Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "of"

 

"of" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 225355

of {przyimek}

of {przyim.} (też: to, at, from, till)

do {przyim.}

Approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement (

Zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

It will not lead to the limitation of civil liberties or harassment of consumers.

Nie doprowadzi to do ograniczenia swobód obywatelskich czy nękania konsumentów.

Medicinal products should not be disposed of via wastewater or household waste.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

This laxity has caused a culture of permissiveness which is beyond understanding.

Taki brak stanowczości doprowadził do pobłażliwości, która jest nie do pojęcia.

of {przyim.} (też: from, since, through, by)

przez {przyim.}

I voted for the directive on the indication by labelling of energy consumption.

Głosowałam za dyrektywą w sprawie wskazania przez etykietowanie zużycia energii.

Our Parliament is composed of Members directly elected by the citizens of Europe.

Nasz Parlament składa się z posłów wybranych bezpośrednio przez obywateli Europy.

Thereafter two capsules once a day should be taken for a total of 28 - 35 days.

Następnie należy stosować 2 kapsulki raz na dobę przez łącznie od 28 do 35 dni.

The amount of nitrogen dioxide and oxygen delivered will be constantly monitored.

Ilość dostarczanego tlenku azotu i ilość tlenu będą przez cały czas monitorowane.

And yeah, it's the sort of thing you produce when you're doodling on the phone.

Tak, to efekt, jaki uzyskujemy, kiedy gryzmolimy coś rozmawiając przez telefon.

of {przyim.} (też: from, since, away from, than)

od {przyim.}

Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.

Pojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.

Plasma clearance, volume of distribution and half-life are independent of dose.

Klirens osoczowy, objętość dystrybucji i okres półtrwania są niezależne od dawki.

Thereafter two capsules once a day should be taken for a total of 28 - 35 days.

Następnie należy stosować 2 kapsulki raz na dobę przez łącznie od 28 do 35 dni.

And knowing that starts to explain a lot of long-standing mysteries in science.

A wiedząc to, zaczyna się wyjaśniać wiele istniejących od dawna zagadek w nauce.

So whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.

To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"of" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Uncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.

U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.

If one of these things were to hit pretty much anywhere, it would cause a panic.

Jeśli jeden z takich objektów spadłby w jakiekolwiek miejsce, wybuchłaby panika.

But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.

Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.

President of the Commission. - I would not say 'in existence', frankly speaking.

przewodniczący Komisji. - Szczerze mówiąc, nie powiedziałbym, że "nie istnieją”.

The degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.

Stopień oporu wobec praw pasażerów połączeń kolejowych jest dosyć dziwną sprawą.

This is where the story of social justice begins and both stories are important.

Tutaj zaczyna się historia sprawiedliwości społecznej, a obie historie są ważne.

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.

Which direction should this reform take, according to the content of our report?

W jakim kierunku powinna zmierzać ta reforma według treści naszego sprawozdania?

Europe must speak clearly with one voice, and loudly in favour of firm measures.

Europa musi opowiadać się jasno, jednym głosem i głośno za stanowczymi środkami.

We are on the side of Aung San Suu Kyi, of the thousands of political prisoners!

Jesteśmy po stronie Aung San Suu Kyi, po stronie tysięcy więźniów politycznych!

Renal clearance appears to account for 30 % of total clearance of ViraferonPeg.

Klirens nerkowy stanowi około 30 % klirensu całkowitego preparatu ViraferonPeg.

Known hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.

Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Some fatal cases of hepatic failure and of hepatic necrosis have been reported.

Zgłoszono kilka śmiertelnych przypadków niewydolności wątroby i martwicy wątroby.

A small number (total of 98) of Caucasian patients were treated with telbivudine.

Niewielka liczba pacjentów rasy kaukaskiej (w sumie 98) była leczona telbiwudyną.

Duration of response: interval from the onset of response to disease progression.

Czas trwania odpowiedzi: czas między początkiem odpowiedzi a progresją choroby.

of the sons of Merari, Asaiah the chief, and his brethren two hundred and twenty;

Z synów Merarego: Asajasza przedniejszego, i braci jego dwieście i dwadzieścia.

Of the sons of Nebo: Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Iddo, and Joel, Benaiah.

Z synów Nebowych: Jehijel, Matytyjasz, Zabad, Zebina, Jaddaj, i Joel, i Benajasz.

This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.

To wszystko dzieje się z powodu innego niż sprawność czyichś genów, oczywiście.
 

Wyniki z forum

"of" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić, orzekać

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.