Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "mention"

 

"mention" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-35 z 1219

mention {rzeczownik}

mention {rzecz.}

wzmianka {f.}

In other words, a simple mention, with no value judgment, of a relevant fact.

Innymi słowy, prosta wzmianka o odnośnym fakcie, bez elementu oceny wartości.

It is perhaps the only mention of a most relevant fact in all of the deliberations about using waste and recycling.

Jest to może jedyna wzmianka na temat tego najważniejszego elementu dyskusji o gospodarce odpadami i recyklingu.

It should not be allowed to disappear, and we therefore think it is important that it should receive specific mention.

Nie wolno dopuścić do tego, by ono zniknęło, w związku z czym uważamy, że istotna jest konkretna wzmianka o nim.

The report I mention also makes reference to the visa liberalisation for the Balkan States, which was also something of an imprudent measure.

We wspomnianym sprawozdaniu znajduje się też wzmianka o liberalizacji wizowej w państwach bałkańskich, co również świadczy o nieostrożności.

To mention abortion in the same sentence as contraception without even considering the right to life does not reflect the will of Christian Europe.

Wzmianka o aborcji zawarta w tym samym zdaniu, co wzmianka o antykoncepcji - bez uwzględnienia prawa do życia - nie odzwierciedla woli chrześcijańskiej Europy.

to mention {czasownik}

to mention [mentioned|mentioned] {czas.} (też: to recall, to remind, to remember, to speak)

wspomnieć {czas.}

It is possible to mention this without forcing anyone to accept the same faith.

Można o tym wspomnieć bez zmuszania kogokolwiek do przyjmowania tej samej wiary.

I would like to mention another subject as well, namely the Armenian question.

Chciałbym także wspomnieć o jeszcze innym temacie, a mianowicie o sprawie Armenii.

On the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.

Jeśli chodzi o minusy, chciałbym wspomnieć o niewprowadzeniu mobilności pacjentów.

One needs to mention here the increasingly complicated nature of geopolitics.

Należy tutaj także wspomnieć o wzrastającej złożoności sytuacji geopolitycznej.

In this context, I would also like to mention the slogan of legislative excellence.

W tym kontekście chciałabym również wspomnieć o haśle doskonałości legislacyjnej.

to mention [mentioned|mentioned] {czas.} (też: to mark, to cross, to flag, to score)

zaznaczyć {czas.}

I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .

Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...

I know I should mention: I'm making all these things.

Powinienem zaznaczyć, że naprawdę to wszystko robię własnoręcznie.

I would like to mention that this has been the result of our lengthy negotiations with the European Commission.

Chciałbym zaznaczyć, że jest to wynikiem naszych długotrwałych negocjacji z Komisją Europejską.

I would like to mention that the directive being proposed does not refer to criminal sanctions or to the points systems where they already exist in Member States.

Chciałabym zaznaczyć, że zaproponowana dyrektywa nie odnosi się do sankcji karnych ani systemów punktów, które już istnieją w państwach członkowskich.

Explicit mention is made here of the logical consequences of the principle of subsidiarity and of the fact that the Union only has those powers which have been conferred upon it.

Należy w wyraźny sposób zaznaczyć logiczne konsekwencje wynikające z zasady pomocniczości i z faktu, że Unia ma wyłącznie te prawa, które zostały jej powierzone.

to mention [mentioned|mentioned] {czas.} (też: to allude, to (drop a) hint)

nadmienić {czas.}

Let me again mention the EU's position, which does not leave any room for misinterpretation.

Chcę jeszcze nadmienić, że stanowisko UE nie pozostawia miejsca na błędne interpretacje.

I would also like to mention that there are some problematic areas.

Pragnę zarazem nadmienić, że pojawiły się też obszary problematyczne.

I would like to mention that the banks have had different business models in different countries.

Chciałbym nadmienić, że w różnych krajach banki miały różne modele biznesowe.

Finally, I should like to mention that I am extremely glad that Luxembourg has decided to join.

Wreszcie chciałbym nadmienić, że niezwykle cieszę się, iż Luksemburg zdecydował się do nas dołączyć.

I also want to mention that pollution of the sea is really a topic which we must discuss more often.

Chciałabym także nadmienić, że zanieczyszczenie mórz to temat, o którym powinniśmy częściej dyskutować.

to mention [mentioned|mentioned] {czas.} (też: to allude, to (drop a) hint)

nadmieniać {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "mention":

 

Podobne tłumaczenia

"mention" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mention" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I mention this because it is also important in the context of our debate today.

Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.

I would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.

Chciałabym przywołać przykład Belgii, ponieważ właśnie tam pracuję na co dzień.

It would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.

Dopuszczanie do pustych przejazdów byłoby absurdem - w dodatku niedopuszczalnym.

There is one further point I would like to mention and that is the test cycle.

Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć - jest nią cykl kontrolny.

They never manage to mention the Spanish referendum, the Luxembourg referendum.

Jakoś nigdy nie wspominają o referendum hiszpańskim, referendum luksemburskim.

I also would like to mention that we are going to secure a special funding line.

Chcę też powiedzieć, że zamierzamy zagwarantować specjalną linię finansowania.

Mention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.

Wspominano tu kilkakrotnie o kwestii ubóstwa, a raczej ubóstwa energetycznego.

Mr President, today I also wanted to mention something of a very personal nature.

Panie Przewodniczący, chciałem także dzisiaj powiedzieć coś bardzo osobistego.

Mrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.

Pani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.

Your communication last week contained absolutely no mention at all of this issue.

W waszym zeszłotygodniowym komunikacie nie wspominacie o tej kwestii ani słowem.

I would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.

Chciałbym tylko przywołać kilka faktów wynikających z niedawnych odkryć TEEB.

Not forgetting to mention, of course, the flexibility of the French Presidency.

Nie zapominając oczywiście o elastyczności ze strony prezydencji francuskiej.

The example of Denmark, which the rapporteur did not mention, I think shows this.

Udowadnia to, jak sądzę, przykład Danii, o którym sprawozdawca nie wspomniał.

Not to mention the new settlements that will turn Palestine into another Bantustan.

Nie wspominając o nowych osadach, które przekształcą Palestynę w kolejny Bantustan.

The same goes for a series of other points which I do not intend to mention here.

To samo dotyczy szeregu innych punktów, o których nie zamierzam tu wspominać.

I will make mention of the deeds of Jehovah; For I will remember thy wonders of old.

I rzekłem: Toć jest śmierć moja; wszakże prawica Najwyższego uczyni odmianę.

if you are using any medicines mentioned below (see " Using other medicines ").

przyjmowanie któregokolwiek z poniższych leków (patrz „ Przyjmowanie innych leków ")

This motion for a resolution rightly makes specific mention of solar energy.

Ten projekt rezolucji słusznie zawiera szczególne odwołanie do energii słonecznej.

We should of course mention that it is smoking we are fighting, not smokers.

Oczywiście należy uściślić, że prowadzimy walkę z paleniem, a nie palaczami.

And then we have the radio waves, they have the issues I've just mentioned.

A potem mamy fale radiowe, które sprawiają problemy, które właśnie wymieniłem.
 

Wyniki z forum

"mention" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.