angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to live up to"

EN to live up to angielskie tłumaczenie

to live up to {czas.}

EN to live up to
play_circle_outline
{czasownik}

trending_flat
"sth: expectations, promises"

to live up to (też: to follow through, to gratify, to keep, to observe)
Greece must do its part, live up to its promises and reform its policy.
Grecja musi wykonać swoją część zadań, spełnić obietnice i zreformować swoją politykę.
However in itself, it is not a guarantee: political leaders will now need to make some important decisions in order to live up to it.
Sama w sobie niczego jednak nie gwarantuje: przywódcy polityczni muszą teraz podjąć ważne decyzje, by spełnić pokładane w niej nadzieje.
to live up to all the hype
to live up to (też: to carry out, to comply with, to consummate, to follow through)
We have to behave in a certain way and act in a certain way to live up to expectations of different norms.
Musimy zachowywać się w określony sposób i działać w określony sposób, aby spełniać oczekiwania różnych norm.
We are determined to live up to the expectations of our people and lead them towards a peaceful and prosperous future.
Jesteśmy zdecydowani spełniać oczekiwania naszych obywateli i prowadzić ich ku przyszłości, którą będzie cechował pokój i dobrobyt.

trending_flat
"sth: advertising"

to live up to

trending_flat
"sth: social position"

to live up to
to live up to

trending_flat
"sth: ideals, principles"

to live up to (też: to stick with)
to live up to (też: to stick with)

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "to live up to"

live przymiotnik
live przysłówek
to live czasownik
up przymiotnik
up przysłówek
Polish
up przyimek
to przyimek
Polish
to spójnik

Przykłady użycia - "to live up to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto live up to
English(DE) Mr President, I think we all need to live up to our responsibilities.
(DE) Panie przewodniczący! Uważam, że wszyscy musimy sprostać swoim obowiązkom.
EnglishAnd you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
I mogą być Państwo pewni, że zawsze będziemy wypełniać to zobowiązanie.
EnglishIt is high time that Europe joined forces and the Union is ready to live up to expectations.
Najwyższa pora, aby Europa połączyła siły, a Unia jest gotowa sprostać oczekiwaniom.
EnglishWe will not achieve the goals unless we live up to our many promises.
Nie osiągniemy celów, jeżeli nie zrealizujemy naszych licznych obietnic.
EnglishThe President-in-Office said in the previous debate that we should live up to what we say.
Pan przewodniczący powiedział w poprzedniej debacie, że musimy sprostać naszym deklaracjom.
EnglishOf course, we have a lot of resolutions, but the challenge is how to live up to them.
Mamy oczywiście dużo rezolucji, jednak wyzwanie polega na tym, że musimy postępować zgodnie z nimi.
EnglishWill you live up to your treaty, or is it just empty words?
Czy będą państwo przestrzegać swojego traktatu, czy to tylko puste frazesy?
EnglishAt this time in Europe, we must not fail to live up to these expectations
Jednocześnie nie możemy w Europie zawieść tych oczekiwań.
EnglishHow can we live up to this vision and these resources, Commissioner?
Jak możemy zrobić właściwy użytek z tej wizji i tych zasobów?
EnglishWe must be careful, now, not to raise hopes or expectations that we just cannot live up to.
Mogę jedynie potwierdzić wszystko, co zostało powiedziane, doradzałbym jednakże jednocześnie ostrożność.
EnglishFor them and for all the others, let us live up to expectations.
Dla nich i dla wszystkich innych, dorównajmy oczekiwaniom.
EnglishIt is always important that we live up to citizens' expectations.
Musimy zawsze pozostawać wierni oczekiwaniom obywateli.
EnglishThis is a period of many expectations and challenges and, of course, we must not fail to live up to those expectations.
To okres wielu oczekiwań i wyzwań, a my nie możemy rzecz jasna zawieść tych oczekiwań.
EnglishIt is therefore crucial that price and wage-setters fully live up to their responsibilities.
Jest zatem sprawą kluczową, by podmioty wpływające na poziom wynagrodzeń i cen postępowały bardzo odpowiedzialnie.
EnglishBut I can live up to that. ~~~ I don't have a problem with that.
Ale mogę z tym żyć, nie mam z tym problemów.
EnglishI know that Croatia can live up to its aspirations.
Wiem, że Chorwacja może dotrzymać kroku swoim aspiracjom.
EnglishOr have they got longer lives and live up there?
Czy też mają dłuższą średnią długość życia i są tam u góry?