Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "make"

 

"make" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-121 z 24505

make {rzeczownik}

make {rzecz.} (też: brand)

marka {f.}

At every single refugee camp, she has to face off soldiers who want to take my elder brother Mark, who was nine, and make him a boy soldier.

W każdym obozie musiała stawiać się żołnierzom, którzy chcieli zabrać Marka, mojego starszego, dziewięcioletniego brata, żeby zrobić z niego żołnierza.

to make {czasownik}

to make [made|made] {czas.} (też: to do, to perform)

zrobić {czas.}

I just want to make a couple of points today about the things that we need to do.

Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.

The chair of Deutsche Bank, Dr Ackermann, is a difficult man to make an impression on.

Na prezesie Deutsche Bank, doktorze Ackermannie, trudno jest zrobić wrażenie.

We should all do our best to make its accession to the programme as quick as possible.

Powinniśmy zrobić wszystko, aby przystąpienie do programu odbyło się jak najszybciej.

There are two other areas where we must make decisive progress this autumn.

Istnieją dwa dodatkowe obszary, w których musimy zrobić zdecydowany postęp tej jesieni.

I bet you didn't know, it takes about 5 pints of water to make a pint of beer.

Pewnie nie wiedzieliście że potrzeba 5 litrów wody żeby zrobić litr piwa.

to make [made|made] {czas.} (też: to do)

uczynić {czas.}

At the same time we must strive to make the European Union open and accessible.

Jednocześnie musimy dążyć do tego, aby uczynić Unię Europejską otwartą i dostępną.

I should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.

W tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.

With the best will in the world, you cannot make arsonists into firefighters!

Nawet przy najlepszej woli na świecie nie można z podpalaczy uczynić strażaków!

And then I have to try to see in what ways I can make these the hands of God.

A potem muszę spróbować zrozumieć w jaki sposób mogę uczynić z tego ręce Boga.

Many people have helped to make the euro the successful project it is today.

Wiele osób pomogło uczynić euro tak udanym przedsięwzięciem, jakim jest obecnie.

to make [made|made] {czas.} (też: to act, to do, to achieve, to perform)

So I started teaching a class, modestly called, "How To Make Almost Anything."

Zacząłem prowadzić zajęcia, skromnie nazwane, "Jak robić praktycznie wszystko".

We need to make the best mathematical models we can, the most consistent ones.

Musimy robić najlepsze modele matematyczne jakie możemy, najbardziej spójne.

I do not want to make this political because for me this is not political.

Nie chcę robić z tej kwestii sprawy politycznej, bo dla mnie nie jest ona polityczna.

For obvious reasons, of course, there is no agreement on where to make savings.

Z oczywistych powodów nie ma oczywiście zgody co do tego, gdzie te oszczędności robić.

It would be very nice if the Commission could make swifter progress in this regard.

Byłoby miło, gdyby Komisja mogła robić szybsze postępy w tym zakresie.

to make [made|made] {czas.} (też: to create, to form, to comprise, to compose)

tworzyć {czas.}

And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.

Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.

The question therefore is not to make more laws, but to ensure they are observed.

Nie chodzi więc tylko o to, aby tworzyć więcej prawa, ale aby prawo było przestrzegane.

Their competitors are all equally qualified to make all of these products.

Konkurenci są równie dobrze wykwalifikowani, by tworzyć takie produkty.

As a magician, I try to create images that make people stop and think.

Jako magik staram się tworzyć obrazy, przy których ludzie zatrzymają się i pomyślą.

We need it in order to make better policies and better legislation.

Potrzebujemy jej, aby tworzyć lepszą politykę i lepsze prawodawstwo.

to make [made|made] {czas.} (też: to comprise, to make up, to pose, to add up to)

stanowić {czas.}

It can be an opportunity for a breakthrough, for a solution and to make progress.

Może stanowić szansę dokonania przełomu, znalezienia rozwiązania i dokonania postępu.

The school fruit scheme can make a valuable contribution in this context.

Program "owoce w szkole” może w tym względzie stanowić wartościowy wkład.

Diplomats put forward by the Member States are to make up only one third of the whole corps.

Dyplomaci wskazani przez państwa członkowskie stanowić mają jedynie 1/3 całego korpusu.

This is the reason that the new Commission's framework programme must make this an absolute priority.

Dlatego też w programie ramowym nowej Komisji musi to stanowić bezwzględny priorytet.

How you get it shouldn't make that much of a difference.

