Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "male"

Czy chodziło Ci o Malé?
 

"male" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 225

male {rzeczownik}

male {rzecz.} (też: man, fellow)

if you are a male who is taking Rebetol, do not have sex with a pregnant girl or woman unless

jeśli lek Rebetol przyjmuje mężczyzna, nie powinien mieć kontaktów seksualnych z ciężarną

are you male or female?

jesteś kobietą czy mężczyzną?

(as it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord),

(Tak jako napisano w zakonie Pańskim: że wszelki mężczyzna, otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie.

And it should be a male victim, that's the only thing.

Ofiarą powinien być mężczyzna, to jedyny warunek.

As the most holy things shalt thou eat thereof; every male shall eat thereof: it shall be holy unto thee.

Na miejscu najświętszem jadać to będziesz; wszelki mężczyzna będzie jadł z tego; rzeczą poświęconą to będzie tobie.

male {rzecz.} (też: dog)

samiec {m.}

And the male ... (Laughter) We're going to see it again.

Samiec rozszczepił ubarwienie, pokazując się z łagodniejszej strony.

Here's Felix, I think. ~~~ He's our alpha male; he's a kind of big guy.

To chyba Felix, nasz samiec alfa; dość spory facet.

When a male dolphin leaves Mom, it will often join up with another male and form an alliance, which may last for decades.

Kiedy samiec opuszcza matkę, często przyłącza się do innego samca tworząc pakt mogący trwać dziesiątki lat.

And on the bottom, my personal favorite, the little male over there, four hours after his release he was together with a wild female.

Na dole jest mój ulubieniec. ~~~ Ten mały samiec 4 godziny po wypuszczeniu był już w towarzystwie dzikiej samicy.

A new male comes into the area and takes over the pride, and, of course, first of all kills all the cubs and possibly some of the females that are defending their cubs.

Teren przejmuje nowy samiec, który przejmuje też władzę w stadzie, i, rzecz jasna, najpierw zabija wszystkie młode i czasami niektóre samice, broniące swojego potomstwa.

male {przymiotnik}

male {przym.} (też: masculine, virile, butch, manlike)

męski {przym. m.}

And lastly, the only portrait of a male that Leonardo painted, "The Musician."

I w końcu jedyny portret męski, jaki namalował da Vinci: "Portret muzyka".

Normally the testes should make testosterone, the male hormone.

W normalnych warunkach jądra produkują męski hormon - testosteron.

In the case of Mr Bloom, his intervention was so male, that it was difficult to agree with.

W przypadku pana posła Blooma głos męski brzmiał tak męsko, że praktycznie trudno się z nim zgodzić.

There are no specific data on the risk of male-mediated foetal toxicity.

Brak dokładnych danych o możliwości przenoszenia przez męski układ rozrodczy działania toksycznego na płód.

It also happens to be male and, in theory immortal.

Jest to osobnik męski, i - przynajmniej w teorii - nieśmiertelny.

Male {rzeczownik}

Malé {nazwa wł.} [geogr.]

Male {nazwa wł.} [geogr.]

Actually, sitting here today in Mysore, we're closer to Malé than we are to Delhi, for example.

Właściwie, siedząc tu dziś w Mysore jesteśmy bliżej Malé niż na przykład Dehli.

For too long these top EU posts have been seen as 'male, pale and stale'.

Czołowe stanowiska w UE zbyt długo były postrzegane jako stanowiska dla starszych białych mężczyzn [male, pale and stale]'.

I got on my bicycle, and I cycled around the island of Malé.

Jeździłem rowerem wokoło wyspy Malé.

Capital, Malé, where I live.

Stolica, Malé, gdzie mieszkam.

And that front in the middle is not vertical, it's at an angle. ~~~ So, as it comes over towards Malé I'm standing in Malé underneath the front.

więc gdy jest nad Malé, na Malé mamy monsun letni, ale powyżej na Malé mamy monsun letni, ale powyżej jest wiatr monsunu zimowego.

małe {przymiotnik}

small {przym.}

małe {przym.} (też: młody, mały, drobny, nieznaczny)

Small clinical trials have not revealed metformin to have malformative effects.

Małe badania kliniczne nie wykazały, żeby metformina wywoływała wady rozwojowe.

And one of those competitions, I just won a small, little transistor Philips radio.

Na jednym z takich konkursów wygrałem małe radio tranzystorowe marki Philips.

Three-quarters of these companies are small and usually work for a single customer.

Trzy czwarte tych firm to firmy małe, które zwykle współpracują z jednym klientem.

The second aspect is linked to the status of women running small businesses.

Druga kwestia wiąże się ze statusem kobiet prowadzących małe przedsiębiorstwa.

As you can see, "We Feel Fine" collects very, very small-scale personal stories.

