Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "mention"

 

"mention" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-42 z 2022

mention {rzeczownik}

mention {rzecz.}

wzmianka {f.}

It is perhaps the only mention of a most relevant fact in all of the deliberations about using waste and recycling.

Jest to może jedyna wzmianka na temat tego najważniejszego elementu dyskusji o gospodarce odpadami i recyklingu.

It should not be allowed to disappear, and we therefore think it is important that it should receive specific mention.

Nie wolno dopuścić do tego, by ono zniknęło, w związku z czym uważamy, że istotna jest konkretna wzmianka o nim.

The report I mention also makes reference to the visa liberalisation for the Balkan States, which was also something of an imprudent measure.

We wspomnianym sprawozdaniu znajduje się też wzmianka o liberalizacji wizowej w państwach bałkańskich, co również świadczy o nieostrożności.

To mention abortion in the same sentence as contraception without even considering the right to life does not reflect the will of Christian Europe.

Wzmianka o aborcji zawarta w tym samym zdaniu, co wzmianka o antykoncepcji - bez uwzględnienia prawa do życia - nie odzwierciedla woli chrześcijańskiej Europy.

Mr President, I would like to commend the report for including a very positive mention about SEPA, the Single Euro Payments Area.

Panie Przewodniczący! Pragnę pochwalić przedmiotowe sprawozdanie za to, że znalazła się w nim bardzo pozytywna wzmianka o SEPA, jednolitym obszarze płatniczym w euro.

mention {rzecz.} (też: memory, recollection, remembrance, reminiscence)

Thirdly, it is vital to also mention at this stage the importance of social partners, the importance of trade unions.

Po trzecie, kluczowe jest również wspomnienie na tym etapie o znaczeniu partnerów społecznych, znaczeniu związków zawodowych.

I regret the fact that the Social Democrats, the Greens and others have refused to mention the Copenhagen criteria in committee.

Żałuję, że Socjaldemokraci, Zieloni i inni nie zgodzili się na wspomnienie o kryteriach kopenhaskich w komisji.

to mention {czasownik}

to mention [mentioned|mentioned] {czas.} (też: to recall, to remind, to remember, to speak)

wspomnieć {czas. dk}

On the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.

Jeśli chodzi o minusy, chciałbym wspomnieć o niewprowadzeniu mobilności pacjentów.

One needs to mention here the increasingly complicated nature of geopolitics.

Należy tutaj także wspomnieć o wzrastającej złożoności sytuacji geopolitycznej.

In this context, I would also like to mention the slogan of legislative excellence.

W tym kontekście chciałabym również wspomnieć o haśle doskonałości legislacyjnej.

Finally, I would like to mention the fisheries agreement with third countries.

Na koniec chciałbym wspomnieć o umowach w sprawie rybołówstwa z państwami trzecimi.

How can we fail to mention the cost differentials that exist between our countries?

Jak możemy nie wspomnieć o różnicach cen istniejących pomiędzy naszymi krajami?

to mention [mentioned|mentioned] {czas.} (też: to mark, to flag, to score)

zaznaczyć {czas.}

I know I should mention: I'm making all these things.

Powinienem zaznaczyć, że naprawdę to wszystko robię własnoręcznie.

I would like to mention that this has been the result of our lengthy negotiations with the European Commission.

Chciałbym zaznaczyć, że jest to wynikiem naszych długotrwałych negocjacji z Komisją Europejską.

I would like to mention that the directive being proposed does not refer to criminal sanctions or to the points systems where they already exist in Member States.

Chciałabym zaznaczyć, że zaproponowana dyrektywa nie odnosi się do sankcji karnych ani systemów punktów, które już istnieją w państwach członkowskich.

Explicit mention is made here of the logical consequences of the principle of subsidiarity and of the fact that the Union only has those powers which have been conferred upon it.

Należy w wyraźny sposób zaznaczyć logiczne konsekwencje wynikające z zasady pomocniczości i z faktu, że Unia ma wyłącznie te prawa, które zostały jej powierzone.

As Ms Gräßle mentioned, this proposal started in 2004, when times were completely different.

Tak jak zaznaczyła pani poseł Gräßle ten wniosek zaczął powstawać w 2004 roku, kiedy czasy były zupełnie inne.

to mention [mentioned|mentioned] {czas.} (też: to (drop a) hint)

nadmienić {czas.}

Let me again mention the EU's position, which does not leave any room for misinterpretation.

Chcę jeszcze nadmienić, że stanowisko UE nie pozostawia miejsca na błędne interpretacje.

I would also like to mention that there are some problematic areas.

Pragnę zarazem nadmienić, że pojawiły się też obszary problematyczne.

I would like to mention that the banks have had different business models in different countries.

Chciałbym nadmienić, że w różnych krajach banki miały różne modele biznesowe.

Finally, I should like to mention that I am extremely glad that Luxembourg has decided to join.

Wreszcie chciałbym nadmienić, że niezwykle cieszę się, iż Luksemburg zdecydował się do nas dołączyć.

I also want to mention that pollution of the sea is really a topic which we must discuss more often.

