Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "its"

 

"its" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 7078

its {zaimek}

its {zaim.} (też: her, hers)

jej {zaim.}

Parliament must exercise its rights to scrutinise the EEAS and shape its budget.

Parlament musi korzystać z prawa do kontroli ESDZ i kształtowania jej budżetu.

Its constitution is, in some respects, an example for a European constitution.

Jej konstytucja jest w pewnych obszarach zbliżona do konstytucji europejskiej.

We need it for a strong European Union that delivers results for its citizens.

Potrzebujemy silnej Unii Europejskiej, która dostarcza rezultatów jej obywatelom.

The Commission must immediately utilise all means at its disposal in this regard.

Komisja musi bezzwłocznie wykorzystać wszelkie dostępne jej środki w tym zakresie.

Therefore, we support the Commission in its ongoing joint activities in this area.

Wspieramy zatem Komisję w jej nieustannych wspólnych działaniach w tym obszarze.

its {zaim.} (też: his)

jego {zaim.}

We need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.

Musimy ustanowić wymogi oznakowania mięsa, aby zapewnić jego identyfikowalność.

I am voting against this motion for a resolution and its antisocial injunctions.

Głosuję za odrzuceniem tego projektu rezolucji i jego antyspołecznych nakazów.

and out of the tribe of Asher, Mashal with its suburbs, and Abdon with its suburbs,

A w pokoleniu Aserowem Masal i przedmieścia jego, i Abdon i przedmieścia jego,

And out of the tribe of Dan, Elteke with its suburbs, Gibbethon with its suburbs,

Także z pokolenia Danowego Elteko i przedmieścia jego; Gabaton i przedmieścia jego;

Presumably, that will be the task of the European Parliament and its Members.

To zadanie przypuszczalnie przypadnie Parlamentowi Europejskiemu i jego posłom.

its {zaim.} (też: her, his, your, my)

swoje {zaim.}

This is proof that Parliament has its rightful place in the codecision process.

Stanowi to dowód, że Parlament ma swoje słuszne miejsce w procesie współdecyzji.

If needed, the Commission will also use its competition powers in that matter.

W razie konieczności Komisja wykorzysta również swoje uprawnienia w tej sprawie.

This is an important agreement, where Europe has achieved its strategic objectives.

To istotna umowa, w której Europie udało się osiągnąć swoje cele strategiczne.

That power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.

Ta wiertarka będzie używana przez około 12 do 13 minut przez całe swoje życie.

The ECB is dedicated to further improving its environmental performance by 2013.

Do 2013 r. EBC pragnie jeszcze poprawić swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska.

its {zaim.} (też: her, his, your, my)

swój {zaim.}

in writing. - (LT) It is time for the EU to reconsider its long-term trade programme.

na piśmie - (LT) Nadszedł czas, by UE przemyślała swój długofalowy program handlowy.

The Commission therefore stands by its proposals on the basis of the treaties in force.

Z tego względu Komisja podtrzymuje swój wniosek na podstawie obowiązujących traktatów.

Since its launch in 2005, Frontex's capacity has been progressively expanded.

Agencja Frontex stopniowo zwiększała swój potencjał od czasu jej założenia w 2005 roku.

Instead, the majority of this House wants to reaffirm its neoliberal agenda.

Większość w Izbie chce jednak zamiast tego potwierdzić swój neoliberalny plan działania.

To this end the report was successful in achieving its aims and I have voted in favour.

W tym względzie sprawozdanie osiągnęło swój cel i dlatego głosowałem za jego przyjęciem.

its {zaim.} (też: her, his, your, my)

swoja {zaim.}

However, it will get its chance, when the time is right and if voters so decide.

Dostanie jednak swoją szansę we właściwym czasie, jeżeli tak zdecydują wyborcy.

(EL) Mr President, on 26 September the EU celebrates its linguistic diversity.

(EL) Panie przewodniczący! 26 września EU świętuje swoją różnorodność językową.

Every Member State is doing its own thing and launching national support measures.

Każde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.

This is why the EU is using the Lisbon Treaty to extend its powers to cover sport.

Dlatego UE wykorzystuje traktat lizboński, aby rozciągnąć swoją władzę na sport.

In connection with the CE mark, I am pleased that Parliament has gone its own way.

W odniesieniu do oznaczenia CE cieszę się, że Parlament poszedł swoją własną drogą.

its {zaim.} (też: her, his)

swe {zaim.}

This is the whole point of a Europe that protects its people and its interests.

To jest całościowy cel Europy, która chroni swych obywateli i swe interesy.

When I say 'completed its task' that does not mean that all of the problems are solved.

Mówiąc "wykonał swe zadanie”, nie mam na myśli rozwiązania wszystkich problemów.

Mr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.

Panie przewodniczący! Widzę, że teraz Bruksela stara się położyć swe ręce na Internecie.

- (PL) Madam President, the Middle East also has its Christian roots.

Pani Przewodnicząca! Bliski Wschód ma także swe chrześcijańskie korzenie.

The EU should redouble its efforts to expedite that process in every way possible.