Jak widzicie, "We Feel Fine" zbiera bardzo, bardzo małe fragmenty ludzkich historii.

małe {rzeczownik}

kids {l.mn.} [zool.]

małe {niemęskoos.} [zool.]

Little kids, especially, are attracted by colorful packaging and plastic toys.

Zwłaszcza małe dzieci są przyciągane przez kolorowe opakowania oraz plastikowe zabawki.

It's called "Pop-It," And it's about the things little kids do with their parents.

Nazywa się "Trzaśnij tym" Opowiada o rzeczach które małe dzieci robią razem z rodzicami.

They're training their little kids to be soldiers for Jesus.

Szkolą swoje małe dzieci na żołnierzy Jezusa.

Anyone who has kids knows that if you offer a kid a big cookie or a small cookie, which cookie are they going to take?

Każdy kto ma dzieci wie, że jeśli zaoferujemy dziecku duże ciastko albo małe ciastko, które ciastko weźmie?

Any parents of young kids in the audience?

Czy ktoś z widowni ma małe dzieci?

mały {przymiotnik}

little {przym.}

mały {przym. m.} (też: malutki, maciupki)

But when I was little, I remember, he would kill flies in our house with my BB gun.

Ale pamiętam, że kiedy byłem mały, zabijał w domu muchy z mojej wiatrówki.

We know that little Skippy is loading his Uzi down here, getting ready for homeroom.

Wiemy, że mały Skippy ładuje gdzieś tutaj swojego kałasza, przygotowując się do lekcji.

Then we put a little chip, little tag, onto the trash and then started following it.

Potem przytwierdzaliśmy mały chip, mały nadajnik do tych śmieci i zaczęliśmy je śledzić.

Let me add that a little piece of history has been written during the French presidency.

Dodam, że podczas prezydencji francuskiej zapisano mały kawałek historii.

This little bag is able to conduct itself in a way that can only be described as living.

Ten mały pęcherzyk potrafi zachowywać się w sposób, który trzeba uznać za życie.

small {przym.}

mały {przym. m.} (też: młody, drobny, nieznaczny, niewielki)

That is just a small example of the opportunities offered by new technology.

To jedynie mały przykład możliwości oferowanych przez nowe technologie.

I know it's a cliche, but look, look how small, how tiny it has gotten.

Wiem, że to oklepane, ale spójrzcie, spójrzcie jak mały, jak maleńki się stał.

Well, sometimes, Mr President, you need a small angel at your shoulder.

Cóż, czasami, Panie Przewodniczący, potrzebny jest mały aniołek stróż na ramieniu.

The relatively small leakage remained within the containment building.

Stosunkowo mały wyciek nie pozostał w obudowie bezpieczeństwa reaktora.

Small in size and large in heart, Luxembourg has a lot to offer for your future.

Mały rozmiarem, ale wielki sercem Luksemburg może ci wiele zaoferować.

tiny {przym.}

mały {przym. m.} (też: drobny, malutki, maleńki, tyci)

I know it's a cliche, but look, look how small, how tiny it has gotten.

Wiem, że to oklepane, ale spójrzcie, spójrzcie jak mały, jak maleńki się stał.

Tiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.

Mały szczegół dotyczący ekonomii behawioralnej: we Włoszech punkty karne odlicza się wstecz.

The tiny spike on the left to the center is actually the forefather of wheat.

Ten mały "szpikulec", drugi od lewej, jest przodkiem pszenicy.

We bought this tiny little bungalow in Santa Monica and for like 50 grand I built a house around it.

Kupiliśmy ten mały, malusieńki bungalow w Santa Monica do wieku prawie 60 lat budowałem wokół niego dom.

I do not know if all Members can picture it, but here is just one tiny detail from the negotiations.

Nie wiem, czy wszyscy posłowie mogą sobie to wyobrazić, ale oto jeden zaledwie mały szczegół z tych negocjacji.

diminutive {przym.}

mały {przym. m.} (też: zdrobniały)

petite {przym.}

mały {przym. m.} (też: drobny)

slim (chance, possibility) {przym.}

mały {przym. m.} (też: nikły, nikła, mała)

miniscule {przym.}

mały {przym. m.} (też: maleńki)

minuscule {przym.}

mały {przym. m.} (też: maleńki)

lil (little) {przym.} [pot.] [skr.]

mały {przym. m.}

cosmetic {przym.}

mały {przym. m.} (też: drobny, kosmetyczny, niewielki)

The Polish cosmetics industry consists mainly of small and medium-sized enterprises which cannot afford to carry out the complicated tests needed to introduce substitute substances in many cosmetics.

Polski przemysł kosmetyczny to głównie małe i średnie firmy, których nie stać na przeprowadzenie skomplikowanych badań testowych by wprowadzić substancje zastępcze w wielu kosmetykach.

minor {przym.}

mały {przym. m.} (też: drobny, niewielki, drugorzędny, minorowy)

Madam President, I would like to point to one minor area in which we could save money, which is software.

