Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "make"

 

"make" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-109 z 15977

make {rzeczownik}

make {rzecz.} (też: brand)

marka {f.}

Here's a German car manufacturer that gives you the opportunity to completely custom make your car.

Niemiecka marka oferuje auta składane na zamówienie.

At every single refugee camp, she has to face off soldiers who want to take my elder brother Mark, who was nine, and make him a boy soldier.

W każdym obozie musiała stawiać się żołnierzom, którzy chcieli zabrać Marka, mojego starszego, dziewięcioletniego brata, żeby zrobić z niego żołnierza.

to make {czasownik}

to make [made|made] {czas.} (też: to do, to perform)

zrobić {czas.}

I just want to make a couple of points today about the things that we need to do.

Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.

It's time to make space, to share the enjoyment of life in a beloved community."

To czas, aby zrobić miejsce, dzielić radości życia w ukochanej społeczności.'

Now, the old timers didn't take a fancy guitar string and make anything like this.

Oczywiście nikt dawniej nie używał strun gitarowych, żeby zrobić coś takiego.

Basically, these people committed ecological suicide in order to make more of these.

Generalnie, ci ludzie popełnili ekologiczne samobójstwo aby zrobić więcej tych.

The chair of Deutsche Bank, Dr Ackermann, is a difficult man to make an impression on.

Na prezesie Deutsche Bank, doktorze Ackermannie, trudno jest zrobić wrażenie.

to make [made|made] {czas.} (też: to do)

uczynić {czas.}

We must make the European requirements for cross-departmental cooperation binding.

Musimy uczynić europejskie wymagania współpracy między departamentami wiążącymi.

At the same time we must strive to make the European Union open and accessible.

Jednocześnie musimy dążyć do tego, aby uczynić Unię Europejską otwartą i dostępną.

I should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.

W tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.

With the best will in the world, you cannot make arsonists into firefighters!

Nawet przy najlepszej woli na świecie nie można z podpalaczy uczynić strażaków!

And then I have to try to see in what ways I can make these the hands of God.

A potem muszę spróbować zrozumieć w jaki sposób mogę uczynić z tego ręce Boga.

to make [made|made] {czas.} (też: to act, to do, to achieve, to perform)

So I started teaching a class, modestly called, "How To Make Almost Anything."

Zacząłem prowadzić zajęcia, skromnie nazwane, "Jak robić praktycznie wszystko".

We need to make the best mathematical models we can, the most consistent ones.

Musimy robić najlepsze modele matematyczne jakie możemy, najbardziej spójne.

Couldn't you make that from 300? It's got a vacuum-formed, carbon-nylon pan.

Czemu nie robić ich z 300 części? ~~~ Jest formowany próżniowo z węglu i nylonu.

I do not want to make this political because for me this is not political.

Nie chcę robić z tej kwestii sprawy politycznej, bo dla mnie nie jest ona polityczna.

For obvious reasons, of course, there is no agreement on where to make savings.

Z oczywistych powodów nie ma oczywiście zgody co do tego, gdzie te oszczędności robić.

to make [made|made] {czas.} (też: to create, to form, to comprise, to compose)

tworzyć {czas.}

And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.

Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.

The question therefore is not to make more laws, but to ensure they are observed.

Nie chodzi więc tylko o to, aby tworzyć więcej prawa, ale aby prawo było przestrzegane.

Their competitors are all equally qualified to make all of these products.

Konkurenci są równie dobrze wykwalifikowani, by tworzyć takie produkty.

As a magician, I try to create images that make people stop and think.

Jako magik staram się tworzyć obrazy, przy których ludzie zatrzymają się i pomyślą.

We need it in order to make better policies and better legislation.

Potrzebujemy jej, aby tworzyć lepszą politykę i lepsze prawodawstwo.

to make [made|made] {czas.} (też: to comprise, to make up, to pose, to add up to)

stanowić {czas.}

It can be an opportunity for a breakthrough, for a solution and to make progress.

Może stanowić szansę dokonania przełomu, znalezienia rozwiązania i dokonania postępu.

The school fruit scheme can make a valuable contribution in this context.

Program "owoce w szkole” może w tym względzie stanowić wartościowy wkład.

And I thought, "You know, that might actually make a pretty good lure."

Wiecie, pomyślałam sobie, że w sumie mogło by to stanowić całkiem niezłą przynętę.

Diplomats put forward by the Member States are to make up only one third of the whole corps.

Dyplomaci wskazani przez państwa członkowskie stanowić mają jedynie 1/3 całego korpusu.

This is the reason that the new Commission's framework programme must make this an absolute priority.

Dlatego też w programie ramowym nowej Komisji musi to stanowić bezwzględny priorytet.

to make [made|made] {czas.} (też: to propose, to table, to lodge, to raise)

zgłaszać {czas.}

If you had criticisms to make of Mr Ben Ali, you should have made them at the time.