UE powinna zdwoić swe wysiłki zmierzające na wszelkie sposoby do przyspieszenia tego procesu.

it {zaimek}

it {zaim.} (też: that, this, these, this here)

to {zaim.}

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

If it means examining the operations of the European Central Bank, let us do it.

Jeżeli oznacza to zbadanie operacji Europejskiego Banku Centralnego, zróbmy to.

This is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.

To jest aspekt oznakowania; uporządkujmy to i zobaczmy, co przez to osiągniemy.

It is certainly not a President and not with executive powers in its own right.

Zdecydowanie nie jest to niezależny urząd prezydenta mającego władzę wykonawczą.

(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.

(RO) To prawda, że transport lotniczy jest najbezpieczniejszą formą transportu.

it {zaim.}

ono {zaim.}

It related to the question of mandatory certification of toys by a third body.

Dotyczyło ono kwestii obowiązkowego certyfikowania zabawek przez niezależny organ.

It's hydrated dough we call "the soaker" -- that helps to start enzyme activity.

To nawodnione ciasto nazywamy "gąbką", pomaga ono rozpocząć działanie zaczynu.

As I said, it is a good report, and it is also an important and necessary one.

Tak jak powiedziałem, to dobre sprawozdanie, a przy tym jest ono ważne i potrzebne.

While the Commission has referred to the 2003 regulation, it is simply not working.

Komisja odnosi się do rozporządzenia z 2003 roku, najwyraźniej ono nie działa.

It lacks structures and competent officials, and does not have a judicial system.

Nie posiada ono struktury, kompetentnych urzędników ani też wymiaru sprawiedliwości.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"its" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "its" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Therefore, the Commission intends to launch negotiations regarding its renewal.

Dlatego Komisja zamierza podjąć negocjacje dotyczące odnowienia tego protokołu.

Since its independence in 1958, Guinea has only ever known dictatorial regimes.

Od czasu uzyskania niepodległości w roku 1958 Gwinea zaznała wyłącznie dyktatury.

Russia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.

Świadczą o tym rosyjskie wypowiedzi o uprzywilejowanych interesach w sąsiedztwie.

Therefore we should exploit this potential of the European budget to its limits.

Dlatego powinniśmy maksymalnie wykorzystać ten potencjał budżetu europejskiego.

The Commission adopted its thematic strategy on the urban environment in 2006.

Komisja przyjęła omawianą strategię dotyczącą rozwoju urbanistycznego w roku 2006.

It is clear that Ukraine's democracy is continuing its process of consolidation.

Wydaje się oczywiste, że ukraińska demokracja jest na etapie dalszej konsolidacji.

Therefore, like Mrs Bowles, I am going to reject the proposal in its entirety.

Dlatego też, podobnie jak pani Bowles, zamierzam odrzucić ten wniosek w całości.

The Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.

Sama tylko belgijska sieć kolejowa, o długości 3 400 kilometrów, jest większa.

To keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.

Aby podtrzymać napływ inwestycji, Europa musi zwiększyć swą względną atrakcyjność.

The European Union owes its success to the gradual raising of economic barriers.

Unia Europejska odniosła sukces dzięki stopniowemu znoszeniu barier gospodarczych.

These binding agreements set out the EU's goals in its many areas of activity.

O wiele łatwiej jest również zamieszkać i podjąć pracę w innym kraju w Europie.

Each country has its own tools and rules of the game for achieving ratification.

Każdy kraj ma własne narzędzia i zasady gry, którymi kieruje się przy ratyfikacji.

The new Member States are important links between the EU and its new neighbours.

Nowe państwa członkowskie są ważnymi ogniwami łączącymi UE z nowymi sąsiadami.

A new European Commission takes office with José Manuel Barroso as its President.

Komisja Europejska rozpoczyna urzędowanie pod przewodnictwem José Manuela Barroso.

Bearing this in mind, Europe will be able to move forward with its head held high.

Pamiętając o tym Europa będzie mogła kroczyć naprzód z wysoko uniesionym czołem.

The motion for a resolution is balanced and fair in its assessment and evaluation.

Projekt rezolucji jest wyważony i sprawiedliwy pod względem zawartych w nim ocen.

This situation has, for its part, served to worsen the economic and social crisis.

Taka sytuacja przyczyniła się do pogorszenia kryzysu gospodarczego i społecznego.

One of the unusual aspects of the FYROM issue is its disputes with its neighbours.

Jednym z nietypowych aspektów kwestii BJRM są spory tego państwa z sąsiadami.

The international community must not, however, turn its back on the conflict.

Społeczność międzynarodowa nie może jednak odwracać się plecami od tego konfliktu.

The Commission launched the review process with its communication of November 2007.

Komisji zapoczątkowała proces przeglądu poprzez komunikat z listopada 2007 roku.
 

Wyniki z forum

"its" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kroczyć ciężko do celu, izentropa, fotoreceptor, międzywęźla, międzywęźle

Podobne słowa

itemized · items · iteration · iterative · iterativity · iteroparous · itineracy · itinerancy · itinerant · itinerary · its · itself · itsy-bitsy · ITU-TSS · IUD · IUGR · IVC · IVF · Ivorian · ivory · Ivrit

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.