Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "lead"

 

"lead" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-88 z 2094

lead {rzeczownik}

lead {rzecz.} (też: initiation, prosecution, conducting, management)

It is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.

Rolą kościoła rzymskokatolickiego jest prowadzenie wiernych, a nie bycie prowadzonym.

However, the EU could take the lead and set the standard by demanding more stringent rules.

Jednak UE mogło przejąć prowadzenie i wyznaczyć standardy, domagając się surowszych przepisów.

They should, rather, engage proactively to lead their country towards a better future.

Raczej powinni oni aktywnie zaangażować się w prowadzenie swojego kraju w kierunku lepszej przyszłości.

This industry represents a growing global market in which Europe should take the lead and achieve its independence.

Przemysł ten stanowi globalny rosnący rynek, na którym Europa powinna objąć prowadzenie i osiągnąć niezależność.

The first society to get away from our dependence on fossil fuels, for example, will take the lead in the creation of new green jobs.

Na przykład pierwsza społeczność, która uniezależni się od paliw kopalnych, obejmie prowadzenie w procesie tworzenia nowych zielonych miejsc pracy.

lead {rzecz.} [chem.]

ołów {m.} [chem.]

But it turns out the exiting temperature was 650 degrees F, hot enough to melt lead.

Okazuje się, że temperatura u ujścia wynosiła 343 °C, dosyć, by stopić ołów.

Everything you see in this picture is commercial grade: copper, lead, silver, zinc and gold.

Wszystko na tym zdjęciu ma wartość rynkową: miedź, ołów, srebro, cynk i złoto.

My predecessor, Louis Michel, went to Gaza immediately after Operation Cast Lead.

Mój poprzednik, Louis Michel, udał się do Gazy bezpośrednio po przeprowadzeniu operacji "ciekły ołów”.

howbeit the gold, and the silver, the brass, the iron, the tin, and the lead,

Złoto jednak i srebro, miedź, żelazo, cynę i ołów;

We do not understand how substances such as lead, mercury or cadmium can still be found in toys.

Nie rozumiemy jak to jest możliwe, że wciąż w zabawkach można znaleźć substancje takie jak ołów, rtęć czy kadm.

lead {rzecz.} (też: egress, exit, resort)

wyjście {n.}

lead {rzecz.} (też: forefront, front ranks, cutting edge, leaders)

lead {rzecz.} (też: the poop)

cynk {m.} [pot.]

Everything you see in this picture is commercial grade: copper, lead, silver, zinc and gold.

Wszystko na tym zdjęciu ma wartość rynkową: miedź, ołów, srebro, cynk i złoto.

lead {rzecz.} (też: trail, scent, track, clue)

trop {m.}

I think I've got a really hot lead, Bernard.

Myślę, że złapałam trop, Bernardzie.

lead {rzecz.} [Bryt.] (też: leash)

smycz {f.}

lead {rzecz.} [teatr.]

główna rola {f.} [teatr.]

to lead {czasownik}

to lead [led|led] {czas.} (też: to conduct, to direct, to guide, to head)

prowadzić {czas.}

I had to lead the negotiations on the Galileo trialogue and was therefore late.

Musiałam prowadzić negocjacje w sprawie trialogu Galileo i dlatego się spóźniłam.

Adverse reactions, including nephrolithiasis, may lead to treatment interruption.

Działania niepożądane, w tym kamica nerkowa mogą prowadzić do przerwania leczenia.

Adverse recations, including nephrolithiasis, may lead to treatment interruption.

Działania niepożądane, w tym kamica nerkowa mogą prowadzić do przerwania leczenia.

APTIVUS may interact with other medicines, which may lead to dangerous side-effects.

APTIVUS może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może prowadzić do groźnych

APTIVUS may also interact with other types of medicines, which may lead to a loss of

APTIVUS może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może prowadzić do osłabienia

to lead [led|led] {czas.} (też: to head, to conduct, to direct, to guide)

I think that we should have been very clear that it must not be permitted to lead the internet down such a blind alley.

Uważam, że musimy wyraźnie powiedzieć, iż nie można kierować Internetu w taki ślepy zaułek.

It has enabled previous governments and also your own government to lead the campaign for a political and ambitious Europe.

