Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "its"

 

"its" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 7182

its {zaimek}

its {zaim.} (też: her, hers)

jej {zaim.}

Cultural diversity is indeed the essence of Europe, the source of its vitality.

Różnorodność kulturowa jest rzeczywiście istotą Europy, źródłem jej witalności.

Parliament must exercise its rights to scrutinise the EEAS and shape its budget.

Parlament musi korzystać z prawa do kontroli ESDZ i kształtowania jej budżetu.

Its constitution is, in some respects, an example for a European constitution.

Jej konstytucja jest w pewnych obszarach zbliżona do konstytucji europejskiej.

We need it for a strong European Union that delivers results for its citizens.

Potrzebujemy silnej Unii Europejskiej, która dostarcza rezultatów jej obywatelom.

Mrs De Keyser said that, for this reason, her group had withdrawn its signature.

Pani poseł De Keyser powiedziała, że z tego powodu jej grupa wycofała swój podpis.

its {zaim.} (też: his)

jego {zaim.}

It is direct public access to Parliament that justly strengthens its legitimacy.

To właśnie bezpośredni powszechny dostęp do Parlamentu wzmacnia jego legitymację.

We need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.

Musimy ustanowić wymogi oznakowania mięsa, aby zapewnić jego identyfikowalność.

I am voting against this motion for a resolution and its antisocial injunctions.

Głosuję za odrzuceniem tego projektu rezolucji i jego antyspołecznych nakazów.

These not only represent the foundation of society but also the key to its future.

Jest to nie tylko fundament społeczeństwa, ale także klucz do jego przyszłości.

and out of the tribe of Asher, Mashal with its suburbs, and Abdon with its suburbs,

A w pokoleniu Aserowem Masal i przedmieścia jego, i Abdon i przedmieścia jego,

its {zaim.} (też: her, his, your, my)

swoje {zaim.}

I am sure that Parliament will take its responsibility in full in this respect.

Jestem przekonany, że Parlament w pełni podejmie swoje obowiązki w tym zakresie.

Many people will say it serves Greece right and it should pay for its mistakes.

Wiele osób powie, że dobrze to zrobi Grecji, że powinna zapłacić za swoje błędy.

This is proof that Parliament has its rightful place in the codecision process.

Stanowi to dowód, że Parlament ma swoje słuszne miejsce w procesie współdecyzji.

It also protects its own interests just as the US does or for that matter the EU.

Chroni ona także swoje własne interesy, jak czynią to USA czy w tym wypadku UE.

If needed, the Commission will also use its competition powers in that matter.

W razie konieczności Komisja wykorzysta również swoje uprawnienia w tej sprawie.

its {zaim.} (też: her, his, your, my)

swój {zaim.}

Mrs De Keyser said that, for this reason, her group had withdrawn its signature.

Pani poseł De Keyser powiedziała, że z tego powodu jej grupa wycofała swój podpis.

It wants to demonstrate its huge potential and promote itself to Europeans.

Chce zademonstrować swój ogromny potencjał oraz zachęcić Europejczyków do siebie.

in writing. - (LT) It is time for the EU to reconsider its long-term trade programme.

na piśmie - (LT) Nadszedł czas, by UE przemyślała swój długofalowy program handlowy.

Since its launch in 2005, Frontex's capacity has been progressively expanded.

Agencja Frontex stopniowo zwiększała swój potencjał od czasu jej założenia w 2005 roku.

The Commission therefore stands by its proposals on the basis of the treaties in force.

Z tego względu Komisja podtrzymuje swój wniosek na podstawie obowiązujących traktatów.

its {zaim.} (też: her, his, your, my)

swoja {zaim.}

However, it will get its chance, when the time is right and if voters so decide.

Dostanie jednak swoją szansę we właściwym czasie, jeżeli tak zdecydują wyborcy.

(EL) Mr President, on 26 September the EU celebrates its linguistic diversity.

(EL) Panie przewodniczący! 26 września EU świętuje swoją różnorodność językową.

Every Member State is doing its own thing and launching national support measures.

Każde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.

This is why the EU is using the Lisbon Treaty to extend its powers to cover sport.

Dlatego UE wykorzystuje traktat lizboński, aby rozciągnąć swoją władzę na sport.

In connection with the CE mark, I am pleased that Parliament has gone its own way.

W odniesieniu do oznaczenia CE cieszę się, że Parlament poszedł swoją własną drogą.

its {zaim.} (też: her, his)

swe {zaim.}

This is the whole point of a Europe that protects its people and its interests.

To jest całościowy cel Europy, która chroni swych obywateli i swe interesy.

In 2007 Myanmar's Peace and Development Council continues its oppression.

W 2007 r. Rada na rzecz Pokoju i Rozwoju w Birmie nadal kontynuuje swe prześladowania.

When I say 'completed its task' that does not mean that all of the problems are solved.

Mówiąc "wykonał swe zadanie”, nie mam na myśli rozwiązania wszystkich problemów.

Mr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.

Panie przewodniczący! Widzę, że teraz Bruksela stara się położyć swe ręce na Internecie.

- (PL) Madam President, the Middle East also has its Christian roots.

