Search for the most beautiful word
hypophysis
boylike

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "odd"

 

"odd" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 134

odd {przymiotnik}

odd {przym.} (też: odd-looking, queer, weird, strange)

dziwny {przym. m.}

The lack of reports from Spain and France is particularly odd in this regard.

Brak zgłoszeń z Hiszpanii i Francji jest szczególnie dziwny w tym względzie.

Over six million years, we and the chimps evolved our different ways. ~~~ We became bald-bodied, oddly enough; for one reason or another, they didn’t.

W ciągu 6 milionów lat, my i szympansy ewoluowaliśmy w różny sposób Nasz ciała wyłysiały, to dość dziwne, z takiego czy innego powodu, ich ciała nie.

And it turns out that the less-frequent "arghs" are, of course, the ones that correspond to things that are more frustrating -- except, oddly, in the early 80s.

I okazuje się, że rzadsze "argh" są, oczywiście, tymi, które odpowiadają bardziej frustrującym rzeczom - poza, co dziwne, we wczesnych latach 80-tych.

And also we have this belief system right now that I call the new groupthink, which holds that all creativity and all productivity comes from a very oddly gregarious place.

Mamy też te systemy przekonań, które nazywam nowym gromado-myśleniem, wg. którego cała kreatywność i wydajność pochodzą z dziwnie towarzyskiego miejsca.

Oddly enough, an artist such as myself finds herself also in the position of being the voice, the speaker of my people, even if I have, indeed, no access to my own country.

Chociaż to dziwne, to artysta taki jak ja, uświadamia sobie też, że jest głosem, rzecznikiem swojego narodu, chociaż tak naprawdę nie ma wstępu do własnego kraju.

odd {przym.} (też: extant, left over, remaining)

pozostały {przym. m.}

odd {przym.} (też: unusual, unparalleled, unprecedented, rare)

niespotykany {przym. m.}

odd {przym.} (też: odd (number))

nieparzysty {przym. m.}

So even plus odd gives you odd.

Parzysty i nieparzysty daje nieparzysty.

Odd plus even gives you odd.

Nieparzysty i parzysty daje nieparzysty.

Odd plus odd gives you even.

Nieparzysty plus nieparzysty daje parzysty.

odd {przym.} (też: queer, quizzical, eccentric, whimsical)

dziwaczny {przym. m.}

Well, transparency is scary -- (Roar) like that odd, still-screaming bear.

Cóż, przejrzystość jest straszna - (Ryk) jak ten dziwaczny warczący niedźwiedź.

I find that to be a rather odd conclusion and do not believe it to be the case.

Ten wniosek wydaje mi się dość dziwaczny i nie wierzę, aby tak było.

odd {przym.} (też: noteworthy, novel, quaint, peculiar)

osobliwy {przym. m.}

It is also very odd that the regions have, in recent times, organised themselves into political groups without having received any democratic mandate from the voters to do so.

Bardzo osobliwy jest również fakt, że regiony w ostatnich czasach zorganizowały się w grupy polityczne, nie uzyskując do tego żadnego demokratycznego mandatu ze strony wyborców.

It's by definition dimensionless, like an electron, oddly enough.

Jest on bezwymiarowy z definicji, jak elektron, co jest dosyć osobliwe.

odd {przym.} (też: curious)

kuriozalny {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "odd":

 

Podobne tłumaczenia

"odd" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "odd" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I put a team together, a little over 13 months ago, got up to 20 some-odd people.

Zorganizowałem grupę osób, około 13 miesięcy temu, zebrałem dwudziestu paru ludzi.

They take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.

Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.

Does something seem strange about this to you? Something odd? Something off?

Pięć: Podsumowując, nakręcili książkę "Wspólnota" i grał w nim Christopher Walken.

Such an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.

Moim zdaniem taka postawa jest niezwykle dziwna i proszę, aby to wyraźnie zanotować.

I have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.

Pozwoliłem sobie poczynić dziś jedną więcej uwagę, ponieważ nie brakuje nam czasu.

(Laughter) It's unpredictable -- (Music) (Laughter) like this odd country road.

(Śmiech) Jest też nieprzewidywalna - (Muzyka) (Śmiech) jak ta dziwaczna leśna ścieżka.

And then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.

I dojdziecie do wniosku, że prawdopodobieństwo wygrania na loterii wynosi 100 procent.

The distinction between developed and developing countries strikes me as odd.

Rozróżnienie między krajami uprzemysłowionymi i rozwijającymi się wydaje mi się dziwne.

Some people are born in hells, and against all odds, they make it to heavens.

Niektórzy rodzą się w piekłach, i mimo przeciwności, docierają do nieba.

I therefore find it very odd that any such possibility can be accepted.

Uważam więc za bardzo dziwne, że można dopuścić jakąkolwiek taką możliwość.

The odds ratio (95 % exact confidence interval) was 2.96 (1.34, 7.50).

Iloraz szans (przy 95 % przedziale ufności) wynosił 2, 96 (1, 34; 7, 50).

I find it odd to hear comments like that made here in the European Parliament.

Takie komentarze wydają mi się bardzo niewskazane tutaj, w Izbie Parlamentu Europejskiego.

Hazard ratio is for TTP, PFS and OS, odds ratio is for response rates.

Ryzyko względne dotyczy zmiennych TTP, PFS i OS; iloraz szans dotyczy odsetka odpowiedzi.

We go back to Walter Reed, and a kid, literally, 20 some-odd days before that was blown up.

do Walter Reed. ~~~ Chłopak może przed 3 tygodniami został ranny w wybuchu.

It is truly odd for the European Commission to be tabling this proposal for a postponement.

Naprawdę zdumiewającym jest, że Komisja Europejska przedkłada taki wniosek o opóźnienie.

There was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?

Było tu i ówdzie kilka osobliwych dysonansów, lecz gdzież ich nie ma?

None of this open-to-chapter-seven-and-do-all-the-odd-problem-sets.

Żadnego tam "otwórzcie książkę i zróbcie ćwiczenia z rozdziału siódmego".

It's an anomaly, it's a place where the system actually is at odds with who we are as people.

To anomalia, to miejsce, gdzie system tak naprawdę kłóci się z tym kim jesteśmy jako ludzie.

Hampels Fluchten is not only an odd, very well told novel, but also a daring book.

Hampels Fluchten to bardzo dobrze opowiedziana i śmiała historia.

The odd numbers are shown as full lines between the even numbers.

dużo jednostek, można dokonać poprawy poprzez obracanie pokrętła ustawiającego dawkę w
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

octogenarian · octopus · octosyllabic · octuplets · ocular · oculist · oculus · odalisque · ODBC · odburate · odd · odd-looking · oddball · oddity · oddly · oddment · oddments · oddness · odds · ode · odeon

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.