Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "maintenance"

 

"maintenance" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 569

maintenance {rzeczownik}

maintenance {rzecz.} (też: retention, upkeep, livelihood, keep)

They look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.

Dbają o środowisko, dobrostan zwierząt, utrzymanie bioróżnorodności.

EXPENDITURE ON DATA PROCESSING 211 Maintenance of computer networks and equipment 2110

WYDATKI NA INFORMATYKĘ 211 Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego

This may include the administration of adrenaline and/ or the maintenance of a patent airway.

Może ono obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych.

Road construction and maintenance are not the only cost factors.

Budowa i utrzymanie dróg nie stanowią jedynych czynników kosztów.

Axis cameras can easily be upgraded, and system maintenance and overview are on camera level.

Kamery Axis mogą być łatwo zaktualizowane i utrzymanie systemu i przegląd są na poziomie kamery.

maintenance {rzecz.}

Probably the most important piece there is that the kids really can do the maintenance.

Prawdopodobnie najważniejsze jest to, że same dzieci będą mogły zająć się konserwacją.

Appropriate training, sound maintenance and better protection of level crossings are other important components for safety.

Właściwe szkolenie, odpowiednia konserwacja i lepsza kontrola rozjazdów to pozostałe czynniki wpływające na bezpieczeństwo.

Storage and Maintenance

Przechowywanie i konserwacja

Maintenance is therefore essential, and this must also include watercourses, in case of flooding, so as to increase water retention times.

Konserwacja jest więc kluczowa i musi ona także uwzględniać cieki wodne, aby w przypadku powodzi zwiększyć zatrzymywanie wody.

maintenance {rzecz.}

maintenance {rzecz.} [prawn.] (też: maintenance)

alimenty {niemęskoos.} [prawn.]

The central authority responsible for maintenance in the EU country where you live can help you introduce a maintenance request abroad.

Organy centralne do spraw alimentacyjnych w kraju UE, w którym mieszkasz, mogą pomóc Ci złożyć za granicą wniosek o alimenty.

maintenance {rzecz.} [prawn.] [Bryt.] (też: maintenance)

alimenty {niemęskoos.} [prawn.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "maintenance":

 

Podobne tłumaczenia

"maintenance" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "maintenance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

From week four onwards, the recommended maintenance dose is 20 mg once a day.

Począwszy od czwartego tygodnia zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę.

Methadone/ Efavirenz (stable maintenance, 35-100 mg once daily/ 600 mg once daily)

Metadon/ Efawirenz (na stałym poziomie, 35- 100 mg raz na dobę / 600 mg raz na dobę)

So it has to know the difference between a forager and a nest maintenance worker.

Robotnica musi rozumieć różnicę pomiędzy mrówkami wykonującymi poszczególne zadania.

Maintenance dose between 17 and 33 IU/ kg 3 times per week by the intravenous route.

Dawka podtrzymująca od 17 do 33 j. m. / kg 3 razy w tygodniu drogą dożylną.

Maintenance dose between 17 and 33 IU/ kg 3 times per week by the intravenous route.

Nie wolno podawać dawki większej niż 200 j. m. / kg mc., 3 razy na tydzień.

Recommended starting and maintenance doses for patients with impaired renal function:

Zalecana dawka początkowa i podtrzymująca u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek:

This treatment does not necessarily apply to support or maintenance grants and loans.

Jednak nie zawsze dotyczy to stypendiów i pożyczek na pokrycie kosztów utrzymania.

That really demonstrates the vital importance of NATO and its maintenance.

Historia ta pokazuje fundamentalne znaczenie NATO i jego dalszego istnienia.

Premedication in dogs before induction and maintenance of general anaesthesia.

Premedykacja u psów przed indukcją i podtrzymaniem znieczulenia ogólnego.

Installing one instead of multiple cameras minimizes installation and maintenance cost.

Instalując jedeną zamiast wielu kamer minimalizuje się koszty instalacji i utrzymania.

Maintenance doses of corticosteroids have been shown to reduce tacrolimus blood levels.

Podtrzymujące dawki kortykosteroidów zmniejszają stężenie takrolimusu we krwi.

Lastly, emphasis must be placed on the role of hunting and fishing in land maintenance.

Na koniec należy położyć nacisk na rolę myślistwa i rybołówstwa w utrzymaniu gruntów.

Yes to solidarity, but yes also to the maintenance of social structures.

"Tak” dla solidarności, ale "tak” również dla utrzymania struktur społecznych.

Maintenance of clinical remission was evaluated in CD study III (CHARM).

W badaniu III (CHARM) w ChL- C oceniano utrzymywanie się remisji klinicznej.

Then, during the ‘ maintenance’ phase, it is given once every two weeks.

Następnie, w fazie leczenia „ podtrzymującego ” lek ten podaje się co twa tygodnie.

Early insulin secretion is a mechanism for the maintenance of normal glycaemic control.

Wczesne wydzielanie insuliny jest mechanizmem utrzymującym prawidłową kontrolę glikemii.

This is then followed by maintenance doses of 50 mg every 4 weeks for a further 4 doses.

Następnie należy podawać 4 dawki podtrzymujące po 50 mg preparatu co 4 tygodnie.

The maintenance dose is divided in 2 administrations per day where possible.

W miarę możliwości dawka podtrzymująca powinna być podawana w dwóch dawkach podzielonych.

The following regimen of induction, consolidation and maintenance therapy is recommended:

Zaleca się następujący sposób leczenia indukującego, konsolidującego i podtrzymującego:

There can be no talk of maintenance or sustainable forestry management.

Nie może być mowy o utrzymaniu lasów ani o zrównoważonej gospodarce leśnej.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.