Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "July"

 

"July" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 32

July {rzeczownik}

July {rzecz.} (też: Jul)

lipiec {m.}

(Monthly Bulletin article July 2005: The Lisbon strategy – five years on).

artykuł The Lisbon strategy – five years on, Biuletyn Miesięczny, lipiec 2005).

It expects to inform Ireland of its results in July of this year.

Oczekiwany termin zawiadomienia Irlandii o wynikach to lipiec tego roku.

At that time, in July 2007, fishermen were in a fairly bad state as regards the whole industry.

W tym czasie, był to lipiec 2007 roku, miejscowy przemysł rybny był w całkiem kiepskim stanie.

We're planning another one in July in the north of the country.

Kolejną planujemy na lipiec w północnej części kraju.

We, the European Parliament, would like an agreement with the Council on the procedure for June/July.

My, mam na myśli Parlament Europejski, oczekujemy porozumienia z Radą w sprawie procedur na czerwiec/lipiec.

July {przymiotnik}

July (modif) {przym.}

lipcowy {przym. m.}

I do not believe that the Commission's July foray into the wasps' nest will really produce systemic changes in the digital content market.

Nie wierzę, że lipcowy nalot na gniazdo os przyniesie faktycznie systemowe zmiany na rynku treści cyfrowych.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"July" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "July" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The June summit in Luxembourg, the Chantilly meeting in July, are milestones along that route.

Czerwcowy szczyt w Luksemburgu i posiedzenie w Chantilly to milowe kroki na tej drodze.

She has spent the last 19 years in prison, since July 1989.

Spędziła w więzieniu ostatnie 19 lat, od czerwca 1989 r.

As stated in July, inflation should decline further in the course of 2012 and be below 2% again in 2013.

inflacja powinna nadal spadać i w 2013 r. znaleźć się ponownie poniżej 2%.

Now, by July 2008, we have already spent EUR 365 million.

Teraz, do czerwca 2008 wydaliśmy już 365 milionów euro.

Established: 15 July 2002 Executive Director: Patrick Ky

Rok utworzenia: 2002 Dyrektor wykonawczy: Patrick Ky

We began on 23 July and completed it on 18 October.

Rozpoczęliśmy w dniu 23 czerwca i zakończyliśmy w dniu 18 października.

The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) started the referral procedure on 19 July 2006.

Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) rozpoczął procedurę arbitrażu.

Turning to the monetary analysis, the annual growth rate of M3 stood at 0.2% in July 2010, unchanged from June.

roczna dynamika agregatu M3 nie zmieniła się w porównaniu z czerwcem i wyniosła 0,2%.

The Group released their opinion in January 2008 and the Authority in July 2008.

Etyki (EGE) o wydanie opinii na temat etycznych aspektów klonowania zwierząt na potrzeby zaopatrzenia w żywność.

The opinion was published on 19 July 2012 on the ECB’s website.

na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej.

This summary was last updated in July 2007.

Data ostatniej aktualizacji:

That was what Nicolas the First said to the European Parliament in July 2008.

Nicolas Pierwszy miał rację.

July 1997 Date of the last renewal:

Zaburzenia układu nerwowego

In fact, Romania signed the Intergovernmental Agreement for the Nabucco project in July, along with Turkey, Bulgaria, Hungary and Austria.

I rzeczywiście Rumunia podpisała w czerwcu wraz z Turcją, Bułgarią, Węgrami i Austrią międzyrządową umowę w sprawie tego projektu.

July 2008Related links

July 2008Linki

The European Commission granted a marketing authorisation valid throughout the European Union for CEPROTIN to Baxter AG on 16 July 2001.

Komisja Europejska przyznała firmie Baxter AG pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla preparatu CEPROTIN ważne na terytorium całej Unii Europejskiej.

Incredibly, in spite of this, the mission stopped at the end of July and in fact we saw the number of arrivals double in August compared with the previous year.

Co niezwykłe, mimo to, misję wstrzymano z końcem lutego, co sprawiło, że w sierpniu liczba przybywających była porównywalna z tą z poprzedniego roku.

At an informal meeting of ministers in charge of European affairs, which I convened in Brest on 12 July, we addressed this issue in the context of the European Union.

Na nieformalnym spotkaniu ministrów ds. europejskich, które zorganizowałem w Brest 12 czerwca, zajęliśmy się tym zagadnieniem w kontekście Unii Europejskiej.

I think there is absolutely no contradiction between this request for an urgent debate on the issue and the hearing that Mrs Flautre is organising for 16 July.

Sądzę, iż nie istnieje absolutnie żadna sprzeczność pomiędzy wnioskiem dotyczącym pilnej debaty w tej kwestii a posiedzeniem, które pani Flautre organizuje 16 czerwca.

Libya has not ratified the Geneva Convention of 28 July 1951 or the Protocol of 1967 relating to the Status of Refugees, and at the moment, does not intend to do so.

Libia nie ratyfikowała konwencji genewskiej z 28 czerwca 1951 r. ani protokołu do tej konwencji z 1967 roku dotyczącego statusu uchodźców i obecnie nie zamierza tego uczynić.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

juju · jujuba · jujube · juke · jukebox · Jul · julep · Julian · JULIEANNE · Juliet · july · juma · jumble · jumbled · jumbo · jump · jumper · jumpmaster · jumprope · jumpsuit · jumpy

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.