Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "of"

 

"of" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 227318

of {przyimek}

of {przyim.} (też: to, at, from, till)

do {przyim.}

If you can pull them off at the end of the Presidency, I think you have done it.

Jeśli uda się je zrealizować do końca sprawowania prezydencji, to będzie sukces.

Approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement (

Zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

It will not lead to the limitation of civil liberties or harassment of consumers.

Nie doprowadzi to do ograniczenia swobód obywatelskich czy nękania konsumentów.

Medicinal products should not be disposed of via wastewater or household waste.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

of {przyim.} (też: from, since, through, by)

przez {przyim.}

I will not be supporting most of the amendments tabled by some of my colleagues.

Nie będę popierać większości poprawek zgłoszonych przez niektórych moich kolegów.

The top plot here shows a complicated series of calls that are repeated by males.

Górny wykres przedstawia skomplikowaną serię zawołań, powtarzanych przez samce.

I voted for the directive on the indication by labelling of energy consumption.

Głosowałam za dyrektywą w sprawie wskazania przez etykietowanie zużycia energii.

Our Parliament is composed of Members directly elected by the citizens of Europe.

Nasz Parlament składa się z posłów wybranych bezpośrednio przez obywateli Europy.

Thereafter two capsules once a day should be taken for a total of 28 - 35 days.

Następnie należy stosować 2 kapsulki raz na dobę przez łącznie od 28 do 35 dni.

of {przyim.} (też: from, since, away from, than)

od {przyim.}

Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.

Obecnie ponad połowa ludności krajów od Maroko aż po Turcję ma mniej niż 18 lat.

Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.

Postępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od przyjęcia leku i ciężkości objawów.

On 1 January, Spain assumed the Presidency of the Council of the European Union.

Od pierwszego stycznia prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Hiszpania.

The idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.

Pomysł wprowadzenia podatku od transakcji finansowych budzi duże zainteresowanie.

Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.

Pojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"of" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Are the Eurocrats actually afraid of democracy, afraid of consulting the people?

Czy eurokraci rzeczywiście obawiają się demokracji, konsultowania z obywatelami?

I am fully aware of the obligations created by Article 218 of the Lisbon Treaty.

Jestem w pełni świadom zobowiązań, jakie stwarza art. 218 traktatu lizbońskiego.

Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.

Ich praca przynosi gospodarce takie same korzyści, jak praca osób zatrudnionych.

A shortage of food creates hunger, but one man's hunger is another man's profit.

Niedobór żywności wywołuje głód, ale głód jednego człowieka oznacza zysk innego.

All of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.

Każdy z nas w tej Izbie jest politycznie odpowiedzialny za to, by tak się stało.

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Uncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.

U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.

If one of these things were to hit pretty much anywhere, it would cause a panic.

Jeśli jeden z takich objektów spadłby w jakiekolwiek miejsce, wybuchłaby panika.

But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.

Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.

Currently, EU contributions account for a third of Mauritania's national budget.

Obecnie wpłaty ze strony UE stanowią jedną trzecią krajowego budżetu Mauretanii.

However, there are other instruments and I have informed the presidency of them.

Jednak dostępne są również inne instrumenty, o których powiadomiłam prezydencję.

If we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.

Jeśli pozbawimy ich źródła utrzymania, nie będą one miały szansy na przetrwanie.

President of the Commission. - I would not say 'in existence', frankly speaking.

przewodniczący Komisji. - Szczerze mówiąc, nie powiedziałbym, że "nie istnieją”.

Signature of the Human Rights and Fundamental Rights Conventions in Rome, Italy.

Podpisanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w Rzymie.

The degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.

Stopień oporu wobec praw pasażerów połączeń kolejowych jest dosyć dziwną sprawą.

This is where the story of social justice begins and both stories are important.

Tutaj zaczyna się historia sprawiedliwości społecznej, a obie historie są ważne.

This resolution provides such a response, and I therefore voted in favour of it.

Omawiana rezolucja stanowi taką odpowiedź, dlatego głosowałam za jej przyjęciem.

Those in favour of military interventions will not enjoy hearing this criticism.

Ta krytyka nie spodoba się zapewne osobom, które popierają interwencje wojskowe.

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
 

Wyniki z forum

"of" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.