Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "odd"

 

"odd" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 146

odd {przymiotnik}

odd {przym.} (też: odd-looking, queer, weird, strange)

dziwny {przym. m.}

The lack of reports from Spain and France is particularly odd in this regard.

Brak zgłoszeń z Hiszpanii i Francji jest szczególnie dziwny w tym względzie.

Oddly enough, I think it does matter that you understand what you are talking about if you are making laws for the whole of the EU.

To dziwne, bo sądzę, że powinni państwo wiedzieć, o czym mówią, kiedy stanowią państwo prawo dla całej UE.

And it turns out that the less-frequent "arghs" are, of course, the ones that correspond to things that are more frustrating -- except, oddly, in the early 80s.

I okazuje się, że rzadsze "argh" są, oczywiście, tymi, które odpowiadają bardziej frustrującym rzeczom - poza, co dziwne, we wczesnych latach 80-tych.

Oddly enough, an artist such as myself finds herself also in the position of being the voice, the speaker of my people, even if I have, indeed, no access to my own country.

Chociaż to dziwne, to artysta taki jak ja, uświadamia sobie też, że jest głosem, rzecznikiem swojego narodu, chociaż tak naprawdę nie ma wstępu do własnego kraju.

odd {przym.} (też: extant, left over, remaining, residuary)

pozostały {przym. m.}

odd {przym.} (też: unusual, unparalleled, unprecedented, rare)

niespotykany {przym. m.}

odd {przym.} (też: odd (number))

nieparzysty {przym. m.}

Odd plus odd gives you even.

Nieparzysty plus nieparzysty daje parzysty.

odd {przym.} (też: noteworthy, novel, quaint, peculiar)

osobliwy {przym. m.}

It's by definition dimensionless, like an electron, oddly enough.

Jest on bezwymiarowy z definicji, jak elektron, co jest dosyć osobliwe.

odd {przym.} (też: queer, quizzical, eccentric, whimsical)

dziwaczny {przym. m.}

Well, transparency is scary -- (Roar) like that odd, still-screaming bear.

Cóż, przejrzystość jest straszna - (Ryk) jak ten dziwaczny warczący niedźwiedź.

I find that to be a rather odd conclusion and do not believe it to be the case.

Ten wniosek wydaje mi się dość dziwaczny i nie wierzę, aby tak było.

odd {przym.} (też: curious, bizarre)

kuriozalny {przym. m.}

odds {rzeczownik}

odds {rzecz.} (też: antinomy, contradiction, incongruity, incongruence)

odds {rzecz.}

szanse powodzenia {niemęskoos.}

odds {rzecz.} (też: imbalance, unevenness, disparity, inequity)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "odd":

Synonimy (angielski) dla "odds":

 

Podobne tłumaczenia

"odd" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "odd" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.

Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.

I have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.

Pozwoliłem sobie poczynić dziś jedną więcej uwagę, ponieważ nie brakuje nam czasu.

(Laughter) It's unpredictable -- (Music) (Laughter) like this odd country road.

(Śmiech) Jest też nieprzewidywalna - (Muzyka) (Śmiech) jak ta dziwaczna leśna ścieżka.

And then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.

I dojdziecie do wniosku, że prawdopodobieństwo wygrania na loterii wynosi 100 procent.

Thus, hitting the Polish shipyards is at odds with the Lisbon Strategy.

Zatem uderzenie w polskie stocznie jest sprzeczne ze strategią lizbońską.

I find it odd to hear comments like that made here in the European Parliament.

Takie komentarze wydają mi się bardzo niewskazane tutaj, w Izbie Parlamentu Europejskiego.

The odds ratio (95 % exact confidence interval) was 2.96 (1.34, 7.50).

Iloraz szans (przy 95 % przedziale ufności) wynosił 2, 96 (1, 34; 7, 50).

Hazard ratio is for TTP, PFS and OS, odds ratio is for response rates.

Ryzyko względne dotyczy zmiennych TTP, PFS i OS; iloraz szans dotyczy odsetka odpowiedzi.

Article 38, or rather the proposed amendment to it, is at odds with such a solution.

Art. 38, a właściwie zaproponowana do niego poprawka, jest sprzeczna z takim rozwiązaniem.

There was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?

Było tu i ówdzie kilka osobliwych dysonansów, lecz gdzież ich nie ma?

It is truly odd for the European Commission to be tabling this proposal for a postponement.

Naprawdę zdumiewającym jest, że Komisja Europejska przedkłada taki wniosek o opóźnienie.

As you know, we are not at odds about the next steps in this matter.

Jak państwo wiedzą, nie spieramy się co do tego, jaki ma być następny krok w tej kwestii.

Yet the request for more disposable funds, which recurs every year, is at odds with this.

Kłóci się z tym jednak powracające co roku żądanie zwiększenia ilości środków do dyspozycji.

None of this open-to-chapter-seven-and-do-all-the-odd-problem-sets.

Żadnego tam "otwórzcie książkę i zróbcie ćwiczenia z rozdziału siódmego".

Both great powers are also somewhat at odds with international law.

Obydwa wielkie mocarstwa są też na bakier z prawem międzynarodowym.

It's an anomaly, it's a place where the system actually is at odds with who we are as people.

To anomalia, to miejsce, gdzie system tak naprawdę kłóci się z tym kim jesteśmy jako ludzie.

This puts it at odds with the narrow vision of most Member States.

Jest zatem sprzeczne z ograniczoną wizją większości państw członkowskich.

Hampels Fluchten is not only an odd, very well told novel, but also a daring book.

Hampels Fluchten to bardzo dobrze opowiedziana i śmiała historia.

Well actually I started, oddly enough, studying stock market prices.

No cóż, zaczęło się dość niezwykle. ~~~ Śledziłem kursy giełdowe.

They are specific to the Union and often at odds with national interests.

Są one typowe dla Unii i często sprzeczne z interesami krajowymi.
 

Wyniki z forum

"odd" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

octogenarian · octopus · octosyllabic · octuplets · ocular · oculist · oculus · odalisque · ODBC · odburate · odd · odd-looking · oddball · oddity · oddly · oddment · oddments · oddness · odds · ode · odeon

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.