angielsko-polskie tłumaczenie słowa "maintenance"

EN maintenance angielskie tłumaczenie

maintenance {rzecz.}

EN maintenance
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Prawo, Brytyjski angielski

1. ogólne

maintenance (też: keep, livelihood, retention, upkeep)
They look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.
Dbają o środowisko, dobrostan zwierząt, utrzymanie bioróżnorodności.
EXPENDITURE ON DATA PROCESSING 211 Maintenance of computer networks and equipment 2110
WYDATKI NA INFORMATYKĘ 211 Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego
Road construction and maintenance are not the only cost factors.
Budowa i utrzymanie dróg nie stanowią jedynych czynników kosztów.
maintenance
Probably the most important piece there is that the kids really can do the maintenance.
Prawdopodobnie najważniejsze jest to, że same dzieci będą mogły zająć się konserwacją.
Storage and Maintenance
Appropriate training, sound maintenance and better protection of level crossings are other important components for safety.
Właściwe szkolenie, odpowiednia konserwacja i lepsza kontrola rozjazdów to pozostałe czynniki wpływające na bezpieczeństwo.

2. Prawo, Brytyjski angielski

maintenance
play_circle_outline
alimenty {niemęskoos.} [prawn.]
The central authority responsible for maintenance in the EU country where you live can help you introduce a maintenance request abroad.
Organy centralne do spraw alimentacyjnych w kraju UE, w którym mieszkasz, mogą pomóc Ci złożyć za granicą wniosek o alimenty.
The opening of borders and labour markets may lead some fathers to run away from their maintenance obligations, and it is mainly the children who will suffer.
Otwarcie granic i rynków pracy może spowodować, że niektórzy tatusiowie wręcz będą przed alimentami uciekać.

Synonimy (angielski) dla "maintenance":

maintenance

Przykłady użycia - "maintenance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishmaintenance of office equipment
EnglishSo it has to know the difference between a forager and a nest maintenance worker.
Robotnica musi rozumieć różnicę pomiędzy mrówkami wykonującymi poszczególne zadania.
EnglishFrom week four onwards, the recommended maintenance dose is 20 mg once a day.
Począwszy od czwartego tygodnia zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę.
EnglishMethadone/ Efavirenz (stable maintenance, 35-100 mg once daily/ 600 mg once daily)
Metadon/ Efawirenz (na stałym poziomie, 35- 100 mg raz na dobę / 600 mg raz na dobę)
EnglishThis treatment does not necessarily apply to support or maintenance grants and loans.
Jednak nie zawsze dotyczy to stypendiów i pożyczek na pokrycie kosztów utrzymania.
EnglishThis is then followed by maintenance doses of 50 mg every 4 weeks for a further 4 doses.
Następnie należy podawać 4 dawki podtrzymujące po 50 mg preparatu co 4 tygodnie.
EnglishMaintenance doses of corticosteroids have been shown to reduce tacrolimus blood levels.
Podtrzymujące dawki kortykosteroidów zmniejszają stężenie takrolimusu we krwi.
EnglishMaintenance dose between 17 and 33 IU/ kg 3 times per week by the intravenous route.
Dawka podtrzymująca od 17 do 33 j. m. / kg 3 razy w tygodniu drogą dożylną.
EnglishMaintenance dose between 17 and 33 IU/ kg 3 times per week by the intravenous route.
Nie wolno podawać dawki większej niż 200 j. m. / kg mc., 3 razy na tydzień.
EnglishRecommended starting and maintenance doses for patients with impaired renal function:
Zalecana dawka początkowa i podtrzymująca u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek:
EnglishPremedication in dogs before induction and maintenance of general anaesthesia.
Premedykacja u psów przed indukcją i podtrzymaniem znieczulenia ogólnego.
EnglishThat really demonstrates the vital importance of NATO and its maintenance.
Historia ta pokazuje fundamentalne znaczenie NATO i jego dalszego istnienia.
EnglishYes to solidarity, but yes also to the maintenance of social structures.
"Tak” dla solidarności, ale "tak” również dla utrzymania struktur społecznych.
EnglishThen, during the ‘ maintenance’ phase, it is given once every two weeks.
Następnie, w fazie leczenia „ podtrzymującego ” lek ten podaje się co twa tygodnie.
EnglishThus for the first day, twice the maintenance volume will be required.
Dlatego też pierwszego dnia leczenia, należy podać dwukrotną dawkę podtrzymującą.
EnglishLastly, emphasis must be placed on the role of hunting and fishing in land maintenance.
Na koniec należy położyć nacisk na rolę myślistwa i rybołówstwa w utrzymaniu gruntów.
EnglishMaintenance of clinical remission was evaluated in CD study III (CHARM).
W badaniu III (CHARM) w ChL- C oceniano utrzymywanie się remisji klinicznej.
EnglishInternational recovery of child support and other forms of family maintenance (
Międzynarodowe dochodzenie alimentów na rzecz dzieci oraz innych form alimentów rodzinnych (
English• resolute maintenance and execution of the arms embargo on Somalia,
• stanowczym przestrzeganiu i egzekwowaniu embarga na dostawy broni do Somalii,
EnglishTable 12 Maintenance of Clinical Remission and Response (Percent of Patients)
Tabela 12 Utrzymywanie się remisji klinicznej i odpowiedzi na leczenie (odsetek pacjentów)