EN launch
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Żegluga
  3. Biznes

1. ogólne

launch
The launch of the new website at the start of 2009 is a welcome measure.
Uruchomienie nowej witryny internetowej w 2009 roku to pozytywny krok.
It is a shame that the launch of SIS II keeps being postponed.
Z żalem przyjmuję, że uruchomienie SIS II ulega ciągłym opóźnieniom.
It is essential to press ahead as quickly as possible with the launch of the helpline.
Zasadniczą kwestią jest naleganie na jak najszybsze uruchomienie telefonicznej linii pomocy.

2. Żegluga

launch (też: launching)
volume_up
wodowanie {n.} [żegl.]

3. Biznes

Synonimy (angielski) dla "launch":

launch

Przykłady użycia - "launch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto launch a spacecraft
EnglishThe Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.
Rząd Grecji musi zapewnić środki na niezwłoczne zapoczątkowanie tego programu.
EnglishThose who launch these bombs are usually not able to target them very specifically.
Osoby, które zrzucają bomby najczęściej nie są w stanie precyzyjnie ich wycelować.
EnglishThe Commission has a lot of room to act here, and it can launch a lot of initiatives.
Komisja ma tutaj duże pole do działania i może wystąpić z wieloma inicjatywami.
EnglishThere was no reason to launch a specific consultation under the former article.
Nie było powodu przeprowadzać specjalnych konsultacji na mocy tego pierwszego artykułu.
EnglishAnd we gave Lisbon a fresh impetus with the launch of an ambitious new cycle.
Inicjując ambitny nowy cykl, nadaliśmy strategii lizbońskiej nowy impet.
EnglishWe need to be generous and, as you said, we need to re-launch the agreement with Mercosur.
Musimy okazać szczodrość i jak pani mówiła, wznowić porozumienie z Mercosurem.
EnglishI support the Commission's initiative to launch the European Donor Card.
Popieram inicjatywę Komisji dotyczącą wprowadzenia europejskiej karty dawcy.
EnglishThe launch of the "Euro School" at the ECB on 19 June 2009: Film of launch event
Inauguracja Akademii Euro, EBC, 19 czerwca 2009 r. – relacja filmowa
EnglishSecond, you need a missile to launch, and, third, you need the actual detonator of the bomb.
Po drugie, potrzebny jest pocisk do wystrzelenia, a po trzecie - detonator bomby.
EnglishSince the launch of negotiations more than two years ago, we have made good progress.
Od czasu rozpoczęcia negocjacji przed ponad dwoma laty dokonaliśmy obiecującego postępu.
EnglishBut they also provide an opportunity to launch an inclusive political process.
Dają jednak również możliwość rozpoczęcia procesu politycznego o charakterze integracyjnym.
EnglishAnd from these, I can drill into the web page and just launch them again.
A stąd mogę się zagłębić w tę stronę WWW i po prostu otworzyć ją ponownie.
EnglishIn the case of Qaddafi, he'd do 1,:,2 million, and that they would launch it.
Kaddafi zadeklarował 1,2 miliona. ~~~ Zgodzili się rozpocząć projekt.
EnglishWe should launch the debate on European minimum standards in this area too.
Powinniśmy zacząć debatę nad europejskimi normami minimalnymi również i w tej dziedzinie.
EnglishWe are now planning to launch eurobonds, but we are putting together a sensible package.
Teraz planujemy wdrożyć euroobligacje, ale konstruujemy sensowny pakiet.
EnglishIn the more immediate future, the French Presidency is about to launch the Social Agenda.
W najbliższej przyszłości prezydencja francuska ogłosi agendę społeczną.
EnglishSo we need to launch a reflection process in order to build common ground.
Musimy zatem rozpocząć proces analizy, aby stworzyć wspólne podstawy.
EnglishEven after the launch of Eurojust in 2002, the EJN remains relevant.
ESS nie straciła na znaczeniu nawet po rozpoczęciu działalności Eurojustu w 2002 roku.
EnglishThe launch of a peace process is in the interests of everyone - including the Tamils.
Zaprowadzenie pokoju leży w interesie wszystkich, również Tamilów.