Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "lodge"

 

"lodge" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-70 z 115

lodge {rzeczownik}

lodge {rzecz.} [Amer.] (też: hotel, flophouse)

hotel {m.}

lodge {rzecz.}

loża (masońska) {f.}

lodge (for summer) {rzecz.} (też: chalet, summer house, holiday house, holiday cottage)

lodge {rzecz.} (też: door-keeper's room)

lodge (Indian) {rzecz.} [Amer.] (też: wigwam)

wigwam {m.}

lodge {rzecz.}

lodge (in castle) {rzecz.} (też: guardhouse)

wartownia {f.}

lodge (in castle) {rzecz.}

lodge {rzecz.} [zool.] (też: beaver lodge)

żeremie {n.} [zool.]

to lodge {czasownik}

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to knit, to fold, to put together, to set)

złożyć {czas.}

to lodge a deposition

złożyć zeznanie pod przysięgą

If you are not satisfied with their response, you can lodge a complaint with a National Enforcement Body.

W przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi można złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów prawa.

Anyone may lodge a complaint, substantiated by material facts, about suspected non-compliance with the code of conduct, in accordance with the procedure laid down in Annex 4.

Każdy może złożyć skargę dotyczącą podejrzenia nieprzestrzegania kodeksu postępowania i popartą faktami zgodnie z procedurą określoną w załączniku IV.

People have approached me many times with a request for information about where they can gain access to documents or lodge a complaint, because they do not know to whom to turn.

Wielokrotnie zwracają się do mnie z prośbą o informację, gdzie uzyskać dostęp do dokumentów, czy złożyć skargę, bo nie wiedzą, do kogo się zwrócić.

Sándor has lodged a complaint through the appeals procedures of the bank concerned.

Sándor złożył w banku odwołanie, zgodnie z jego procedurami wewnętrznymi.

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to report, to tender)

zgłosić {czas.}

The above interpretation will be considered adopted if no objections are lodged by the opening of the sitting on Thursday, 24 March 2011.

Powyższa wykładnia zostanie uznana za przyjętą, jeżeli żaden sprzeciw nie zostanie zgłoszony do chwili otwarcia posiedzenia w czwartek, 24 marca 2011 r.

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to knit, to fold, to assemble, to put together)

I am lodging with Parliament's secretariat a full list of the Commission's positions on the amendments.

W sekretariacie Parlamentu składam pełną listę stanowisk Komisji w odniesieniu do poprawek.

Is it normal today to have no knowledge, no transparency of the complaints that are lodged, the fines that are applied?

Czy obecnie normalne jest nieposiadanie żadnej wiedzy, przejrzystości w zakresie skarg, które są składane, i grzywien, które są stosowane?

to lodge [lodged|lodged] (wedge) {czas.} (też: to insert, to fit, to locate, to invest)

umieścić {czas.}

to lodge [lodged|lodged] {czas.} (też: to propose, to table, to raise, to come forward with)

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to introduce)

wnieść {czas.}

A defendant can lodge a statement of opposition within two weeks from the date the order of the court that issued the payment order is served.

Pozwany może wnieść sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu do sądu, który wydał nakaz zapłaty.

We still hear all too often about complaints that were lodged years before and are still pending.

Nadal zbyt często słyszymy o skargach, które zostały wniesione wiele lat temu i nadal pozostają bez odpowiedzi.

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (wedge) {czas.} (też: to allocate, to place, to put, to set)

to lodge [lodged|lodged] (with sb) {czas.}

mieszkać [mieszkam|mieszkał] (u kogoś) {czas. ndk}

to lodge [lodged|lodged] (with sb) {czas.}

zdeponować (u kogoś) {czas. dk}

to lodge [lodged|lodged] (accommodate) {czas.} (też: to pass the night, to spend the night, to let spend the night, to put up)

przenocować {czas. dk}

to lodge [lodged|lodged] (accommodate) {czas.} (też: to overnight)

nocować [nocuję|nocował] {czas. ndk}

to lodge [lodged|lodged] (with sb) {czas.}

deponować [deponuję|deponował] (u kogoś) {czas. ndk}

to lodge [lodged|lodged] (in sth) {czas.}

utkwić (w czymś) {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (accommodate) {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (accommodate) {czas.}

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "lodge":

 

Podobne tłumaczenia

"lodge" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lodge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Only 9% of the complaints lodged with the Ombudsman concerned the European Parliament.

