"of" po polsku

EN

"of" - polskie tłumaczenie

volume_up
of {przyim.}
PL

EN of
volume_up
{przyimek}

of (też: at, by, from, into)
volume_up
do {przyim.}
A syringe is used to inject 20 ml of sterile water for injections into the vial.
Do wstrzyknięcia 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań do fiolki stosuje się strzykawkę.
Any or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.
do pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.
Here, we are speaking of concrete incitement to act, to commit violence.
Mówimy tutaj o konkretnym podburzaniu do działania, do popełnienia przestępstwa.
of (też: because of, by, due to, during)
volume_up
przez {przyim.}
check you for signs and symptoms of tuberculosis before starting Trudexa.
zdiagnozowane przez lekarza i odczuwane przez pacjenta objawy gruźlicy.
I went by the field of the sluggard, And by the vineyard of the man void of understanding;
Szedłem przez pole męża leniwego a przez winnicę człowieka głupiego;
Thou didst tread the sea with thy horses, The heap of mighty waters.
Jechałeś przez morze na koniach twoich, przez gromadę wód wielkich.
of (też: by, from, since, away from)
volume_up
od {przyim.}
And gathered out of the lands, From the east and from the west, From the north and from the south.
A zgromadził ich z ziem, od wschodu i od zachodu, od północy i od morza.
The idea of a tax on financial transactions has been advocated by the Left for years.
Ideę wprowadzenia podatku od transakcji finansowych lewica propaguje od lat.
Let's start with the first photograph NASA obtained of planet Mars.
Zacznijmy od pierwszego zdjęcia Marsa. ~~~ Zacznijmy od pierwszego zdjęcia Marsa.

Przykłady użycia - "of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishTo fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
Aby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:.
EnglishBut Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
Ale cywile birmańscy okazali niepohamowaną odwagę, przychodząc na manifestację.
EnglishThe objectives concerning the use of renewable energy sources must be realistic.
Cele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii muszą być realistyczne.
Englishin writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
na piśmie. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.
EnglishAs you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.
Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.
EnglishHowever, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.
Jednakże, panie przewodniczący, te relacje muszą być budowane na szeregu filarów.
EnglishWe will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
Mamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust.
EnglishSpecific protection must be given to individuals, children and women especially.
Należy zapewnić ludziom, w szczególności dzieciom i kobietom, szczególną ochronę.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishThe recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
EnglishPrivate sector investment in research is lower than the socially optimum level.
Inwestycje sektora prywatnego w naukę są poniżej społecznie optymalnego poziomu.
EnglishThe public sector is subordinated to the needs of the monopoly groups it serves.
Sektor publiczny zostaje podporządkowany grupom monopolistycznym, którym służy.
EnglishTemporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół
EnglishThe Stability and Growth Pact: what sort of things are we providing rebates for?
Pakt na rzecz stabilności i wzrostu: jakiego rodzaju rzeczom zapewniamy rabaty?