angielsko-polskie tłumaczenie słowa "lodged"


Bezokolicznik czasownika lodged: to lodge

EN lodged angielskie tłumaczenie

to lodge {czas.}

EN to lodge
play_circle_outline
[lodged|lodged] {czasownik}

to lodge (też: to make, to propose, to raise, to report)

trending_flat
"make statement"

to lodge (też: to introduce)
A defendant can lodge a statement of opposition within two weeks from the date the order of the court that issued the payment order is served.
Pozwany może wnieść sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu do sądu, który wydał nakaz zapłaty.
to lodge (też: to report, to tender)
to lodge (też: to assemble, to file, to fold, to hand)
to lodge (też: to fold, to hand, to hand in, to knit)
If you are not satisfied with their response, you can lodge a complaint with a National Enforcement Body.
W przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi można złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów prawa.
Anyone may lodge a complaint, substantiated by material facts, about suspected non-compliance with the code of conduct, in accordance with the procedure laid down in Annex 4.
Każdy może złożyć skargę dotyczącą podejrzenia nieprzestrzegania kodeksu postępowania i popartą faktami zgodnie z procedurą określoną w załączniku IV.
People have approached me many times with a request for information about where they can gain access to documents or lodge a complaint, because they do not know to whom to turn.
Wielokrotnie zwracają się do mnie z prośbą o informację, gdzie uzyskać dostęp do dokumentów, czy złożyć skargę, bo nie wiedzą, do kogo się zwrócić.

trending_flat
"in sth"

to lodge
play_circle_outline
utkwić {czas.} (w czymś)

trending_flat
"with sb"

to lodge
to lodge
to lodge
play_circle_outline
zdeponować {czas. dk} (u kogoś)

trending_flat
"accommodate"

to lodge (też: to pass the night, to spend the night, to crash, to put up)
to lodge (też: to overnight)

trending_flat
"wedge"

to lodge (też: to fit, to insert, to locate, to put)
to lodge (też: to allocate, to fit, to place, to put)

Przykłady użycia - "lodged" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOnly 9% of the complaints lodged with the Ombudsman concerned the European Parliament.
Tylko 9 % wniosków kierowanych do rzecznika dotyczyło Parlamentu Europejskiego.
EnglishHere you can see a bullet that has lodged just next to the spine on this person.
Tutaj można zobaczyć kulę, która utknęła tuż przy kręgosłupie tej osoby.
EnglishThe increase in the number of complaints lodged confirms the importance of this information.
Wzrost liczby skarg zgłaszanych rzecznikowi potwierdza znaczenie tych informacji.
EnglishThe response from the Irish Government was lodged on 28 September 2007.
Odpowiedź rządu irlandzkiego została złożona w dniu 28 września 2007 r.
EnglishAnd he left them, and went forth out of the city to Bethany, and lodged there.
A opuściwszy je, wyszedł z miasta do Betanii, i tam został;
English(The sojourner hath not lodged in the street; But I have opened my doors to the traveller);
Bo gość nie nocował na dworze, a drzwi moje otwierałem podróżnemu.
EnglishIf an objection is lodged, the interested parties have six months to reach agreement.
Jeżeli sprzeciw zostanie złożony, zainteresowana strona ma sześć miesięcy na osiągnięcie porozumienia.
EnglishCriticism has been levelled at the police for failing to register complaints lodged by the public.
Krytykowana jest policja za nie odnotowywanie zażaleń zgłaszanych przez opinię publiczną.
EnglishIndeed, in this report we note the increasing number of complaints lodged with the Ombudsman.
W sprawozdaniu tym zauważamy rosnącą liczbę skarg składanych na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich.
EnglishSo the merchants and sellers of all kind of wares lodged without Jerusalem once or twice.
Przetoż zostali przez noc kupcy, i sprzedawający towary rozmaite przed miastem Jeruzalemskiem, raz i drugi.
EnglishIn the first six months of 2007, no complaints meeting the requirements of the law were lodged.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2007 r. nie wpłynęło żadne roszczenie, które spełniłoby wymogi prawne.
EnglishAnd he lodged there that night, and took of that which he had with him a present for Esau his brother:
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.
EnglishAnd every day he was teaching in the temple; and every night he went out, and lodged in the mount that is called Olivet.
I nauczał we dnie w kościele; ale w nocy wychodząc, przebywał na górze, którą zowią oliwną.
EnglishThe Rapid Border Intervention Teams are set up in response to a request lodged by one or more Member States.
Zespoły szybkiej interwencji na granicy są tworzone na wniosek jednego lub więcej państw członkowskich.
EnglishIt lodged as shards inside every aspect of the Creation.
Odłamki powbijały się w każdy aspekt Stworzenia.
EnglishSo he caused the ark of Jehovah to compass the city, going about it once: and they came into the camp, and lodged in the camp.
Tedy obeszła skrzynia Pańska miasto w około raz; i wrócili się do obozu, i zostali w obozie przez noc.
EnglishSo he called them in and lodged them.
Tedy zawoławszy ich do domu, przyjął je do gospody.
EnglishAppeals are lodged with the regional court which corresponds to the registered office or place of residence of the contracting authority.
progi unijne, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
EnglishAnd he came thither unto a cave, and lodged there; and, behold, the word of Jehovah came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah?
EnglishI belong to those who were not given mass Hungarian citizenship, because this will be granted to those who lodged their application individually.
Należę do tych osób, które nie uzyskały masowo węgierskiego obywatelstwa, ponieważ jest ono przyznane tym, którzy wystąpili o nie indywidualnie.