Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "no way"

 

"no way" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 49

no way

no way [przykł.]

  nie ma takiej opcji [pot.] [przykł.]

no way [przykł.] (też: it’s no use, nothing doing)

nic z tego [przykł.]

no way [przykł.]

  nie ma mowy [przykł.]

No way can you have those who perpetrate the crime being given equal treatment with the victim.

Nie ma mowy, aby sprawcy mieli być byli traktowani na równi z ofiarami.

It sounds great." ~~~ And I left the room and said, "No way."

Świetnie" Wyszedłem z klasy i powiedziałem sobie "Nie ma mowy."

I said, "No way, ma, you have embarrassed me my entire life."

Powiedziałam: "Nie ma mowy, mamo, robiłaś mi obciach przez całe moje życie".

I say, "No way, you are not going to do it here."

Powiedziałem: "Nie ma mowy, nie zrobicie tego".

And I said, "No way, I'm not doing it.

Ale powiedziałem sobie: nie ma mowy, nie będę się tym zajmował.

no way [przykł.]

  za nic w świecie [pot.] [przykł.]

no {partykuła}

no {part.} (też: nay, not, nah, nope)

nie {part.}

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bonviva.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bonviva.

Zidovudine has no effect on the pharmacokinetics of lamivudine (see section 5.2).

Zydowudyna nie wykazuje wpływu na farmakokinetykę lamiwudyny (patrz punkt 5. 2).

There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.

In such cases no dosage adjustment of abacavir or zidovudine can be recommended.

W takich przypadkach nie zaleca się modyfikowania dawki abakawiru czy zydowudyny.

At one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.

Swego czasu władze chińskie brały pod rozwagę nasze rezolucje, ale teraz już nie.

no {zaimek}

no {zaim.} (też: neither, none)

żaden {zaim.}

(SV) Unfortunately, no country can have unrestricted immigration in this world.

(SV) Niestety, żaden kraj na świecie nie może przyjmować imigrantów bez ograniczeń.

The decisions of the Council have had no effect so far on the situation in Belarus.

Decyzje Rady nie wpłynęły dotychczas w żaden sposób na sytuację na Białorusi.

No head of state or government will be able to get their hands on the regulation.

Żaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.

But of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;

A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.

No government that succumbed to this despicable blackmail would be worthy of respect.

Żaden rząd, który uległ temu nikczemnemu szantażowi nie zasługuje na szacunek.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "no":

 

Podobne tłumaczenia

"no way" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "no way" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And I wanted to make you see it in a positive way -- no charity, no pity.

Chcę, abyście postrzegali to w pozytywny sposób, bez współczucia, bez litości.

However, in my opinion, it is in no way sufficient for us to approve this agreement now.

Jednak w moim odczuciu postęp jest absolutnie niewystarczający do zaaprobowania umowy teraz.

One could see this immense offensive - there is no other way to describe it - by Nord Stream.

Widać było niesłychaną ofensywę - trzeba powiedzieć sobie wprost - Nord Stream'u.

There is no better way for me to thank him than by recalling the first sentence in his speech.

Najlepszym sposobem, aby mu podziękować, jest przytoczenie pierwszego zdania jego wystąpienia.

And the shepherds shall have no way to flee, nor the principal of the flock to escape.

I zginie ucieczka pasterzom, a ujście najzacniejszym tej trzody.

He poureth contempt upon princes, And causeth them to wander in the waste, where there is no way.

Gdy wylewa wzgardę na książąt, dopuszczając, aby błądzili po puszczy bezdrożnej.

To look around the premises, maybe, but no way to tear it up.

Jak spojrzeć na założenia, to może, ale bez szans na dotarcie.

And if it came off at 85 there's no way I'm going 200 meters.

Jeśli noga spadła przy 85 metrach, na pewno spadnie przy 200.

If you represent everyone, in some ways you represent no one.

Jeżeli on reprezentuje każdego, w pewien sposób wy reprezentujecie nikogo.

At first, the Argentine government said, "No, there's no way.

Najpierw argentyński rząd powiedział: "To niemożliwe.

I saw photographs of her, and I thought I wanted to go. ~~~ And the guy just told me, "There's no way.

Oczywiście to mnie natychmiast zainteresowało. Zobaczyłem jej zdjęcia i stwierdziłem, że chcę tam pojechać.

There are 150 000 people trapped with no way out.

150 tysięcy osób jest uwięzionych bez szans na uwolnienie.

They would anesthetize people, convulse them, but the real difficulty was that there was no way to paralyze muscles.

Ludzi znieczulano, i wywoływano drgawki, ale problemem pozostawał brak sposobu na sparaliżowanie mięśni.

The crisis has been caused by a number of complex and interrelated factors, and there will be no easy way out.

Kryzys spowodowany został wieloma złożonymi i wzajemnie powiązanymi czynnikami i niełatwo będzie znaleźć rozwiązanie.

There is no way out without creating jobs.

Jedynym wyjściem jest stworzenie miejsc pracy.

And there is no way of your being not limitless too.

I twoje jestestwo również jest bez granic.

They were in perfect condition, very fat and healthy, robust, no entanglement scars, the way they're supposed to look.

Były w doskonałej kondycji, zdrowe, dobrze odżywione, bez blizn - takie, jak powinny wyglądać.

I think there is now no other way but to proceed with some form of forced aid delivery to the affected region.

Moim zdaniem obecnie jedynym wyjściem jest zastosowanie jakiejś formy przymusowego dostarczenia pomocy do rejonu kataklizmu.

But the eyes of the wicked shall fail, And they shall have no way to flee; And their hope shall be the giving up of the ghost.

Ale oczy niepobożnych ustaną i ucieczka ich zginie, a nadzieja ich będzie jako wyjście duszy z człowieka.

This is due to greater productivity, but the economist says, "But there's no way you're going to be able to keep up with that.

To o czym mówię wynika z większej produktywności.
 

Wyniki z forum

"no way" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

NNTP · no · no-brainer · no-frills · no-go · no-gooder · no-hoper · no-no · no-one's · no-show · no-way · nob · nobby · Nobel · nobility · noble · nobleman · noblewoman · nobody · nobody's · NOC

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.