Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to marry"

 

"to marry" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 156

to marry {czasownik}

to marry [married|married] {czas.} (też: to wed)

ożenić {czas.}

He can marry Hee-chul off and have grandkids.

Będzie mógł ożenić Hee-chul' a i mieć wnuki.

You think he's gonna marry Aunt Polly?

Chciał się ożenić z Ciocią?

Who's gonna marry her?

Kto się chciał ożenić?

I want to marry.

Chcę sie ożenić.

but he that is married is careful for the things of the world, how he may please his wife,

Ale kto się ożenił, stara się o rzeczy tego świata, jakoby się podobał żonie.

to marry [married|married] {czas.} (też: to seem, to wed)

wydawać się {czas. zwr.}

to marry [married|married] {czas.} (też: to get married)

ożenić się {czas. zwr.}

You married and I didn't kill myself.

Ożeniłeś się, a ja dalej żyję.

And when she turned 20, found herself pregnant with a second child, her mom died and her husband left her -- married another woman.

Kiedy skończyła 20 lat, zaszła w ciążę z drugim dzieckiem, jej matka umarła, a mąż ją zostawił -- ożenił się z inną.

He married and had two sons.

Ożenił się i miał dwóch synów.

He got married.

Ożenił się.

to marry [married|married] {czas.} (też: to take in marriage, to handfast)

poślubić {czas.}

They can marry someone from the opposite sex or someone of their own sex.

Może poślubić osobę odmiennej lub tej samej płci.

And if Paula decides should she marry Joe or Jack, somehow Paul sounds the most interesting.

A jeśli Paula wybiera czy ma poślubić Joe czy Jacka, to w jakiś sposób Paul wydaje się najbardziej interesujący.

Indeed, it is none of our business who they decide to marry, but what we have to do is to safeguard citizens' rights.

W istocie nie obchodzi nas, kogo zamierzają poślubić, ale to, jak zabezpieczyć prawa obywatelskie.

They have a curious language and marriage rule which is called "linguistic exogamy:" you must marry someone who speaks a different language.

Mają oni ciekawy język i zasadę małżeństwa, która nazywana jest lingwistyczną eksogamią: musisz poślubić kogoś, kto mówi innym językiem.

He had broken his engagement with Mary Todd, not certain he was ready to marry her, but knowing how devastating it was to her that he did that.

Zerwał zaręczyny z Mary Todd, niepewny, czy chce ją poślubić, ale wiedząc, jak dewastujące było dla niej jego posunięcie.

to marry [married|married] {czas.} (też: to get married)

brać ślub {czas.}

When I married my wife, I promised her that I would listen to her every day as if for the first time.

Gdy brałem ślub obiecałem żonie, że będę jej słuchał każdego dnia tak, jak za pierwszym razem.

to marry [married|married] {czas.} (też: to preside over a wedding)

to marry [married|married] {czas.} (też: to preside over a wedding)

to marry [married|married] {czas.} (też: to get married, to get married (of woman))

Furthermore, a common question in job interviews is whether applicants intend to marry or have children.

Ponadto częstym pytaniem podczas rozmów kwalifikacyjnych jest, czy kandydatki zamierzają wyjść za mąż lub mieć dzieci.

Too bad we didn't meet earlier, I would have married you.

Szkoda że nie spotkaliśmy się wcześniej, wyszłabym za mąż za ciebie.

She got married when she was 18, had a baby right away.

Wyszła za mąż w wieku 18 lat i szybko urodziła dziecko.

She married well: she married an adviser, friend and supporter of Tony Blair and got put in the House of Lords.

Dobrze wyszła za mąż: wyszła za doradcę, przyjaciela i zwolennika Tony'ego Blaira i trafiła do Izby Lordów.

You knew that Carleen Donnelly got married, didn't you?

Wiesz, że Carleen Donnelly wyszła za mąż?

to marry [married|married] {czas.} (też: to wed)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "marry":

 

Podobne tłumaczenia

"to marry" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to marry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And Jesus said unto them, The sons of this world marry, and are given in marriage:

Tedy odpowiadając, rzekł im Jezus: Synowie tego wieku żenią się i za mąż wydają.

It's because they are preoccupied, asking themselves, "Should I get married or not?

Dlatego, że są zajęci ciągłym zadawaniem sobie pytań, "Czy powinienem się żenić?

(Whistling) Her father the king said, "Who will marry a whistling princess?"

(Gwizdanie) Jej ojciec, król, mówił: "Kto weźmie za żonę gwiżdżącą księżniczkę?".

And that is, when my wife and I got married 30 years ago, we started tithing.

Kiedy wziąłem ślub z moją żoną, 30 lat temu, zaczęliśmy oddawać dziesięcinę.

Now they're not married, and they want to go on to study further, to have a career.

10 lat temu byłyby na pewno, a teraz chcą iść naprzód. ~~~ Chcą się uczyć i pracować.

And it's apparently okay to marry a boy from Georgia, but not to have hair from Texas.

Widocznie można wyjść za chłopaka z Georgii, ale nie można mieć fryzury z Teksasu.

This also includes many Romanian men or women who have got married abroad.

W grupie tej jest także wielu Rumunów i Rumunek, którzy wzięli ślub za granicą.

This is a project called Photosynth, which really marries two different technologies.

To projekt nazywany Photosynth, który właściwie łączy dwie technologie.

and if she herself shall put away her husband, and marry another, she committeth adultery.

A jeźliby niewiasta opuściła męża swego, a szłaby za drugiego, cudzołoży.

There is no international document that supports this interpretation of the right to marry.

Nie ma żadnego aktu międzynarodowego, który potwierdzałby tak rozumiane prawo do małżeństwa.

All my children, sons and daughters, are now grown up, married and have left my home.

Wszystkie moje dzieci, synowie i córki, są dorosłe, założyły rodziny i wyszły z mojego domu.

Some EU countries treat registered partnerships in the same way as they treat married couples.

Niektóre kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów w taki sam sposób jak małżonków.

Her mother the queen said, "Who will marry a whistling princess?"

Matka jej, królowa, mówiła:"Kto weźmie za żonę gwiżdżącą księżniczkę?".

For an odious woman when she is married; And a handmaid that is heir to her mistress.

Dla przemierzłej niewiasty, kiedy za mąż idzie, i dla dziewki, kiedy dziedziczy po pani swojej.

And she said, "Oh no, I'm not married." ~~~ She didn't even have a boyfriend.

Ona na to "Nie, nie jestem mężatką." Nie miała nawet chłopaka.

NO - It is up to the Italian authorities to decide if you can get married there.

NIE - to włoskie władze zdecydują, czy możecie tam wziąć ślub.

As well as being married -- you are likely to be much happier than if you are single.

Bycie w małżeństwie sprawia, że prawdopodobnie będziesz bardziej szczęśliwy niż gdybyś był samotny.

And I said that the best way to celebrate is to marry Netra.

A ja powiedziałem, że najlepszym sposobem na uczczenie tego jest ożenienie się z nią.

Elizabeth: This man has seduced a ward of the queen, and she has married without royal consent.

Elżbieta: Ten człowiek uwiódł podopieczną królowej, a ona wzięła ślub bez królewskiego przyzwolenia.

People all around me will be falling in love and making love... and getting married and having kids.

Wszyscy dookoła będą się zakochiwać i kochać się... i beda się pobierać and having kids.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.