Jak to osiągasz nie powinno stanowić większej różnicy.

to make [made|made] {czas.} (też: to propose, to table, to lodge, to raise)

zgłaszać {czas.}

If you had criticisms to make of Mr Ben Ali, you should have made them at the time.

Jeżeli mieliście krytyczne uwagi pod jego adresem, należało je zgłaszać wtedy.

Now is not the time for explanations of vote, so please do not make such comments.

Teraz nie ma uwag odnośnie głosowania i proszę takich uwag nie zgłaszać.

Passengers must therefore make their claims in bankruptcy proceedings.

Pasażerowie muszą zatem zgłaszać swoje roszczenia w ramach postępowania upadłościowego.

With the Treaty of Lisbon, even the Commission has the authority to make proposals regarding this.

Na mocy traktatu lizbońskiego wnioski w tej sprawie może zgłaszać nawet Komisja.

You cannot always just make oral motions without information.

Nie można ciągle tylko zgłaszać poprawek ustnych nie podając żadnych informacji.

to make [made|made] {czas.} (też: to act, to do, to achieve, to perform)

czynić {czas.}

We want to make more progress in this area, because the situation is extremely complex.

Chcemy czynić większe postępy w tym obszarze, ponieważ sytuacja jest bardzo złożona.

Democracy must make progress in Ukraine and we can support this process.

Demokracja na Ukrainie musi czynić postępy, a my możemy wspierać ten proces.

We must all make an effort to reach an agreement with the Council, even at first reading.

Wszyscy musimy czynić wysiłki na rzecz porozumienia z Radą, jeszcze w pierwszym czytaniu.

The European Parliament must not make such sweeping statements on such an important issue.

Parlament Europejski nie może czynić takich ogólnikowych stwierdzeń w tak poważnej sprawie.

However, we should not make the scope of our external policy from exporting our values.

Nie powinniśmy jednak czynić eksportu naszych wartości podstawowym celem polityki zewnętrznej.

to make [made|made] {czas.} (też: to activate, to give rise to, to cause, to occasion)

powodować {czas.}

A reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.

Zmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.

This causes an illness called severe sepsis which can make you very ill.

Może to powodować bardzo ciężki stan chorobowy, określany jako ciężka sepsa (posocznica).

Reduction in red blood cells which can make the skin pale and cause weakness or breathlessness

Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może powodować bladość skóry oraz osłabienie i

Now both of these kinds of cells can make the place cells fire.

Oba te rodzaje komórek mogą powodować wystrzeliwanie przez komórki miejsca.

Zonegran can make you perspire less, which can cause your body temperature to increase.

Zonegran może zmniejszać ilość wydzielanego potu, co może powodować zwiększenie temperatury ciała.

to make [made|made] {czas.} (też: to confect, to make out)

sporządzać {czas.}

I support the idea that the Commission should make all draft implementing measures public as soon as they are formally proposed.

Popieram pomysł, zgodnie z którym Komisja powinna sporządzać wszystkie projekty środków wykonawczych niezwłocznie po ich formalnym zgłoszeniu.

I do not want to make a plan that we arrive at and about which we say: guess what, we have come to bring you our plan for your country.

Nie chcę sporządzać planu, który ukończymy i powiemy potem tak: nie zgadniecie! Przyszliśmy do Was, aby dać Wam plan dla waszego kraju. - Nie, nie róbmy tego.

Raptiva is a powder and solvent that are made up into a solution for injection.

Raptiva jest proszkiem i rozpuszczalnikiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Cetrotide is a powder and solvent to be made up in a solution for injection.

Cetrotide to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Minutes shall be made of each hearing and signed by the President and the Registrar.

Z każdej rozprawy sporządza się protokół, podpisywany przez prezesa i sekretarza.

to make [made|made] {czas.}

odbywać [odbywam|odbywał] (tournee) {czas.}

This makes you wonder whether these animals were to be transported in a Ferrari.

Można się zastanawiać, czy transport zwierząt nie odbywa się przypadkiem samochodami marki Ferrari.

I know preparations at technical level are being made.

Wiem, że odbywają się przygotowania na szczeblu technicznym.

This choice, however, is only made on the basis of an individual standpoint and so is only just objective.

Wybór ten odbywa się jednak na podstawie indywidualnych zapatrywań i nie jest przez to w pełni obiektywny.

ensure that the disclosure of exceptions in their Annual Activity Report is made in a comprehensive manner;

zapewnienia, by ujawnienie wyjątków w rocznych sprawozdaniach z działalności odbywało się w sposób kompleksowy;

The Committee on Transport and Tourism realises that around 90% of Union exports and imports are made by sea.

