Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "May"

 

"May" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 6186

May {rzeczownik}

May {rzecz.}

maj {m.}

Listed below are the most common medicines which may affect your insulin treatment.

Poni ej wymienione s najbardziej powszechne leki maj ce wpływ na leczenie insulin.

Listed below are the most common medicines which may affect your insulin treatment.

Poni ej wymienione s najwa niejsze leki maj ce wpływ na leczenie insulin.

Vice-President Christian Noyer with his successor Lucas Papademos in May 2002

Maj 2002 r.: wiceprezes Christian Noyer i jego następca Lucas Papademos.

In fact, another EU-Latin America meeting is scheduled for next May in Madrid.

Kolejny szczyt UE-Ameryka Łacińska zaplanowano bowiem na maj w Madrycie.

Yes, yes, I know, May 68, it annoys you, you always come out with the same old thing.

Tak, wiem. Maj '68, denerwuje to pana, zawsze powtarza pan to samo.

May {przymiotnik}

May (modif.) {przym.}

  majowy {przym. m.}

You are aware that the May summit is an excellent opportunity for driving forward relations between the two parties.

Jak państwo wiedzą, majowy szczyt to doskonała okazja do poczynienia postępu w stosunkach miedzy obiema stronami.

In the end, the May employment summit has itself been transformed during this Council into nothing more than a meeting of the troika.

Wreszcie podczas posiedzenia Rady postanowiono zmienić majowy szczyt w sprawie zatrudnienia na spotkanie trojki.

on behalf of the ALDE Group. - Mr President, May's summit in Samara exposed the cracks in our strategic partnership with Russia - on energy, on Kosovo and on human rights.

Panie przewodniczący! Majowy szczyt w Samarze uwidocznił pęknięcia w naszym strategicznym partnerstwie z Rosją - dotyczące energii, Kosowa i praw człowieka.

may {czasownik}

may [might|might] {czas.} (też: to be able, can, to be able to)

móc [mogę|mógł] {czas.}

Most gladly therefore will I rather glory in my weaknesses, that the power of Christ may rest upon me.

Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa.

Keep this leaflet safe as you may need to read it again.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją przeczytać ponownie.

If you’re breast feeding, you may need to stop in order to take Bonviva.

W przypadku karmienia piersią może być konieczne przerwanie karmienia piersią, aby móc przyjmować lek Bonviva.

If you’re breast feeding, you may need to stop in order to take Bondenza.

W przypadku karmienia piersią może być konieczne przerwanie karmienia piersią, aby móc przyjmować lek Bondenza.

I look forward to hearing any comments colleagues may have and I will sum up at the end.

Ze zniecierpliwieniem czekam na wysłuchanie komentarzy koleżanek i kolegów, by móc na zakończenie podsumować debatę.

may [might|might] {czas.} (też: to have the right to)

mieć prawo {czas.}

Mr President, I understand that Mr Davies may have made a speech about a situation concerning myself, and, therefore, I would like the right of reply on that matter.

Panie przewodniczący! Rozumiem, że poseł Davies mówił na temat sytuacji dotyczącej mnie osobiście i dlatego chciałbym mieć prawo wypowiedzenia się na ten temat.

If you decide to continue your journey as planned or to accept alternative transport to your destination, you may be entitled to compensation of:

Jeżeli postanowisz kontynuować podróż zgodnie z pierwotnym planem lub skorzystać z alternatywnego środka transportu do punktu docelowego, możesz mieć prawo do odszkodowania w wysokości:

If I might add: every child needs an equal chance to develop their treasures.

Od siebie dodam: każde dziecko ma prawo otrzymać równą szansę rozwoju i wykorzystania swojego skarbu.

You might.

Macie prawo tak mysleć.

YES — it might be legitimate for your employer to require you to have a local bank account if they can prove it will cost them more to transfer your salary abroad.

TAK — Pracodawca ma prawo tego wymagać, ale tylko jeśli potrafi wykazać, że przelew Twojego wynagrodzenia za granicę będzie kosztować więcej.

may {rzeczownik}

may {rzecz.} [bot.] (też: hawthorn, haw, may tree, may blossom)

głóg {m.} [bot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "may":

 

Podobne tłumaczenia

"May" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "May" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

you may have a small risk of other changes in blood cells, including leukaemia.

istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia innych zmian w krwinkach, w tym białaczki.

Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).

Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).

You may use them if you are a teacher or if you are giving a speech about the EU.

Slajdy można wykorzystać podczas lekcji lub prezentacji o tematyce europejskiej.

May I therefore register my excuse for being absent during the roll call voting.

Proszę zatem o usprawiedliwienie mojej nieobecności podczas głosowań imiennych.

And that may be why the Basic Law has remained viable for longer than expected.

Pewnie i z tego powodu konstytucja okazała się trwalsza niż pierwotnie zakładano.

You must tell your doctor if you think that you are (or might become) pregnant.

Lekarz prowadzący musi zostać poinformowany o podejrzeniu lub planowaniu ciąży.

Furthermore, a reduction of dosage or termination of therapy may be considered.

Ponadto należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii.

Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.

Pan wiceprzewodniczący Komisji Kallas przekaże wniosek kolegium w dniu 5 maja.

Thereafter, the dose may be adjusted individually, based upon ovarian response.

Następnie dawkę należy dostosować indywidualnie, w zależności od reakcji jajników.

In this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.

W tym przypadku, w szczególności, nie stosuje się środków ograniczających przywóz.

Boast not thyself of tomorrow; For thou knowest not what a day may bring forth.

Nie chlub się ze dnia jutrzejszego; bo nie wiesz, coć przyniesie dzień dzisiejszy.

Under no circumstances may an expulsion decision be taken on economic grounds.

W żadnym wypadku na względy te nie można się powoływać do celów gospodarczych.

The doctor may continue to increase your dose at monthly intervals if necessary.

W razie potrzeby można kontynuować zwiększanie dawki w miesięcznych odstępach.

Sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.

Zawiesina do wstrzykiwań Część opakowania zbiorczego 2 x 5 wstrzykiwaczy 3 ml.

And Elisha prayed, and said, Jehovah, I pray thee, open his eyes, that he may see.

Modlił się tedy Elizeusz, i rzekł: O Panie, otwórz proszę oczy jego, żeby widział.

You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.

Można anulować zamówienie i zastąpić go nowym z uwzględnieniem odpowiednich zmian.

Where we may help at European level is in giving more visibility to the issue.

Nasza pomoc na szczeblu europejskim może polegać na większym nagłośnieniu sprawy.

Long may we continue to have better access to the growing markets of the world.

Miejmy nadzieję na coraz lepszy dostęp do rozwijających się rynków na świecie.

In such circumstances, we may not allow women's rights to be taken away from them.

W takich okolicznościach nie można się zgodzić na odbieranie kobietom ich praw.

Not just rules though, but also an insight into the future may be in our interest.

Powinniśmy jednak skupić się nie tylko na przepisach, ale także na przyszłości.
 

Wyniki z forum

"May" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

maverick · maw · mawkish · mawkishness · max · maxilla · maxim · maximal · maximally · maximum · may · Maya · maybe · mayest · mayflower · mayfly · mayhap · mayhem · mayne · mayo · mayonnaise

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.