Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "lethal"

 

"lethal" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 56

lethal {przymiotnik}

lethal {przym.}

śmiertelny (choroba, dawka, rana) {przym. m.}

And that's why I lump growing lethality of hatred and death spiral of negativity under the general rubric, reasons to be cheerful.

Oto dlaczego grupuję rosnącą śmiertelność nienawiści i śmiertelną spiralę negatywności pod ogólną kategorią: przyczyny do radości.

Developmental toxicity studies in the rat and rabbit have shown embryo-fetal lethality at maternally toxic dosages, but no direct embryo-foetal toxicity below maternally toxic dosages.

Badania dotyczące rozwoju działania toksycznego przeprowadzone na szczurach i królikach wykazały śmiertelne działanie na zarodek i płód po stosowaniu dawek toksycznych dla organizmu matki.

lethal {przym.} (też: deathly)

śmiercionośny {przym. m.}

lethal {przym.}

lethal {przym.}

niezwykle groźny (przeciwnik, gracz) {przym. m.}

lethal {przym.} (też: killing, murderous, deadly, forensic)

zabójczy {przym. m.}

Another case of this, this time in Kenya, would be lethal for the democratic hopes of Africa.

Kolejny taki przypadek, tym razem w Kenii, byłby zabójczy dla nadziei demokratycznych w Afryce.

There is only one final objective: this lethal virus must no longer find fertile ground.

Pozostaje jeszcze tylko jeden, ostateczny cel: ten zabójczy wirus nie może już dłużej trawić ziemi.

on behalf of the PPE Group. - Mr President, it is frightening to imagine a nuclear device, small in size but potentially lethal for millions of people, falling into the hands of terrorists.

w imieniu grupy PPE. - Panie przewodniczący! Strach wyobrazić sobie pocisk jądrowy, niewielkiego rozmiaru lecz zabójczy dla milionów ludzi, w rękach terrorystów.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "lethal":

 

Podobne tłumaczenia

"lethal" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lethal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The virus was 100 percent lethal to pregnant women and we don't actually know why.

Śmiertelność wśród kobiet w ciąży wyniosła 100% i właściwie nie wiemy dlaczego.

Dogs were poisoned by intravenous administration of a lethal dose of potassium cyanide.

Otrucie psów nastąpiło po dożylnym podaniu letalnej dawki cyjanku potasu.

And one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."

Jedną przyczyną jest zjawisko nazywane rosnącą śmiertelnością nienawiści.

At high doses of norethisterone embryo-lethal effects were observed.

W dużych dawkach noretysteronu obserwowano działanie letalne dla zarodka.

In domestic birds, especially chickens, it's 100 percent lethal.

U ptaków domowych, zwłaszcza kurczaków, śmiertelność wynosi 100%.

One of those problems is that non-lethal weapons may be used indiscriminately.

Jednym z nich jest niewybiórcze użycie broni nieśmiercionośnej.

Topotecan was also shown to cause embryo-foetal lethality when given to rats and rabbits.

Topotekan wykazywał działanie letalne na zarodki i płody, kiedy był podawany szczurom i królikom.

It's one of the most lethal things we've seen in circulation in the world in any recent centuries.

Jest to jeden z najbardziej śmiercionośnych wirusów krążących po świecie w ostatnich stuleciach.

You've got non-lethal shotgun rounds that contain rubber pellets instead of the traditional metal ones.

Mamy nieśmiercionośne strzelby, zawierające kule gumowe zamiast tradycyjnych metalowych.

We must put an immediate end to this lethal speculation.

Musimy natychmiast położyć kres tej bardzo niebezpiecznej spekulacji.

So if they had non-lethal weapons then they would say, "Well we can use them in that sort of situation.

Więc gdyby wojsko dysponowało bronią nieśmiercionośną mogłoby powiedzieć: "Możemy jej użyć w takich sytuacji.

Well, there are other cancer tumors in the abdomen -- quite lethal, very lethal actually -- pancreas, liver, kidney.

Są inne guzy nowotworowe w jamie brzusznej, dość małe, naprawdę małe, w trzustce, wątrobie, nerkach.

This colonisation of population constitutes a lethal threat to the Christian and humanist values of our civilisation.

Kolonizacja populacji jest śmiertelnym zagrożeniem dla chrześcijańskich i humanitarnych wartości naszej cywilizacji.

Acute toxicity The highest non-lethal single intravenous dose was 10 mg/ kg body weight in mice and 0.6 mg/ kg in rats.

W badaniu z zastosowaniem pojedynczej dawki w infuzji u psów, dawka 1, 0 mg/ kg mc.

Busulfan has caused embryofoetal lethality and malformations in pre-clinical studies. (see section 5.3)

W badaniach przedklinicznych busulfan powodował obumieranie zarodków i płodów oraz ich wady rozwojowe (patrz punkt 5. 3).

In type 1 diabetes, untreated hyperglycaemic events eventually lead to diabetic ketoacidosis, which is potentially lethal.

W cukrzycy typu 1 nieleczona hiperglikemia mo e prowadzi do cukrzycowej kwasicy ketonowej, która stanowi zagro enie ycia.

In type 1 diabetes, untreated hyperglycaemic events eventually lead to diabetic ketoacidosis, which is potentially lethal.

W cukrzycy typu 1 nieleczona hiperglikemia może prowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej, która jest zagrożeniem życia.

In type 1 diabetes, untreated hyperglycaemic events eventually lead to diabetic ketoacidosis, which is potentially lethal.

W cukrzycy typu 1 nieleczona hiperglikemia może prowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej, która stanowi zagrożenie życia.

Explicitly introduced as an alternative to the use of lethal force -- an alternative between shouting and shooting.

Wyraźnie wprowadzona jako alternatywa dla użycia siły smiercionośnej - jako trzecie wyjście między krzyczeniem a strzelaniem.

An oral lethal dose of gabapentin was not identified in mice and rats given doses as high as 8000 mg/ kg.

Nie udało się ustalić dawki letalnej gabapentyny pomimo podawania myszom i szczurom tak dużych dawek jak 8000 mg/ kg doustnie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

lesson · lessons · lessor · lest · let · let-down · let-up · letch · letcho · letdown · lethal · lethality · lethargic · lethargy · letter · letterbox · letterhead · letters · letting · lettuce · letup

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.