Komisja Transportu i Turystyki zdaje sobie sprawę, że ok. 90 % unijnego eksportu i importu odbywa się droga morską.

to make [made|made] {czas.} (też: to produce, to fabricate, to mill)

produkować {czas.}

We must consider how we can produce food and make it available.

Musimy rozważyć, jak produkować żywność i czynić ją dostępną.

(RO) The only option available to us is not to produce less, but to make our production smarter and greener.

(RO) Jedynym dostępnym dla nas rozwiązaniem nie jest produkować mniej, ale bardziej inteligentnie i ekologicznie.

Imagine being able to make perfect lenses.

Wyobraźcie sobie, że potrafimy produkować doskonałe soczewki.

We sell those to the military presently for about 70,000 dollars, and they're buying them as fast as we can make them.

Sprzedajemy je wojsku za około 70,000 dolarów, a oni kupują je tak szybko jak tylko możemy produkować.

If you do not have people to put them on the roof - who can pay for them and buy them - you will not have people who will make them.

A jeśli nie ma ludzi, którzy mogą je montować - ludzi, którzy mogą za nie zapłacić - nie będzie także ludzi, którzy je będą produkować.

to make [made|made] {czas.} (też: to compile, to make out, to draw up, to organize)

sporządzić {czas.}

If the institution does not accept his recommendations, he can make a special report to Parliament.

Jeżeli dana instytucja nie przyjmie zalecenia, rzecznik może sporządzić specjalne sprawozdanie dla Parlamentu.

We could make a whole list of such complaints.

Moglibyśmy sporządzić całą listę takich skarg.

I did not vote on this report, because I forgot to make a declaration of interest - of financial interest, no less.

Nie głosowałem nad tym sprawozdaniem, ponieważ zapomniałem sporządzić deklarację zainteresowania - również w kwestii finansowej.

I would like to congratulate all the officials and assistants who have worked over the past year to make this report possible.

Chciałbym podziękować wszystkim urzędnikom i asystentom, którzy pracowali wspólnie przez ostatni rok, aby sporządzić omawiane sprawozdanie.

On the other hand, we should closely monitor developments and, in this context, we are ready to make a report in 2012.

Z drugiej strony, powinniśmy ściśle monitorować postępy w tym zakresie, i w tym kontekście jesteśmy gotowi sporządzić sprawozdanie w roku 2012.

to make [made|made] {czas.}

odbyć (tournee) {czas.}

Consumers should be provided with all the details regarding the trip they intend to make.

Konsumentom należy przekazać wszystkie szczegóły dotyczące podróży, którą zamierzają odbyć.

You cannot make the voyage alone, you were never meant to.

Nie można odbyć podróży w pojedynkę, nigdy nie można było.

We are on the verge right now to make the first flight of an airplane outside the Earth's atmosphere.

Odbył się pierwszy lot samolotem na Ziemi. ~~~ Niedługo uda nam się odbyć pierwszy lot samolotem poza ziemską atmosferą.

Finally, this group should make a valuable contribution to the European Forum for Culture scheduled to take place on 29 and 30 September 2009, in Brussels.

I wreszcie, grupa ta powinna wnieść cenny wkład w europejskie forum na rzecz kultury, które zgodnie z planem ma się odbyć w Brukseli w dniach 29 i 30 września 2009 r.

I am therefore making a specific application for this debate to be held, but to make amendments to the Rules, and not to make interpretations that are out of kilter with the idea of the Rules.

Dlatego stawiam konkretny wniosek, żeby debatę odbyć. Natomiast dokonać zmiany w Regulaminie i nie dokonywać interpretacji niezgodnych z ideą Regulaminu.

to make [made|made] (an additional shelf) {czas.}

dorobić (półkę) {czas.}

to make money hand over fist

szybko się dorobić

The gypsy industry emerged; NGOs like Oxfam and CARE made big money as executors of projects.

Pojawił się przemysł Cyganów; organizacje pozarządowe, takie jak Oxfam i CARE dorobiły się znacznych pieniędzy jako wykonawcy projektów.

I removed the microphone from that, and then just pinched that -- like I just made a clip out of the microphone -- and clipped that to a piece of paper, any paper that you found around.

