Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "May"

 

"May" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 9000

May {rzeczownik}

May {rzecz.}

maj {m.}

The External Representation of the EU and EMU, in ECB Monthly Bulletin, May 2011

The External Representation of the EU and EMU, Biuletyn Miesięczny EBC, maj 2011

Listed below are the most common medicines which may affect your insulin treatment.

Poni ej wymienione s najbardziej powszechne leki maj ce wpływ na leczenie insulin.

Listed below are the most common medicines which may affect your insulin treatment.

Poni ej wymienione s najwa niejsze leki maj ce wpływ na leczenie insulin.

Vice-President Christian Noyer with his successor Lucas Papademos in May 2002

Maj 2002 r.: wiceprezes Christian Noyer i jego następca Lucas Papademos.

In fact, another EU-Latin America meeting is scheduled for next May in Madrid.

Kolejny szczyt UE-Ameryka Łacińska zaplanowano bowiem na maj w Madrycie.

may {czasownik}

may [might|might] {czas.} (też: to be able, can, to be able to)

móc [mogę|mógł] {czas.}

For the king's word [hath] power; and who may say unto him, What doest thou?

Bo gdzie słowo królewskie, tam i moc jego: a któż mu rzecze: Co czynisz?

saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay my hands, he may receive the Holy Spirit.

Mówiąc: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na któregokolwiek bym ręce włożył, wziął Ducha Świętego.

Most gladly therefore will I rather glory in my weaknesses, that the power of Christ may rest upon me.

Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa.

Keep this leaflet safe as you may need to read it again.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją przeczytać ponownie.

If you’re breast feeding, you may need to stop in order to take Bonviva.

W przypadku karmienia piersią może być konieczne przerwanie karmienia piersią, aby móc przyjmować lek Bonviva.

to may {czasownik}

to may [might|might] {czas.} (też: to have the right to)

mieć prawo {czas.}

Mr President, I understand that Mr Davies may have made a speech about a situation concerning myself, and, therefore, I would like the right of reply on that matter.

Panie przewodniczący! Rozumiem, że poseł Davies mówił na temat sytuacji dotyczącej mnie osobiście i dlatego chciałbym mieć prawo wypowiedzenia się na ten temat.

If you decide to continue your journey as planned or to accept alternative transport to your destination, you may be entitled to compensation of:

Jeżeli postanowisz kontynuować podróż zgodnie z pierwotnym planem lub skorzystać z alternatywnego środka transportu do punktu docelowego, możesz mieć prawo do odszkodowania w wysokości:

You might.

Macie prawo tak mysleć.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "may":

 

Podobne tłumaczenia

"May" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "May" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

you may have a small risk of other changes in blood cells, including leukaemia.

istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia innych zmian w krwinkach, w tym białaczki.

Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).

Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).

There's stories that you may tell in a small group of people with some good wine.

Są też takie, które opowiada się w niewielkim gronie przy butelce dobrego wina.

And that may be why the Basic Law has remained viable for longer than expected.

Pewnie i z tego powodu konstytucja okazała się trwalsza niż pierwotnie zakładano.

Haven't got around to it yet but -- I may. ~~~ This is the word side of my brain.

Prosimy przeprosić na naszej stronie www" Jeszcze tego nie zrobiłem, ale kto wie?

Only states may be members of the European Union and Kosovo has become a state.

Tylko państwa mogą być członkami Unii Europejskiej, a Kosowo stało się państwem.

The total number of victims of the earthquake may be as high as 200 000 people.

Ogólna liczba ofiar w tym trzęsieniu ziemi może sięgnąć nawet 200 tysięcy osób.

If the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.

Jeśli obywatele szwedzcy zmienia zdanie, kwestia może być ponownie podniesiona.

It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.

Może być uzależniona od wykształcenia, doświadczenia, ale na pewno nie od płci.

May I therefore register my excuse for being absent during the roll call voting.

Proszę zatem o usprawiedliwienie mojej nieobecności podczas głosowań imiennych.

The dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.

Strach i upór dyktatora mogą doprowadzić do utraty suwerenności przez Białoruś.

Species may become extinct before scientists even have a chance to identify them.

Gatunki mogą wyginąć, zanim naukowcy będą mieli szansę na ich zidentyfikowanie.

We may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.

Możemy czasem nie zgadzać się z tym, co pan mówi, ale zawsze warto pana słuchać.

You must tell your doctor if you think that you are (or might become) pregnant.

Lekarz prowadzący musi zostać poinformowany o podejrzeniu lub planowaniu ciąży.

You may use them if you are a teacher or if you are giving a speech about the EU.

Slajdy można wykorzystać podczas lekcji lub prezentacji o tematyce europejskiej.

Furthermore, a reduction of dosage or termination of therapy may be considered.

Ponadto należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii.

Thereafter, the dose may be adjusted individually, based upon ovarian response.

Następnie dawkę należy dostosować indywidualnie, w zależności od reakcji jajników.

In this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.

W tym przypadku, w szczególności, nie stosuje się środków ograniczających przywóz.

Boast not thyself of tomorrow; For thou knowest not what a day may bring forth.

Nie chlub się ze dnia jutrzejszego; bo nie wiesz, coć przyniesie dzień dzisiejszy.

The doctor may continue to increase your dose at monthly intervals if necessary.

W razie potrzeby można kontynuować zwiększanie dawki w miesięcznych odstępach.
 

Wyniki z forum

"May" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

maverick · maw · mawkish · mawkishness · max · maxilla · maxim · maximal · maximally · maximum · may · maybe · mayest · mayflower · mayfly · mayhap · mayhem · mayne · mayo · mayonnaise · mayor

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.