Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "lead"

 

"lead" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-96 z 2945

lead {rzeczownik}

lead {rzecz.} (też: initiation, prosecution, conducting, management)

It is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.

Rolą kościoła rzymskokatolickiego jest prowadzenie wiernych, a nie bycie prowadzonym.

However, the EU could take the lead and set the standard by demanding more stringent rules.

Jednak UE mogło przejąć prowadzenie i wyznaczyć standardy, domagając się surowszych przepisów.

This industry represents a growing global market in which Europe should take the lead and achieve its independence.

Przemysł ten stanowi globalny rosnący rynek, na którym Europa powinna objąć prowadzenie i osiągnąć niezależność.

The first society to get away from our dependence on fossil fuels, for example, will take the lead in the creation of new green jobs.

Na przykład pierwsza społeczność, która uniezależni się od paliw kopalnych, obejmie prowadzenie w procesie tworzenia nowych zielonych miejsc pracy.

If Europe gets left behind, as some people are saying now, the America of Barack Obama, whose election we are all hailing, will take the lead and we shall lose out.

Jeśli Europa pozostanie w tyle, jak mówią niektórzy, to Ameryka pod rządami Baracka Obamy, którego wybór wszyscy oklaskujemy, przejmie prowadzenie, a my przegramy.

lead {rzecz.} [chem.]

ołów {m.} [chem.]

In addition to heavy metals such as mercury and lead, a number of brominated flame retardants are banned.

Poza metalami ciężkimi, takimi jak rtęć i ołów, zakazem objęto szereg bromowanych środków zmniejszających palność.

This was a woman who read coffee grounds to see the future and melted lead into mysterious shapes to fend off the evil eye.

Była to kobieta, która wróżyła z fusów kawy i topiła ołów w tajemnicze kształty, aby chronić przed złym okiem.

This was not the case, for example, in the case of lead paint on toys produced by the American manufacturer.

Nie było tak, na przykład, w przypadku zabawek malowanych zawierającą ołów farbą, wytwarzanych przez amerykańskiego producenta.

Toys with lead paint have, of course, been banned in Europe for a long time, unlike in the United States of America.

Zabawki malowane zawierającą ołów farbą są oczywiście, inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, od bardzo dawna zakazane w Europie.

The bellows blow fiercely; the lead is consumed of the fire: in vain do they go on refining; for the wicked are not plucked away.

Murzszeją miechy, ołów od ognia niszczeje, próżno ustawicznie złotnik pławi; bo złe rzeczy nie mogą być oddalone.

lead {rzecz.} (też: egress, exit, resort, way out)

wyjście {n.}

lead {rzecz.} (też: trail, scent, track, clue)

trop {m.}

I think I've got a really hot lead, Bernard.

Myślę, że złapałam trop, Bernardzie.

lead {rzecz.} (też: the poop)

cynk {m.} [pot.]

lead {rzecz.} (też: forefront, front ranks, cutting edge, leaders)

Canada is a leading world producer of aircraft and aviation equipment.

Panie Przewodniczący! Kanada znajduje się w czołówce światowych producentów samolotów oraz urządzeń wykorzystywanych w lotnictwie.

lead (for pencil) {rzecz.} (też: graphite)

grafit {m.}

lead {rzecz.} [Bryt.] (też: leash)

smycz {f.}

lead {rzecz.} [teatr.]

główna rola {f.} [teatr.]

lead {rzecz.} (też: leadership)

to lead {czasownik}

to lead [led|led] {czas.} (też: to direct, to guide, to head, to show)

Adverse recations, including nephrolithiasis, may lead to treatment interruption.

Działania niepożądane, w tym kamica nerkowa mogą prowadzić do przerwania leczenia.

APTIVUS may interact with other medicines, which may lead to dangerous side-effects.

APTIVUS może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może prowadzić do groźnych

Some of these side effects may be serious and may lead to hospitalisation.

Niektóre z nich mogą być poważne i prowadzić do zatrzymania pacjenta w szpitalu.

This could potentially lead to a decrease of immunosuppressive efficacy.

Może to potencjalnie prowadzić do zmniejszenia skuteczności immunosupresyjnej.

The amendment should lead to the application of so-called support thresholds.

Zmiana ta powinna prowadzić do zastosowania tak zwanych progów wsparcia.

to lead [led|led] {czas.} (też: to head, to conduct, to direct, to guide)

It has enabled previous governments and also your own government to lead the campaign for a political and ambitious Europe.

To pomogło poprzednim rządom, a także pana rządowi, kierować kampanią na rzecz politycznej i ambitnej Europy.

