Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "lumbar"

 

"lumbar" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 23

lumbar {przymiotnik}

lumbar {przym.}

lędźwiowy {przym. m.}

Galvani showed that a frog's legs twitched when he connected the lumbar nerve to a source of electrical current.

Galvani wykazał, że skoki żaby podkurczały się gdy podłączał nerw lędźwiowy do źródła prądu elektrycznego.

Lumbar spine L2-L4 BMD

Kręgosłup lędźwiowy L2 - L4 BMD

This is a condition where one lumbar vertebra (one of the bones in the lower part of the spine) has slipped forward so that it is not in line with the vertebra below it.

Jest to schorzenie, w którym jeden kręg lędźwiowy (jedna z kości w dolnej części kręgosłupa) przesuwa się do przodu i nie znajduje się już w tej samej linii z kręgiem leżącym poniżej.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"lumbar" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lumbar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

BMD – mean change relative to baseline lumbar spine at year 3

BMD – średnia zmiana wobec wartości początkowych w kręgosłupie lędźwiowym w 3. roku

Instructions for use in anterior lumbar spine fusion surgery

Instrukcja stosowania w operacjach przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego

Special warnings and precautions for use specific to anterior lumbar spine fusion

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności do stosowania w przypadku przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego

To fuse a single level of the lumbar region of the spine, one unit of medicinal product is used on each side of the spine.

W spondylodezie lędźwiowej stosuje się po jednej jednostce produktu leczniczego po obu stronach kręgosłupa.

The number of pieces of InductOs required is determined by the size of the LT-CAGE Lumbar Tapered Fusion Device being used.

Wymagana liczba części produktu InductOs jest ona określona rozmiarem stosowanego usztywniającego stożkowego koszyka lędźwiowego.

Results from 3 years fracture study MF 4411 (%, 95 % CI) for patients with lumbar spine BMD T-score below – 2.5 at baseline

Wyniki trzyletniego badania dotyczącego złamań MF4411 (%, 95 % CI) u chorych z początkowym wynikiem BMD w odcinku lędźwiowym (ang.

Incidence of clinical vertebral fracture BMD – mean change relative to baseline lumbar spine at year 3

Występowanie jawnych klinicznie złamań kręgów BMD – średnia zmiana, wobec wartości początkowych, w kręgosłupie lędźwiowym w 3. roku

DepoCyte is administered directly into the CSF via an intraventricular reservoir or by direct injection into the lumbar sac.

DepoCyte podaje się bezpośrednio do p. m- r. poprzez zbiornik śródkomorowy lub w bezpośrednim wstrzyknięciu po nakłuciu lędźwiowym.

Following administration by lumbar puncture, it is recommended that the patient should be instructed to lie flat for one hour.

Po podaniu w punkcji lędźwiowej pacjent powinien być pouczony o konieczności przebywania w pozycji leżącej przez godzinę po podaniu leku.

After 12 months, BMD had increased in the lumbar spine and total hip by 5 % and 1 %, respectively, compared with placebo.

Po 12 miesiącach leczenia odnotowano zwiększenie BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa i kości biodra odpowiednio o 5 % i 1 % w porównaniu z placebo.

And I put 100 million cells in his cisterna magna, in his lumbar cord, and filled out the IRBs and did all this work, and I never really knew.

Włożyłem 100 milionów komórek w jego cisterna magna w rdzeń kręgowy, wypełniłem wszystkie papierki oraz wykonałem tę prace, ale nigdy się nie dowiedziałem.

The pivotal study with 295 patients involved un-instrumented postero-lateral lumbar spine fusion in 208 patients treated with Opgenra..

W kluczowym badaniu obejmującym 295 pacjentów stosowano nieinstrumentowaną spondylodezę tylno- boczną; u 208 uczestników badania zastosowano produkt Opgenra.

Following drug administration by lumbar puncture, the patient should be instructed to lie flat for one hour.

Po podaniu w punkcji lędźwiowej pacjent powinien być poinstruowany o konieczności przebywania w pozycji leżącej przez godzinę po podaniu produktu leczniczego.

Patients had received at least six months of non-operative treatment prior to treatment with InductOs for anterior lumbar spine fusion.

Pacjenci byli leczeni zachowawczo przez przynajmniej 6 miesięcy przed leczeniem produktem InductOs w procedurze przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego.

(1) Excluding finger, toe and facial fractures (2) Including clinical thoracic and clinical lumbar vertebral fractures

* wartość p < 0, 05, ** wartość p < 0, 01 (1) Z wyłączeniem złamań palców rak, nóg i złamań kości twarzy (2) W tym kliniczne złamania kręgów piersiowych i lędźwiowych

(1) Excluding finger, toe and facial fractures (2) Including clinical thoracic and clinical lumbar vertebral fractures

* wartość p < 0, 001, ** wartość p < 0, 0001 (1) Z wyłączeniem złamań palców rak, nóg i złamań kości twarzy (2) W tym kliniczne złamania kręgów piersiowych i lędźwiowych

Lower catheter tip placement, e. g. at the lumbar level, may reduce the incidence of ziconotide-related neurological adverse reactions.

Niższe umieszczenie końcówki cewnika, np. na poziomie lędźwiowym, może zmniejszyć częstość występowania niepożądanych działań neurologicznych związanych z podawaniem zykonotydu.

Teratogenicity was characterised by partially ossified cranial bones, absence of eye sockets, hydrocephaly, bipartite sternebrae, missing lumbar vertebrae.

Działanie teratogenne obserwowano w postaci częściowo skostniałych kości czaszki, braku oczodołów, wodogłowia, dwudzielnych członów mostka i brakujących kręgów w odcinku lędźwiowym.

The study confirmed the applicability of anterior lumbar spine fusion using InductOs via laparoscopic surgical implantation techniques.

Badanie potwierdziło możliwość wykonywania przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego z użyciem produktu InductOs, przy zastosowaniu operacyjnej, laparoskopowej techniki implantacji.

For instructions of implantation of the LT-CAGE Lumbar Tapered Fusion Device, please refer to the package leaflet for the LT-CAGE device.

W celu uzyskania instrukcji dotyczących implantacji usztywniającego stożkowego koszyka lędźwiowego, należy przeczytać ulotkę dla pacjenta dołączoną do usztywniającego stożkowego koszyka lędźwiowego.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

lughole · lugsail · lugubrious · lugubriously · luicerna · Luke · lukewarm · lull · lullaby · lumbago · lumbar · lumbarization · lumber · lumberjack · lumberjacket · lumberman · lumen · luminaire · Luminal · luminance · luminary

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.