Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "nothing"

 

"nothing" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 1022

nothing {zaimek}

nothing {zaim.} (też: bupkis)

nic {zaim.}

Basically, it is vital that nothing changes between the World Bank and the IMF.

Zasadniczo ważne jest to, że nic się nie zmienia między Bankiem Światowym a MFW.

Since then, nothing has happened, apart from promises and high-sounding words.

Od tamtego czasu nic się nie wydarzyło, oprócz obietnic i górnolotnych wypowiedzi.

Nothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.

Nic nie odróżnia imigrantów od lokalnych pracowników w państwach członkowskich UE.

We have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.

Od wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.

But nothing, nothing prepared me for what I was to hear on the first of July 2008.

Ale nic, nic nie przygotowało mnie na to co miałam usłyszeć pierwszego lipca 2008r.

nothing {rzeczownik}

nothing {rzecz.} (też: naught, zero, nought, null)

zero {n.}

From about the beginnings of humanity to 1500: zero economic growth, nothing.

Od początku ludzkości... ...do 1500 roku, wzrost ekonomiczny wynosi zero, nic.

If you think about it, the cost of promulgating international rules is zilch -- nothing.

Jeśli się nad tym zastanowić, koszt upowszechnienia zasad międzynarodowych równa się zero -- nic.

Day zero: nothing happening.

Dzień zero: nic się nie dzieje.

Zero, nil, nothing!

Zero, zupełnie nic!

nothing {rzecz.}

nico {n.} [pot.]

nothing {rzecz.} (też: nothingness, nought, nowt)

nicość {f.}

But watch out -- they continue the line beyond the last point out into nothing.

Jednak uważajcie. ~~~ Przeciągają tą linię poza ostatni punkt w nicość.

nothing {rzecz.} (też: piece of shit, shitty little thing)

gówienko {n.} [pot.]
 

Podobne tłumaczenia

"nothing" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nothing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The theocracy in Teheran clearly has nothing but contempt for democracy in Europe.

Teokracja w Teheranie wyraźnie żywi jedynie pogardę dla demokracji w Europie.

This, unfortunately, has done nothing at all for the rigour of the provisions.

Niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów w odniesieniu do ścisłości przepisów.

(DE) Madam President, the combination of civil and military powers is nothing new.

(DE) Pani Przewodnicząca! Łączenie sił cywilnych i wojskowych nie jest niczym nowym.

Such a development does nothing for citizens' confidence in European Union policies.

Taka sytuacja nie pomaga budować zaufania obywateli do polityk Unii Europejskiej.

However, it is nothing new for the European Union to apply double standards.

Stosowanie przez Unię Europejską podwójnych standardów nie jest niczym nowym.

For me what counts is what people have in their heads, and you have nothing in yours

Dla mnie liczy się to co ludzie mają w głowach, a ty w swojej nie masz niczego.

In fact, this move achieves nothing substantial as far as we are concerned.

W istocie, jeśli chodzi o nas, krok ten nie prowadzi do żadnych istotnych osiągnięć.

We must not confuse continued progress in the same direction with doing nothing more.

Nie możemy mylić stałego postępu w tym samym kierunku z nierobieniem niczego więcej.

After all, our European budget is nothing other than politics in the form of figures.

W końcu nasz europejski budżet jest niczym innym jak polityką w formie cyfr.

In your submission I heard nothing about a review of neighbourhood policy.

W Pańskim wystąpieniu nie usłyszałem niczego o przeglądzie polityki sąsiedztwa.

Some of them see in this nothing less than a kind of cultural imperialism.

Niektórzy z nich dopatrują się w tym wręcz swoistego imperializmu kulturowego.

This would be a recovery measure that would cost national budgets nothing.

Byłby to środek naprawczy, który nie kosztowałby budżetów państwowych ani centa.

There is nothing to show that there will be any real benefit to consumers.

Nie ma żadnych dowodów pokazujących, że konsumenci odniosą jakąkolwiek korzyść.

Mrs Frassoni, I can tell you that there was nothing dramatic about it at all.

Pani posłanko Frassoni, mogę pani powiedzieć, że nie było w tym niczego dramatycznego.

Otherwise we shall go on mouthing empty phrases with nothing to back them up.

Inaczej będziemy ciągle tylko przekazywali sobie puste słowa bez pokrycia.

Without it, this news would unfortunately be nothing other than a publicity stunt.

Bez tego informacja ta byłaby niczym więcej, jak tylko publicznym popisem.

Morning will be bright but you have nothing to do with this sunlight in the morning.

Świt nadchodzi szybciej, tyle że nie bardzo wiadomo co z tym światłem dziennym zrobić.

Hitler's troops marched on, and there was nothing my father could do about it.

Hitlerowcy maszerowali dalej, a mój ojciec nie był w stanie ich zatrzymać.

That, however, has nothing at all to do with the risks involved in their use.

Jednakże to w żaden sposób nie wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania.

The Congo operation was decided on ten years ago, but nothing much has been achieved.

Operację w Kongu rozpoczęto dziesięć lat temu, ale niczego nie osiągnięto.
 

Wyniki z forum

"nothing" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.