Wyjąłem ten mikrofon, przypiąłem z boku... Wyjąłem ten mikrofon, przypiąłem z boku... Dorobiłem do mikrofonu klips. ~~~ Przypiąłem to do kartki najzwyklejszego papieru.

to make [made|made] {czas.} (też: to cook, to boil)

ugotować {czas.}

You're gonna boil them and make soup?

Masz zamiar ugotować z nich zupę?

to make [made|made] (money) {czas.}

zbić (forsę, kapitał, majątek) {czas.} [pot.]

Instead, it's folks getting together to do something for fun, rather than because they were told to, or because they were expecting to make a mint off of it.

Zamiast tego, ludzie jednoczą się, aby zrobić coś dla zabawy, a nie dlatego, że ktoś im kazał, albo że spodziewają się zbić na tym majątek.

If the Conservative Party had ever thought to patent lies, deceit and hypocrisy, they would have made a fortune in royalties and would perhaps be in a position to pay off the national debt!

Gdyby Partia Konserwatywna kiedykolwiek zechciała opatentować kłamstwa, oszustwa i hipokryzję, zbiłaby fortunę na tantiemach i być może byłaby w stanie spłacić dług krajowy!

to make [made|made] {czas.} (też: to drive, to shepherd, to corral, to bustle)

zapędzić {czas.}

to make [made|made] {czas.} (też: to swim up, to reach, to swim, to flow)

dopłynąć {czas.}

to make [made|made] {czas.} (też: to mould, to mold, to form)

uformować {czas.}

to make [made|made] (money) {czas.}

zbijać [zbijam|zbijał] (forsę, kapitał, majątek) {czas.} [pot.]

Are they the interests of large, transnational companies which want to make profits without regard to social or environmental agreements?

Czy są to interesy dużych transnarodowych przedsiębiorstw, które chcą zbijać kokosy bez względu na umowy społeczne czy środowiskowe?

While their companies are making profits on the European internal market, Germany and other countries are being thoroughly miserly when it comes to overcoming the joint challenges faced by Europe.

Chociaż ich firmy zbijają zyski na europejskim rynku wewnętrznym, są skrajnie skąpe, gdy przychodzi do pokonywania wspólnych wyzwań stojących przed Europą.

to make [made|made] (an additional shelf) {czas.}

dorabiać [dorabiam|dorabiał] (półkę) {czas.}

to make [made|made] {czas.} (też: to form, to shape, to mould, to mold)

This matrix self-assembles, growing through and around the particles, making millions and millions of tiny fibers.

Ta matryca formuje się sama, rosnąc wokół tych cząsteczek, tworząc miliony milionów włókienek.

to make [made|made] {czas.} (też: to fabricate, to falsify, to produce, to forge)

fabrykować {czas.}

to make [made|made] {czas.} (też: to flow, to come, to swim, to swim up)

to make [made|made] {czas.} (też: to manufacture)

fabrykować {czas.} [pot.]

to make [made|made] {czas.} (też: to manufacture)

sfabrykować {czas.} [pot.]

to make [made|made] {czas.} (też: to generate, to produce)

generować {czas.}

He has said that he wants to make returns of 25% once again.

Raz jeszcze powtórzył, że chce generować wyniki na poziomie 25 %.

I believe that it should not be low wages or cheap labour that make the EU attractive to investment and the growth of our companies.

Wierzę, że UE powinna stać się atrakcyjna dla inwestorów i generować rozwój swoich przedsiębiorstw nie poprzez niskie płace i tanią siłą roboczą.

It makes about 80 million bucks a month in subscriptions.

Generuje miesięcznie 80 milionów przychodów z subskrypcji.

(Applause) The sound is being made right next to your ears.

(Brawa) Dźwięk jest generowany wokół waszych uszu.

What could be more social than making a profit to re-invest to create jobs for your population?

Cóż może być bardziej prospołecznego niż generowanie zysku i jego reinwestowanie w celu tworzenia miejsc pracy?

to make [made|made] {czas.} (też: to cause, to get)

to make [made|made] {czas.} (też: to cause, to get)

to make [made|made] {czas.}

wytwarzać {czas.}

Is your alternative to this that companies should make losses and manufacture products which no one needs?

Czy według Pana firmy powinny przynosić straty i wytwarzać produkty, które nie są nikomu potrzebne?

We can make them; we have that technology.

Możemy je wytwarzać; posiadamy taką technologię.

There are starfish that can make light.

To są rozgwiazdy, które potrafią wytwarzać światło.

Your body can also make too much sugar.

