angielsko-polskie tłumaczenie słowa "odd"

EN odd angielskie tłumaczenie

odd {przym.}
odds {rzecz.}

EN odd
volume_up
{przymiotnik}

odd (też: aberrant, awkward, freakish, out of kilter)
volume_up
dziwny {przym. m.}
The lack of reports from Spain and France is particularly odd in this regard.
Brak zgłoszeń z Hiszpanii i Francji jest szczególnie dziwny w tym względzie.
Such an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.
Moim zdaniem taka postawa jest niezwykle dziwna i proszę, aby to wyraźnie zanotować.
It is very odd that it should be weak on these matters.
Jest bardzo dziwne, że w tych sprawach wykazuje się taką słabość.
odd (też: odd (number))
volume_up
nieparzysty {przym. m.}
Odd plus odd gives you even.
Nieparzysty plus nieparzysty daje parzysty.
This means that only lines with odd numbers are scanned on the first pass, and the even-numbered lines are scanned on the next.
Oznacza to, że tylko linie nieparzyste są skanowane w pierwszym przebiegu, a parzyste linie są skanowane w kolejnym.
odd (też: extant, remaining, residuary, left over)
volume_up
pozostały {przym. m.}
Where is the other sixty-odd percent?
Gdzie jest pozostałe sześćdziesiąt kilka procent?
That is odd, because in other cases the point is specifically made that the Neighbourhood Policy and the enlargement process must remain distinct from one another.
To ciekawe, zwłaszcza że w pozostałych wypadkach jasno stwierdzono, że polityka sąsiedztwa powinna zostać oddzielona od procesu rozszerzenia.
odd (też: rare, unparalleled, unprecedented, unusual)
volume_up
niespotykany {przym. m.}
odd (też: curious, esoteric, noteworthy, peculiar)
volume_up
osobliwy {przym. m.}
Then things rather oddly began to slow down and people started to say that the crisis was over.
Następnie wydarzenia w sposób dość osobliwy uległy spowolnieniu i ludzie zaczęli mówić, że kryzys minął.
We find it odd that Ukraine is a transit country.
Naszym zdaniem to osobliwe, że Ukraina jest krajem tranzytowym.
This is a really odd one. ~~~ This is Ferroplasma.
odd (też: aberrant, awkward, eccentric, eerie)
volume_up
dziwaczny {przym. m.}
Well, transparency is scary -- (Roar) like that odd, still-screaming bear.
Cóż, przejrzystość jest straszna - (Ryk) jak ten dziwaczny warczący niedźwiedź.
I find that to be a rather odd conclusion and do not believe it to be the case.
Ten wniosek wydaje mi się dość dziwaczny i nie wierzę, aby tak było.
But it's odd that you can't see the beam of light, you can only see what it hits.
Ale to dziwaczne, że nie można zobaczyć wiązki światła, a jedynie to, na co ona pada.
odd (też: curious, bizarre)
volume_up
kuriozalny {przym. m.}
odd (też: mismatched)
volume_up
nie do pary {przym. m.}

Przykłady użycia - "odd" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
EnglishI have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.
Pozwoliłem sobie poczynić dziś jedną więcej uwagę, ponieważ nie brakuje nam czasu.
English(Laughter) It's unpredictable -- (Music) (Laughter) like this odd country road.
(Śmiech) Jest też nieprzewidywalna - (Muzyka) (Śmiech) jak ta dziwaczna leśna ścieżka.
EnglishThere was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
Było tu i ówdzie kilka osobliwych dysonansów, lecz gdzież ich nie ma?
EnglishI find it odd to hear comments like that made here in the European Parliament.
Takie komentarze wydają mi się bardzo niewskazane tutaj, w Izbie Parlamentu Europejskiego.
EnglishHampels Fluchten is not only an odd, very well told novel, but also a daring book.
Hampels Fluchten to bardzo dobrze opowiedziana i śmiała historia.
EnglishIt is truly odd for the European Commission to be tabling this proposal for a postponement.
Naprawdę zdumiewającym jest, że Komisja Europejska przedkłada taki wniosek o opóźnienie.
EnglishNone of this open-to-chapter-seven-and-do-all-the-odd-problem-sets.
Żadnego tam "otwórzcie książkę i zróbcie ćwiczenia z rozdziału siódmego".
EnglishNobody but maybe one or two very odd folks really suggest this.
Nikt prócz może jednego lub dwóch dziwaków nie sugeruje tego na serio.
EnglishI have two cellphones, so this going to be very odd, if it works.
Mam tu dwie komórki, więc jeśli się uda to będzie niespodzianka.
Englishand thou shalt give the money, wherewith the odd number of them is redeemed, unto Aaron and to his sons.
I oddasz te pieniądze Aaronowi i synom jego za okup onych, którzy zbywają nad liczbę ich.
EnglishAnd I said, "Well it's odd that you've learned of this as a noble kind of pursuit, but yeah, I know those guys."
"Dziwi mnie, że uważasz to za coś szlachetnego, ale tak, znam tych facetów".
EnglishWell, I have to tell you something very odd, and that is that being exposed to low oxygen does not always kill.
Zacząłem myśleć, czy nie udałoby się jakoś powtórzyć tego, co przytrafiło się narciarce.
EnglishThis interpretation that the Council adopted under the Swedish leadership therefore seems a bit odd.
Stąd też interpretacja, którą przyjęła Rada pod przywództwem szwedzkiej prezydencji wydaje się nieco dziwaczna.
EnglishSomething very odd, matter-of-factly, never explained.
Jak dotąd nikt nie przedstawił wyjaśnienia tego faktu.
EnglishToday, we believe we have about seven percent of the global market, and they're used in about 120-odd countries.
Dziś, w naszym przekonaniu, mamy okołu 7 procent globalnego rynku, i są one używane w około 120 kilku krajach.
EnglishIt appears even more odd that for Europe's monetary union, an example like Estonia is even crucially necessary.
Jeszcze dziwniejsze wydaje się to, że dla europejskiej unii walutowej przykład Estonii jest szczególnie niezbędny.
EnglishNow which one of these looks odd to you?
Który z nich wydaje się wam, że wygląda dziwacznie?