Chciałabym także nadmienić, że zanieczyszczenie mórz to temat, o którym powinniśmy częściej dyskutować.

Benefits are mentioned without this report making it clear where they could come from.

Wzmiankuje się o korzyściach, ale nie wskazując dokładnie w sprawozdaniu, skąd mogłyby one płynąć.

to mention [mentioned|mentioned] {czas.} (też: to allude, to (drop a) hint)

nadmieniać {czas. ndk}

to mention [mentioned|mentioned] {czas.} (też: to enumerate, to list, to interchange)

wymienić {czas.}

I would like to mention some of the initiatives and events that have been organised.

Chciałbym wymienić niektóre z inicjatyw i wydarzeń, które zorganizowano.

I would like to mention three: fighting corruption, discrimination and ecological issues.

Chciałabym wymienić trzy: walka z korupcją, dyskryminacją oraz kwestie ekologiczne.

I would also like to mention his name as someone who has been very active in this matter.

Chciałbym również wymienić jego nazwisko jako osoby, która bardzo aktywnie działała.

However, we should like to mention some of the amendments tabled to the joint resolution.

Niemniej jednak chcielibyśmy wymienić kilka poprawek zgłoszonych razem ze wspólną rezolucją.

Allow me here to mention some other topics raised in the report.

Pozwolę sobie wymienić kilka innych tematów poruszonych w sprawozdaniu.

to mention [mentioned|mentioned] {czas.} (też: to interchange, to list)

I am not going to mention them one by one, as this is not my intention.

Nie będę wymieniać ich po kolei, nie taki jest mój zamiar.

There are too many examples to mention here.

Jest zbyt wiele przykładów, żeby je tu wymieniać.

I do not like it when Turkey and Croatia are invariably mentioned in the same breath.

Nie lubię, kiedy Turcja i Chorwacja są nieodmiennie wymieniane jednym tchem.

The report also mentions other important factors that need attention.

W sprawozdaniu wymienia się również inne ważne aspekty wymagające uwagi.

This is a subject that Mrs Meissner also mentions in paragraph 4 of her report.

Jest to temat, który poseł Meissner wymienia między innymi w punkcie 4 swojego sprawozdania.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "mention":

 

Podobne tłumaczenia

"mention" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mention" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I mention this because it is also important in the context of our debate today.

Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.

It would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.

Dopuszczanie do pustych przejazdów byłoby absurdem - w dodatku niedopuszczalnym.

They never manage to mention the Spanish referendum, the Luxembourg referendum.

Jakoś nigdy nie wspominają o referendum hiszpańskim, referendum luksemburskim.

Mrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.

Pani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.

Mention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.

Wspominano tu kilkakrotnie o kwestii ubóstwa, a raczej ubóstwa energetycznego.

Your communication last week contained absolutely no mention at all of this issue.

W waszym zeszłotygodniowym komunikacie nie wspominacie o tej kwestii ani słowem.

We have already mentioned that there are black holes in labour law regulation.

Wspomnieliśmy już, że w sferze regulacji prawa pracy jest wiele czarnych dziur.

I have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.

Jako przykład przytoczyłem sprawę, którą pan poruszył, a dokładnie kodeks drogowy.

Also worth mentioning is that in 2007 the EU-Lebanon Action Plan came into effect.

Należy również podkreślić, że w 2007 r. wszedł w życie plan działania UE-Liban.

The Danube region and the Black Sea region have been mentioned in this connection.

W tym kontekście wspominali państwo też o regionach naddunajskim i czarnomorskim.

It is obvious that, as Mr Martonyi mentioned, there is still a lot to be done.

To oczywiste, jak powiedział pan minister, że nadal pozostało wiele do zrobienia.

Not forgetting to mention, of course, the flexibility of the French Presidency.

Nie zapominając oczywiście o elastyczności ze strony prezydencji francuskiej.

I would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.

Chciałbym tylko przywołać kilka faktów wynikających z niedawnych odkryć TEEB.

The same goes for a series of other points which I do not intend to mention here.

To samo dotyczy szeregu innych punktów, o których nie zamierzam tu wspominać.

This motion for a resolution rightly makes specific mention of solar energy.

Ten projekt rezolucji słusznie zawiera szczególne odwołanie do energii słonecznej.

Some of you mentioned the situation of the Roma families in the Trebca mines.

Niektórzy z państwa wspomnieli sytuację rodzin romskich w kopalniach Trepça.

if you are using any medicines mentioned below (see " Using other medicines ").

przyjmowanie któregokolwiek z poniższych leków (patrz „ Przyjmowanie innych leków ")

Transplantation tourism raises new questions, as the Commissioner mentioned.

Turystyka przeszczepowa powoduje nowe problemy, o których wspominała pani komisarz.

I would ask the Council if the timber duties will be mentioned at the summit.

Chciałbym zapytać Komisję, czy na szczycie poruszona zostanie kwestia cła na drewno.

Indeed, this is also mentioned repeatedly in the report by Mr Saryusz-Wolski.

O tym również często wspomina w swoim sprawozdaniu pan poseł Saryusz-Wolski.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.