Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "occupied"

 

"occupied" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 84

occupied {przymiotnik}

occupied {przym.} (też: busy, engaged)

zajęty {przym. m.}

I noticed that the house was occupied.

Skończyłem i wróciłem następnego dnia, i zauważyłem, że dom był zajęty.

Iraq was invaded and occupied on the basis of deliberately deceptive information concerning the presence of weapons of mass destruction.

Irak został zaatakowany i zajęty po celowym podaniu nieprawdziwych informacji o istnieniu broni masowego rażenia.

And that the building itself is occupied in the lower portion, broken up by a series of courts, and it's five acres of uninterrupted, horizontal space for their administrative offices.

Sam budynek zajęty jest w dolnej części, przedzielony kilkoma dziedzińcami, dysponuje pięcioma akrami niezakłóconej, horyzontalnej przestrzeni dla administracji.

occupied {przym.}

okupowany {przym. m.}

Cyprus as a whole is suffering under Turkish occupation, and the occupied region is suffering the most.

Z powodu tureckiej okupacji cierpi cały Cypr, a okupowany region cierpi najbardziej.

It is in our supposedly so advanced age that they are seriously endangered, especially in Iraq, which is occupied by the West.

Dziwne, że dziś, ponoć w dobie postępu i rozwoju są oni poważnie zagrożeni, zwłaszcza w Iraku, który jest okupowany przez Zachód.

This country has had little luck. It has been governed by groups with a range of political affiliations, occupied by American troops, and has been caught between Cuba, the USSR and the USA.

Kraj ten nie miał szczęścia i był rządzony przez grupy o różnych orientacjach politycznych, okupowany przez wojska amerykańskie, balansując między Kubą, ZSRR a USA.

to occupy {czasownik}

to occupy [occupied|occupied] {czas.} (też: to take, to encompass, to engage)

I occupied (Simple past)

ja (m) zajmowałem (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (m) zajmowałeś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

on zajmował (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (m) zajmowaliśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (m) zajmowaliście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

oni zajmowali (Czas przeszły)

I occupied (Simple past)

ja (f) zajmowałam (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (f) zajmowałaś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ona zajmowała (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (f) zajmowałyśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (f) zajmowałyście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

one zajmowały (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ono zajmowało (Czas przeszły)

occupied (Past participle)

zajmowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to occupy [occupied|occupied] {czas.} (też: to busy oneself, to mind, to give attention to, to go in for)

zająć się {czas. zwr. dk}

I occupied (Simple past)

ja (m) zająłem się (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (m) zająłeś się (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

on zajął się (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (m) zajęliśmy się (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (m) zajęliście się (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

oni zajęli się (Czas przeszły)

I occupied (Simple past)

ja (f) zająłęłam się (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (f) zająłęłaś się (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ona zajęła się (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (f) zajęłyśmy się (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (f) zajęłyście się (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

one zajęły się (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ono zajęło się (Czas przeszły)

to occupy [occupied|occupied] {czas.} (też: to invade)

I occupied (Simple past)

ja (m) okupowałem (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (m) okupowałeś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

on okupował (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (m) okupowaliśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (m) okupowaliście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

oni okupowali (Czas przeszły)

I occupied (Simple past)

ja (f) okupowałam (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (f) okupowałaś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ona okupowała (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (f) okupowałyśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (f) okupowałyście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

one okupowały (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ono okupowało (Czas przeszły)

occupied (Past participle)

okupowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to occupy [occupied|occupied] {czas.} (też: to surround, to guard, to take, to line)

obstawić {czas.}

I occupied (Simple past)

ja (m) obstawiłem (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (m) obstawiłeś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

on obstawił (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (m) obstawiliśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (m) obstawiliście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

oni obstawili (Czas przeszły)

I occupied (Simple past)

ja (f) obstawiłam (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (f) obstawiłaś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ona obstawiła (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (f) obstawiłyśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (f) obstawiłyście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

one obstawiły (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ono obstawiło (Czas przeszły)

to occupy [occupied|occupied] {czas.} (też: to take, to surround, to cover, to line)

I occupied (Simple past)

ja (m) obstawiałem (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (m) obstawiałeś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

on obstawiał (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (m) obstawialiśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (m) obstawialiście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

oni obstawiali (Czas przeszły)

I occupied (Simple past)

ja (f) obstawiałam (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

ty (f) obstawiałaś (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ona obstawiała (Czas przeszły)

we occupied (Simple past)

my (f) obstawiałyśmy (Czas przeszły)

you occupied (Simple past)

wy (f) obstawiałyście (Czas przeszły)

they occupied (Simple past)

one obstawiały (Czas przeszły)

he/she/it occupied (Simple past)

ono obstawiało (Czas przeszły)

occupied (Past participle)

obstawiony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "occupied":

Synonimy (angielski) dla "occupy":

 

Podobne tłumaczenia

"occupied" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "occupied" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They have never occupied themselves with the benefits of bilingualism before.