I intend to lead that expedition.

Zamierzam kierować tą ekspedycją.

Children can lead their projects.

Dzieci mogą kierować swoimi projektami.

They will take the lead in establishing a Euro-region with government bodies which will promote ambitious European cooperation serving as an example of re-generation.

Strony te kierować będą działaniami mającymi na celu ustanowienie euroregionu posiadającego władze, wspierającego ambitną współpracę europejską stanowiącą przykład rewitalizacji.

Moreover, it would not be favourable to redirect profits pocketed in this manner into the real economy, as this may lead to the entire planet gradually slipping into the pockets of the wealthiest.

Co więcej, nie należy kierować tak wygenerowanych zysków ponownie do realnej gospodarki, gdyż może to prowadzić do tego, że cała planeta stopniowo zniknie w kieszeniach najbogatszych.

to lead [led|led] {czas.}

We must lead the way in these areas: this is the underlying theme of today and hence, the change of pace.

Musimy wieść prym w tych dziedzinach: jest to dziś podstawowy temat, stąd też zmiana tempa.

Europe and the EU should and must take the lead.

Europa oraz UE powinny i muszą wieść prym.

EU cooperation should be reinforced and the EU should lead the way in creating effective international agreements to combat tax evasion.

Należy rozwijać współpracę w ramach UE, a sama UE powinna wieść prym w tworzeniu skutecznych umów międzynarodowych mających na celu zwalczanie uchylania się od zobowiązań podatkowych.

Those are issues that are now ahead of us and are a way of improving the strength of the European Union in a new world, where we need to be strong and to lead as regards ideas and values.

Oto zagadnienia, które przed nami stoją i które będą sposobem wzmocnienia Unii Europejskiej w nowym świecie, w którym musimy być silni i wieść prym pod względem idei i wartości.

The European Union has always led the way when it comes to gender equality.

Unia Europejska zawsze odgrywała wiodącą rolę w sprawach równouprawnienia płci.

to lead [led|led] {czas.} (też: to officiate, to head up)

poprowadzić {czas.}

Do you think you can lead the jump from market Europe to political Europe?

Czy sądzi pan, że może pan poprowadzić skok od Europy rynkowej do Europy politycznej?

However, I became Prime Minister in order to abolish the GDR and to lead the East Germans into unity.

Jednak ja zostałem premierem, aby zlikwidować NRD i poprowadzić Niemców z tego kraju do zjednoczenia.

How can you lead Europe in a pro-European way if you enter into alliances of this kind?

W jaki sposób chce pan poprowadzić Europę ścieżką proeuropejską, skoro zawiera pan tego rodzaju sojusze?

The Commission must take the driving seat and lead this process.

Komisja musi być u steru i poprowadzić ten proces.

It may now take the lead on the issue and carry the other continents with it along the road of sustainable development.

Może objąć przewodnictwo w tej kwestii i poprowadzić inne kontynenty ku zrównoważonemu rozwojowi.

The European Union must raise awareness of this issue and lead the way if necessary.

Unia Europejska musi podnosić świadomość w tym zakresie i, w razie konieczności, wskazywać drogę.

I believe that cities have every opportunity to lead the way towards a sustainable energy future.

Uważam, że miasta mają wszelkie możliwości, żeby wskazywać drogę do przyszłości, w której wykorzystywać się będzie energię zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

In the financial crisis, Europe is leading the way towards a global solution.

W czasie kryzysu finansowego Europa wskazuje drogę do ogólnoświatowych rozwiązań.

That is very difficult and the history of the world has shown it has often led to civil war.

Jest to bardzo trudne, a historia świata wskazuje, że proces ten często prowadził do wojny domowej.

The focus assistant indicates when the image is in focus by the flashing front LED of the camera.

Funkcja optymalizacji ostrości wskazuje kiedy obraz jest ostry za pomocą migającej diody LED z przodu kamery.

to lead [led|led] {czas.}

powieść {czas.}

And they thirsted not when he led them through the deserts; he caused the waters to flow out of the rock for them; he clave the rock also, and the waters gushed out.

Nie upragną, gdy ich przez pustynie powiedzie; wody z skały wywiedzie im; bo rozszczepi opokę, i wypłyną wody.

to lead [led|led] {czas.} (też: to guide)

So when he was only 10 and he became the paje, he began to lead his people.

Więc kiedy miał zaledwie 10 lat i został Paje zaczął przewodzić swoim ludziom.

And we women are going to lead the way in this new revolution, this new feminist issue.