Pani Przewodnicząca! Bliski Wschód ma także swe chrześcijańskie korzenie.

it {zaimek}

it {zaim.} (też: that, this, these, this here)

to {zaim.}

It is an achievement that we cannot question before the next elections are over.

Jest to osiągnięcie, którego nie możemy zakwestionować przed kolejnymi wyborami.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

If you can pull them off at the end of the Presidency, I think you have done it.

Jeśli uda się je zrealizować do końca sprawowania prezydencji, to będzie sukces.

If it means examining the operations of the European Central Bank, let us do it.

Jeżeli oznacza to zbadanie operacji Europejskiego Banku Centralnego, zróbmy to.

It is not an announcement; it is something the Commission has already proposed.

To nie jest zapowiedź; to coś, co Komisja już proponowała i uważa za konieczne.

it {zaim.}

ono {zaim.}

It was excessively long and duplicative, but it deals with an important subject.

Jest ono nadzwyczaj długie i zawiera powtórzenia, ale zajmuję się ważnym tematem.

It's hydrated dough we call "the soaker" -- that helps to start enzyme activity.

To nawodnione ciasto nazywamy "gąbką", pomaga ono rozpocząć działanie zaczynu.

It related to the question of mandatory certification of toys by a third body.

Dotyczyło ono kwestii obowiązkowego certyfikowania zabawek przez niezależny organ.

If it is an industrial product, then it can be blended, like a wine Coca-Cola.

Jeśli jest ono produktem przemysłowym, można go kupażować, jak winną Coca-Colę.

If that leads to real solutions, it will make sense for Europe to support it.

Jeżeli doprowadzi ono do realnych rozwiązań, będzie sens, aby Europa je popierała.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"its" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "its" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Therefore, the Commission intends to launch negotiations regarding its renewal.

Dlatego Komisja zamierza podjąć negocjacje dotyczące odnowienia tego protokołu.

Since its independence in 1958, Guinea has only ever known dictatorial regimes.

Od czasu uzyskania niepodległości w roku 1958 Gwinea zaznała wyłącznie dyktatury.

We have the treaty, but we need its proper enhancement and even more than that.

Mamy traktat, ale musimy go odpowiednio wzmocnić, a nawet uczynić jeszcze więcej.

I believe that democracy is borne here admirably by its elected representatives.

Uważam, że demokracja rodzi się tutaj wspaniale dzięki wybranym przedstawicielom.

Russia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.

Świadczą o tym rosyjskie wypowiedzi o uprzywilejowanych interesach w sąsiedztwie.

Therefore we should exploit this potential of the European budget to its limits.

Dlatego powinniśmy maksymalnie wykorzystać ten potencjał budżetu europejskiego.

And to that end it will use all means, all possible mechanisms at its disposal.

W tym celu Rada wykorzysta wszystkie środki i mechanizmy, jakie ma do dyspozycji.

(IT) Madam President, ladies and gentlemen, does Europe have its own geopolitics?

(IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Czy Europa posiada własną geopolitykę?

The Commission adopted its thematic strategy on the urban environment in 2006.

Komisja przyjęła omawianą strategię dotyczącą rozwoju urbanistycznego w roku 2006.

It is clear that Ukraine's democracy is continuing its process of consolidation.

Wydaje się oczywiste, że ukraińska demokracja jest na etapie dalszej konsolidacji.

Therefore, like Mrs Bowles, I am going to reject the proposal in its entirety.

Dlatego też, podobnie jak pani Bowles, zamierzam odrzucić ten wniosek w całości.

The Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.

Sama tylko belgijska sieć kolejowa, o długości 3 400 kilometrów, jest większa.

To keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.

Aby podtrzymać napływ inwestycji, Europa musi zwiększyć swą względną atrakcyjność.

The European Union owes its success to the gradual raising of economic barriers.

Unia Europejska odniosła sukces dzięki stopniowemu znoszeniu barier gospodarczych.

These binding agreements set out the EU's goals in its many areas of activity.

O wiele łatwiej jest również zamieszkać i podjąć pracę w innym kraju w Europie.

During this period, the world experienced its biggest economic crisis for years.

W tym okresie przez świat przetoczył się największy od lat kryzys ekonomiczny.

Each country has its own tools and rules of the game for achieving ratification.

Każdy kraj ma własne narzędzia i zasady gry, którymi kieruje się przy ratyfikacji.

The new Member States are important links between the EU and its new neighbours.

Nowe państwa członkowskie są ważnymi ogniwami łączącymi UE z nowymi sąsiadami.

A new European Commission takes office with José Manuel Barroso as its President.

Komisja Europejska rozpoczyna urzędowanie pod przewodnictwem José Manuela Barroso.

Bearing this in mind, Europe will be able to move forward with its head held high.

Pamiętając o tym Europa będzie mogła kroczyć naprzód z wysoko uniesionym czołem.
 

Wyniki z forum

"its" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

itemized · items · iteration · iterative · iterativity · iteroparous · itineracy · itinerancy · itinerant · itinerary · its · itself · itsy-bitsy · ITU-TSS · IUD · IUGR · IVC · IVF · Ivorian · ivory · Ivrit

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.