angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to marry"

EN to marry angielskie tłumaczenie

to marry {czas.}

EN to marry
volume_up
[married|married] {czasownik}

to marry (też: to wed)
He can marry Hee-chul off and have grandkids.
Będzie mógł ożenić Hee-chul' a i mieć wnuki.
You think he's gonna marry Aunt Polly?
Who's gonna marry her?
to marry (też: to get married)
volume_up
ożenić się {czas. zwr.}
to marry (też: to handfast, to take in marriage)
They can marry someone from the opposite sex or someone of their own sex.
Może poślubić osobę odmiennej lub tej samej płci.
And if Paula decides should she marry Joe or Jack, somehow Paul sounds the most interesting.
A jeśli Paula wybiera czy ma poślubić Joe czy Jacka, to w jakiś sposób Paul wydaje się najbardziej interesujący.
Indeed, it is none of our business who they decide to marry, but what we have to do is to safeguard citizens' rights.
W istocie nie obchodzi nas, kogo zamierzają poślubić, ale to, jak zabezpieczyć prawa obywatelskie.
to marry (też: to get married, to get married (of woman))
Furthermore, a common question in job interviews is whether applicants intend to marry or have children.
Ponadto częstym pytaniem podczas rozmów kwalifikacyjnych jest, czy kandydatki zamierzają wyjść za mąż lub mieć dzieci.
to marry (też: to seem, to wed)
volume_up
wydawać się {czas. zwr.}
to marry (też: to get married)
to marry (też: to preside over a wedding)
to marry (też: to preside over a wedding)
to marry (też: to wed)

Przykłady użycia - "to marry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWill you marry me?
EnglishAnd Jesus said unto them, The sons of this world marry, and are given in marriage:
Tedy odpowiadając, rzekł im Jezus: Synowie tego wieku żenią się i za mąż wydają.
English(Whistling) Her father the king said, "Who will marry a whistling princess?"
(Gwizdanie) Jej ojciec, król, mówił: "Kto weźmie za żonę gwiżdżącą księżniczkę?".
EnglishAnd it's apparently okay to marry a boy from Georgia, but not to have hair from Texas.
Widocznie można wyjść za chłopaka z Georgii, ale nie można mieć fryzury z Teksasu.
Englishand if she herself shall put away her husband, and marry another, she committeth adultery.
A jeźliby niewiasta opuściła męża swego, a szłaby za drugiego, cudzołoży.
EnglishThere is no international document that supports this interpretation of the right to marry.
Nie ma żadnego aktu międzynarodowego, który potwierdzałby tak rozumiane prawo do małżeństwa.
EnglishHer mother the queen said, "Who will marry a whistling princess?"
Matka jej, królowa, mówiła:"Kto weźmie za żonę gwiżdżącą księżniczkę?".
EnglishAnd I said that the best way to celebrate is to marry Netra.
A ja powiedziałem, że najlepszym sposobem na uczczenie tego jest ożenienie się z nią.
EnglishPeople around the world, in a study of 37 societies, want to be in love with the person that they marry.
Wg badań, ludzie z 37 społeczeństw chcą być zakochani w przyszłym małżonku.
EnglishThe disciples say unto him, If the case of the man is so with his wife, it is not expedient to marry.
Rzekli mu uczniowie jego: Jeźlić taka jest sprawa męża z żoną, tedy nie jest dobrze żenić się.
EnglishAnd the burning question about Alma-Tadema was: Did she marry?
Ważne pytanie w przypadku Alma-Tademy to: czy wyszła za mąż?
EnglishSo people were wondering: was she going to marry Dodi?
Więc ludzie zastanawiali się, czy ona chciała wyjść za Dodiego?
EnglishHenry can marry in every state a woman, but Mary can only marry today in a few states a woman.
Henry może w każdym stanie pobrać się z kobietą, ale Mary jak na dzisiaj może pobrać się z kobietą tylko w kilku.
EnglishFor in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as angels in heaven.
Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż chodzić nie będą, ale będą jako Aniołowie Boży w niebie.
EnglishBut if they have not continency, let them marry: for it is better to marry than to burn.
Ale jeźli się wstrzymać nie mogą, niechże w stan małżeński wstąpią; boć lepiej w stan małżeński wstąpić, niż upalenie cierpieć.
EnglishFor when they shall rise from the dead, they neither marry, nor are given in marriage; but are as angels in heaven.
Albowiem gdy zmartwychwstaną, ani się żenią, ani za mąż wydawają; ale są jako Aniołowie w niebiesiech.
EnglishWomen are refusing to marry men without toilets.
Kobiety odmawiają poślubienia mężczyzn bez toalet.
EnglishFurthermore, a common question in job interviews is whether applicants intend to marry or have children.
Ponadto częstym pytaniem podczas rozmów kwalifikacyjnych jest, czy kandydatki zamierzają wyjść za mąż lub mieć dzieci.