Jeżeli mieliście krytyczne uwagi pod jego adresem, należało je zgłaszać wtedy.

Now is not the time for explanations of vote, so please do not make such comments.

Teraz nie ma uwag odnośnie głosowania i proszę takich uwag nie zgłaszać.

Passengers must therefore make their claims in bankruptcy proceedings.

Pasażerowie muszą zatem zgłaszać swoje roszczenia w ramach postępowania upadłościowego.

With the Treaty of Lisbon, even the Commission has the authority to make proposals regarding this.

Na mocy traktatu lizbońskiego wnioski w tej sprawie może zgłaszać nawet Komisja.

You cannot always just make oral motions without information.

Nie można ciągle tylko zgłaszać poprawek ustnych nie podając żadnych informacji.

to make [made|made] {czas.} (też: to act, to do, to achieve, to perform)

czynić {czas.}

How, in the future, are we going to program our robots and make them easier to use?

Jak w przyszłości będziemy programować nasze roboty i czynić je łatwiejszymi w użyciu?

We want to make more progress in this area, because the situation is extremely complex.

Chcemy czynić większe postępy w tym obszarze, ponieważ sytuacja jest bardzo złożona.

Democracy must make progress in Ukraine and we can support this process.

Demokracja na Ukrainie musi czynić postępy, a my możemy wspierać ten proces.

We must all make an effort to reach an agreement with the Council, even at first reading.

Wszyscy musimy czynić wysiłki na rzecz porozumienia z Radą, jeszcze w pierwszym czytaniu.

The European Parliament must not make such sweeping statements on such an important issue.

Parlament Europejski nie może czynić takich ogólnikowych stwierdzeń w tak poważnej sprawie.

to make [made|made] {czas.} (też: to activate, to give rise to, to cause, to occasion)

powodować {czas.}

A reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.

Zmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.

This causes an illness called severe sepsis which can make you very ill.

Może to powodować bardzo ciężki stan chorobowy, określany jako ciężka sepsa (posocznica).

Reduction in red blood cells which can make the skin pale and cause weakness or breathlessness

Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może powodować bladość skóry oraz osłabienie i

Now both of these kinds of cells can make the place cells fire.

Oba te rodzaje komórek mogą powodować wystrzeliwanie przez komórki miejsca.

Zonegran can make you perspire less, which can cause your body temperature to increase.

Zonegran może zmniejszać ilość wydzielanego potu, co może powodować zwiększenie temperatury ciała.

to make [made|made] {czas.} (też: to confect, to make out)

sporządzać {czas.}

I support the idea that the Commission should make all draft implementing measures public as soon as they are formally proposed.

Popieram pomysł, zgodnie z którym Komisja powinna sporządzać wszystkie projekty środków wykonawczych niezwłocznie po ich formalnym zgłoszeniu.

I do not want to make a plan that we arrive at and about which we say: guess what, we have come to bring you our plan for your country.

Nie chcę sporządzać planu, który ukończymy i powiemy potem tak: nie zgadniecie! Przyszliśmy do Was, aby dać Wam plan dla waszego kraju. - Nie, nie róbmy tego.

Raptiva is a powder and solvent that are made up into a solution for injection.

Raptiva jest proszkiem i rozpuszczalnikiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Cetrotide is a powder and solvent to be made up in a solution for injection.

Cetrotide to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Minutes shall be made of each hearing and signed by the President and the Registrar.

Z każdej rozprawy sporządza się protokół, podpisywany przez prezesa i sekretarza.

to make [made|made] {czas.}

odbywać [odbywam|odbywał] (tournee) {czas.}

And since the most sustainable trip is the one that you never had to make in the first place, suddenly our lives become instantly more sustainable.

I od kiedy najbardziej oszczędną podróżą jest ta, której nie musisz odbywać, nasze życie staje się o wiele bardziej oszczędne.

Mr President-in-Office of the Council, you tell us things and you make hypothetical statements such as: 'the fight against terrorism has to be conducted with respect for basic human rights'.

Urzędujący przewodniczący Rady mówi pewne rzeczy i wydaje hipotetyczne oświadczenia w stylu: "walka z terroryzmem musi się odbywać przy poszanowaniu podstawowych praw człowieka”.

And I went out there and made it to the Big East, which was sort of the championship race at the end of the season.

Starałam się, aż dotarłam do zawodów uniwersyteckich Big East Conference. ~~~ Odbywają się one pod koniec sezonu... ...kiedy jest bardzo gorąco. ~~~ Miałam nowe nogi.

The large conference room where the Governing Council meetings are held, as well as the offices of members of the decision-making bodies, are located on the upper floors.

Na górnych piętrach znajdują się biura członków organów decyzyjnych EBC i wielka sala konferencyjna, w której odbywają się posiedzenia Rady Prezesów.

