Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "October"

 

"October" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 623

October {rzeczownik}

October {rzecz.}

Panelists at the Third ECB Central Banking Conference in October 2004

Paneliści na trzeciej konferencji EBC poświęconej bankowości centralnej (październik 2004 r.).

October, that's next week, so a meeting next week then.

Październik jest już przyszłym tygodniu. Zatem spotkamy się w przyszłym tygodniu.

It is October, and we are not very much farther.

Jest październik, a nie posunęliśmy się za wiele do przodu.

October 1997 Date of Renewal of the authorisation:

październik 1997 Data przedłużenia pozwolenia:

October 1997 Date of Renewal of the authorisation:

październik 1997 Data przedłużenia pozowlenia:
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "October":

 

Podobne tłumaczenia

"October" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "October" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It is important that the transition period does not last beyond 21 October 2012.

Ważne jest, by okres przejściowy nie trwał dłużej niż do 21 października 2012 r.

President Hendrik Ilves took office as President of Estonia on 9 October 2006.

Prezydent Hendrik Ilves objął fotel prezydenta Estonii 9 października 2006 roku.

That proposal was rejected in October 2008 with the words, 'No, it is unnecessary.

Propozycję tę odrzucono w październiku 2008 roku, stwierdzając: "Nie, nie trzeba.

The European Commission has proposed a scheduled end of subsidies in October 2014.

Komisja Europejska zaproponowała zakończenie dopłat w październiku 2014 roku.

Heads of State or Government will address this issue at the October Council.

Przywódcy państw i rządów zajmą się tą kwestią na październikowym posiedzeniu Rady.

We would not have been able to say this in a similar debate in October 2008.

Nie moglibyśmy byli tego powiedzieć w podobnej debacie w październiku 2008 roku.

Along with the Presidency of the Commission, we will report on this in October.

Wraz z prezydencją Komisji, przedstawimy sprawozdanie w tym zakresie w październiku.

A message of solidarity was sent to this country by the European Council in October.

W październiku Rada Europejska wysłała temu krajowi przesłanie solidarności.

As you know, at the beginning of October, we presented an opinion on Albania.

Jak Pan Poseł wie, na początku października przedstawiliśmy opinię w sprawie Albanii.

I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 7 October 2010.

Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej 7 października 2010 r.

I have heard this and I will pass it on to the Council at our meeting on 9 October.

Przyjąłem ten komunikat i przekażę go Radzie na posiedzeniu 9 października.

(HU) In 1992, the UN declared 17 October the International Day of Poverty.

(HU) W 1992 roku ONZ ogłosiło 17 października Międzynarodowym Dniem Ubóstwa.

Since 1 October 2008, it has been possible to register inventions on-line.

Od 1 października 2008 r. możliwe jest dokonywanie zgłoszenia wynalazku on-line.

The eighth World day against the death penalty will be held on 10 October.

Ósmy Światowy Dzień Przeciw Karze Śmierci będzie obchodzony 10 października.

Thereafter, European Road Safety Day will be marked in cities on 13 October.

Następnie, 13 października, będziemy mieli Europejski Dzień Bezpieczeństwa na Drogach.

If, however, we held the debate as early as 10 October, it might not prove possible.

Jeśli jednak przeprowadzimy debatę już 10 października, może okazać się to niemożliwe.

The applications by Greece and Slovenia were received in October and November of 2007.

Aplikacja Grecji i Słowenii wpłynęły w październiku i listopadzie 2007 roku.

There is not even a table for comparison with the October published edition.

Brak jest nawet tabeli porównawczej z wersją opublikowaną w październiku.

Subsequently, in October 2009, 1 192 people received redundancy notices.

Następnie, w październiku 2009 roku, 1 192 pracowników otrzymało wypowiedzenia.

Do, please, persuade us that this text from 2 October is a positive and necessary thing.

Proszę przekonać nas, że tekst z 2 października jest rzeczą pozytywną i potrzebną.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

octagon · octagonal · octahedron · octal · octane · Octans · Octant · octave · octet · octobass · october · octogenarian · octopus · octosyllabic · octuplets · ocular · oculist · oculus · odalisque · ODBC · odburate

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.