"lethal" po polsku

EN

"lethal" - polskie tłumaczenie

volume_up
lethal {przym.}

EN lethal
volume_up
{przymiotnik}

lethal
volume_up
śmiertelny {przym. m.} (choroba, dawka, rana)
lethal (też: deathly)
lethal
lethal
volume_up
niezwykle groźny {przym. m.} (przeciwnik, gracz)
lethal (też: baneful, deadly, killing, murderous)
volume_up
zabójczy {przym. m.}
Another case of this, this time in Kenya, would be lethal for the democratic hopes of Africa.
Kolejny taki przypadek, tym razem w Kenii, byłby zabójczy dla nadziei demokratycznych w Afryce.
There is only one final objective: this lethal virus must no longer find fertile ground.
Pozostaje jeszcze tylko jeden, ostateczny cel: ten zabójczy wirus nie może już dłużej trawić ziemi.
. - Mr President, it is frightening to imagine a nuclear device, small in size but potentially lethal for millions of people, falling into the hands of terrorists.
Strach wyobrazić sobie pocisk jądrowy, niewielkiego rozmiaru lecz zabójczy dla milionów ludzi, w rękach terrorystów.

Synonimy (angielski) dla "lethal":

lethal
English

Przykłady użycia - "lethal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe virus was 100 percent lethal to pregnant women and we don't actually know why.
Śmiertelność wśród kobiet w ciąży wyniosła 100% i właściwie nie wiemy dlaczego.
EnglishDogs were poisoned by intravenous administration of a lethal dose of potassium cyanide.
Otrucie psów nastąpiło po dożylnym podaniu letalnej dawki cyjanku potasu.
EnglishAt high doses of norethisterone embryo-lethal effects were observed.
W dużych dawkach noretysteronu obserwowano działanie letalne dla zarodka.
EnglishOne of those problems is that non-lethal weapons may be used indiscriminately.
Jednym z nich jest niewybiórcze użycie broni nieśmiercionośnej.
EnglishIn domestic birds, especially chickens, it's 100 percent lethal.
U ptaków domowych, zwłaszcza kurczaków, śmiertelność wynosi 100%.
EnglishYou've got non-lethal shotgun rounds that contain rubber pellets instead of the traditional metal ones.
Mamy nieśmiercionośne strzelby, zawierające kule gumowe zamiast tradycyjnych metalowych.
EnglishIt's one of the most lethal things we've seen in circulation in the world in any recent centuries.
Jest to jeden z najbardziej śmiercionośnych wirusów krążących po świecie w ostatnich stuleciach.
EnglishWe must put an immediate end to this lethal speculation.
Musimy natychmiast położyć kres tej bardzo niebezpiecznej spekulacji.
EnglishAcute toxicity The highest non-lethal single intravenous dose was 10 mg/ kg body weight in mice and 0.6 mg/ kg in rats.
W badaniu z zastosowaniem pojedynczej dawki w infuzji u psów, dawka 1, 0 mg/ kg mc.
EnglishSo if they had non-lethal weapons then they would say, "Well we can use them in that sort of situation.
Więc gdyby wojsko dysponowało bronią nieśmiercionośną mogłoby powiedzieć: "Możemy jej użyć w takich sytuacji.
EnglishWell, there are other cancer tumors in the abdomen -- quite lethal, very lethal actually -- pancreas, liver, kidney.
Są inne guzy nowotworowe w jamie brzusznej, dość małe, naprawdę małe, w trzustce, wątrobie, nerkach.
EnglishS&D and ALDE amendments were all adopted (LGBT, death penalty/lethal injection).
Przyjęto wszystkie poprawki S&D oraz ALDE (prawa lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transgenderowych, kara śmierci/zastrzyk trucizny).
EnglishAn oral lethal dose of gabapentin was not identified in mice and rats given doses as high as 8000 mg/ kg.
Nie udało się ustalić dawki letalnej gabapentyny pomimo podawania myszom i szczurom tak dużych dawek jak 8000 mg/ kg doustnie.
EnglishThis colonisation of population constitutes a lethal threat to the Christian and humanist values of our civilisation.
Kolonizacja populacji jest śmiertelnym zagrożeniem dla chrześcijańskich i humanitarnych wartości naszej cywilizacji.
EnglishEqually, experience shows that non-lethal methods for disturbing cormorants on rivers are inefficient.
Z doświadczeń wynika także, iż stosowanie do odstraszania kormoranów na rzekach metod niepowodujących ich śmierci jest nieskuteczne.
EnglishIts by-product, radioactive waste, is already a lethal threat to human health, effectively for ever.
Jego produkt uboczny - odpady promieniotwórcze - jest już obecnie śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego, praktycznie na wieczność.
EnglishExplicitly introduced as an alternative to the use of lethal force -- an alternative between shouting and shooting.
Wyraźnie wprowadzona jako alternatywa dla użycia siły smiercionośnej - jako trzecie wyjście między krzyczeniem a strzelaniem.
EnglishIn type 1 diabetes, untreated hyperglycaemic events eventually lead to diabetic ketoacidosis, which is potentially lethal.
W cukrzycy typu 1 nieleczona hiperglikemia mo e prowadzi do cukrzycowej kwasicy ketonowej, która stanowi zagro enie ycia.
EnglishIn type 1 diabetes, untreated hyperglycaemic events eventually lead to diabetic ketoacidosis, which is potentially lethal.
W cukrzycy typu 1 nieleczona hiperglikemia może prowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej, która jest zagrożeniem życia.
EnglishThis policy of appeasement is lethal, not only for the interests of the Iranian people, but also for everyone who wants peace.
Polityka ustępstw jest niezwykle groźna, nie tylko dla interesów Irańczyków, ale także dla każdego, kto pragnie pokoju.