angielsko-polskie tłumaczenie słowa "meal"

EN meal angielskie tłumaczenie

volume_up
meal {rzecz.}

EN meal
volume_up
{rzeczownik}

meal (też: nosh, repast)
The patient should be given a meal as soon as consciousness is recovered.
Natychmiast po odzyskaniu świadomości, pacjent powinien otrzymać posiłek.
They got more calories over the course of a diversified meal.
Przyjmowali więcej kalorii poprzez bardziej zróżnicowany posiłek.
For patients who do not tolerate the recommended test meal, an alternative test meal should be given.
Pacjentom źle znoszącym zalecany posiłek przedtestowy, należy podać inny.
meal (też: flour)
Certified non-GM soya bean meal is currently only available for a small market segment.
Certyfikowana mąka pochodząca z niezmodyfikowanego genetycznie ziarna soi jest obecnie dostępna tylko dla niewielkiego segmentu rynku.

trending_flat
"from grain, fish"

meal (też: starch)
The report supports the use of genetically modified organisms and bone meal.
W sprawozdaniu popiera się stosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie oraz mączki kostnej.
The next step we take to resolve the EU's protein deficit should be to relax the regulations banning the feeding of animals with meat and bone meal.
Kolejne rozwiązanie deficytu białka w UE to złagodzenie przepisów zakazujących skarmiania zwierząt mączką mięsno-kostną.
We should remember BSE and the results of adding meat and bone meal to animal feeds.
Pamiętajmy o chorobie BSE i skutkach dodawania do pasz mączki mięsno-kostnej.

Synonimy (angielski) dla "meal":

meal
English

Przykłady użycia - "meal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto make a meal of sth
Englishto make a meal of sth
Englishto make a meal out of sth
Englishto make a meal out of sth
Englishto make a meal of sth
Englishto make a meal out of sth
EnglishThis resulted in a blood glucose-lowering effect throughout the meal period.
Powoduje to zmniejszenie stężenia glukozy we krwi w całym okresie okołoposiłkowym.
EnglishThe elevated insulin levels did not persist beyond the time of the meal challenge.
Podwyższony poziom insuliny utrzymuje się tylko w okresie okołoposiłkowym.
EnglishApproximate Guidelines for Initial, Pre-Meal EXUBERA Dose (based on patient lo
Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA ia
EnglishShelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
miesiące w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci.
EnglishSo it would be difficult to think of a meal in which bees did not play an important role.
Ciężko zatem znaleźć pokarm, w produkcji którego pszczoły nie odgrywałyby ważnej roli.
EnglishProduction of rapeseed meal and ethanol co-products has risen sharply.
Znacznie zwiększyła się produkcja śruty rzepakowej i produktów z koprodukcji etanolu.
EnglishApproximate Guidelines for Initial, Pre-Meal EXUBERA Dose (based on patient
Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA
EnglishEvery meal you eat contains ingredients from all across the world.
Jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji -- możemy jeść, nie walcząc o jedzenie.
EnglishShelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
Okres trwałości w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
EnglishAnd if thy oblation be a meal-offering of the frying-pan, it shall be made of fine flour with oil.
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
Englishho Omission of a meal or unplanned, strenuous physical exercise may lead to hypoglycaemia.
pu do Zazwyczaj stan hipoglikemii udaje się wyrównać przez natychmiastowe podanie węglowodanów.
EnglishAnd we were down to eating one meal a day, running from place to place, but wherever we could help we did.
Jadłyśmy raz dziennie, uciekając z miejsca na miejsce, pomagając gdzie się dało.
EnglishThou shalt part it in pieces, and pour oil thereon: it is a meal-offering.
A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.
Englishyears Shelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
lata Okres trwałości w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci: