Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "male"

Czy chodziło Ci o Malé?
 

"male" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 233

male {rzeczownik}

male {rzecz.} (też: man, fellow)

In 1994, when I was a curator at the Whitney Museum, I made an exhibition called Black Male.

W 1994 r. jako kurator w Muzeum Whitney zorganizowałam wystawę „Czarnoskóry mężczyzna”.

if you are a male who is taking Rebetol, do not have sex with a pregnant girl or woman unless

jeśli lek Rebetol przyjmuje mężczyzna, nie powinien mieć kontaktów seksualnych z ciężarną

are you male or female?

jesteś kobietą czy mężczyzną?

(as it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord),

(Tak jako napisano w zakonie Pańskim: że wszelki mężczyzna, otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie.

And it should be a male victim, that's the only thing.

Ofiarą powinien być mężczyzna, to jedyny warunek.

male {rzecz.} (też: dog)

samiec {m.}

This male snake, 12 feet long, met another male king cobra.

Ten samiec, ponad 3,5-metrowy, spotkał innego samca kobry królewskiej.

And the male ... (Laughter) We're going to see it again.

Samiec rozszczepił ubarwienie, pokazując się z łagodniejszej strony.

Here's Felix, I think. ~~~ He's our alpha male; he's a kind of big guy.

To chyba Felix, nasz samiec alfa; dość spory facet.

When a male dolphin leaves Mom, it will often join up with another male and form an alliance, which may last for decades.

Kiedy samiec opuszcza matkę, często przyłącza się do innego samca tworząc pakt mogący trwać dziesiątki lat.

And on the bottom, my personal favorite, the little male over there, four hours after his release he was together with a wild female.

Na dole jest mój ulubieniec. ~~~ Ten mały samiec 4 godziny po wypuszczeniu był już w towarzystwie dzikiej samicy.

male {przymiotnik}

male {przym.} (też: masculine, virile, butch, manlike)

męski {przym. m.}

And lastly, the only portrait of a male that Leonardo painted, "The Musician."

I w końcu jedyny portret męski, jaki namalował da Vinci: "Portret muzyka".

TA-LENS lenses provide a male thread which connects with a female thread on the camera.

Obiektywy TA-LENS są wyposażone w gwint męski, który łączy się z gwintem żeńskim kamery.

Normally the testes should make testosterone, the male hormone.

W normalnych warunkach jądra produkują męski hormon - testosteron.

In the case of Mr Bloom, his intervention was so male, that it was difficult to agree with.

W przypadku pana posła Blooma głos męski brzmiał tak męsko, że praktycznie trudno się z nim zgodzić.

There are no specific data on the risk of male-mediated foetal toxicity.

Brak dokładnych danych o możliwości przenoszenia przez męski układ rozrodczy działania toksycznego na płód.

Male {rzeczownik}

Malé {nazwa wł.} [geogr.]

Male {nazwa wł.} [geogr.]

Actually, sitting here today in Mysore, we're closer to Malé than we are to Delhi, for example.

Właściwie, siedząc tu dziś w Mysore jesteśmy bliżej Malé niż na przykład Dehli.

For too long these top EU posts have been seen as 'male, pale and stale'.

Czołowe stanowiska w UE zbyt długo były postrzegane jako stanowiska dla starszych białych mężczyzn [male, pale and stale]'.

I got on my bicycle, and I cycled around the island of Malé.

Jeździłem rowerem wokoło wyspy Malé.

Capital, Malé, where I live.

Stolica, Malé, gdzie mieszkam.

And that front in the middle is not vertical, it's at an angle. ~~~ So, as it comes over towards Malé I'm standing in Malé underneath the front.

więc gdy jest nad Malé, na Malé mamy monsun letni, ale powyżej na Malé mamy monsun letni, ale powyżej jest wiatr monsunu zimowego.

małe {przymiotnik}

small {przym.}

małe {przym.} (też: młody, mały, drobny, nieznaczny)

But small and medium-sized enterprises in Europe should have their own standard.

Ale małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie powinny mieć swój własny standard.

Small clinical trials have not revealed metformin to have malformative effects.

Małe badania kliniczne nie wykazały, żeby metformina wywoływała wady rozwojowe.

No, you want further integration and you want the small states to suffer more.

Nie, wy chcecie więcej integracji i chcecie, by małe państwa cierpiały bardziej.

And one of those competitions, I just won a small, little transistor Philips radio.

Na jednym z takich konkursów wygrałem małe radio tranzystorowe marki Philips.

Three-quarters of these companies are small and usually work for a single customer.

Trzy czwarte tych firm to firmy małe, które zwykle współpracują z jednym klientem.

little {przym.}

małe {przym.} (też: mały, mała)

And one of those competitions, I just won a small, little transistor Philips radio.

Na jednym z takich konkursów wygrałem małe radio tranzystorowe marki Philips.

However, not only do we have too little authority, we have too little money.

Niemniej jednak mamy nie tylko zbyt małe uprawnienia, mamy też za mało pieniędzy.

And then more metal and some chain link in Santa Monica -- a little shopping center.

Oto praca wykonana z metalu i ogniw łańcucha w Santa Monica - małe centrum handlowe.

The bottle contains 3 little pouches (desiccants) to keep the tablets dry.

Każda butelka zawiera 3 małe saszetki (ze środkiem osuszającym) pochłaniające wilgoć.

And yet, she was feeding three little baby Tasmanian devils in her pouch.

Ale mimo tego, dalej karmiła swoje trzy małe tasmańskie diabły w swojej tobie.

tiny {przym.}

małe {przym.} (też: mały, drobny, malutki, maleńki)

To assist in mixing, three tiny metal balls are present in the cartridge.

Każdy wkład zawiera trzy małe metalowe kulki, które ułatwiają mieszanie zawiesiny.

So as I showed you, they're usually found on these seals that are very, very tiny.

Znajdujemy je zwykle na tych pieczęciach, które są bardzo, bardzo małe.

Shoots seem tiny; to reach the sun they can break through a brick wall.

Pędy wydają się małe, lecz szukając słońca potrafią przebić mur.

It is such a tiny country and they are arming themselves like hell.

Takie małe państwo, a zbroi się na taką ogromną skalę.

And they're a little tiny robot, a simple robot with some sensors, a little bit of processing actuation.

Są całkiem popularne, to takie małe roboty, proste roboty z kilkoma sensorami. ~~~ Tak wygląda jego działanie.

małe {rzeczownik}

kids {l.mn.} [zool.]

małe {niemęskoos.} [zool.]

Little kids, especially, are attracted by colorful packaging and plastic toys.

Zwłaszcza małe dzieci są przyciągane przez kolorowe opakowania oraz plastikowe zabawki.

It's called "Pop-It," And it's about the things little kids do with their parents.

Nazywa się "Trzaśnij tym" Opowiada o rzeczach które małe dzieci robią razem z rodzicami.

There is little kids leaning on his leg, little ghosts flying around.

I te małe dzieci opierające się o jego nogę, małe duchy latające wokół.

They're training their little kids to be soldiers for Jesus.

Szkolą swoje małe dzieci na żołnierzy Jezusa.

Anyone who has kids knows that if you offer a kid a big cookie or a small cookie, which cookie are they going to take?

Każdy kto ma dzieci wie, że jeśli zaoferujemy dziecku duże ciastko albo małe ciastko, które ciastko weźmie?

mały {przymiotnik}

little {przym.}

mały {przym. m.} (też: małe, mała)

Yet the SMEs continue to have too little access to loans and funding programmes.

Jednak MŚP nadal mają zbyt mały dostęp do pożyczek i programów finansowania.

But when I was little, I remember, he would kill flies in our house with my BB gun.

Ale pamiętam, że kiedy byłem mały, zabijał w domu muchy z mojej wiatrówki.

We know that little Skippy is loading his Uzi down here, getting ready for homeroom.

Wiemy, że mały Skippy ładuje gdzieś tutaj swojego kałasza, przygotowując się do lekcji.

Then we put a little chip, little tag, onto the trash and then started following it.

Potem przytwierdzaliśmy mały chip, mały nadajnik do tych śmieci i zaczęliśmy je śledzić.

Let me add that a little piece of history has been written during the French presidency.

Dodam, że podczas prezydencji francuskiej zapisano mały kawałek historii.

small {przym.}

mały {przym. m.} (też: młody, drobny, nieznaczny, niewielki)

Here's a logistics system, a small piece of one that we're currently building.

To jest system logistyczny, mały fragment systemu, który aktualnie tworzymy.

And though thy beginning was small, Yet thy latter end would greatly increase.

A choć początek twój mały będzie, jednak ostatek twój bardzo się rozmnoży.

There is one small detail which we should ponder: what are the public's views on this?

Jest jeden mały szczegół, który powinniśmy rozważyć: co sądzi o tym opinia publiczna?

That is just a small example of the opportunities offered by new technology.

To jedynie mały przykład możliwości oferowanych przez nowe technologie.

I know it's a cliche, but look, look how small, how tiny it has gotten.

Wiem, że to oklepane, ale spójrzcie, spójrzcie jak mały, jak maleńki się stał.

tiny {przym.}

mały {przym. m.} (też: drobny, malutki, maleńki, małe)

I know it's a cliche, but look, look how small, how tiny it has gotten.

Wiem, że to oklepane, ale spójrzcie, spójrzcie jak mały, jak maleńki się stał.

Tiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.

Mały szczegół dotyczący ekonomii behawioralnej: we Włoszech punkty karne odlicza się wstecz.