Except, of course, what's interesting about this is that we can't be sure how that idea was conveyed, because the Homo erectus that made these objects did not have language.

Nie możemy być pewni w jaki sposób to się odbywało bo Homo erectus, którzy je wytwarzali, nie znali języka.

to make [made|made] {czas.} (też: to produce, to fabricate, to mill)

produkować {czas.}

Well, we first figured out how to make flu vaccines, how to produce them, in the early 1940s.

Na początku, w latach 40. odkryliśmy jak produkować szczepionki.

We must consider how we can produce food and make it available.

Musimy rozważyć, jak produkować żywność i czynić ją dostępną.

(RO) The only option available to us is not to produce less, but to make our production smarter and greener.

(RO) Jedynym dostępnym dla nas rozwiązaniem nie jest produkować mniej, ale bardziej inteligentnie i ekologicznie.

Imagine being able to make perfect lenses.

Wyobraźcie sobie, że potrafimy produkować doskonałe soczewki.

We sell those to the military presently for about 70,000 dollars, and they're buying them as fast as we can make them.

Sprzedajemy je wojsku za około 70,000 dolarów, a oni kupują je tak szybko jak tylko możemy produkować.

to make [made|made] {czas.} (też: to compile, to make out, to draw up, to organize)

sporządzić {czas.}

If the institution does not accept his recommendations, he can make a special report to Parliament.

Jeżeli dana instytucja nie przyjmie zalecenia, rzecznik może sporządzić specjalne sprawozdanie dla Parlamentu.

We could make a whole list of such complaints.

Moglibyśmy sporządzić całą listę takich skarg.

I did not vote on this report, because I forgot to make a declaration of interest - of financial interest, no less.

Nie głosowałem nad tym sprawozdaniem, ponieważ zapomniałem sporządzić deklarację zainteresowania - również w kwestii finansowej.

I would like to congratulate all the officials and assistants who have worked over the past year to make this report possible.

Chciałbym podziękować wszystkim urzędnikom i asystentom, którzy pracowali wspólnie przez ostatni rok, aby sporządzić omawiane sprawozdanie.

On the other hand, we should closely monitor developments and, in this context, we are ready to make a report in 2012.

Z drugiej strony, powinniśmy ściśle monitorować postępy w tym zakresie, i w tym kontekście jesteśmy gotowi sporządzić sprawozdanie w roku 2012.

to make [made|made] {czas.}

odbyć (tournee) {czas.}

Consumers should be provided with all the details regarding the trip they intend to make.

Konsumentom należy przekazać wszystkie szczegóły dotyczące podróży, którą zamierzają odbyć.

You cannot make the voyage alone, you were never meant to.

Nie można odbyć podróży w pojedynkę, nigdy nie można było.

We are on the verge right now to make the first flight of an airplane outside the Earth's atmosphere.

Odbył się pierwszy lot samolotem na Ziemi. ~~~ Niedługo uda nam się odbyć pierwszy lot samolotem poza ziemską atmosferą.

Finally, this group should make a valuable contribution to the European Forum for Culture scheduled to take place on 29 and 30 September 2009, in Brussels.

I wreszcie, grupa ta powinna wnieść cenny wkład w europejskie forum na rzecz kultury, które zgodnie z planem ma się odbyć w Brukseli w dniach 29 i 30 września 2009 r.

I am therefore making a specific application for this debate to be held, but to make amendments to the Rules, and not to make interpretations that are out of kilter with the idea of the Rules.

Dlatego stawiam konkretny wniosek, żeby debatę odbyć. Natomiast dokonać zmiany w Regulaminie i nie dokonywać interpretacji niezgodnych z ideą Regulaminu.

to make [made|made] (an additional shelf) {czas.}

dorobić (półkę) {czas.}

to make money hand over fist

szybko się dorobić

I removed the microphone from that, and then just pinched that -- like I just made a clip out of the microphone -- and clipped that to a piece of paper, any paper that you found around.

Wyjąłem ten mikrofon, przypiąłem z boku... Wyjąłem ten mikrofon, przypiąłem z boku... Dorobiłem do mikrofonu klips. ~~~ Przypiąłem to do kartki najzwyklejszego papieru.

to make [made|made] {czas.} (też: to cook, to boil)

ugotować {czas.}

You're gonna boil them and make soup?

Masz zamiar ugotować z nich zupę?

to make [made|made] (money) {czas.}

zbić (forsę, kapitał, majątek) {czas.} [pot.]

Instead, it's folks getting together to do something for fun, rather than because they were told to, or because they were expecting to make a mint off of it.