To pomogło poprzednim rządom, a także pana rządowi, kierować kampanią na rzecz politycznej i ambitnej Europy.

I intend to lead that expedition.

Zamierzam kierować tą ekspedycją.

Children can lead their projects.

Dzieci mogą kierować swoimi projektami.

They will take the lead in establishing a Euro-region with government bodies which will promote ambitious European cooperation serving as an example of re-generation.

Strony te kierować będą działaniami mającymi na celu ustanowienie euroregionu posiadającego władze, wspierającego ambitną współpracę europejską stanowiącą przykład rewitalizacji.

to lead [led|led] {czas.}

We believe that the EU should continue to take a lead in relation to climate matters.

Uważam, że UE powinna nadal wieść prym w sprawach związanych z klimatem.

We must lead the way in these areas: this is the underlying theme of today and hence, the change of pace.

Musimy wieść prym w tych dziedzinach: jest to dziś podstawowy temat, stąd też zmiana tempa.

Europe and the EU should and must take the lead.

Europa oraz UE powinny i muszą wieść prym.

Do you want to lead a fake life?

Chcesz wieść sztuczne życie?

EU cooperation should be reinforced and the EU should lead the way in creating effective international agreements to combat tax evasion.

Należy rozwijać współpracę w ramach UE, a sama UE powinna wieść prym w tworzeniu skutecznych umów międzynarodowych mających na celu zwalczanie uchylania się od zobowiązań podatkowych.

to lead [led|led] {czas.} (też: to accompany to, to officiate, to chair, to head up)

poprowadzić {czas.}

Do you think you can lead the jump from market Europe to political Europe?

Czy sądzi pan, że może pan poprowadzić skok od Europy rynkowej do Europy politycznej?

However, I became Prime Minister in order to abolish the GDR and to lead the East Germans into unity.

Jednak ja zostałem premierem, aby zlikwidować NRD i poprowadzić Niemców z tego kraju do zjednoczenia.

How can you lead Europe in a pro-European way if you enter into alliances of this kind?

W jaki sposób chce pan poprowadzić Europę ścieżką proeuropejską, skoro zawiera pan tego rodzaju sojusze?

The Commission must take the driving seat and lead this process.

Komisja musi być u steru i poprowadzić ten proces.

It may now take the lead on the issue and carry the other continents with it along the road of sustainable development.

Może objąć przewodnictwo w tej kwestii i poprowadzić inne kontynenty ku zrównoważonemu rozwojowi.

to lead [led|led] {czas.}

wskazywać {czas.}

The European Union must raise awareness of this issue and lead the way if necessary.

Unia Europejska musi podnosić świadomość w tym zakresie i, w razie konieczności, wskazywać drogę.

I believe that cities have every opportunity to lead the way towards a sustainable energy future.

Uważam, że miasta mają wszelkie możliwości, żeby wskazywać drogę do przyszłości, w której wykorzystywać się będzie energię zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

The focus assistant indicates when the image is in focus by the flashing front LED of the camera.

Funkcja optymalizacji ostrości wskazuje kiedy obraz jest ostry za pomocą migającej diody LED z przodu kamery.

Glustin led to a decrease in the level of HbA1c, indicating that blood glucose levels had been reduced at doses of 15, 30 and 45 mg.

Glustin doprowadził do obni enia poziomu HbA1c, co wskazuje na obni enie poziomu glukozy we krwi przy dawkach 15, 30 i 45 mg.

Actos led to a decrease in the level of HbA1c, indicating that blood glucose levels had been reduced at doses of 15 mg, 30 mg and 45 mg.

Preparat Actos prowadził do obniżenia poziomu HbA1c, co wskazuje na obniżenie poziomu glukozy we krwi przy dawkach 15 mg, 30 mg i 45 mg.

to lead [led|led] {czas.}

powieść {czas.}

And they thirsted not when he led them through the deserts; he caused the waters to flow out of the rock for them; he clave the rock also, and the waters gushed out.

Nie upragną, gdy ich przez pustynie powiedzie; wody z skały wywiedzie im; bo rozszczepi opokę, i wypłyną wody.

to lead [led|led] {czas.} (też: to guide)

przewodzić {czas.}

So when he was only 10 and he became the paje, he began to lead his people.

