Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "October"

 

"October" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 49

October {rzeczownik}

October {rzecz.} (też: Oct)

October, that's next week, so a meeting next week then.

Październik jest już przyszłym tygodniu. Zatem spotkamy się w przyszłym tygodniu.

It is October, and we are not very much farther.

Jest październik, a nie posunęliśmy się za wiele do przodu.

October 1997 Date of Renewal of the authorisation:

październik 1997 Data przedłużenia pozwolenia:

October 1997 Date of Renewal of the authorisation:

październik 1997 Data przedłużenia pozowlenia:

President Trichet giving a speech at the Third ECB Central Banking Conference in October 2004

Prezes Trichet wygłasza przemówienie na trzeciej konferencji EBC poświęconej bankowości centralnej (październik 2004 r.).

October {przymiotnik}

October (modif.) {przym.}

październikowy {przym. m.}

The October paper, which is the basis of our present discussion, is a brief document.

Październikowy dokument, który jest podstawą naszej obecnej dyskusji, jest bardzo krótki.

Here we are awaiting a communication from the Commission in October containing ideas for encouraging deeper cooperation and links with Kosovo.

Tutaj czekamy na październikowy komunikat Komisji zawierający koncepcje zachęcania do głębszej współpracy i powiązań z Kosowem.

The ASEM Summit in October, in which I will participate, will be a good opportunity to underline our relations with China and, in doing this, to bring forward important global issues.

Październikowy szczyt ASEM, w którym będę uczestniczyć, będzie dobrą okazją do podsumowania naszych relacji z Chinami, a jednocześnie do poruszenia ważnych kwestii globalnych.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "October":

 

Podobne tłumaczenia

"October" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "October" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Heads of State or Government will address this issue at the October Council.

Przywódcy państw i rządów zajmą się tą kwestią na październikowym posiedzeniu Rady.

I recall a heated debate in Poland prior to the general election of October 2007.

Pamiętam gorącą debatę, jaka miała miejsce w Polsce przed październikowymi wyborami w 2007 r.

President Jean-Claude Trichet delivering a speech at the € Conference Malta on 1 October 2007

prezes EBC Jean-Claude Trichet wygłasza przemówienie na konferencji poświęconej euro na Malcie.

On 29 October 2009, 187 of the UN member states voted to lift the embargo.

187 państw należących do ONZ zagłosowało za zniesieniem embarga.

In 2007, the temperature rose by 2° between August and October.

W 2007 roku temperatury pomiędzy sierpniem i październikiem wzrosły o 2°.

There was an FAO conference last October that was completely devoted to this.

Temu problemowi poświęcona była cała październikowa konferencja ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

We are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.

Zdecydowanie forsujemy przekaz europejski w kampanii w okresie poprzedzającym październikowe wybory.

The marketing authorisation was renewed on 20 October 2008.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odnowiono w dniu 20 pa dziernika 2008 r.

The marketing authorisation was renewed on 13 October 2005.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odnowiono w dniu 13 pa dziernika 2005 r.

in writing. - The global financial crisis will rightly top the agenda of the October Council.

na piśmie. - Światowy kryzys finansowy słusznie zdominuje program obrad październikowego posiedzenia Rady.

The vote will take place tomorrow, 11 October 2007.

Głosowanie odbędzie się w dniu jutrzejszym, tj. 11.10.2007 r.

On 20 October 2009, the Commission began a programme of action in favour of efficient, solid derivative markets.

Komisja rozpoczęła program działania na rzecz skutecznych, rzetelnych rynków instrumentów pochodnych.

The Commission organised on 9 October 2008 a forum on this theme, in which all of the interested parties participated.

Komisja zorganizowała forum na ten temat. Uczestniczyły w nim wszystkie zainteresowane strony.

October 2000 Date of latest renewal:

23/ 10/ 2000 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

That is a key feature of the political agreement concluded at the June and October European Councils.

To jest kluczowa cecha porozumienia politycznego zawartego podczas czerwcowego i październikowego szczytu Rady Europejskiej.

Every effort was made and we managed to ensure that a unanimous agreement was reached during the October Council meeting.

Podjęto wszelkie starania - z pomyślnym skutkiem - aby uzyskać jednogłośne porozumienie podczas październikowego szczytu Rady.

August 1997 / 31 October2004

sierpnia 1997 / 31 sierpnia 2004

Nationalist rhetoric ahead of the local elections in October was one factor in this deterioration.

Jednym z czynników pogorszenia się sytuacji była nacjonalistyczna retoryka, którą dało się słyszeć przed wyborami do władz lokalnych.

It was on the agenda of the March summit, the June Summit and the October Summit, with each Council batting it on to the next Council.

Był on omawiany podczas szczytów marcowego, czerwcowego i październikowego - każda Rada przekazuje go następnej.

9), between October 2007 and October 2008 the price of butter on the EU market fell by 30%, while that of powdered milk decreased by 40%.

9), między październikiem 2007 roku a październikiem 2008 roku ceny masła na rynku UE spadły o 30%, a ceny mleka w proszku o 40%.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

octagonal · octahedron · octal · octane · Octans · Octant · octarine · octave · octet · octobass · october · octogenarian · octopus · octosyllabic · octuplets · ocular · oculist · oculus · odalisque · ODBC · odburate

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.