Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Netherlands"

 

"Netherlands" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 350

Netherlands {rzeczownik}

Netherlands {nazwa wł.} [geogr.] (też: the Netherlands, Holland)

Holandia {f.} [geogr.]

Belgium, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, UK:

Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania:

 Member States: Germany, France, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg.

Państwa członkowskie: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

Intervet International BV Wim de Korverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer The Netherlands

Intervet International BV Wim de Korverstraat 35 NL- 5831 AN Boxmeer Holandia

Many Member States, the Netherlands for example, have expressly warned against this.

Wiele państw członkowskich - na przykład Holandia - wyraźnie przed tym ostrzega.

Merck Sharp & Dohme B. V Waarderweg 39 Post Bus 581 2003 PC Haarlem The Netherlands

Merck Sharp & Dohme B. V Waarderweg 39 Post Bus 581 2003 PC Haarlem Holandia

Netherlands {nazwa wł.} [geogr.]

Niderlandy {nazwa wł.} [geogr.]

Mobilisation of Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2010/028 NL/Overijssel Division 18/Netherlands (

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/028 NL/Overijssel sekcja 18/Niderlandy (

Mobilisation of Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2010/027 NL/North Brabant Division 18/Netherlands (

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, dział 18/Niderlandy (

Mobilisation of Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2010/029 NL/South Holland and Utrecht Division 18/Netherlands (

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland i Utrecht sekcja 18/Niderlandy (

Mobilisation of Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2010/030 NL/North Holland and Flevoland Division 18/Netherlands (

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/030 NL/Noord-Holland i Flevoland dział 18/Niderlandy (

It could be Denmark, where I come from, Germany, the Netherlands or another country in the EU where healthcare is known to be of a high quality.

To mogłaby być Dania, z której pochodzę, Niemcy, Niderlandy lub inny kraj w UE, gdzie służba zdrowia jest znana ze swojej wysokiej jakości.

Netherlands {przymiotnik}

Netherlands {przym.} (też: Dutch)

holenderski {przym. m.}

There is only one body that can rule on whether the Netherlands should help Greece and that is the Dutch Parliament.

Tylko jeden organ może zadecydować o tym, czy Holandia powinna pomóc Grecji. Jest nim holenderski parlament.

On 3 November 2008, the Netherlands medicines regulatory agency, the Medicines Evaluation Board, referred the matter to the CHMP.

W dniu 3 listopada 2008 r. holenderski urząd rejestracyjny (Komisja Oceny Leków) skierował sprawę do CHMP.

(NL) Mr President, Queen's Day in the Netherlands is the annual occasion when the entire Dutch population celebrates with the House of Orange-Nassau.

(NL) Panie przewodniczący! Dzień Królowej jest w Holandii corocznym świętem, podczas którego cały naród holenderski raduje się wraz z dynastią Oranje-Nassau.

Can anyone in this House claim that, for instance, a Dutch officer, a corrupt Dutch officer, would not be arrested for corruption in the Netherlands?

Czy ktoś w tym Parlamencie może domagać się, aby na przykład holenderski funkcjonariusz, skorumpowany holenderski funkcjonariusz, nie został aresztowany za korupcję w Holandii?

Netherlands {przym.} (też: Dutch)

niderlandzki {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "Netherlands":

 

Podobne tłumaczenia

"Netherlands" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Netherlands" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DigiNotar is a Certificate Authority from The Netherlands -- or actually, it was.

DigiNotar jest organem wydającym certyfikaty z Holandii, a właściwie nim było.

Intervet International BV Wim de Korverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer The Netherlands

Intervet International BV Wim de Korverstraat 35 NL- 5831 AN Boxmeer The Netherlands

Pharmamatch BV, Stationsweg Oost 281-D, 3931 ER Woudenberg, The Netherlands

Pharmamatch BV, Stationsweg Oost 281- D, 3931 ER Woudenberg, The Netherlands

In the Netherlands, we have fought hard for such a ban, and have succeeded.

W Holandii bardzo mocno walczyliśmy o wprowadzenie takiego zakazu, i udało się.

They are already in place in the US, in the Netherlands and in other countries.

Urządzenia te zostały już wprowadzone w USA, w Holandii i w innych krajach.

Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, NL-2031 BN Haarlem, The Netherlands

Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, NL- 2031 BN Haarlem, The Netherlands

Some of those issues have already been raised in France and the Netherlands.

Niektóre z tych spraw były poruszane we Francji i Królestwie Niderlandów.

Why do we want to lower the standards which are currently very high in the Netherlands?

Dlaczego chcemy obniżać normy, które są obecnie bardzo wysokie w Holandii?

In the Netherlands, for example, they perform some social care services.

Na przykład w Niderlandach świadczą one pewne usługi w zakresie pomocy społecznej.

During his summer holidays, Joost works full-time in his native town in the Netherlands.

W czasie wakacji letnich Joost pracuje na pełen etat w swoim rodzinnym mieście.

The Netherlands cannot be compared with Germany or with Malta or Greece in this instance.

Holandii nie można porównywać w tym kontekście z Niemcami, czy Malty z Grecją.

This mission has troops coming from Sweden, the Netherlands, Poland, Austria and Ireland.

W tej misji biorą udział oddziały ze Szwecji, Holandii, Polski, Austrii oraz Irlandii.

For example, the rate of infection in the UK is 10 times higher than in the Netherlands.

Na przykład w Zjednoczonym Królestwie odsetek zakażeń jest 10 razy wyższy niż w Holandii.

Recently, a book was published in the Netherlands about terrorism and those combating it.

Niedawno w Holandii opublikowano książkę o terroryzmie i ludziach walczących z nim.

That is why we in the Netherlands know the Act as the 'Hague Invasion Act'.

Oto dlaczego w Holandii określa się ją mianem "ustawy o inwazji Hagi”.

That applies to Lithuania, but it equally applies to France and the Netherlands.

Dotyczy to Litwy, ale w jednakowym stopniu również Francji i Holandii.

European Parliament elections are held in the United Kingdom, the Netherlands and Denmark.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii.

The Minister for Justice in my country, the Netherlands, came up with a proposed solution.

Rozwiązanie zaproponował minister sprawiedliwości mojego kraju, Holandii.

Merck Sharp & Dohme BV, Postbus 581, 2003 PC, Haarlem The Netherlands

Merck Sharp & Dohme BV, Postbus 581, 2003 PC, Haarlem, The Netherlands

Evelien from the Netherlands worked as a cross-border commuter in Germany for 10 years.

Evelien z Holandii była zatrudniona jako pracownik transgraniczny w Niemczech przez 10 lat.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

nesting · nestling · net · net.abuse · net.god · net.goddess · net.police · netball · NetBIOS · nether · netherlands · netherworld · netiquette · netizen · netnews · netted · netting · nettle · nettle-rash · nettlesome · network

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.