Zamiast tego, ludzie jednoczą się, aby zrobić coś dla zabawy, a nie dlatego, że ktoś im kazał, albo że spodziewają się zbić na tym majątek.

to make [made|made] (an additional shelf) {czas.}

dorabiać [dorabiam|dorabiał] (półkę) {czas.}

to make [made|made] {czas.} (też: to drive, to shepherd, to corral)

zapędzić {czas.}

to make [made|made] {czas.} (też: to form, to shape, to mould, to mold)

This matrix self-assembles, growing through and around the particles, making millions and millions of tiny fibers.

Ta matryca formuje się sama, rosnąc wokół tych cząsteczek, tworząc miliony milionów włókienek.

to make [made|made] {czas.} (też: to swim up, to reach, to swim, to flow)

dopłynąć {czas.}

to make [made|made] {czas.} (też: to mould, to mold, to form)

uformować {czas.}

to make [made|made] (money) {czas.}

zbijać [zbijam|zbijał] (forsę, kapitał, majątek) {czas.} [pot.]

Are they the interests of large, transnational companies which want to make profits without regard to social or environmental agreements?

Czy są to interesy dużych transnarodowych przedsiębiorstw, które chcą zbijać kokosy bez względu na umowy społeczne czy środowiskowe?

to make [made|made] {czas.} (też: to flow, to come, to swim, to swim up)

to make [made|made] {czas.} (też: to manufacture)

fabrykować {czas.} [pot.]

to make [made|made] {czas.} (też: to fabricate, to falsify, to produce, to forge)

fabrykować {czas.}

to make [made|made] {czas.} (też: to manufacture)

sfabrykować {czas.} [pot.]

to make [made|made] {czas.} (też: to cause, to get)

to make [made|made] {czas.} (też: to cause, to get)

mak {rzeczownik}

poppy {rzecz.}

mak {m.}

poppy-seed {rzecz.} [zł.]

mak {m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "make":

 

Podobne tłumaczenia

"make" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "make" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Make sure none of the items that you need for your injection have been opened.

● Należy się upewnić, czy żaden z elementów zestawu nie był uprzednio otwierany.

And, if you're going to make a personal opera, what about a personal instrument?

A jeśli zamierzacie stworzyć osobistą operę, co powiecie na osobisty instrument?

The adjustment is made on the basis of data provided by the European Commission.

Korekt dokonuje się na podstawie danych udostępnionych przez Komisję Europejską.

All of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.

Każdy z nas w tej Izbie jest politycznie odpowiedzialny za to, by tak się stało.

For example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.

Na przykład, musimy się upewnić, że chroniony jest mechanizm wzajemnej kontroli.

Yet I wish to make three comments following your speech, Commissioner Georgieva.

Chciałbym jednak przedstawić trzy uwagi do wystąpienia pani komisarz Georgievej.

Mr Solana has explained to us that uranium is all that is needed to make a bomb.

Pan Solana wyjaśnił nam, że uran to wszystko, czego potrzeba do produkcji bomby.

Double check the syringe to make sure that you have withdrawn the correct amount.

Należy dwukrotnie sprawdzić, czy do strzykawki pobrano właściwą ilość roztworu.

The vials are made from type 1 glass with fluoropolymer coated rubber stoppers.

Fiolki są wykonane ze szkła typu I z gumową zatyczką pokrytą fluoropolimerem. od

I know that I cannot make everybody agree, but that is the beauty of democracy.

Wiem, że wszyscy nie mogą się ze mną zgodzić, ale takie jest piękno demokracji.

It should also encourage Libyans to make changes and to move towards democracy.

Powinna też zachęcać Libijczyków do podjęcia przekształceń w kierunku demokracji.

Reforms should look to the future and make the lives of ordinary people easier.

Reformy powinny być skierowane ku przyszłości i ułatwiać życie zwykłym ludziom.

SMEs make up more than 98% of the businesses in my rural constituency of Wales.

MŚP stanowią ponad 98 % przedsiębiorstw w moim wiejskim okręgu wyborczym w Walii.

They make a significant contribution to social and economic cohesion in the EU.

Wnoszą one istotny wkład w spójność gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej.

This is definitely a very simple gesture which President Lukashenko could make.

To jest zdecydowanie bardzo prosty gest, który prezydent Łukaszenko może wykonać.

This would really make life easier for all the farms within the European Union.

Ułatwiłoby to istotnie funkcjonowanie wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej.

Transport must make a substantial contribution to the EU's overall CO2 targets.

Transport musi wnieść istotny wkład w ogólne cele UE w odniesieniu do emisji CO2.

If we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.

Jeśli chcemy odpowiednio reagować, musimy dokonać postępów w zakresie integracji.

Madam President, I appreciate this report, but I would like to make some remarks.

Pani przewodnicząca! Doceniam sprawozdanie, chcę jednak przedstawić kilka uwag.

There are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.

Są też tacy politycy, którzy czynią rozsądne przygotowania i wdrażają inicjatywy.
 

Wyniki z forum

"make" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.