Nigdy wcześniej nie zastanawiały się nad korzyściami płynącymi z dwujęzyczności.

First of all, it must withdraw from the areas it has occupied since 7 August 2008.

Po pierwsze, musi wycofać się z terenów okupowanych od 7 sierpnia 2008 r.

However, we should not overlook the uprising by the Turkish Cypriots in occupied Cyprus.

Jednakże nie powinniśmy przeoczyć powstania tureckich Cypryjczyków na okupowanym Cyprze.

Let us hope that Prague Castle is soon occupied once more by someone as European as this.

Miejmy nadzieję, że na Hradczanach już wkrótce ponownie zasiądzie ktoś równie europejski.

Last August, Russia almost occupied a sovereign neighbouring state.

W sierpniu minionego roku Rosja niemal okupowała sąsiednie suwerenne sąsiednie państwo.

Please do not forget the occupied territories of the Western Sahara.

Proszę nie zapominać o okupowanych terytoriach Sahary Zachodniej.

Yet in 2007 we spent half a billion on the occupied territories.

Już w roku 2007 wydaliśmy pół miliarda na okupowane terytoria.

There are more buildings that are empty or in disrepair than occupied and in use.

Więcej jest budynków pustych lub w remoncie niż zamieszkałych.

And he got, from other data sources, information to show which houses are occupied by white people.

A z innych źródeł uzyskał informacje o tym, w których domach mieszkają biali amerykanie.

This report is intended to deal solely with the occupied territories.

Przedmiotem tego sprawozdania są wyłącznie tereny okupowane.

It must stop settlement activities in the Occupied Territories and it must demolish the apartheid wall.

Musi ona położyć kres osadnictwu na okupowanych terytoriach i zniszczyć mur apartheidu.

Given its importance, I would have preferred the House to be full, with all the seats occupied.

Biorąc pod uwagę jego znaczenie, wolałbym, żeby sala ta była pełna i aby zajęte były wszystkie miejsca.

We urgently need a peaceful solution in Nagorno-Karabakh and in the occupied Azerbaijani areas.

Pilnie potrzebujemy pokojowego rozwiązania w Górskim Karabachu i na okupowanych obszarach azerbejdżańskich.

Helsinki, Moscow and London were the only capital cities that were not occupied in the Second World War.

Helsinki, Moskwa i Londyn były jedynymi stolicami, które nie były okupowane podczas drugiej wojny światowej.

This initiative is far from easy for a country that is partially occupied and has 500 000 IDPs and refugees.

Inicjatywa ta jest niełatwa dla państwa pod częściową okupacją, mającego 500 tysięcy przesiedleńców i uchodźców.

Subject: Turkish-funded usurpation of Greek Cypriot properties in the occupied territory of Cyprus

Przedmiot: Finansowane przez Turcję zawłaszczanie nieruchomości Greków cypryjskich na okupowanym terytorium Cypru

Mr Erdogan conducted himself like a victorious commander coming to inspect his troops in occupied territory.

Pan Erdogan zachowywał się jak zwycięski wódz przybywający na inspekcję swoich oddziałów na okupowanym terytorium.

Last month, the Christmas religious services were prohibited in the occupied village of Rizokarpaso in Cyprus.

W ubiegłym miesiącu zakazano odprawienia bożonarodzeniowych uroczystości w okupowanej wiosce Rizokarpaso na Cyprze.

I remember listening, aged 16, to Radio Prague as the tanks occupied your capital city in Wenceslas Square.

Pamiętam, jak mając 16 lat, słuchałem radia Praga kiedy czołgi zajęły waszą stolicę pojawiając się na Placu Wacława.

They enter via the occupied areas, most destroy their papers and basically, these immigrants stay on the island.

Napływają oni do nas ze strefy okupowanej, większość z nich niszczy dokumenty i zasadniczo imigranci ci pozostają na wyspie.
 

Wyniki z forum

"occupied" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.