Pani Przewodnicząca! Chciałbym zwrócić uwagę na jeden mały obszar, na którym moglibyśmy zaoszczędzić pieniądze, czyli oprogramowanie.

In the countries in which referendums were promised, the Treaty is portrayed, as in the United Kingdom or in my home country, Austria, as just a minor detail, an extension of something.

W krajach w których obiecano przeprowadzenie referendów, tak jak w Wielkiej Brytanii, czy w moim rodzinnym kraju, Austrii, Traktat jest opisywany jako mały szczegół, poszerzenie czegoś.

A minority of patients were tested using fluorescence in-situ hybridisation (FISH).

Mała część pacjentów diagnozowana przy pomocy fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH).

No longer is the proposal being advocated just by academics and minority or opposition groups.

Propozycja ta nie jest popierana już tylko przez naukowców i małe lub opozycyjne grupy.

The Buddhist monks are not a small elite minority.

Mnisi buddyjscy nie są małą elitarną mniejszością.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "male":

Synonimy (polski) dla "mały":

 

Podobne tłumaczenia

"male" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "male" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It just looks like the first thing we did was work male for female and female for male.

Po prostu wydaje się, że od początku mężczyźni pracowali dla kobiet i odwrotnie.

Rare side effects: affect 1 to 10 users in 10,000  Male or female breast enlargement.

Rzadkie dział niepożdane: wystę ce u 1 do 10 na 10 000 pacjentów:  powię

Reduced sperm function was noted in male rats at high subcutaneous doses of tacrolimus.

dużych dawkach podskórnych takrolimusu obserwowano szkodliwy wpływ na plemniki. aż w

I've heard it said that the most dangerous animal on the planet is the adolescent male.

Nie ma grupy bardziej podatnej na taką manipulację, niż młodzi mężczyźni.

And of the sons of Elam, Jeshaiah the son of Athaliah; and with him seventy males.

A z synów Elamowych Isajasz, syn Atalijasza, a z nim siedmdziesiąt mężów;

if you are male and wish to father a child, as Arava can cause birth defects in new born

mężczyźni powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia wad wrodzonych u dziecka.

Overactive thyroid gland has been reported, abnormal development of secondary male sexual

Zgłaszano przypadki nadczynności tarczycy, nieprawidłowy rozwój drugorzędowych cech

And of the sons of Shephatiah, Zebadiah the son of Michael; and with him fourscore males.

A z synów Sefatyjaszowych Zabadyjasz, syn Michaelowy, a z nim ośmdziesiąt mężów;

It is not known whether this finding was due to effects on the males and/ or the females.

Nie wiadomo czy to działanie było wynikiem wpływu na samce i (lub) samice.

Male patients undergoing DepoCyte treatment should use a reliable contraceptive method.

Mężczyźni stosujący DepoCyte również powinni stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

And of the sons of Bebai, Zechariah the son of Bebai; and with him twenty and eight males.

A z synów Bebajowych Zacharyjasz, syn Bebajowy, a z nim dwadzieścia i ośm mężów;

renal failure or renal dysfunction e. g. serum creatinine levels > 135µmol/ l in males and

niewydolnością nerek lub zaburzeniami czynności nerek tzn. stężenie kreatyniny w surowicy

Of the sons of Pahath-moab, Eliehoenai the son of Zerahiah; and with him two hundred males.

Z synów Pachatmoabowych Elijeoenaj, syn Zerachyjaszowy, a z nim dwieście mężów;

Facial hirsutism is excessive growth on the face of coarse hair, often in a male pattern.

Hirsutyzm jest to nadmierne owłosienie twarzy, często typu męskiego.

And of the sons of Azgad, Johanan the son of Hakkatan; and with him a hundred and ten males.

A z synów Azgadowych Johanan, syn Hakatanowy, a z nim sto i dziesięć mężów;

Of the sons of Joab, Obadiah the son of Jehiel; and with him two hundred and eighteen males.

Z synów Joabowych Obadyjasz, syn Jechyjelowy, a z nim dwieście i ośmnaście mężów;

Breeding boars (male pigs) should be revaccinated every six months.

Knury rozpłodowe (samce świń) należy szczepić ponownie co sześć miesięcy.

No data are available to evaluate male or female mating or fertility indices.

Nie ma danych dotyczących wpływu na zdolności rozrodcze i płodność.

And of the sons of Adin, Ebed the son of Jonathan; and with him fifty males.

A z synów Adynowych Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesiąt mężów;

Of the sons of Shecaniah, the son of Jahaziel; and with him three hundred males.

Z synów Sechanijaszowych syn Jahazyjelowy, a z nim trzy sta mężów;
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.