Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "nightmare"

 

"nightmare" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 35

nightmare {rzeczownik}

nightmare {rzecz.} (też: dreadful situation, incubus, trauma)

koszmar {m.}

It must be an opportunity and not a nightmare back home for health-service managers.

Musi to być szansa, a nie koszmar osób zarządzających usługami zdrowotnymi w państwie.

However, for conscientious MEPs and those in the non-attached group, it is a nightmare.

Jednak dla sumiennych posłów do PE oraz dla posłów niezrzeszonych to jest koszmar.

Madam President, ladies and gentlemen, we can all imagine the nightmare.

Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Wszyscy potrafimy wyobrazić sobie koszmar.

Before this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.

Musimy powstrzymać ten proces, zanim marzenie przemieni się w koszmar.

But that didn't change the fact that it was a nightmare for my family; it was a nightmare.

Ale to nie zmieniało faktu, że dla mojej rodziny to był prawdziwy koszmar.

nightmare {rzecz.} (też: bane, wraith, nuisance, pain in the neck)

zmora {f.}

nightmare {rzecz.}

  zły sen {m.}

nightmare {rzecz.}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "nightmare":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nightmare" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Unfortunately, this nightmare about its collapse is now the main trend.

Niestety obecnie przeważa przerażająca wizja całkowitego załamania systemu.

On the other hand, it's a nightmare -- it just means you spend more time at the bloody office.

Z drugiej strony to horror, bo spędzasz w cholernym biurze jeszcze więcej czasu.

It was NATO forces that protected the rest of Europe from this nightmare.

Od takiego koszmaru uchroniły resztę Europy właśnie siły NATO.

We need an early-warning system to protect us against the things that are humanity's worst nightmare.

Potrzebny nam system wczesnego ostrzegania, żeby chronić nas przed najgorszym koszmarem ludzkości.

(CS) Ladies and gentlemen, the modernisation of the Schengen Information System is becoming a nightmare.

(CS) Panie i panowie! Modernizacja Systemu Informacyjnego Schengen staje się koszmarem.

Mr President, this directive is wonderful in theory, but it could turn out to be a nightmare in practice.

Panie przewodniczący! Ta dyrektywa jest wspaniała w teorii, ale może się okazać koszmarem w praktyce.

So these -- we're starting to build a sort of nightmare of constraints in a bathtub.

Rozpoczynamy budowę koszmarnych ograniczeń w wannie.

For them there only remains the nightmare voyage.

Dla nich pozostanie tylko wizja koszmarnej podróży.

on behalf of the IND/DEM Group. - Madam President, discards are just one aspect of the nightmare that is the CFP.

w imieniu grupy IND/DEM . - Pani przewodnicząca, odrzuty są tylko jednym aspektem koszmaru, jakim jest WPRyb.

Others think about Malthusian nightmares.

Jeszcze inni mają na myśli pułapkę maltuzjańską.

Distribution is a nightmare, but not impossible.

Dystrybucja jest koszmarna, ale możliwa.

Wake me from this nightmare.

Obudź mnie z tego koszmaru.

In my opinion, we should not wait for the next transatlantic talks, but should bring this nightmare to an end right now.

Moim zdaniem nie powinniśmy czekać na kolejną rundę rozmów transatlantyckich, ale niezwłocznie skończyć z tym koszmarem raz na zawsze.

Mr Barroso this morning talked about the European dream: for the good people of Greece, it has become the European nightmare.

Dziś rano pan przewodniczący Barroso mówił o europejskim marzeniu: dla dobrych greckich obywateli stało się ono europejskim koszmarem.

The stakes are very high, and it is our responsibility not to let Sudan be engulfed in a nightmare scenario of country-wide instability.

Stawka jest bardzo wysoka i dlatego mamy obowiązek powstrzymać Sudan przed czarnym scenariuszem pogrążenia całego kraju w chaosie.

I had a nightmare.

Miałem koszmarny sen.

Their President, Matthias Kleiner, said something memorable: A vision without action is a daydream; action without a vision is a nightmare.

Jej prezes, Matthias Kleiner, powiedział coś, co warto zapamiętać: "wizja bez działań jest tylko marzeniem, działanie bez wizji jest koszmarem”.

So, my TED wish is for you to help build a global system, an early-warning system, to protect us against humanity's worst nightmares.

Dzisiaj w TED chciałbym, abyśmy stworzyli system globalny, system wczesnego ostrzegania, który ochroni nas przed największymi koszmarami ludzkości.

We are witnessing what could be the worst nightmare of those who conveyed the ideal of the European Community and their desire for union.

Jesteśmy świadkami czegoś, co mogłoby być najgorszym koszmarem dla tych, którzy jako pierwsi głosili ideał Wspólnoty Europejskiej i swoje pragnienie unii.

It would certainly be laudable if New Delhi were to combine its efforts with ours in the European Union to help Myanmar to awake from its current nightmare.

Z pewnością byłoby godne pochwały, gdyby New Delhi połączyło swe wysiłki z naszymi w Unii Europejskiej, pomagając Birmie wybudzić się z obecnego koszmaru.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.