Tylko 9 % wniosków kierowanych do rzecznika dotyczyło Parlamentu Europejskiego.

and called and asked whether Simon, who was surnamed Peter, were lodging there.

A zawoławszy, wywiadywali się, jeźliby tam Szymon, którego zowią Piotrem, gospodę miał.

Here you can see a bullet that has lodged just next to the spine on this person.

Tutaj można zobaczyć kulę, która utknęła tuż przy kręgosłupie tej osoby.

The response from the Irish Government was lodged on 28 September 2007.

Odpowiedź rządu irlandzkiego została złożona w dniu 28 września 2007 r.

The increase in the number of complaints lodged confirms the importance of this information.

Wzrost liczby skarg zgłaszanych rzecznikowi potwierdza znaczenie tych informacji.

Then I testified against them, and said unto them, Why lodge ye about the wall?

Przeciwko którym oświadczyłem się, i rzekłem do nich: Przecz wy zostawacie przez noc za murem?

(The sojourner hath not lodged in the street; But I have opened my doors to the traveller);

Bo gość nie nocował na dworze, a drzwi moje otwierałem podróżnemu.

Giving preferential treatment to some of the parties who are lodging appeals is inappropriate.

Uprzywilejowane traktowanie niektórych stron wnoszących skargi jest niewłaściwe.

Lo, then would I wander far off, I would lodge in the wilderness.

I rzekłem: Obym miał skrzydła jako gołębica, zaleciałbym, a odpocząłbym.

Come, my beloved, let us go forth into the field; Let us lodge in the villages.

Przyjdź, miły mój; wyjdziemy na pole, a przenocujemy we wsiach.

Indeed, in this report we note the increasing number of complaints lodged with the Ombudsman.

W sprawozdaniu tym zauważamy rosnącą liczbę skarg składanych na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich.

Criticism has been levelled at the police for failing to register complaints lodged by the public.

Krytykowana jest policja za nie odnotowywanie zażaleń zgłaszanych przez opinię publiczną.

And when they saw it, they all murmured, saying, He is gone in to lodge with a man that is a sinner.

A widząc to wszyscy, szemrali, mówiąc: U człowieka grzesznego gospodą stanął.

And he left them, and went forth out of the city to Bethany, and lodged there.

A opuściwszy je, wyszedł z miasta do Betanii, i tam został;

Carbon black is that grime that otherwise lodges in your pretty pink lungs, and it's associated with.

Sadza jest brudem, który osadza się w waszych czyściutkich płucach i który jest wchłaniany.

If an objection is lodged, the interested parties have six months to reach agreement.

Jeżeli sprzeciw zostanie złożony, zainteresowana strona ma sześć miesięcy na osiągnięcie porozumienia.

This woman must have the opportunity to lodge a complaint and obtain redress and justice.

A zatem musi mieć ona możliwość złożenia skargi, dochodzenia sprawiedliwości i uzyskania odszkodowania.

In the first six months of 2007, no complaints meeting the requirements of the law were lodged.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2007 r. nie wpłynęło żadne roszczenie, które spełniłoby wymogi prawne.

How long shall thine evil thoughts lodge within thee?

Dokądże trwać będą w pośrodku ciebie myśli nieprawości twojej.

So the merchants and sellers of all kind of wares lodged without Jerusalem once or twice.

Przetoż zostali przez noc kupcy, i sprzedawający towary rozmaite przed miastem Jeruzalemskiem, raz i drugi.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

loculate · loculated · loculus · locum · locus · locust · locution · lode · lodestar · lodestone · lodge · lodgement · lodgepole · lodger · lodgings · lodgment · Lodz · loess · loft · loftier · loftiness

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.