angielsko-polskie tłumaczenie słowa "male"


Czy chodziło Ci o Malé

EN male angielskie tłumaczenie

male {rzecz.}
male {przym.}
PL

PLMale polskie tłumaczenie

Male {nazwa wł.}
EN
mały {m.}
EN
małe {niemęskoos.}
EN
małe {przym.}
EN
mały {przym. m.}

EN male
volume_up
{rzeczownik}

male (też: fellow, man)
And it should be a male victim, that's the only thing.
Ofiarą powinien być mężczyzna, to jedyny warunek.
if you are a male who is taking Rebetol, do not have sex with a pregnant girl or woman unless
jeśli lek Rebetol przyjmuje mężczyzna, nie powinien mieć kontaktów seksualnych z ciężarną
(as it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord),
(Tak jako napisano w zakonie Pańskim: że wszelki mężczyzna, otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie.
male (też: dog)
And the male ... (Laughter) We're going to see it again.
Samiec rozszczepił ubarwienie, pokazując się z łagodniejszej strony.
. ~~~ He's our alpha male; he's a kind of big guy.
To chyba Felix, nasz samiec alfa; dość spory facet.
When a male dolphin leaves Mom, it will often join up with another male and form an alliance, which may last for decades.
Kiedy samiec opuszcza matkę, często przyłącza się do innego samca tworząc pakt mogący trwać dziesiątki lat.

Przykłady użycia - "male" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt just looks like the first thing we did was work male for female and female for male.
Po prostu wydaje się, że od początku mężczyźni pracowali dla kobiet i odwrotnie.
EnglishReduced sperm function was noted in male rats at high subcutaneous doses of tacrolimus.
dużych dawkach podskórnych takrolimusu obserwowano szkodliwy wpływ na plemniki. aż w
EnglishOveractive thyroid gland has been reported, abnormal development of secondary male sexual
Zgłaszano przypadki nadczynności tarczycy, nieprawidłowy rozwój drugorzędowych cech
EnglishRare side effects: affect 1 to 10 users in 10,000  Male or female breast enlargement.
Rzadkie dział niepożdane: wystę ce u 1 do 10 na 10 000 pacjentów:  powię
Englishif you are male and wish to father a child, as Arava can cause birth defects in new born
mężczyźni powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia wad wrodzonych u dziecka.
EnglishI've heard it said that the most dangerous animal on the planet is the adolescent male.
Nie ma grupy bardziej podatnej na taką manipulację, niż młodzi mężczyźni.
EnglishActually, sitting here today in Mysore, we're closer to Malé than we are to Delhi, for example.
Właściwie, siedząc tu dziś w Mysore jesteśmy bliżej Malé niż na przykład Dehli.
EnglishNo data are available to evaluate male or female mating or fertility indices.
Nie ma danych dotyczących wpływu na zdolności rozrodcze i płodność.
EnglishMale patients undergoing DepoCyte treatment should use a reliable contraceptive method.
Mężczyźni stosujący DepoCyte również powinni stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.
EnglishMale dogs are very serious about a hierarchy, because it prevents physical fights.
Psy-samce poważnie traktują hierarchię, bo zapobiega ona walkom.
EnglishThat's pretty tough for any male, especially if you ride a bike.
To wyjątkowo ciężkie dla każdego faceta, szczególnie gdy jeździsz na rowerze.
EnglishBreeding boars (male pigs) should be revaccinated every six months.
Knury rozpłodowe (samce świń) należy szczepić ponownie co sześć miesięcy.
EnglishFacial hirsutism is excessive growth on the face of coarse hair, often in a male pattern.
Hirsutyzm jest to nadmierne owłosienie twarzy, często typu męskiego.
EnglishWe're kind of like buds, but I'm also a male as well and he's -- KB: He sees you as competition?
Lubimy się, ale ja też jestem samcem, a w tej części roku to go denerwuje.
Englishif you are male and wish to father a child, as Arava can cause birth defects in new born infants.
mężczyźni powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia wad wrodzonych u dziecka.
EnglishThey get paid by pollen and nectar, to move that male sperm, the pollen, from flower to flower.
Są opłacane pyłkiem i nektarem, by przemieszczać pyłek między kwiatami.
EnglishRight now in Alabama 34 percent of the black male population has permanently lost the right to vote.
Obecnie w Alabamie 34% czarnoskórej populacji na stałe straciło prawo głosu.
EnglishAnd you can see these large, yolked-up eggs bursting through the surface of this male's testes.
Tutaj widać duże jajeczka wyrastające na powierzchni jąder tego samca.
EnglishThalidomide is present in the semen of male patients at levels similar to plasma concentrations.
Talidomid jest obecny w nasieniu pacjentów w stężeniu zbliżonym do stężenia leku w osoczu.
EnglishOther negative prognostic factors (age > 40 years, male gender, bridging fibrosis) should be taken into dic
duże miano wirusa o genotypie 1 (co określono w próbce pobranej przed leczeniem).