Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "it seems to me"

Tłumaczenie

"it seems to me" tłumaczenie polskie

 

Podobne tłumaczenia

"it seems to me" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "it seems to me" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.

Wielu rybaków może odejść z zawodu, co może rozregulować tą całą gałąź gospodarki.

It seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.

Wydaje mi się, że naprawdę traktat lizboński nie jest tutaj warunkiem sine qua non.

It seems to me that the debate has shown there is a clear will to discuss the issue.

Wydaje mi się, że dzisiejsza debata dowiodła wyraźnie potrzeby omówienia tej sprawy.

Mr President, it seems to me, as I finish, that this would be more advisable.

Panie Przewodniczący, wydaje mi się, kończąc, że to byłoby bardziej celowe.

It seems to me that we have now righted this wrong and made up for lost time.

Wydaje mi się, że naprawiliśmy obecnie to zło i nadrobiliśmy stracony czas.

It seems to me that we should avoid such one-sided, unequivocal judgments.

Wydaje mi się, że powinniśmy unikać tak jednostronnych, jednoznacznych osądów.

It seems to me that many other states are promoting their interests very aggressively.

Wydaje mi się, że wiele innych państw bardzo agresywnie wspiera swoje własne interesy.

By means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.

W ten sposób, jak mi się wydaje, usunęliśmy tego rodzaju znak zapytania.

One area that is particularly important, it seems to me, is the question of civil society.

Według mnie jednym z najistotniejszych obszarów jest społeczeństwo obywatelskie.

The idea that it is the European Central Bank that should do it seems to me a good one.

Pomysł, że to Europejski Bank Centralny powinien pełnić taką funkcję, wydaje mi się dobry.

It seems to me absolutely essential to involve women in the dialogue.

Wydaje mi się rzeczą absolutnie zasadniczą, aby w dialogu uczestniczyły kobiety.

In these times of fiscal austerity, it seems to me that this is indeed necessary.

W dobie oszczędności podatkowych krok taki jest absolutnie niezbędny.

It seems to me that the economic imbalances within the Euro Zone have increased enormously.

Wydaje mi się, że gospodarcze różnice w strefie euro bardzo się pogłębiły.

It seems to me that there is very little in the recent European Council report.

Wydaje mi się, że w ostatnim sprawozdaniu Rady Europejskiej jest bardzo niewiele informacji.

And it seems to me that the reforms might have thrown the baby out with the bath water.

Wydaje mi się, że reformy te, mogły wylać dziecko razem z kąpielą...

And ultimately, it seems to me, that always works better than propaganda.

Wydaje mi się, że to ona zawsze oddziałowuje lepiej niż propaganda.

It seems to me that we should not harbour unrealistic expectations.

Wydaje mi się, że nie powinniśmy tu mieć nierealistycznych oczekiwań.

It seems to me that we also need to pay more attention to these aspects ...

Wydaje mi się, że musimy tym zagadnieniom poświęcić więcej uwagi...

It seems to me that this state of affairs is far removed from the situation of 7 August 2008.

Wydaje mi się, że taki stan rzeczy jest bardzo daleki od sytuacji z 7 sierpnia 2008 roku.

It seems to me that this was clearly the main concern for the European Parliament.

Wydaje mi się, że to było głównie troską Parlamentu Europejskiego.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

issabell · issuance · issue · issued · issuer · issues · issuing · Istanbul · isthmus · it · it-seems-to-me · Italian · Italianisation · Italianization · italic · italics · Italy · ITAR · itchiness · itching · itchy

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.