A kobiety będą przewodzić tej nowej rewolucji, nowemu feministycznemu podejściu.

The EU for its part is prepared to lead this challenge, since that is what our people want.

Ze swej strony Unia jest gotowa przewodzić w tej walce, gdyż tego chcą nasi obywatele.

This will prove that the newcomers are able not only to follow, but also to lead.

Będzie to dowodem, że nowi członkowie są zdolni nie tylko podążać za resztą, ale i przewodzić.

The European Union must continue to lead the negotiations and apply pressure to the other parties.

Unia Europejska musi w dalszym ciągu przewodzić negocjacjom i wywierać presję na inne strony.

to lead [led|led] {czas.} (też: to show, to shew)

History shows that allowing freedom of expression leads, in the long term, to a far more stable society.

Historia pokazuje, że zezwalanie na wolność słowa na dłuższą metę prowadzi do powstania dużo bardziej stabilnego społeczeństwa.

Both reports are leading in the same direction, Mr President, and show that here, even at five to eleven at night, we are concerning ourselves with our citizens.

Panie przewodniczący! Oba sprawozdania podążają w tym samym kierunku i pokazują, że nawet teraz, za pięć 11 w nocy, zajmujemy się naszymi obywatelami.

The External Action Service led by Baroness Ashton seems to have been caught by surprise and in my opinion is now demonstrating a poor response capacity.

Wydaje się, że kierowana przez panią baronessę Ashton Służba Działań Zewnętrznych została zaskoczona, a moim zdaniem obecnie pokazuje słabe możliwości reagowania.

Ultratard led to a decrease in the level of HbA1c, indicating that blood sugar levels had been controlled to a similar level to that seen with other human insulin.

W badaniach mierzono poziom redukcji poziomu cukru we krwi lub substancji (glikozylohemoglobiny, HbA1c), co pokazuje jak dobrze kontrolowany jest poziom cukru we krwi.

Europe's leading role was clear, and this resolution shows that Parliament intends to create conditions that will allow Europe to make even more ambitious commitments.

Wiodąca rola Europy była jasna, a ta rezolucja pokazuje, że Parlament zamierza stworzyć warunki, które pozwolą Europie na podjęcie jeszcze ambitniejszych zobowiązań.

to lead [led|led] {czas.} (też: to guide, to march)

zaprowadzić {czas.}

The recent crises show where this can lead us.

Obecne kryzysy pokazują dokąd może nas to zaprowadzić.

The whole country is suffering from a transitional regime which was installed illegally and which is leading that country into anarchy.

Cały ten kraj cierpi z powodu rządów tymczasowego reżimu, który został zaprowadzony nielegalnie i który prowadzi ten kraj do anarchii.

National energy policies have led Europe to a dead end with an extreme dependence on expensive imported fossil fuels.

Krajowa polityka energetyczna zaprowadziła Europę w ślepy zaułek. Jesteśmy w ogromnym stopniu uzależnieni od drogich importowanych paliw kopalnych.

to lead [led|led] {czas.} (też: to exit, to go out, to go off, to walk out)

to lead [led|led] {czas.} (też: to transact, to perform, to prosecute, to put through)

Such a centre would enable us to both plan and execute diverse operations more efficiently. In addition, avoiding duplication of work would also lead to cost savings.

Pozwoliłoby ono efektywniej planować i przeprowadzać różnorodne operacje, a uniknięcie powielania wysiłków ograniczyłoby też koszty.

Because of its more advanced stage in respect of the acquis, Croatia is also more integrated into the EU energy market and is leading a couple of projects.

Z powodu znacznego zaawansowania w sprawach związanych z przyjęciem ustawodawstwa Wspólnoty, Chorwacja jest także bardziej zintegrowana z rynkiem energetycznym UE i przeprowadza kilka projektów.

to lead [led|led] {czas.} (też: to take)

For they that lead this people cause them to err; and they that are led of them are destroyed.

Albowiem wodzowie ludu tego są zwodziciele, a którzy się im wodzić dadzą, zginęli.

Have we no right to lead about a wife that is a believer, even as the rest of the apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas?

Izali nie mamy wolności wodzić z sobą siostry żony, jako i drudzy Apostołowie i bracia Pańscy, i Kiefas?

And he led them safely, so that they feared not; But the sea overwhelmed their enemies.

Wodził ich w bezpieczeństwie, tak, że się nie lękali, (a nieprzyjaciół ich okryło morze,)

But he led forth his own people like sheep, And guided them in the wilderness like a flock.

Ale jako owce wyprowadził lud swój, a wodził ich jako stada po puszczy.

