Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "of"

 

"of" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 223479

of {przyimek}

of {przyim.} (też: to, at, from, till)

do {przyim.}

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

It will not lead to the limitation of civil liberties or harassment of consumers.

Nie doprowadzi to do ograniczenia swobód obywatelskich czy nękania konsumentów.

This laxity has caused a culture of permissiveness which is beyond understanding.

Taki brak stanowczości doprowadził do pobłażliwości, która jest nie do pojęcia.

Medicinal products should not be disposed of via wastewater or household waste.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

ml of the sterile water is used to dissolve the powder before it is given to you.

Do rozpuszczenia proszku przed podaniem należy użyć 2, 5 ml wody do wstrzykiwań.

of {przyim.} (też: from, since, through, by)

przez {przyim.}

Our Parliament is composed of Members directly elected by the citizens of Europe.

Nasz Parlament składa się z posłów wybranych bezpośrednio przez obywateli Europy.

The dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.

Strach i upór dyktatora mogą doprowadzić do utraty suwerenności przez Białoruś.

One of the rights that it guarantees is the right to privacy and data protection.

Jedno z gwarantowanych przez nią praw to prawo do prywatności i ochrony danych.

This is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.

To jest aspekt oznakowania; uporządkujmy to i zobaczmy, co przez to osiągniemy.

It related to the question of mandatory certification of toys by a third body.

Dotyczyło ono kwestii obowiązkowego certyfikowania zabawek przez niezależny organ.

of {przyim.} (też: from, since, away from, than)

od {przyim.}

Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.

Pojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.

Plasma clearance, volume of distribution and half-life are independent of dose.

Klirens osoczowy, objętość dystrybucji i okres półtrwania są niezależne od dawki.

So whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.

To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.

Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.

Góry lodowe rodzą się odłączając się od lodowców lub odłamując od lodowych klifów.

Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.

Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"of" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.

Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.

Which direction should this reform take, according to the content of our report?

W jakim kierunku powinna zmierzać ta reforma według treści naszego sprawozdania?

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Uncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.

U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.

We are on the side of Aung San Suu Kyi, of the thousands of political prisoners!

Jesteśmy po stronie Aung San Suu Kyi, po stronie tysięcy więźniów politycznych!

Of the sons of Nebo: Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Iddo, and Joel, Benaiah.

Z synów Nebowych: Jehijel, Matytyjasz, Zabad, Zebina, Jaddaj, i Joel, i Benajasz.

Appointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (

Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA) (

Temporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes

Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół

Known hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.

Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

A small number (total of 98) of Caucasian patients were treated with telbivudine.

Niewielka liczba pacjentów rasy kaukaskiej (w sumie 98) była leczona telbiwudyną.

Duration of response: interval from the onset of response to disease progression.

Czas trwania odpowiedzi: czas między początkiem odpowiedzi a progresją choroby.

In this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.

W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.

SMEs make up more than 98% of the businesses in my rural constituency of Wales.

MŚP stanowią ponad 98 % przedsiębiorstw w moim wiejskim okręgu wyborczym w Walii.

The total number of victims of the earthquake may be as high as 200 000 people.

Ogólna liczba ofiar w tym trzęsieniu ziemi może sięgnąć nawet 200 tysięcy osób.

(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.

(RO) To prawda, że transport lotniczy jest najbezpieczniejszą formą transportu.

Representatives of the European Parliament have, of course, been invited as well.

Oczywiście przedstawiciele Parlamentu Europejskiego również zostali zaproszeni.

There have been reports of numerous cases of deaths, injuries and disappearances.

W doniesieniach mówi się o wielu ofiarach śmiertelnych, o rannych i zaginionych.

A reduction of dosage or termination of therapy should be carefully considered.

Należy starannie rozważyć zmniejszenie dawki produktu lub zakończenie leczenia.
 

Wyniki z forum

"of" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wskazówka, izentropa, fotoreceptor, międzywęźla, międzywęźle

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.