Search for the most beautiful word
sanguinary
hob

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "occupied"

 

"occupied" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 125

occupied {przymiotnik}

occupied {przym.} (też: busy, engaged)

zajęty {przym. m.}

I noticed that the house was occupied.

Skończyłem i wróciłem następnego dnia, i zauważyłem, że dom był zajęty.

Iraq was invaded and occupied on the basis of deliberately deceptive information concerning the presence of weapons of mass destruction.

Irak został zaatakowany i zajęty po celowym podaniu nieprawdziwych informacji o istnieniu broni masowego rażenia.

And that the building itself is occupied in the lower portion, broken up by a series of courts, and it's five acres of uninterrupted, horizontal space for their administrative offices.

Sam budynek zajęty jest w dolnej części, przedzielony kilkoma dziedzińcami, dysponuje pięcioma akrami niezakłóconej, horyzontalnej przestrzeni dla administracji.

occupied {przym.}

okupowany {przym. m.}

Cyprus as a whole is suffering under Turkish occupation, and the occupied region is suffering the most.

Z powodu tureckiej okupacji cierpi cały Cypr, a okupowany region cierpi najbardziej.

It is in our supposedly so advanced age that they are seriously endangered, especially in Iraq, which is occupied by the West.

Dziwne, że dziś, ponoć w dobie postępu i rozwoju są oni poważnie zagrożeni, zwłaszcza w Iraku, który jest okupowany przez Zachód.

This country has had little luck. It has been governed by groups with a range of political affiliations, occupied by American troops, and has been caught between Cuba, the USSR and the USA.

Kraj ten nie miał szczęścia i był rządzony przez grupy o różnych orientacjach politycznych, okupowany przez wojska amerykańskie, balansując między Kubą, ZSRR a USA.

to occupy {czasownik}

to occupy [occupied|occupied] {czas.} (też: to take, to encompass, to engage)

I occupied (Simple past)

ja (m) zajmowałem (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (m) zajmowałeś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

on zajmował (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (m) zajmowaliśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (m) zajmowaliście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

oni zajmowali (Czas przeszły)

I occupied (Simple past)

ja (f) zajmowałam (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (f) zajmowałaś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ona zajmowała (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (f) zajmowałyśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (f) zajmowałyście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

one zajmowały (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ono zajmowało (Czas przeszły)

occupied (Past participle)

zajmowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to occupy [occupied|occupied] {czas.} (też: to busy oneself, to mind, to go in for, to look to)

zająć się {czas. zwr.}

I occupied (Simple past)

ja (m) zająłem się (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (m) zająłeś się (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

on zajął się (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (m) zajęliśmy się (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (m) zajęliście się (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

oni zajęli się (Czas przeszły)

I occupied (Simple past)

ja (f) zająłęłam się (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (f) zająłęłaś się (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ona zajęła się (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (f) zajęłyśmy się (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (f) zajęłyście się (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

one zajęły się (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ono zajęło się (Czas przeszły)

to occupy [occupied|occupied] {czas.} (też: to invade)

okupować {czas.}

to occupy [occupied|occupied] {czas.} (też: to take, to surround, to cover, to line)

I occupied (Simple past)

ja (m) obstawiałem (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (m) obstawiałeś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

on obstawiał (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (m) obstawialiśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (m) obstawialiście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

oni obstawiali (Czas przeszły)

I occupied (Simple past)

ja (f) obstawiałam (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (f) obstawiałaś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ona obstawiała (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (f) obstawiałyśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (f) obstawiałyście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

one obstawiały (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ono obstawiało (Czas przeszły)

occupied (Past participle)

obstawiony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to occupy [occupied|occupied] {czas.} (też: to surround, to guard, to cover, to take)

obstawić {czas.}

I occupied (Simple past)

ja (m) obstawiłem (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (m) obstawiłeś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

on obstawił (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (m) obstawiliśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (m) obstawiliście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

oni obstawili (Czas przeszły)

I occupied (Simple past)

ja (f) obstawiłam (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (f) obstawiłaś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ona obstawiła (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (f) obstawiłyśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (f) obstawiłyście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

one obstawiły (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ono obstawiło (Czas przeszły)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "occupied":

Synonimy (angielski) dla "occupy":

 

Podobne tłumaczenia

"occupied" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "occupied" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The withdrawal of Israeli troops from all the occupied Palestinian territories!

wycofania wojsk izraelskich ze wszystkich okupowanych terytoriów palestyńskich!

They have never occupied themselves with the benefits of bilingualism before.

Nigdy wcześniej nie zastanawiały się nad korzyściami płynącymi z dwujęzyczności.

In the occupied territories, the humanitarian situation for Palestinians remains dire.

Na terytoriach okupowanych sytuacja humanitarna Palestyńczyków wciąż jest tragiczna.

First of all, it must withdraw from the areas it has occupied since 7 August 2008.

Po pierwsze, musi wycofać się z terenów okupowanych od 7 sierpnia 2008 r.

However, we should not overlook the uprising by the Turkish Cypriots in occupied Cyprus.

Jednakże nie powinniśmy przeoczyć powstania tureckich Cypryjczyków na okupowanym Cyprze.

Let us hope that Prague Castle is soon occupied once more by someone as European as this.

Miejmy nadzieję, że na Hradczanach już wkrótce ponownie zasiądzie ktoś równie europejski.

This topic has occupied us a great deal in the last few weeks and it has affected us all.

Temat ten bardzo nas zajmował w okresie ostatnich kilku tygodni i dotknął nas wszystkich.

And we may soon face transition in the occupied Palestinian territory.

Wkrótce możemy być świadkami zmian na okupowanym terytorium palestyńskim.

East Jerusalem is occupied territory, together with the rest of the West Bank.

Wschodnia Jerozolima wraz z resztą Zachodniego Brzegu Jordanu stanowi terytorium okupowane.

The Northern army has occupied Abyei and 15 000 people have taken flight.

Północna armia okupuje Abyei, 15 tysięcy osób ratowało się ucieczką.

Last August, Russia almost occupied a sovereign neighbouring state.

W sierpniu minionego roku Rosja niemal okupowała sąsiednie suwerenne sąsiednie państwo.

We all know there is no negotiation possible with the terrorists who have occupied Gaza.

Wszyscy wiemy, że nie ma możliwości prowadzenia negocjacji z terrorystami, którzy zajęli Gazę.

Please do not forget the occupied territories of the Western Sahara.

Proszę nie zapominać o okupowanych terytoriach Sahary Zachodniej.

They were accused by a French Minister of having occupied the country.

Zostali oskarżeni przez francuskiego ministra o okupowanie kraju.

How else to explain the cultural space occupied by Sarah Palin?

Jak inaczej wyjaśnić niszę kulturową zajmowaną przez Sarę Palin.

(DE) President-in-Office, the issue you mentioned has occupied us for a very long time.

(DE) Panie urzędujący przewodniczący! Problemem, do którego pan nawiązał, zajmujemy się od dawna.

There are more buildings that are empty or in disrepair than occupied and in use.

Więcej jest budynków pustych lub w remoncie niż zamieszkałych.

There are areas occupied by Armenia which should be freed because there are no Armenians there.

Armenia okupuje obszary, które powinny zostać uwolnione, ponieważ nie są zamieszkałe przez Ormian.

Yet in 2007 we spent half a billion on the occupied territories.

Już w roku 2007 wydaliśmy pół miliarda na okupowane terytoria.

And he got, from other data sources, information to show which houses are occupied by white people.

A z innych źródeł uzyskał informacje o tym, w których domach mieszkają biali amerykanie.
 

Wyniki z forum

"occupied" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.