The first two Commissions, led by Mr Santer and Mr Prodi, were both collegial bodies.

Pierwsze dwie Komisje, pod wodzą Jacquesa Santera i Romano Prodiego, były ciałami kolegialnymi.

to lead [led|led] {czas.} (też: to drive)

to lead to disaster

doprowadzać do zguby

And this has led in Congo basin, and other parts of the world, to what is known as the bush-meat trade.

A w Dorzeczu Konga i innych rejonach świata, doprowadza to do tzw. "handlu dziczyzną z buszu".

The increase to milk quotas in spring proved to be a flawed decision, leading to a fall in milk prices in several Member States.

Zwiększenie kwot mlecznych na wiosnę okazało się decyzją błędną, doprowadzając do spadku cen mleka w kilku państwach członkowskich.

Determined action is therefore needed, leading to the creation of jobs and a real improvement in the economic situation.

Dlatego potrzebne są zdecydowane działania, które doprowadzą do tworzenia nowych miejsc pracy i realnej poprawy sytuacji gospodarczej.

The economic situation of a large number of companies has deteriorated in recent years, even leading to many of them going out of business.

W ostatnich latach sytuacja ekonomiczna wielu firm pogorszyła się, co wielokrotnie doprowadzało do ich bankructwa.

to lead [led|led] {czas.} (też: to display, to evidence)

More importantly, the force that I led was spread over more than 20 countries.

Co ważniejsze, siły, którymi dowodziłem, były rozrzucone po ponad 20 krajach.

Precisely the fact that it was joint actions that led to an easing of the market proves the strength of the euro cooperation.

Wspólne działania, które doprowadziły do uspokojenia rynku, dowodzą siły współpracy pod szyldem euro.

Mr Prodi's recent statements on the waste crisis in Campania bear witness to the total collapse of the government which he leads.

Ostatnie oświadczenia pana Prodiego w sprawie kryzysu dotyczącego odpadów w Kampanii dowodzą totalnego krachu rządu, na czele którego stoi.

Therefore, I sincerely wish the Czech Republic success meeting new challenges and leading the European Union up to the middle of this year.

W związku z tym szczerze życzę Republice Czeskiej sukcesu w walce z nowymi wyzwaniami i w dowodzeniu Unią Europejską do zakończenia jej prezydencji w połowie roku.

Troops from my country, the UK, are leading the fight against the Taliban as part of the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF).

Odziały wojskowe z mojego kraju, Wielkiej Brytanii, dowodzą w walce przeciwko talibom w postaci Międzynarodowych Sił Wspierających Bezpieczeństwo pod dowództwem NATO (ISAF).

to lead [led|led] {czas.}

przywieść {czas.}

to lead [led|led] {czas.} (też: to forego, to antecede, to predate, to forerun)

That was clear leading up to it.

Było to jasne w okresie poprzedzającym szczyt.

However, action is taken most often for a very clearly defined space of time, namely the period leading up to the next elections.

Najczęściej jednak działania podejmuje się na bardzo określony czas, mianowicie na okres poprzedzający najbliższe wybory.

In the run-up to the world climate conference in Copenhagen, the European Union has, unfortunately, lost the leading role that it had set itself.

Unia Europejska w okresie poprzedzającym światową konferencję klimatyczną w Kopenhadze straciła niestety rolę przywódcy, którą sama sobie nadała.

We decided to prolong Plan D in the period leading up to the European parliamentary elections in June next year.

Zdecydowaliśmy się przedłużyć realizację planu D na okres poprzedzający wybory do parlamentu europejskiego, które odbędą się w czerwcu przyszłego roku.

In the period leading up to the elections the Russian authorities tightened their grip on freedom of assembly and used excessive force to break up peaceful demonstrations.

W okresie poprzedzającym wybory, władze rosyjskie ograniczyły wolność zrzeszania się i zastosowały brutalną siłę do rozproszenia pokojowych demonstracji.

to lead [led|led] {czas.} (też: to catch up, to come, to reach, to run)

to lead [led|led] {czas.}

prowadzić się {czas. zwr.}

If you pursue a wrong policy and it leads to a catastrophe, it is fair to say that it was the wrong policy.

Jeżeli prowadzi się błędną politykę i w konsekwencji dochodzi do katastrofy, słuszne jest twierdzenie, że była to polityka błędna.

to lead [led|led] {czas.} (też: to be the best, to romp, to win)

przodować {czas. ndk}

A leading force in this is the German press.

Przoduje w tym niemiecka prasa.

Although Europe leads the field in alternative energy generation, we are still overly dependent on fossil fuels, especially oil.