Więc kiedy miał zaledwie 10 lat i został Paje zaczął przewodzić swoim ludziom.

It was able to lead the negotiations, call a vote and involve the Member States.

Mogła przewodzić w negocjacjach, zarządzić głosowanie i angażować państwa członkowskie.

And we women are going to lead the way in this new revolution, this new feminist issue.

A kobiety będą przewodzić tej nowej rewolucji, nowemu feministycznemu podejściu.

The EU for its part is prepared to lead this challenge, since that is what our people want.

Ze swej strony Unia jest gotowa przewodzić w tej walce, gdyż tego chcą nasi obywatele.

This will prove that the newcomers are able not only to follow, but also to lead.

Będzie to dowodem, że nowi członkowie są zdolni nie tylko podążać za resztą, ale i przewodzić.

to lead [led|led] {czas.} (też: to guide)

zaprowadzić {czas.}

The recent crises show where this can lead us.

Obecne kryzysy pokazują dokąd może nas to zaprowadzić.

For thus Amos saith, Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive out of his land.

Bo tak mówi Amos: Jeroboam od miecza umrze, a Izrael zapewne do więzienia z ziemi swojej zaprowadzony będzie.

to lead [led|led] {czas.} (też: to show, to shew)

pokazywać {czas.}

I'm sorry Seth Godin, but over the millennia, we've seen where tribalism leads.

Przepraszam, Sethu Godinie, ale historia pokazuje, dokąd prowadzi myślenie plemienne.

Ultratard led to a decrease in the level of HbA1c, indicating that blood sugar levels had been controlled to a similar level to that seen with other human insulin.

W badaniach mierzono poziom redukcji poziomu cukru we krwi lub substancji (glikozylohemoglobiny, HbA1c), co pokazuje jak dobrze kontrolowany jest poziom cukru we krwi.

to lead [led|led] {czas.} (też: to transact, to perform, to prosecute)

Such a centre would enable us to both plan and execute diverse operations more efficiently. In addition, avoiding duplication of work would also lead to cost savings.

Pozwoliłoby ono efektywniej planować i przeprowadzać różnorodne operacje, a uniknięcie powielania wysiłków ograniczyłoby też koszty.

to lead [led|led] {czas.} (też: to exit, to go out, to go off, to walk out)

wychodzić {czas.}

to lead [led|led] {czas.} (też: to take)

For they that lead this people cause them to err; and they that are led of them are destroyed.

Albowiem wodzowie ludu tego są zwodziciele, a którzy się im wodzić dadzą, zginęli.

Have we no right to lead about a wife that is a believer, even as the rest of the apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas?

Izali nie mamy wolności wodzić z sobą siostry żony, jako i drudzy Apostołowie i bracia Pańscy, i Kiefas?

And he led them safely, so that they feared not; But the sea overwhelmed their enemies.

Wodził ich w bezpieczeństwie, tak, że się nie lękali, (a nieprzyjaciół ich okryło morze,)

But he led forth his own people like sheep, And guided them in the wilderness like a flock.

Ale jako owce wyprowadził lud swój, a wodził ich jako stada po puszczy.

You've just been leading me on!

Ciągle wodzisz mnie za nos!

to lead [led|led] {czas.} (też: to drive)

And this has led in Congo basin, and other parts of the world, to what is known as the bush-meat trade.

A w Dorzeczu Konga i innych rejonach świata, doprowadza to do tzw. "handlu dziczyzną z buszu".

And then, finally, that leads to a new orientation in life where we live equally for ourselves and for others and we are joyful and happy.

I w końcu, doprowadza nas to do nowego kierunku w życiu w którym żyjemy na równi dla siebie i dla innych, i zyskujemy szczęście dla samych siebie -- i jesteśmy radośni i szczęśliwi.

to lead [led|led] {czas.} (też: to argue, to display, to evidence)

More importantly, the force that I led was spread over more than 20 countries.

Co ważniejsze, siły, którymi dowodziłem, były rozrzucone po ponad 20 krajach.

So how does a leader stay credible and legitimate when they haven't done what the people you're leading are doing?

