"July" po polsku

EN

"July" - polskie tłumaczenie

volume_up
July {rzecz.}
PL
volume_up
July {przym.}
PL

EN July
volume_up
{rzeczownik}

July (też: Jul)
It expects to inform Ireland of its results in July of this year.
Oczekiwany termin zawiadomienia Irlandii o wynikach to lipiec tego roku.
July 2007 Renewal of the authorisation:
lipiec 2007 Data ostatnio wydanego przedłużenia pozwolenia:
We're planning another one in July in the north of the country.
Kolejną planujemy na lipiec w północnej części kraju.

Przykłady użycia - "July" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe June summit in Luxembourg, the Chantilly meeting in July, are milestones along that route.
Czerwcowy szczyt w Luksemburgu i posiedzenie w Chantilly to milowe kroki na tej drodze.
EnglishAs stated in July, inflation should decline further in the course of 2012 and be below 2% again in 2013.
inflacja powinna nadal spadać i w 2013 r. znaleźć się ponownie poniżej 2%.
EnglishThe Group released their opinion in January 2008 and the Authority in July 2008.
Etyki (EGE) o wydanie opinii na temat etycznych aspektów klonowania zwierząt na potrzeby zaopatrzenia w żywność.
EnglishThe Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) started the referral procedure on 19 July 2006.
Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) rozpoczął procedurę arbitrażu.
EnglishTurning to the monetary analysis, the annual growth rate of M3 stood at 0.2% in July 2010, unchanged from June.
roczna dynamika agregatu M3 nie zmieniła się w porównaniu z czerwcem i wyniosła 0,2%.
EnglishWe began on 23 July and completed it on 18 October.
Rozpoczęliśmy w dniu 23 czerwca i zakończyliśmy w dniu 18 października.
EnglishShe has spent the last 19 years in prison, since July 1989.
Spędziła w więzieniu ostatnie 19 lat, od czerwca 1989 r.
EnglishNow, by July 2008, we have already spent EUR 365 million.
Teraz, do czerwca 2008 wydaliśmy już 365 milionów euro.
EnglishThe opinion was published on 19 July 2012 on the ECB’s website.
na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej.
EnglishEstablished: 15 July 2002 Executive Director: Patrick Ky
Rok utworzenia: 2002 Dyrektor wykonawczy: Patrick Ky
EnglishThat was what Nicolas the First said to the European Parliament in July 2008.
EnglishThis summary was last updated in July 2007.
EnglishJuly 1997 Date of the last renewal:
EnglishIn fact, Romania signed the Intergovernmental Agreement for the Nabucco project in July, along with Turkey, Bulgaria, Hungary and Austria.
I rzeczywiście Rumunia podpisała w czerwcu wraz z Turcją, Bułgarią, Węgrami i Austrią międzyrządową umowę w sprawie tego projektu.
EnglishJuly 2008Related links
EnglishThe European Commission granted a marketing authorisation valid throughout the European Union for CEPROTIN to Baxter AG on 16 July 2001.
Komisja Europejska przyznała firmie Baxter AG pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla preparatu CEPROTIN ważne na terytorium całej Unii Europejskiej.
EnglishIncredibly, in spite of this, the mission stopped at the end of July and in fact we saw the number of arrivals double in August compared with the previous year.
Co niezwykłe, mimo to, misję wstrzymano z końcem lutego, co sprawiło, że w sierpniu liczba przybywających była porównywalna z tą z poprzedniego roku.
EnglishAt an informal meeting of ministers in charge of European affairs, which I convened in Brest on 12 July, we addressed this issue in the context of the European Union.
Na nieformalnym spotkaniu ministrów ds. europejskich, które zorganizowałem w Brest 12 czerwca, zajęliśmy się tym zagadnieniem w kontekście Unii Europejskiej.
EnglishI think there is absolutely no contradiction between this request for an urgent debate on the issue and the hearing that Mrs Flautre is organising for 16 July.
Sądzę, iż nie istnieje absolutnie żadna sprzeczność pomiędzy wnioskiem dotyczącym pilnej debaty w tej kwestii a posiedzeniem, które pani Flautre organizuje 16 czerwca.
EnglishPriority has also been given to monitoring the Ministerial Conferences on Migration and Development held in Rabat in July 2006 and in Tripoli in November 2006.
Za priorytet uznano także śledzenie wyników ministerialnej konferencji w sprawie migracji i rozwoju, zorganizowanej w Rabacie w czerwcu 2006 r. i w Trypolisie w listopadzie 2006 r.