Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "lodge"

 

"lodge" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-70 z 106

lodge {rzeczownik}

lodge {rzecz.} [Amer.] (też: hotel)

hotel {m.}

lodge (for summer) {rzecz.} (też: chalet)

lodge {rzecz.}

loża (masońska) {f.}

lodge (Indian) {rzecz.} [Amer.] (też: wigwam)

wigwam {m.}

lodge {rzecz.} (też: door-keeper's room)

lodge (in castle) {rzecz.} (też: guardhouse)

wartownia {f.}

lodge {rzecz.} [zool.] (też: beaver lodge)

żeremie {n.} [zool.]

lodge {rzecz.}

lodge (in castle) {rzecz.}

to lodge {czasownik}

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to assemble, to convey, to knit, to fold)

złożyć {czas.}

to lodge a deposition

złożyć zeznanie pod przysięgą

If you are not satisfied with their response, you can lodge a complaint with a National Enforcement Body.

W przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi można złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów prawa.

Anyone may lodge a complaint, substantiated by material facts, about suspected non-compliance with the code of conduct, in accordance with the procedure laid down in Annex 4.

Każdy może złożyć skargę dotyczącą podejrzenia nieprzestrzegania kodeksu postępowania i popartą faktami zgodnie z procedurą określoną w załączniku IV.

People have approached me many times with a request for information about where they can gain access to documents or lodge a complaint, because they do not know to whom to turn.

Wielokrotnie zwracają się do mnie z prośbą o informację, gdzie uzyskać dostęp do dokumentów, czy złożyć skargę, bo nie wiedzą, do kogo się zwrócić.

The person lodging the complaint shall be informed of the outcome of such inquiries.

Osoba, która złożyła skargę, jest informowana o wyniku dochodzeń.

to lodge [lodged|lodged] (wedge) {czas.} (też: to insert, to fit, to locate, to invest)

umieścić {czas.}

to lodge [lodged|lodged] {czas.} (też: to propose, to table, to raise, to come forward with)

zgłaszać {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to knit, to fold, to assemble, to put together)

So you have until tomorrow at 9.00 to lodge objections to this interpretation.

Zatem do jutra do godz. 9.00 można składać sprzeciw wobec tej interpretacji.

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to report, to declare, to tender)

zgłosić {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to carry in, to bring in, to bring, to carry)

to lodge [lodged|lodged] (with sb) {czas.}

mieszkać [mieszkam|mieszkał] (u kogoś) {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to bring, to carry in, to carry, to introduce)

wnieść {czas.}

A defendant can lodge a statement of opposition within two weeks from the date the order of the court that issued the payment order is served.

Pozwany może wnieść sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu do sądu, który wydał nakaz zapłaty.

to lodge [lodged|lodged] (wedge) {czas.} (też: to allocate, to place, to put, to set)

umieszczać {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (with sb) {czas.}

zdeponować (u kogoś) {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (accommodate) {czas.} (też: to pass the night, to spend the night, to let spend the night, to put up)

przenocować {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (accommodate) {czas.} (też: to overnight)

nocować {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (in sth) {czas.}

utkwić (w czymś) {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (with sb) {czas.}

deponować [deponuję|deponował] (u kogoś) {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (accommodate) {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (accommodate) {czas.}

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "lodge":

 

Podobne tłumaczenia

"lodge" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lodge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The right of citizens to lodge complaints, for example, is a fundamental EU principle.

I tak na przykład, prawo obywateli do wnoszenia skarg stanowi fundamentalną zasadę UE.

and called and asked whether Simon, who was surnamed Peter, were lodging there.

A zawoławszy, wywiadywali się, jeźliby tam Szymon, którego zowią Piotrem, gospodę miał.

Here you can see a bullet that has lodged just next to the spine on this person.

Tutaj można zobaczyć kulę, która utknęła tuż przy kręgosłupie tej osoby.

Citizens first lodge well-justified complaints in their own country.

Obywatele wpierw wnoszą dobrze umotywowane skargi we własnym kraju.

Then I testified against them, and said unto them, Why lodge ye about the wall?

Przeciwko którym oświadczyłem się, i rzekłem do nich: Przecz wy zostawacie przez noc za murem?

(The sojourner hath not lodged in the street; But I have opened my doors to the traveller);

Bo gość nie nocował na dworze, a drzwi moje otwierałem podróżnemu.

Lo, then would I wander far off, I would lodge in the wilderness.

I rzekłem: Obym miał skrzydła jako gołębica, zaleciałbym, a odpocząłbym.

Come, my beloved, let us go forth into the field; Let us lodge in the villages.

Przyjdź, miły mój; wyjdziemy na pole, a przenocujemy we wsiach.

In the forest in Arabia shall ye lodge, O ye caravans of Dedanites.

Po lasach Arabii noclegi miewać będziecie, o podróżni Dedańscy

And when they saw it, they all murmured, saying, He is gone in to lodge with a man that is a sinner.

A widząc to wszyscy, szemrali, mówiąc: U człowieka grzesznego gospodą stanął.

And he left them, and went forth out of the city to Bethany, and lodged there.

A opuściwszy je, wyszedł z miasta do Betanii, i tam został;

Carbon black is that grime that otherwise lodges in your pretty pink lungs, and it's associated with.

Sadza jest brudem, który osadza się w waszych czyściutkich płucach i który jest wchłaniany.

This woman must have the opportunity to lodge a complaint and obtain redress and justice.

A zatem musi mieć ona możliwość złożenia skargi, dochodzenia sprawiedliwości i uzyskania odszkodowania.

How long shall thine evil thoughts lodge within thee?

Dokądże trwać będą w pośrodku ciebie myśli nieprawości twojej.

And he lodged there that night, and took of that which he had with him a present for Esau his brother:

I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.

So the merchants and sellers of all kind of wares lodged without Jerusalem once or twice.

Przetoż zostali przez noc kupcy, i sprzedawający towary rozmaite przed miastem Jeruzalemskiem, raz i drugi.

Quite rightly, he threatened to lodge a complaint with the WTO.

Nie bez racji zagroził on złożeniem skargi do WTO.

If they happen to be right, then please lodge an action for breach of duty against us.

Skoro krytycy mają rację, niech złożą wniosek o wszczęcie wobec nas procedury w sprawie naruszenia zobowiązań.

It lodged as shards inside every aspect of the Creation.

Odłamki powbijały się w każdy aspekt Stworzenia.

Oh that I had in the wilderness a lodging-place of wayfaring men; that I might leave my people, and go from them!

Któż mi da na puszczy gospodę podróżnych, abym opuścił lud mój, i odszedł od nich?!
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

locomotion · locomotive · locoweed · locular · loculate · loculated · loculus · locus · locust · lodestar · lodge · lodgement · lodgepole · lodger · lodgings · Lodz · loess · loft · loftier · loftiness · lofty

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.