Organizm może także wytwarzać zbyt wiele cukru.

Even fossil spiders can make silk, as we can see from this impression of a spinneret on this fossil spider.

Nawet pająki kopalne potrafiły wytwarzać pajęczynę, jak możemy zobaczyć na tej skamieniałości, odcisk kądziołków przędnych pająka.

to make [made|made] {czas.} (też: to drive, to shepherd, to bustle, to hurry)

zapędzać {czas.}

to make [made|made] {czas.} (też: to generate, to produce)

  wygenerować {czas.}

Firstly, I believe that we must make real use of the new political means afforded to us by the Treaty and create added value for the Member States.

Po pierwsze, uważam, że musimy rzeczywiście skorzystać z nowych możliwości politycznych, jakie daje nam Traktat i wygenerować wartość dodaną dla państw członkowskich.

mak {rzeczownik}

poppy {rzecz.}

mak {m.}

Thirteen provinces in northern and central Afghanistan are indeed poppy free.

W trzynastu regionach północnego i środkowego Afganistanu nie rośnie mak.

poppy-seed {rzecz.} [zł.]

mak {m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "make":

 

Podobne tłumaczenia

"make" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "make" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Yet I wish to make three comments following your speech, Commissioner Georgieva.

Chciałbym jednak przedstawić trzy uwagi do wystąpienia pani komisarz Georgievej.

I cannot see that making investments in poor countries more expensive is useful.

Nie sądzę, aby zwiększanie kosztów inwestycji w biednych krajach było przydatne.

I know that I cannot make everybody agree, but that is the beauty of democracy.

Wiem, że wszyscy nie mogą się ze mną zgodzić, ale takie jest piękno demokracji.

Transport must make a substantial contribution to the EU's overall CO2 targets.

Transport musi wnieść istotny wkład w ogólne cele UE w odniesieniu do emisji CO2.

Madam President, I appreciate this report, but I would like to make some remarks.

Pani przewodnicząca! Doceniam sprawozdanie, chcę jednak przedstawić kilka uwag.

It should also encourage Libyans to make changes and to move towards democracy.

Powinna też zachęcać Libijczyków do podjęcia przekształceń w kierunku demokracji.

This would really make life easier for all the farms within the European Union.

Ułatwiłoby to istotnie funkcjonowanie wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej.

We want to make the ABM/ABB management tool better, not extend it over two years.

Chcemy, by narzędzie zarządzania ABM/ABB było lepsze, a nie wydłużone o dwa lata.

This is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.

To bardzo smutne, ponieważ mieliśmy szansę dokonać przełomu i ją przegapiliśmy.

I think that we all need to remain faithful to the commitment that we have made.

Uważam, że wszyscy powinniśmy pozostać wierni złożonemu przez nas zobowiązaniu.

(DE) Madam President, you have made a good, clear and concise speech, Mr Bildt.

(DE) Pani przewodnicząca! Pan Bildt wygłosił dobre, jasne i zwięzłe przemówienie.

As in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.

Jak za czasów radzieckich, władza polityczna wydała orzeczenie z wyprzedzeniem.

Finally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.

Wreszcie, pani wysoka przedstawiciel, udaje się pani z wizytą na Bliski Wschód.

I made me gardens and parks, and I planted trees in them of all kinds of fruit;

Naczyniłem sobie ogrodów, i sadów, i naszczepiłem w nich drzew wszelakiego owocu;

PM: And did you get pushback from making that a central tenant of foreign policy?

PM: Czy miałaś problemy czyniąc z tego istotne zagadnienie polityki zagranicznej?

In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.

Tak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.

This could be done by centrally covering part of the costs of making the changes.

Można to osiągnąć, pokrywając odgórnie część kosztów przeprowadzenia tych zmian.

Azomyr oral solution is an antiallergy medicine that does not make you drowsy.

Azomyr roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności.

Aerius oral solution is an antiallergy medicine that does not make you drowsy.

Aerius roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności.

This helps your doctor make a diagnosis and evaluate the extent of your illness.

To pomoże lekarzowi postawić diagnozę i określić rozległość zmian chorobowych.
 

Wyniki z forum

"make" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: unoszący się na wodzie, filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić

Podobne słowa

majesty · majolica · major · Majorca · majority · majorly · Majuro · majuscule · makapaka · makdonaldyzacja · make · make-up · makeover · maker · makers · makeshift · makeup · makeweight · Malabo · malabsorption · malachite

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.