Wprawdzie Europa przoduje w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych, jednak wciąż jesteśmy nazbyt zależni od paliw kopalnych, zwłaszcza ropy naftowej.

The European Union will show, once again, that it is the leading promoter of wind, solar and hydroelectric energy, as well as of energy from other alternative sources.

Unia Europejska po raz kolejny pokaże, że przoduje w promowaniu energii wiatrowej, słonecznej i hydroelektrycznej, a także energii z innych źródeł alternatywnych.

This, combined with the 'presumed consent' system and proper coordination between transplant centres, explains why our country leads the way in successful transplants.

To, w połączeniu z systemem "domniemanej zgody” i właściwą koordynacją pomiędzy centrami przeszczepów wyjaśnia, dlaczego nasz kraj przoduje w udanych zabiegach transplantacji.

to lead [led|led] {czas.} (też: to pull out, to force out)

wygarnąć (wyprowadzić) {czas. dk} [pot.]

to lead [led|led] {czas.} (też: to catch up, to reach, to come, to run)

dobiegnąć {czas. dk}

to lead [led|led] {czas.} (też: to pull out, to force out)

wygarniać (wyprowadzić) {czas. ndk} [pot.]

to lead [led|led] {czas.} (też: to win, to romp)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "lead":

 

Podobne tłumaczenia

"lead" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lead" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.

Strach i upór dyktatora mogą doprowadzić do utraty suwerenności przez Białoruś.

They therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.

Muszą zatem być dokładnie ocenione, aby nie doprowadziły do niepożądanych skutków.

The telecommunications industry is one of Europe's leading dynamic industries.

Branża telekomunikacyjna jest jedną z wiodących, dynamicznych branż w Europie.

To turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.

Odwrócenie się do nich plecami może teraz skłonić wielu z nich do eurosceptycyzmu”.

I believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.

Uważam, że wprowadzanie sztywnych kwot doprowadziłoby z czasem do wzrostu cen.

Only then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.

Tylko wtedy może wiarygodnie objąć przywództwo w Akrze i przedstawić ambitny plan.

The process leading up to Kosovo's independence was not instigated by the EU.

Proces prowadzący do niepodległości Kosowa nie został zainspirowany przez UE.

The economic, financial and social crisis has led to the 'feminisation of poverty'.

Kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny doprowadził do "feminizacji ubóstwa”.

I highly value the process that has led us to the approval of the new Treaty.

Bardzo cenię sobie proces, który doprowadził do zatwierdzenia nowego Traktatu.

He dreamt of a society where the colour of your skin did not lead to discrimination.

Marzył o społeczeństwie, w którym kolor skóry nie byłby powodem do dyskryminacji.

The first is that we must regain the leading role in global climate protection.

Po pierwsze, musimy odzyskać pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu na świecie.

Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

Tedy Jezus zawiedziony jest na puszczę od Ducha, aby był kuszony od dyjabła.

As a result, this policy has led to an increase in poverty and inequality in Europe.

W rezultacie polityka ta doprowadziła do wzrostu ubóstwa i nierówności w Europie.

This situation threatens, immediately and alarmingly, to lead to epidemics.

Ta sytuacja zagraża, w sposób bezpośredni i alarmujący, powstaniem epidemii.

The outer container is a lead container lined with synthetic material inside.

Zewnętrzne opakowanie to ołowiowy pojemnik wyłożony wewnątrz materiałem syntetycznym.

In Kyoto, we took the lead on this issue, thanks to the European Commission.

W Kioto, dzięki Komisji Europejskiej, objęliśmy przywództwo w tym obszarze.

This proposal was a compromise, and we all know that compromises lead to compromises.

Przedmiotowy wniosek był kompromisem, a wszyscy wiemy, że kompromis budzi kompromis.

US agricultural support is worse than ours, and the EU should lead by example.

Amerykańskie wsparcie dla rolnictwa jest gorsze niż nasze, a UE powinna dać przykład.

I am certain that it will also lead to improvements in these rules in Europe as well.

Jestem przekonany, że doprowadzi ono także do udoskonalenia tych zasad w Europie.

to a failure of the circulatory system (shock) leading to medical emergency

niewydolności układu krążenia (wstrząs) wymagającej pilnej interwencji medycznej,
 

Wyniki z forum

"lead" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

LBA · lbs · LBV · LCD · LCL · LCpl · LDAP · LDCT · lea · leach · lead · leaded · leaden · leader · leaderboard · leaders · leadership · leading · leadman · leads · leady

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.