angielsko-polskie tłumaczenie słowa "mention"

EN mention angielskie tłumaczenie

mention {rzecz.}
to mention {czas.}

EN mention
volume_up
{rzeczownik}

mention
For example, the Europe 2020 Strategy is mentioned a number of times.
Na przykład kilkakrotnie pojawia się wzmianka o strategii Europa 2020.
Secondly, it is right that transatlantic relations have been mentioned.
Po drugie, faktycznie, była wzmianka o stosunkach transatlantyckich.
It is perhaps the only mention of a most relevant fact in all of the deliberations about using waste and recycling.
Jest to może jedyna wzmianka na temat tego najważniejszego elementu dyskusji o gospodarce odpadami i recyklingu.
mention (też: flashback, memoir, memory, recollection)
I am extremely grateful to Mr Liese for mentioning the antibiotics problem.
Jestem niezwykle wdzięczna panu posłowi Liese za wspomnienie o problemie z antybiotykami.
I regret the fact that the Social Democrats, the Greens and others have refused to mention the Copenhagen criteria in committee.
Żałuję, że Socjaldemokraci, Zieloni i inni nie zgodzili się na wspomnienie o kryteriach kopenhaskich w komisji.
Thirdly, it is vital to also mention at this stage the importance of social partners, the importance of trade unions.
Po trzecie, kluczowe jest również wspomnienie na tym etapie o znaczeniu partnerów społecznych, znaczeniu związków zawodowych.

Przykłady użycia - "mention" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYour communication last week contained absolutely no mention at all of this issue.
W waszym zeszłotygodniowym komunikacie nie wspominacie o tej kwestii ani słowem.
EnglishMrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.
Pani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.
EnglishIt would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.
Dopuszczanie do pustych przejazdów byłoby absurdem - w dodatku niedopuszczalnym.
EnglishMention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.
Wspominano tu kilkakrotnie o kwestii ubóstwa, a raczej ubóstwa energetycznego.
EnglishThey never manage to mention the Spanish referendum, the Luxembourg referendum.
Jakoś nigdy nie wspominają o referendum hiszpańskim, referendum luksemburskim.
EnglishThe same goes for a series of other points which I do not intend to mention here.
To samo dotyczy szeregu innych punktów, o których nie zamierzam tu wspominać.
EnglishNot forgetting to mention, of course, the flexibility of the French Presidency.
Nie zapominając oczywiście o elastyczności ze strony prezydencji francuskiej.
EnglishHowever, I would like to mention a problem that I sense here, and not a marginal one.
Chciałabym jednak wskazać problem, który dostrzegam, i nie jest on nieznaczący.
EnglishIn this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.
Pani Poseł Schaake! Chcę tu omówić dwa szczególne punkty Pani sprawozdania.
EnglishThis motion for a resolution rightly makes specific mention of solar energy.
Ten projekt rezolucji słusznie zawiera szczególne odwołanie do energii słonecznej.
EnglishI would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.
Chciałbym tylko przywołać kilka faktów wynikających z niedawnych odkryć TEEB.
EnglishBefore I finish, I wish to mention another point that I feel is important.
Zanim skończę, chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat, który uważam za istotny.
EnglishFinally, I should like to mention the international importance of European standards.
Wreszcie, chciałbym podnieść kwestię międzynarodowego znaczenia norm europejskich.
EnglishI would like especially to mention that we have to defend the human dimension.
Chciałabym przede wszystkim stwierdzić, że musimy bronić wymiaru ludzkiego.
EnglishThere are three aspects of the report and the resolution that I should like to mention.
Chciałbym zwrócić uwagę na trzy aspekty tego sprawozdania oraz podjętą rezolucję.
EnglishI did not mention that in my first intervention, but I think it is important to state.
Nie mówiłem tego w moim pierwszym wystąpieniu, ale myślę, że trzeba to podkreślić.
EnglishI want to briefly mention just one issue: self-regulation versus legislation.
Chcę krótko poruszyć jedną konkretną kwestię: samoregulacja a prawodawstwo.