The tiny spike on the left to the center is actually the forefather of wheat.

Ten mały "szpikulec", drugi od lewej, jest przodkiem pszenicy.

They don't see the little, tiny sign that says: "Stay out of the water."

Ignorują mały znak przestrzegający przed wchodzeniem do wody.

We bought this tiny little bungalow in Santa Monica and for like 50 grand I built a house around it.

Kupiliśmy ten mały, malusieńki bungalow w Santa Monica do wieku prawie 60 lat budowałem wokół niego dom.

diminutive {przym.}

mały {przym. m.} (też: zdrobniały)

minuscule {przym.}

mały {przym. m.} (też: maleńki)

miniscule {przym.}

mały {przym. m.} (też: maleńki)

slim (chance, possibility) {przym.}

mały {przym. m.} (też: nikły, nikła, mała)

petite {przym.}

mały {przym. m.} (też: drobny)

lil (little) {przym.} [pot.] [skr.]

mały {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "male":

Synonimy (polski) dla "mały":

 

Podobne tłumaczenia

"male" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "male" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The top plot here shows a complicated series of calls that are repeated by males.

Górny wykres przedstawia skomplikowaną serię zawołań, powtarzanych przez samce.

Absorbed dose per unit activity administered (mGy/ MBq) Adult male Adult female

Dawka pochłonięta na jednostkę podanej aktywności (mGy/ MBq) Dorosły Dorosła

It just looks like the first thing we did was work male for female and female for male.

Po prostu wydaje się, że od początku mężczyźni pracowali dla kobiet i odwrotnie.

Rare side effects: affect 1 to 10 users in 10,000  Male or female breast enlargement.

Rzadkie dział niepożdane: wystę ce u 1 do 10 na 10 000 pacjentów:  powię

Reduced sperm function was noted in male rats at high subcutaneous doses of tacrolimus.

dużych dawkach podskórnych takrolimusu obserwowano szkodliwy wpływ na plemniki. aż w

I've heard it said that the most dangerous animal on the planet is the adolescent male.

Nie ma grupy bardziej podatnej na taką manipulację, niż młodzi mężczyźni.

And of the sons of Elam, Jeshaiah the son of Athaliah; and with him seventy males.

A z synów Elamowych Isajasz, syn Atalijasza, a z nim siedmdziesiąt mężów;

if you are male and wish to father a child, as Arava can cause birth defects in new born

mężczyźni powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia wad wrodzonych u dziecka.

Overactive thyroid gland has been reported, abnormal development of secondary male sexual

Zgłaszano przypadki nadczynności tarczycy, nieprawidłowy rozwój drugorzędowych cech

And of the sons of Shephatiah, Zebadiah the son of Michael; and with him fourscore males.

A z synów Sefatyjaszowych Zabadyjasz, syn Michaelowy, a z nim ośmdziesiąt mężów;

It is not known whether this finding was due to effects on the males and/ or the females.

Nie wiadomo czy to działanie było wynikiem wpływu na samce i (lub) samice.

Male patients undergoing DepoCyte treatment should use a reliable contraceptive method.

Mężczyźni stosujący DepoCyte również powinni stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

And of the sons of Bebai, Zechariah the son of Bebai; and with him twenty and eight males.

A z synów Bebajowych Zacharyjasz, syn Bebajowy, a z nim dwadzieścia i ośm mężów;

renal failure or renal dysfunction e. g. serum creatinine levels > 135µmol/ l in males and

niewydolnością nerek lub zaburzeniami czynności nerek tzn. stężenie kreatyniny w surowicy

After they're finished doing the nasty, the female eats the head...... of her male mate.

Zaraz po skończeniu swoich paskudnych działań, samica zjada głowę...... swojego towarzysza.

Of the sons of Pahath-moab, Eliehoenai the son of Zerahiah; and with him two hundred males.

Z synów Pachatmoabowych Elijeoenaj, syn Zerachyjaszowy, a z nim dwieście mężów;

Facial hirsutism is excessive growth on the face of coarse hair, often in a male pattern.

Hirsutyzm jest to nadmierne owłosienie twarzy, często typu męskiego.

And of the sons of Azgad, Johanan the son of Hakkatan; and with him a hundred and ten males.

A z synów Azgadowych Johanan, syn Hakatanowy, a z nim sto i dziesięć mężów;

Of the sons of Joab, Obadiah the son of Jehiel; and with him two hundred and eighteen males.

Z synów Joabowych Obadyjasz, syn Jechyjelowy, a z nim dwieście i ośmnaście mężów;

Breeding boars (male pigs) should be revaccinated every six months.

Knury rozpłodowe (samce świń) należy szczepić ponownie co sześć miesięcy.
 

Wyniki z forum

"male" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kibel, heroina, wytrysk, spłacalność, płyta ochronna

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.