Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "lust"

 

"lust" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-41 z 42

lust {rzeczownik}

lust {rzecz.} (też: passion)

pasja {f.}

lust (sexual) {rzecz.} (też: desire)

lust {rzecz.} (też: desire)

chuć {f.}

But these three brain systems: lust, romantic love and attachment, aren't always connected to each other.

Jednak chuć, romantyczna miłość i przywiązanie nie zawsze są ze sobą połączone.

lust (deadly sin) {rzecz.} (też: impurity, garbage)

lust {rzecz.} (też: appetite, desire)

żądza {f.}

There's lust, which is just wanting to have sex.

Żądza, czyli ochota na seks.

to lust {czasownik}

to lust [lusted|lusted] (after/for sb/sth) {czas.} (też: to yearn, to lust after, to lust for)

pragnąć [pragnę|pragnął] (kogoś/czegoś) {czas.}

to lust [lusted|lusted] (after/for sb/sth) {czas.} (też: to lust after, to lust for)

pożądać [pożądam|pożądał] (kogoś/czegoś) {czas. ndk}

When she stops taking her medicine, she discovers life, men and lust.

Po odstawieniu leków odkrywa piękno życia i zaczyna pożądać mężczyzn.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "lust":

 

Podobne tłumaczenia

"lust" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lust" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This is rockstars talking about teachers they had lusted after in school.

To jest o gwiazdach roka rozmawiających o nauczycielach, których pragnęli w szkole.

But I say, walk by the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.

A to mówię: Duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie.

But lusted exceedingly in the wilderness, And tempted God in the desert.

Ale zdjęci będąc chciwością na puszczy, kusili Boga na pustyniach.

And they that are of Christ Jesus have crucified the flesh with the passions and the lusts thereof.

Albowiem którzy są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z namiętnościami i z pożądliwościami.

And the name of that place was called Kibrothhattaavah, because there they buried the people that lusted.

I nazwane jest imię miejsca onego Kibrot Hataawa; albowiem tam pogrzebli lud, który pożądał mięsa.

But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to [fulfil] the lusts [thereof].

Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie czyńcie starania o ciele ku wykonywaniu pożądliwości.

Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.

A te rzeczy stały się nam za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali

Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey the lusts thereof:

Niechże tedy nie króluje grzech w śmiertelnem ciele waszem, żebyście mu posłuszni byli w pożądliwościach jego.

Is it not lust for power leading them to take this attitude?

Czy taka postawa nie wynika z ich żądzy władzy?

The pinball machine that stood in the foyer at the time remained a symbol of the possible lust for life in theatre work.

Flipper, który znajdował się wtedy w foyer, stał się dla niej alegorią potencjalnej radości pracy teatralnej.

But in contrast to my evil twin who lusts after world domination, my motives are not sinister.

Ale w odróżnieniu od mojego złego brata bliźniaka pragnącego przejąć kontrolę nad światem, nie mam zbrodniczych motywów.

that ye put away, as concerning your former manner of life, the old man, that waxeth corrupt after the lusts of deceit;

To jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez pożądliwości oszukiwające;

Wherefore God gave them up in the lusts of their hearts unto uncleanness, that their bodies should be dishonored among themselves:

A przetoż podał je Bóg pożądliwościom serc ich ku nieczystości, aby lżyli ciała swoje między sobą,

but I say unto you, that every one that looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.

Aleć Ja wam powiadam: Iż każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już z nią cudzołóstwo popełnił w sercu swojem.

and the cares of the world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.

Ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw, i pożądliwości innych rzeczy, wszedłszy zaduszają słowo, i staje się bez pożytku.

It will make a difference if you were to discover that the person you're looking at with lust is actually a disguised version of your son or daughter, your mother or father.

Będzie robiło różnicę, jeśli odkryjesz, że osoba, na którą patrzysz z pożądaniem jest w rzeczywistości przebraną wersją twojego syna lub córki, matki lub ojca.

among whom we also all once lived in the lust of our flesh, doing the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest:--

Między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jako i drudzy.
 

Wyniki z forum

"lust" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

lurid · luridness · luring · lurker · lurking · Lusaka · Lusatia · luscious · lusciously · lush · lust · luster · lustful · lustily · lustre · lustreless · lustrous · lusty · lute · Lutheran · lux

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.