Więc jak przywódca ma pozostać wiarygodny i prawdziwy, jeśli nie umie tego, co potrafią ludzie, którymi dowodzi?

to lead [led|led] {czas.} (też: to catch up, to come, to reach, to run)

to lead [led|led] {czas.} (też: to forego, to antecede, to predate, to forerun)

poprzedzać {czas.}

to lead [led|led] {czas.}

przywieść {czas.}

to lead [led|led] {czas.} (też: to be the best)

przodować {czas.}

to lead [led|led] {czas.} (też: to pull out, to force out)

wygarnąć (wyprowadzić) {czas.} [pot.]

to lead [led|led] {czas.}

to lead [led|led] {czas.} (też: to catch up, to reach, to come, to run)

dobiegnąć {czas.}

to lead [led|led] {czas.} (też: to pull out, to force out)

wygarniać (wyprowadzić) {czas.} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "lead":

 

Podobne tłumaczenia

"lead" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lead" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Deterioration of renal function may lead to a decrease in insulin requirements.

Osłabienie czynności nerek może powodować obniżenie zapotrzebowania na insulinę.

The dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.

Strach i upór dyktatora mogą doprowadzić do utraty suwerenności przez Białoruś.

You need to lead the way, including in matters relating to the financial crisis.

Musi pani objąć przywództwo, także w kwestiach dotyczących kryzysu finansowego.

It will not lead to the limitation of civil liberties or harassment of consumers.

Nie doprowadzi to do ograniczenia swobód obywatelskich czy nękania konsumentów.

They therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.

Muszą zatem być dokładnie ocenione, aby nie doprowadziły do niepożądanych skutków.

Ceftriaxone may lead to false-positive results of galactose determination in blood.

Ceftriakson może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń galaktozy we krwi.

I believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.

Uważam, że wprowadzanie sztywnych kwot doprowadziłoby z czasem do wzrostu cen.

Marilyn Monroe once said 'lead me not into temptation, I can find it myself'.

Marilyn Monroe powiedziała kiedyś: "i nie wódź mnie na pokuszenie, znajdę je sama”.

She said many times that she wanted to lead a parliament-friendly Presidency.

Mówiła ona wiele razy, że chce być szefową prezydencji przyjaznej Parlamentowi.

To turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.

Odwrócenie się do nich plecami może teraz skłonić wielu z nich do eurosceptycyzmu”.

Offences also play a major role, when they lead to disqualification from driving.

Przestępstwa także odgrywają ważną rolę, gdy prowadzą do dyskwalifikacji kierowców.

Only then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.

Tylko wtedy może wiarygodnie objąć przywództwo w Akrze i przedstawić ambitny plan.

Will aid from the structural funds really lead to the development of these regions?

Czy pomoc z funduszy strukturalnych naprawdę prowadzi do rozwoju tych regionów?

The other way in which our genes can sometimes lead us astray is in social status.

Nasze geny mogą nas zmylić w jeszcze inny sposób, mianowicie przez status społeczny.

However, this should not lead us to make protecting our true security difficult.

Nie powinno ono jednak utrudniać ochrony naszego prawdziwego bezpieczeństwa.

Crises can lead to great leaps forward, but only if the necessary courage is there.

Kryzysy mogą stać się niezwykle silnym motorem dla postępu, wymaga to jednak odwagi.

He dreamt of a society where the colour of your skin did not lead to discrimination.

Marzył o społeczeństwie, w którym kolor skóry nie byłby powodem do dyskryminacji.

Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

Tedy Jezus zawiedziony jest na puszczę od Ducha, aby był kuszony od dyjabła.

The outer container is a lead container lined with synthetic material inside.

Zewnętrzne opakowanie to ołowiowy pojemnik wyłożony wewnątrz materiałem syntetycznym.

This situation threatens, immediately and alarmingly, to lead to epidemics.

Ta sytuacja zagraża, w sposób bezpośredni i alarmujący, powstaniem epidemii.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

lazy · lazy-bones · lb · LBA · lbs · LBV · LCD · LCpl · LDAP · leach · lead · leaded · leaden · leader · leaderboard · leaders · leadership · leading · leads · leady · leaf

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.