"meal" po polsku

EN

"meal" - polskie tłumaczenie

volume_up
meal {rzecz.}

EN meal
volume_up
{rzeczownik}

meal (też: nosh, repast)
They got more calories over the course of a diversified meal.
Przyjmowali więcej kalorii poprzez bardziej zróżnicowany posiłek.
For patients who do not tolerate the recommended test meal, an alternative test meal should be given.
Pacjentom źle znoszącym zalecany posiłek przedtestowy, należy podać inny.
If you miss a meal, skip that dose of Starlix and wait until your next meal.
Jeśli pominie się posiłek należy pominąć tę dawkę leku Starlix i poczekać do następnego posiłku.
meal (też: flour)
Certified non-GM soya bean meal is currently only available for a small market segment.
Certyfikowana mąka pochodząca z niezmodyfikowanego genetycznie ziarna soi jest obecnie dostępna tylko dla niewielkiego segmentu rynku.

trending_flat
"from grain, fish"

meal (też: starch)
The report supports the use of genetically modified organisms and bone meal.
W sprawozdaniu popiera się stosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie oraz mączki kostnej.
We should remember BSE and the results of adding meat and bone meal to animal feeds.
Pamiętajmy o chorobie BSE i skutkach dodawania do pasz mączki mięsno-kostnej.
It is incomprehensible that the problem of overproduction of fish meal and fish oil has been omitted.
Niezrozumiałe jest więc pomijanie problemu nadmiernej produkcji mączki rybnej i oleju rybnego.

Synonimy (angielski) dla "meal":

meal
English

Przykłady użycia - "meal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe elevated insulin levels did not persist beyond the time of the meal challenge.
Podwyższony poziom insuliny utrzymuje się tylko w okresie okołoposiłkowym.
EnglishApproximate Guidelines for Initial, Pre-Meal EXUBERA Dose (based on patient lo
Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA ia
EnglishShelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
miesiące w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci.
EnglishSo it would be difficult to think of a meal in which bees did not play an important role.
Ciężko zatem znaleźć pokarm, w produkcji którego pszczoły nie odgrywałyby ważnej roli.
EnglishProduction of rapeseed meal and ethanol co-products has risen sharply.
Znacznie zwiększyła się produkcja śruty rzepakowej i produktów z koprodukcji etanolu.
EnglishApproximate Guidelines for Initial, Pre-Meal EXUBERA Dose (based on patient
Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA
EnglishEvery meal you eat contains ingredients from all across the world.
Jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji -- możemy jeść, nie walcząc o jedzenie.
EnglishShelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
Okres trwałości w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
EnglishAnd if thy oblation be a meal-offering of the frying-pan, it shall be made of fine flour with oil.
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
Englishho Omission of a meal or unplanned, strenuous physical exercise may lead to hypoglycaemia.
pu do Zazwyczaj stan hipoglikemii udaje się wyrównać przez natychmiastowe podanie węglowodanów.
EnglishThou shalt part it in pieces, and pour oil thereon: it is a meal-offering.
A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.
EnglishAnd we were down to eating one meal a day, running from place to place, but wherever we could help we did.
Jadłyśmy raz dziennie, uciekając z miejsca na miejsce, pomagając gdzie się dało.
Englishyears Shelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
lata Okres trwałości w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
English5years Shelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
5lata Okres trwałości w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
EnglishAnd he shall prepare a meal-offering, an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and a hin of oil to an ephah.
A ofiarę śniedną Efy przy cielcu, i Efę przy baranie, także oliwy hyn przy Efie.
EnglishDosing with food (high fat meal) delays absorption by about 1 hour.
Przyjmowanie leku wraz z posilkiem (zwlaszcza bogatotluszczowym) opóznia wchlanianie o okolo 1 godzine.
EnglishAdjustments in drug dosage, meal patterns, or exercise may be needed. al
Może być wymagane skorygowanie dawki leku, schematu przyjmowania pokarmów lub wykonywania wysiłku fizycznego.
EnglishShelf life after incorporation into meal or pelleted feed:
Okres trwałości po dodaniu do pokarmu lub granulowanej paszy:
EnglishInsulin levels return to baseline within 3 to 4 hours, reducing post-meal hyperinsulinaemia.
Stężenie insuliny wraca do wartości wyjściowych w ciągu 3– 4 godzin, zmniejszając poposiłkową hiperinsulinemię.
Englishmonth (Aivlosin 42.5 mg/g) Shelf life after incorporation into meal 1 month and into pelleted feed:
miesiąc (Aivlosin 42, 5 mg/ g) Okres trwałości po dodaniu do pokarmu 1 miesiąc, a do granulowanej paszy: