"its" po polsku

EN

"its" - polskie tłumaczenie

volume_up
its {zaim.}
volume_up
it {zaim.}
PL

EN its
volume_up
{zaimek}

its (też: her, hers)
volume_up
jej {zaim.}
serve its interests, those of its citizens and those of the Member States,
jej interesom, interesom jej obywateli oraz Państw Członkowskich,
Europe's source of legitimacy and its ultimate destination are its people.
Źródłem prawa Europy i jej najwyższym celem są jej ludzie.
The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.2.
    Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów.2.
its (też: his)
volume_up
jego {zaim.}
And out of the tribe of Dan, Elteke with its suburbs, Gibbethon with its suburbs,
Także z pokolenia Danowego Elteko i przedmieścia jego; Gabaton i przedmieścia jego;
and out of the tribe of Asher, Mashal with its suburbs, and Abdon with its suburbs,
A w pokoleniu Aserowem Masal i przedmieścia jego, i Abdon i przedmieścia jego,
And out of the tribe of Issachar, Kishion with its suburbs, Daberath with its suburbs,
Z pokolenia Isaschar: Kiesyjon i przedmieścia jego; Daberet i przedmieścia jego;
its (też: her, his, my, your)
volume_up
swoje {zaim.}
The EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
UE musi utrzymać swoje trwałe stanowisko, aby nie stracić wiarygodności.
So it can see its environment, and then it can mimic its environment and disappear.
Sterowiec widzi swoje otoczenie i może naśladować je, aby zniknąć.
The European Court of Justice adopts its procedural regulations.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyjmuje swoje rozporządzenia proceduralne.
its (też: her, his, my, our)
volume_up
swój {zaim.}
In view of its nature, Parliament should retain its autonomy, however.
Parlament jednak ze względu na swój charakter powinien zachować autonomię.
The European Parliament shall adopt its Rules of Procedure, by a majority of its component members.
Parlament Europejski uchwala swój regulamin, stanowiąc większością swoich członków.
In the face of repeated conflicts, Sarajevo has retained its multicultural spirit.
W obliczu powtarzających się konfliktów Sarajewo zachowało swój wielokulturowy charakter.
its (też: her, his, my, your)
volume_up
swoja {zaim.}
Greece must do its part, live up to its promises and reform its policy.
Grecja musi wykonać swoją część zadań, spełnić obietnice i zreformować swoją politykę.
The EU must retain its leading role and clearly show determination to proceed.
UE musi utrzymać swoją czołową pozycję i wyraźnie pokazać swoją determinację w działaniach.
(EL) Mr President, on 26 September the EU celebrates its linguistic diversity.
26 września EU świętuje swoją różnorodność językową.
its (też: her, his)
volume_up
swe {zaim.}
Iceland has already, in practice, outsourced its legislation to Brussels and its defence forces to NATO.
Islandia już w praktyce powierzyła swe ustawodawstwo Brukseli, a swe siły obronne NATO.
This is the whole point of a Europe that protects its people and its interests.
To jest całościowy cel Europy, która chroni swych obywateli i swe interesy.
This Parliament has expressed its support for this many times.
Parlament Europejski wielokrotnie już wyraził swe poparcie dla tej koncepcji.

Przykłady użycia - "its" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishit’s too good for you
Englishit’s too good for him
Englishit’s too good for them
Englishto take its toll
Englishto take its toll
Englishto burst its banks
Englishit’s like water off a duck’s back
Englishit’s like water off a duck’s back
Englishit’s best to be your own man
powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki
Englishit’s no use crying over spilt milk
Englishit’s what’s known as hedging one’s bets
Englishit’s all grist to the mill
Englishit’s no good crying over spilt milk