EN to move on
volume_up
{czasownik}

  1. ogólne
  2. Brytyjski angielski

1. ogólne

to move on (też: to elapse, to go by, to pass, to recede)
volume_up
minąć {czas.}
It is now still only a month since this crisis began, and events move quickly.
Od momentu rozpoczęcia kryzysu minął dopiero miesiąc, a wydarzenia szybko posuwają się naprzód.
More specifically, this move might have unforeseen consequences for the continued provision of medical services, including in Poland.
W szczególności może to mieć nieprzewidywalne skutki dla ciągłości usług medycznych, m.in. w Polsce.
He saw that the success of that move opened up other doors and opportunities for him in government when he needed support with regard to immigration and other developments.
Zobaczył on, że to udane posunięcie stworzyło mu szanse na poparcie wśród innych rządów m.in. w kwestii imigracji.
to move on (też: to embark on, to head out, to set off, to set forth)
to move on (też: to progress)
volume_up
posuwać się {czas. zwr.}
I think these are clear signals which enable us to move forward in a positive way.
Myślę, że są to wyraźne sygnały, które pozwalają nam w sposób pozytywny posuwać się naprzód.
This is how the European project must move forward.
W taki właśnie sposób należy działać, by projekt europejski mógł on posuwać się naprzód.
We need, therefore, to give specific thought to how we can move forwards in a targeted way.
Dlatego też potrzebujemy poświęcić szczególną uwagę temu, jak możemy posuwać się do przodu w celowy sposób.
to move on (też: to blow over, to elapse, to go by, to go past)
volume_up
mijać {czas. ndk}
to move on (też: to embark on, to get going, to head out, to set forth)
volume_up
wyruszać {czas. ndk}
to move on (też: to leave, to ride away, to haul away, to draw out)
volume_up
odjeżdżać {czas. ndk}
to move on (też: to depart, to leave, to ride off, to haul off)
volume_up
odjechać {czas. dk}
to move on (też: to advance, to continue, to move up, to progress)
volume_up
posunąć się {czas. zwr. dk}
It is only by knowing the truth, the whole truth, that we can move forward.
Jedynie poprzez poznanie prawdy, całej prawdy, możemy posunąć się naprzód.
We will still need a lot of measures to really move ahead.
Będziemy potrzebowali jeszcze wielu działań, aby posunąć się naprzód.
And to say that for me, the next stage of building this platform that now enables us to move forward -- and we mustn't make light of it.
Moim zdaniem następny etap tworzenia platformy, która pozwoli nam posunąć się do przodu, a nie wolno jej bagatelizować.
to move on

trending_flat
"keep moving"

to move on (też: to go, to go beyond, to go through, to pass)
Let me then move to a last point, looking forward on the humanitarian side.
Pozwolę sobie przejść do ostatniego punktu, dotyczącego przyszłości pomocy humanitarnej.
I would like to move on to a second subject, in other words, financing in the crisis.
Chciałbym przejść do drugiego tematu, czyli finansowania kryzysu.
We are going to have to move over to a system of own resources no matter what.
Będziemy musieli za wszelką cenę przejść na system oparty na własnych zasobach.
to move on (też: to go, to go over, to get by)
Now you can move from one result to the next with just your keyboard!
Teraz możesz przechodzić między wynikami za pomocą klawiatury.
In order to ensure that we do not move straight on to another debate, I propose a minute's silence in memory of the victims.
Aby nie przechodzić natychmiast do następnej debaty, proponuję uczcić ofiary minutą ciszy.
In line with the agenda, we shall close this item and move on to the next.
Zgodnie z porządkiem obrad zamykamy ten punkt i przechodzimy do następnego.
to move on

2. Brytyjski angielski

to move on
to move on
to move on
to move on

trending_flat
"busker, street trader"

to move on (też: to drop, to zap, to extirpate, to ax)
volume_up
usuwać {czas. ndk}
are treated with more and more skepticism, and move off the table.
Jaki świat możemy stworzyć?" są traktowane z coraz większym i większym sceptycyzmem i usuwane ze stołu.
If so, make sure you haven't configured your settings to 'delete Google Mail's copy,' or Google Mail will move all messages to Trash when they're forwarded to your other account.
~~~ Jeśli tak, to upewnij się, że nie została ustawiona opcja usuwania kopii z Google Maila.
to move on (też: to abolish, to delete, to depart, to go away)
volume_up
usunąć {czas. dk}
To delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'
Aby usunąć wiadomość, wybierz ikonę folderu i przenieś wiadomość do folderu „Trash” (Kosz).
As I said, all the balconies can move, but they can also be disappeared completely.
Balkony są ruchome i da się je usunąć.
This feed yard was going to tear down their whole veterinary facility; all they needed to do was move the flag.
Krowy o mało co nie stratowały gabinetu, a wystarczyło usunąć flagę.

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "to move on"

move rzeczownik
to move czasownik
on przymiotnik
on przysłówek
on przyimek

Przykłady użycia - "to move on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto get a move on
Englishto move in with sb
Englishto move in with sb
Englishto move along
Englishto move the goalposts
Englishmove your feet, lose your seat
Englishmove your meat, lose your seat
Englishto move slowly
Englishto move slowly
Englishto move as slow as molasses in January
Englishto move as slow as molasses in January