Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "May"

 

"May" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 6039

May {rzeczownik}

May {rzecz.}

maj {m.}

Vice-President Christian Noyer with his successor Lucas Papademos in May 2002

Maj 2002 r.: wiceprezes Christian Noyer i jego następca Lucas Papademos.

In fact, another EU-Latin America meeting is scheduled for next May in Madrid.

Kolejny szczyt UE-Ameryka Łacińska zaplanowano bowiem na maj w Madrycie.

Yes, yes, I know, May 68, it annoys you, you always come out with the same old thing.

Tak, wiem. Maj '68, denerwuje to pana, zawsze powtarza pan to samo.

General deployment of the peace forces is foreseen for May, before the start of the rainy season.

Ogólna dyslokacja sił pokojowych jest przewidywana na maj, przed rozpoczęciem pory deszczowej.

Vice-President Christian Noyer with a farewell present at the end of his term of office in May 2002

Maj 2002 r.: wiceprezes Christian Noyer z prezentem pożegnalnym na koniec kadencji.

May {przymiotnik}

May (modif.) {przym.}

  majowy {przym. m.}

You are aware that the May summit is an excellent opportunity for driving forward relations between the two parties.

Jak państwo wiedzą, majowy szczyt to doskonała okazja do poczynienia postępu w stosunkach miedzy obiema stronami.

In the end, the May employment summit has itself been transformed during this Council into nothing more than a meeting of the troika.

Wreszcie podczas posiedzenia Rady postanowiono zmienić majowy szczyt w sprawie zatrudnienia na spotkanie trojki.

on behalf of the ALDE Group. - Mr President, May's summit in Samara exposed the cracks in our strategic partnership with Russia - on energy, on Kosovo and on human rights.

Panie przewodniczący! Majowy szczyt w Samarze uwidocznił pęknięcia w naszym strategicznym partnerstwie z Rosją - dotyczące energii, Kosowa i praw człowieka.

may {czasownik}

may [might|might] {czas.} (też: to be able to)

móc [mogę|mógł] {czas.}

If you’re breast feeding, you may need to stop in order to take Bonviva.

W przypadku karmienia piersią może być konieczne przerwanie karmienia piersią, aby móc przyjmować lek Bonviva.

If you’re breast feeding, you may need to stop in order to take Bondenza.

W przypadku karmienia piersią może być konieczne przerwanie karmienia piersią, aby móc przyjmować lek Bondenza.

I look forward to hearing any comments colleagues may have and I will sum up at the end.

Ze zniecierpliwieniem czekam na wysłuchanie komentarzy koleżanek i kolegów, by móc na zakończenie podsumować debatę.

You may need to read it again. − Your doctor will also give you a Patient Alert Card, which contains important safety

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (he saith to the sick of the palsy),

Ale żebyście wiedzieli, iż Syn człowieczy ma moc na ziemi grzechy odpuszczać, rzekł powietrzem ruszonemu:

may [might|might] {czas.} (też: to have the right to)

mieć prawo {czas.}

Mr President, I understand that Mr Davies may have made a speech about a situation concerning myself, and, therefore, I would like the right of reply on that matter.

Panie przewodniczący! Rozumiem, że poseł Davies mówił na temat sytuacji dotyczącej mnie osobiście i dlatego chciałbym mieć prawo wypowiedzenia się na ten temat.

If you decide to continue your journey as planned or to accept alternative transport to your destination, you may be entitled to compensation of:

Jeżeli postanowisz kontynuować podróż zgodnie z pierwotnym planem lub skorzystać z alternatywnego środka transportu do punktu docelowego, możesz mieć prawo do odszkodowania w wysokości:

If I might add: every child needs an equal chance to develop their treasures.

Od siebie dodam: każde dziecko ma prawo otrzymać równą szansę rozwoju i wykorzystania swojego skarbu.

You might.

Macie prawo tak mysleć.

YES — it might be legitimate for your employer to require you to have a local bank account if they can prove it will cost them more to transfer your salary abroad.

TAK — Pracodawca ma prawo tego wymagać, ale tylko jeśli potrafi wykazać, że przelew Twojego wynagrodzenia za granicę będzie kosztować więcej.

may {rzeczownik}

may {rzecz.} [bot.] (też: hawthorn, haw, may tree, may blossom)

głóg {m.} [bot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "may":

 

Podobne tłumaczenia

"May" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "May" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).

Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).

And that may be why the Basic Law has remained viable for longer than expected.

Pewnie i z tego powodu konstytucja okazała się trwalsza niż pierwotnie zakładano.

Furthermore, a reduction of dosage or termination of therapy may be considered.

Ponadto należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii.

Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.

Pan wiceprzewodniczący Komisji Kallas przekaże wniosek kolegium w dniu 5 maja.

In this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.

W tym przypadku, w szczególności, nie stosuje się środków ograniczających przywóz.

Under no circumstances may an expulsion decision be taken on economic grounds.

W żadnym wypadku na względy te nie można się powoływać do celów gospodarczych.

The doctor may continue to increase your dose at monthly intervals if necessary.

W razie potrzeby można kontynuować zwiększanie dawki w miesięcznych odstępach.

Where we may help at European level is in giving more visibility to the issue.

Nasza pomoc na szczeblu europejskim może polegać na większym nagłośnieniu sprawy.

Long may we continue to have better access to the growing markets of the world.

Miejmy nadzieję na coraz lepszy dostęp do rozwijających się rynków na świecie.

In such circumstances, we may not allow women's rights to be taken away from them.

W takich okolicznościach nie można się zgodzić na odbieranie kobietom ich praw.

Not just rules though, but also an insight into the future may be in our interest.

Powinniśmy jednak skupić się nie tylko na przepisach, ale także na przyszłości.

Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.

Można rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.

I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 8 May 2008.

Niniejszym wznawiam sesję Parlamentu Europejskiego zawieszoną w dniu 8 maja 2008 r.

Subsequent vitamin B12 injections may be given on the same day as pemetrexed.

Kolejne wstrzyknięcia witaminy B12 można podawać w dniu podania pemetreksedu.

In some cases, Seretide may not be suitable to be taken with other medicines.

W niektórych przypadkach lek Seretide nie powinien być stosowany z innymi lekami.

If this happens, you may have the symptoms listed below after your injection.

Jeżeli wystąpiły takie objawy, należy poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

Your doctor may suggest you to reduce the dose gradually before stopping treatment.

Lekarz mo e zaleci stopniowe zmniejszenie dawki leku przed przerwaniem stosowania.

It may be possible that we are not even able to build that much clean energy.

Prawdopodobnie, nie jesteśmy nawet w stanie wytworzyć tak dużo czystej energii.

May I take this opportunity to thank Mr Taverne and his predecessor, Mr Gray.

Przy tej okazji chcę podziękować panu Tavernemu i jego poprzednikowi, panu Grayowi.

Meanwhile, may I wish Mrs Gräßle success in completing her reports before midnight.

Natomiast pani Ingeborg Gräßle życzę, aby skończyła swoje raporty przed północą.
 

Wyniki z forum

"May" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

maw · mawkish · mawkishness · max · maxilla · maxillary · maxim · maximal · maximally · maximum · may · Maya · maybe · mayest · Mayfair · mayflower · mayfly · mayhap · mayhem · mayne · mayo

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.