinetyka aprepitantu nie jest liniowa w całym zakresie dawek klinicznych.

At therapeutic concentrations, 94 % of tadalafil in plasma is bound to proteins.

W stężeniach terapeutycznych, 94 % tadalafilu w osoczu jest związane z białkami.

Increased spleen size and very rare cases of spleen ruptures have been reported.

Zgłaszano powiększenie śledziony i bardzo rzadkie przypadki pęknięcia śledziony.

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Uncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.

U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.

If one of these things were to hit pretty much anywhere, it would cause a panic.

Jeśli jeden z takich objektów spadłby w jakiekolwiek miejsce, wybuchłaby panika.

The External Representation of the EU and EMU, in ECB Monthly Bulletin, May 2011

The External Representation of the EU and EMU, Biuletyn Miesięczny EBC, maj 2011

Harden not your heart, as at Meribah, As in the day of Massah in the wilderness;

Nie zatwardzajcież serca swego, jako w Meryba, a jako czasu kuszenia na puszczy.

And this is an x-ray picture of a real beetle, and a Swiss watch, back from '88.

Oto zdjęcie rentgenowskie z '88 roku przedstawiające żuka i szwajcarski zegarek.

● Make sure none of the items that you need for your injection have been opened.

● Należy się upewnić, czy żaden z elementów zestawu nie był uprzednio otwierany.

Pragmatic Chaos is, like all of Netflix algorithms, trying to do the same thing.

Pragmatic Chaos, tak jak wszystkie algorytmy Netflixu, stara się zrobić to samo.

And David again gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand.

Nadto zebrał jeszcze Dawid wszystkich przebranych z Izraela trzydzieści tysięcy.

Now of course, since we're doing so many words per day, funny things can happen.

Z uwagi na dużą liczbę słów wpisywany codziennie, mają miejsce zabawne sytuacje.

A large proportion of the expenditure of European households is on energy bills.

Znaczną część w wydatkach gospodarstw domowych w Europie zajmują koszty energii.

Are the Eurocrats actually afraid of democracy, afraid of consulting the people?

Czy eurokraci rzeczywiście obawiają się demokracji, konsultowania z obywatelami?

I am fully aware of the obligations created by Article 218 of the Lisbon Treaty.

Jestem w pełni świadom zobowiązań, jakie stwarza art. 218 traktatu lizbońskiego.

Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.

Ich praca przynosi gospodarce takie same korzyści, jak praca osób zatrudnionych.

(DA) Mr President, everywhere in the world, streams of refugees are on the move.

(DA) Panie Przewodniczący! Wszędzie na świecie przepływają strumienie uchodźców.
 

Wyniki z forum

"of" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.