Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to live up to"

 

"to live up to" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 62

to live up to {czasownik}

to live up to (sth: expectations, promises) {czas.} (też: to keep, to observe, to perform, to fulfill)

spełnić {czas.}

Greece must do its part, live up to its promises and reform its policy.

Grecja musi wykonać swoją część zadań, spełnić obietnice i zreformować swoją politykę.

to live up to all the hype

spełnić wszystkie oczekiwania

However in itself, it is not a guarantee: political leaders will now need to make some important decisions in order to live up to it.

Sama w sobie niczego jednak nie gwarantuje: przywódcy polityczni muszą teraz podjąć ważne decyzje, by spełnić pokładane w niej nadzieje.

to live up to (sth: expectations, promises) {czas.} (też: to fulfil, to keep, to carry out, to comply with)

We have to behave in a certain way and act in a certain way to live up to expectations of different norms.

Musimy zachowywać się w określony sposób i działać w określony sposób, aby spełniać oczekiwania różnych norm.

We are determined to live up to the expectations of our people and lead them towards a peaceful and prosperous future.

Jesteśmy zdecydowani spełniać oczekiwania naszych obywateli i prowadzić ich ku przyszłości, którą będzie cechował pokój i dobrobyt.

to live up to (sth: ideals, principles) {czas.} (też: to stick with)

pozostać wiernym (czemuś) {czas.}

to live up to (sth: ideals, principles) {czas.} (też: to stick with)

pozostawać wiernym (czemuś) {czas.}

to live up to (sth: social position) {czas.}

żyć stosownie do (czegoś) {czas.}

to live up to (sth: social position) {czas.}

żyć jak przystało na (coś) {czas.}

to live up to (sth: advertising) {czas.}

być zgodnym z (czymś) {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"to live up to" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to live up to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(DE) Mr President, I think we all need to live up to our responsibilities.

(DE) Panie przewodniczący! Uważam, że wszyscy musimy sprostać swoim obowiązkom.

And you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.

I mogą być Państwo pewni, że zawsze będziemy wypełniać to zobowiązanie.

We will not achieve the goals unless we live up to our many promises.

Nie osiągniemy celów, jeżeli nie zrealizujemy naszych licznych obietnic.

The President-in-Office said in the previous debate that we should live up to what we say.

Pan przewodniczący powiedział w poprzedniej debacie, że musimy sprostać naszym deklaracjom.

It is high time that Europe joined forces and the Union is ready to live up to expectations.

Najwyższa pora, aby Europa połączyła siły, a Unia jest gotowa sprostać oczekiwaniom.

How can we live up to this vision and these resources, Commissioner?

Jak możemy zrobić właściwy użytek z tej wizji i tych zasobów?

Of course, we have a lot of resolutions, but the challenge is how to live up to them.

Mamy oczywiście dużo rezolucji, jednak wyzwanie polega na tym, że musimy postępować zgodnie z nimi.

Will you live up to your treaty, or is it just empty words?

Czy będą państwo przestrzegać swojego traktatu, czy to tylko puste frazesy?

For them and for all the others, let us live up to expectations.

Dla nich i dla wszystkich innych, dorównajmy oczekiwaniom.

At this time in Europe, we must not fail to live up to these expectations

Jednocześnie nie możemy w Europie zawieść tych oczekiwań.

We must be careful, now, not to raise hopes or expectations that we just cannot live up to.

Mogę jedynie potwierdzić wszystko, co zostało powiedziane, doradzałbym jednakże jednocześnie ostrożność.

It is always important that we live up to citizens' expectations.

Musimy zawsze pozostawać wierni oczekiwaniom obywateli.

I know that Croatia can live up to its aspirations.

Wiem, że Chorwacja może dotrzymać kroku swoim aspiracjom.

The EU must be better prepared to respond to new developments and to live up to international responsibilities.

UE musi być lepiej przygotowana, aby reagować na postęp i sprostać swoim międzynarodowym zobowiązaniom.

It is therefore crucial that price and wage-setters fully live up to their responsibilities.

Jest zatem sprawą kluczową, by podmioty wpływające na poziom wynagrodzeń i cen postępowały bardzo odpowiedzialnie.

But I can live up to that. ~~~ I don't have a problem with that.

Ale mogę z tym żyć, nie mam z tym problemów.

All that is proof that multilateral institutions can live up to their mandate and can act in what we call real time.

Dowodzi to, że wielostronne instytucje potrafią sprawować swój mandat oraz działać w tzw. czasie rzeczywistym.

Azerbaijan has to live up to its obligations as a member of the Council of Europe and partner of the European Union.

Azerbejdżan musi dotrzymywać swoich zobowiązań jako członek Rady Europy i partner Unii Europejskiej.

The Commission calls upon Cuba to change its policy and to live up to its obligations under international law.

Komisja wzywa Kubę, aby zmieniła swoją politykę i postępowała w myśl swoich zobowiązań na mocy prawa międzynarodowego.

This is a period of many expectations and challenges and, of course, we must not fail to live up to those expectations.

To okres wielu oczekiwań i wyzwań, a my nie możemy rzecz jasna zawieść tych oczekiwań.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.