Search for the most beautiful word
recall
accession criteria

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "molar"

 

"molar" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-10 z 10

molar {rzeczownik}

molar {rzecz.}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "molar":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "molar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Insulin aspart is equipotent to soluble human insulin on a molar basis.

Insulina aspart jest równoważna z insuliną ludzką pod względem molarnym.

And I thought molecular weight sounded much less nerdy than molar mass.

Pomyślałam że 'masa cząsteczkowa' brzmi znacznie mniej naukowo niż masa molowa.

Insulin aspart is equipotent to human insulin on a molar basis.

Insulina aspart jest równowa na z insulin ludzk pod wzgl dem molarnym.

And, of course if you can build mice molars in Petri dishes, you can grow human molars in Petri dishes.

I oczywiście, jeśli możecie zbudować zęby trzonowe myszy, możecie też stworzyć ludzkie zęby trzonowe.

Insulin lispro has been shown to be equipotent to human insulin on a molar basis but its effect is more rapid and of a shorter duration.

Wykazano, że insulina lispro ma taką samą moc w przeliczeniu na mole, jak insulina ludzka, lecz jej działanie jest szybsze i krócej trwa.

(Laughter) But now, you don't have to have the animal itself to regenerate, because you can build cloned mice molars in Petri dishes.

(śmiech) Jednak teraz, nie musicie mieć całego zwierzęcia do regeneracji, ponieważ możecie stworzyć sklonowane zęby myszy w szalkach Petriego.

The active substance is deferiprone (3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4-one), a bidentate ligand which binds to iron in a 3:1 molar ratio.

Substancją czynną jest deferypron (3- hydroksy- 1, 2- dimetylopirydyn- 4- on), ligand dwudonorowy, który łączy się z jonami żelaza w stosunku molowym 3:

On a molar basis, phenylacetylglutamine is comparable to urea (each containing 2 moles of nitrogen) and therefore provides an alternate vehicle for waste nitrogen excretion.

Z molarnego punktu widzenia fenyloacetyloglutamina jest porównywalna z mocznikiem (każdy związek zawiera 2 mole azotu) i dlatego stanowi alternatywny nośnik do wydalania nadmiaru azotu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Moism · moist · moistened · moistness · moisture · moisturising · moisturizer · moisturizing · mojo · moke · molar · molasses · mold · moldable · Moldavia · molding · Moldova · moldy · mole · mole-hill · molecular

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.